eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1227/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-05-18
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1227/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 18 maja 2022 r. w
Wa
rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 maja
2022 r. przez Wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia: UNIBEP
S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
oraz Introl Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w
Chorzowie

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą
w Warszawie,

przy udziale Wykonawcy
Elemont S.A. z siedzibą w Opolu
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającegopostanawia:

1. umo
rzyć postępowania odwoławcze;

2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia:
UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim oraz Introl Energetyka Sp. z o.o. z
siedzibą w Chorzowie
kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych
zero groszy) stan
owiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………...........................
Sygn. akt: KIO 1227/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawia
jący – PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej jako
„Zamawiający” – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa
bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym w PGE
EC S.A. Od
dział Elektrociepłownia w Kielcach oraz umowa serwisowa dla Turbiny
Gazowej",
dalej jako
„Postępowanie”.

W dniu 5 maja 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło odwołanie
Wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia działających jako
konsorcjum firm: UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim oraz Introl Energetyka Sp. z
o.o. z si
edzibą w Chorzowie, dalej jako „Odwołujący”. Odwołujący wniósł odwołanie od
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czy
nności Zamawiającego polegającej na:
1.
zaniechaniu wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (w zakresie
ceny końcowej oraz istotnej części składowej) wykonawcy Elemont Sp. z o.o. z
siedzibą w Opolu, a w dalszej kolejności – w przypadku niezłożenia wyjaśnień
lub też braku wykazania, że cena zaoferowana przez ww. Wykonawcę nie jest
rażąco niska – odrzucenia oferty złożonej przez tego wykonawcę;
2. dokonania przedwczesnego wyboru oferty Elemont jako najkorzystniejszej, w
sytuacji, w której oferta Elemont, w tym jej istotne części składowe, jest rażąco
niska i budzi uzasadnione wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia
za taką cenę, a zatem oferta Elemont powinna zostać odrzucona przez
Zamawiaj
ącego.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów:
1. art. 224 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie wezwania Elemont do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w
zakresie ceny oferty złożonej przez Elemont, która nosi znamiona ceny rażąco
niskiej, a
także ceny zaoferowanej w ramach zakresu z Prawa Opcji, tj. Budowy
instalacji s
prężania gazu, pomimo iż jest to istotna część składowa przedmiotu
zamówienia, a przez to cena za ten zakres oddziałuje na całą cenę zaoferowaną
pr
zez Elemont, a w rezultacie powoduje, że całą cena zaoferowana przez Elemont
jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i niewystarczająca do jego
wykonania, co też winno skutkować wezwaniem do wyjaśnień, a następnie, o ile

Elemont nie
złożyłby wyjaśnień lub też okazałyby się one niewystarczające –
odrzuceniem oferty Elemont, czego jednak Zamawiaj
ący zaniechał, a co
doprowadziło
do
niezasadnego
wyboru
oferty
tego
wykonawcy
jako
najkorzystniejszej;
2. w konsekwencji naruszenie art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp poprzez przeprowadzenie
postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji, równego
traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości.

Od
wołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu
uniew
ażnienia dokonanej przez Zamawiającego czynności wyboru oferty Wykonawcy
Elemont
jako najkorzystniejszej, powtórzenia czynności badania i oceny ofert, wezwania
Wykonawcy Elemont
do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, w tym istotnych części
składowych (w szczególności w zakresie Prawa Opcji).

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił
Wykonawca
Elemont S.A. z siedzibą w Opolu. Izba postanowiła dopuścić Wykonawcę
Elemont S.A. z siedzibą w Opolu do postępowania odwoławczego w charakterze Uczestnika
postępowania odwoławczego.

Izba ustaliła, że w dniu 17 maja 2022 r. Odwołujący złożył pismo, w którym
oświadczył, że wycofuje odwołanie wniesione w dniu 5 maja 2022 r.

Z uwagi na to
, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofn
ięcie, zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

Z tych wzg
lędów postanowiono jak w sentencji.

O koszt
ach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy
Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich

rozliczania or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz.
2437).

Przewodniczący: ………...........................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie