eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1236/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-05-24
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1236/22

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Bartosz Stankiewicz
Protokolant:
Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestnika postanowienia
odwoławczego w dniu 24 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Kr
ajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2022 r. przez wykonawcę BILPOL – K. Sp. j. z
siedzibą w Dolniku pod numerem 1 (42-286 Koszęcin) w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Miasto Opole z siedzibą w Opolu przy ul. Rynek 1A (45-015 Opole)
przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: REMONDIS
OPOLE Sp. z o.o. z siedzib
ą w Opolu przy Alei Przyjaźni 9 (45-573 Opole) oraz REMONDIS
Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18 (02-981 Warszawa), zgłaszających
przystąpienie do postepowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1. U
morzyć postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z ra
chunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy BILPOL
– K. Sp. j. z siedzibą w Dolniku kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
3.
Zasądza od wykonawcy BILPOL – K. Sp. j. z siedzibą w Dolniku na rzecz zamawiającego
Miasta Opole
z siedzibą w Opolu, kwotę w wysokości 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu dojazdu na
posiedzenie oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Iz
by Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
…………………………

Sygn. akt KIO 1236/22

U z a s a d n i e n i e

Miasto Opole zwane dalej
: „zamawiającym” prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej: „Pzp”, w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej (oznaczenie sprawy:
ZP.271.2.30.2021)
, zwane dalej postępowaniem.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 3 stycznia 2022 r., pod numerem 2022/S 001-001026.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.
W dniu 6 maja 2022 r. wykonawca BILPOL
– K. Sp. j. z siedzibą w Dolniku (zwany
dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie, w zakresie części I zamówienia, od czynności oraz
zaniechań zamawiającego polegających na:
- zaniechaniu odrzucenia oferty konsorcjum firm: REMONDIS OPOLE Sp. z o.o. oraz
REMONDIS Sp. z o.o. (zwanego
dalej jako „Konsorcjum REMONDIS” lub „Wykonawcą”) z
uwagi na fakt, iż Wykonawca ten nie uczynił zadość spoczywającemu na nim obowiązkowi
wyjaśnienia ceny swojej oferty w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 4 kwietnia
2022 r. oraz w odpowiedzi na kolejne wezwanie z
amawiającego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w
trybie art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp, a przedstawione przez nieg
o wyjaśnienia z uwagi na
nieko
nkretny, zdawkowy, lakoniczny i ogólny charakter, nie uzasadniające powodów i
okoliczności, które pozwoliły na obniżenie ceny oferty oraz pozbawione jakichkolwiek
dowodów, powinno zostać potraktowane jako brak wyjaśnień;
2) wyborze, jako najkorzystniejszej o
ferty tej złożonej przez Konsorcjum REMONDIS.
W ramach postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie zamawiającego
zgłosiło Konsorcjum REMONDIS.
W dniu 24 maja 2022 r. (przed otwarciem posiedzenia) d
o akt sprawy wpłynęło pismo
odwołującego, zawierające oświadczenie o cofnięciu odwołania wniesionego w dniu 6 maja
2022 r.
S
kład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie Pzp
postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w przedmiotowej
sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie
najdalej idące złożone przez stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie

takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez
konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, ale nastąpiło w dniu, na który
został wyznaczony termin posiedzenia z udziałem stron lub uczestników postępowania
odwoławczego, zatem na rzecz odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu
uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł oraz
zasądzić od odwołującego na rzecz zamawiającego, wnioskowane przez zamawiającego
koszty
dotyczące dojazdu na posiedzenie i wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie ze
złożonym na posiedzeniu rachunkiem na kwotę 3 600, 00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575
Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz.
2437 ze zm.).

Przewo
dniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie