eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 906/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-04-20
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 906/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2022 r. przez wykonawcę Rosenbauer Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach
w postępowaniu prowadzonym przez Komendę
Wojew
ódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi


przy udziale wykonawcy Fire-
Max Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 906/22 po stronie
Zamawiającego


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – wykonawcy Rosenbauer Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Łomiankach
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..


Sygn. akt: KIO 906/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi [dalej
„Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na
dostawę samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną (znak
postępowania: WL.2370.2.2022).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 1 lutego 2022 r. pod numerem nr 2022/S 022-054037.

W dniu 30 marca 2022 r. wykonawca
Rosenbauer Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Łomiankach [dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu
naruszenie:
1. art. 222 ust. 4 w zw. z art. 255 pkt 3 z art. 16 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) ustawy Pzp
w zw. z art. 5 ust. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18fWE poprzez nieuprawnione
p
odwyższenie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na realizację
Zamówienia już po terminie składania ofert, co w konsekwencji doprowadziło do
nieuprawnionego uprzywilejowania konkretnego wykonawcy oraz wyboru jego oferty jako
najkorzystniejs
zą;
2. art. 239 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 pkt 1), 2) i 3) ustawy Pzp poprzez wybór oferty
wykonawcy, którego oferta nie spełnia określonych przez Zamawiającego warunków
zamówienia wyrażonych w dokumentacji zamówienia (tj. SWZ oraz Informacji o kwocie, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia);
3. art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 218 ust. 2 w zw. z art. 16 pkt 1 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Fire-Ma
x Sp. z o.o., pomimo faktu, iż jej treść nie
spełnia warunków zamówienia wyrażonych przez Zamawiającego w dokumentacji
zamówienia.

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1. unieważnienie czynności wyboru oferty Fire-Max Sp. z o.o.;
2. odrzucenie oferty wykonawcy Fire-Max Sp. z o.o.;
3. unieważnienie czynności polegającej na podwyższeniu kwoty, jaką zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia;

4. wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w postępowaniu, które nie
podlegały odrzuceniu i spełniały warunki zamówienia;
5. zasądzenie kosztów postępowania na rzecz Odwołującego wg norm przypisanych.

Izba stwierdziła, że wykonawca Fire-Max Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
skutecznie
przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

W dniu 19 kwietnia 2022
r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
pismo, w którym oświadczył, że cofa wniesione odwołanie. Izba stwierdziła, że oświadczenie
o
wycofaniu odwołania zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Odwołującego.

Wobec powyższych ustaleń Izba wskazuje, że na skutek cofnięcia odwołania
wystąpiła przesłanka do umorzenia postępowania odwoławczego, o której mowa w art. 520
ust. 1 i 2 oraz art. 568 pkt 1 u
stawy Pzp. Stosownie do treści art. 520 ust. 1 ustawy Pzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie
wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby
(art. 520 ust. 2 ustawy P
zp). Z kolei w myśl art. 568 pkt 1 ustawy Pzp, Izba umarza
postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437), nakazując zwrot na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego
w
wysokości 15 000,00 zł.

Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie