eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1246/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-05-25
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1246/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2022 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników postępowania, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 9 maja 2022 r. przez Wykonawcę Smart Technology sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi
,

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Politechnikę Wrocławską z
siedzibą we Wrocławiu
,


postanawia:

1. umorzy
ć postępowanie odwoławcze
;
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz
Wykonawcy
Smart Technology sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
kwoty 15 000 zł 00 gr
(
słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej równowartość uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z d
nia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.


P
rzewodniczący:

…………………………….Sygn. akt: KIO 1246/22

Uzasadnienie

Zamawiający – Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako
Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mającego za
przedmiot
„Dostawę sprzętu komputerowego w ramach potrzeb Politechniki Wrocławskiej”
(dalej „Postępowanie”).
W dniu 9 maja 2022 roku Wykonawca Smart Technology sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi
(dalej jako
Odwołujący”) wniósł odwołanie wobec czynności unieważnienia postępowania
przez Zamawiaj
ącego.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
1. naruszenie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
prawidłowego i
pełnego poinformowania wykonawców o podstawach faktycznych unieważnienia
postępowania;
2. art. 255 pkt 6 w zw. z art.
457 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nieprawidłowe i
bezpodsta
wne unieważnienie postępowania pomimo braku ziszczenia się
ustawowych przes
łanek unieważnienia.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
1. u
nieważnienia czynności unieważnienia postępowania;
2. przeprowadzenia badania i oceny ofert.
Izba
ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca.
Izba ustali
ła, że w dniu 23 maja 2022 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie,
w której wskazał, że uwzględnił odwołanie w całości – anulował czynność unieważnienia
postępowania uznając jej uzasadnienie za niewystarczające.
I
zba uznała, że Zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości. Mając na
uwadze powyższe Izba stwierdziła, że w przedmiotowym zakresie zachodzą przesłanki
u
możliwiające umorzenie postępowania odwoławczego i, zgodnie z przepisem art. 522 ust. 1

ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, umorzyła postępowanie
odwoławcze.
O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 575 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a
rozpo
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwo
łania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).


Prze
wodniczący: ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie