eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 647/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-21
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 647/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 21 marca 2022 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
7 marca 2022 r. przez
wykonawcę Serwis Pojazdów Szynowych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Szczecińska 15-19, 86-065 Lisi Ogon

w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: S.
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Okrężna 12 a, 86-120 Pruszcz i
CSI Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Berberysowa 11, 86-005 Białe
Błota

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Serwis Pojazdów Szynowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa
, ul. Szczecińska 15-19, 86-065 Lisi Ogon
kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 647/22
U z a s a d n i e n i e

Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie czynności z zakresu utrzymania
naprawczego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) w pojazdach typu 213Ma - serii
SA105- 105 i SA105-101
”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 ze zm.)
, zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 grudnia 2021 r. pod pozycją
2021/S 248-656860.
W postępowaniu tym wykonawca Serwis Pojazdów Szynowych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej: „Odwołujący”) w dniu 7 marca 2022 r.
złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 15 marca
2022 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie odwołania.
W dniu 21 marca 2022 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodnic
zący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie