eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 610/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-03-25
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 610/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Kawa - Ogorzałek Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2022 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Kra
jowej Izby Odwoławczej w dniu 3 marca 2022r. przez wykonawcę Airly Sp.
z o.o.
z siedzibą w Krakowie
, w postępowaniu prowadzonym przez Naukową
i Akademick
ą Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Warszawie

przy udziale wykonawcy ELTERIS sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
oddala odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża Odwołującego i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(
słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
t
ytułem wpisu od odwołania.
2.2.
zasądza od Odwołującego na rzecz kwotę Zamawiającego 3 600 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą zwrot kosztów
poniesionych tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust.
1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok -
w termin
ie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..
Sygn. akt KIO 610/22


UZASADNIENIE

Zamawiający – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie pr
owadzi postępowanie
w trybie przetargu nieograniczonego
na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U
. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.; dalej: „Pzp”), pn. „Dostawa i instalacja zestawów do pomiaru
zanieczyszczenia powietrza, w podziale na siedem części
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 14 stycznia 2022 r., pod numerem 2022/S 010-017998.

W dniu 3 marca 2022r. wykonawca - Airly sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (dalej:
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec

treści
dokumentów zamówienia dokonanych modyfikacją z dnia 21 lutego 2022r.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 240 ust. 2, art. 241, art. 242 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 16 pkt 1
Pzp poprzez wprowadzenie pozacenowych kryt
eriów oceny ofert – tj. Kryterium IP oraz
Kryterium EMC, o
graniczających uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, na
skutek b
raku faktycznego powiązania ww. kryteriów z przedmiotem zamówienia (tj. z
właściwościami zaoferowanego urządzenia dot. klasy odporności IP54 oraz kompatybilności
elektromagnetyc
znej), a w konsekwencji na skutek uprzywilejowanie wąskiej grupy wykonawców
wy
łącznie za sam fakt posiadania przez nich ww. certyfikatów w oderwaniu od cech/parametrów
urządzeń, które miały być potwierdzone tymi certyfikatami;
ewentualnie naruszenie:
2.
art. 106 ust. 1-3 w zw. z art. 105 ust. 4 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 Pzp poprzez
wprowadzenie ograniczającego uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców żądania
w zakresie prz
edłożenia przedmiotowych środków dowodowych – tj. certyfikatu IP oraz
certyfikatu EMC -
na potwierdzenie zgodności zaoferowanych dostaw z kryteriami oceny ofert,
podczas gdy na gruncie niniejszego postępowania powinny być dopuszczone również inne środki
dow
odowe na potwierdzenie powyższego.
W opa
rciu o tak sformułowane zarzuty Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
oraz:
-
nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści dokumentów zamówienia
poprzez usunięcie cytowanych wyżej postanowień SWZ, tj.:
I. postanow
ień zawartych w rozdz. XV SWZ - Kryteria oceny ofert (i odpowiednio w
innych dokumentach zamówienia), dotyczących wprowadzenia następujących pozacenowych
kryteriów oceny ofert:
Sygn. akt KIO 610/22


a)
Obudowa urządzenia o stopniu ochrony określonym klasą IP54 – certyfikat (waga 2,5
pkt),
b)
Kompatybilność elektromagnetyczna Urządzenia zgodna z Dyrektywą EMC 2014/30/EU
lub równoważną (waga 2,5 pkt);
a w konsekwencji dokonanie zmian poprzez:
ii. usuni
ęcie postanowień, zawartych w rozdz. XI ust. 7 pkt 4) i 5) SWZ (i odpowiednio w
innych dokumentach zamówienia), w brzmieniu:
Ofertę stanowi:
(4) certyfikat IP (tj. International Prote
ction Rating) składany w ramach kryterium oceny
ofert p
n. „Obudowa Urządzenia
o stopniu ochrony określonym klasą IP54 – certyfikat”,
(5) certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę, potwierdzający że
urządzenie jest zgodne z Dyrektywą EMC 2014/30/EU lub równoważną, tj. spełnia wymagania
kompatybiln
ości elektromagnetycznej – składany w ramach kryterium oceny ofert pn.
„Kompatybilność elektromagnetyczna urządzenia zgodna z Dyrektywą EMC 2014/30/EU lub
równoważną – certyfikat”;
ewentualnie
Odwołujący wniósł o:
d)
do
puszczenie innych (niż certyfikaty) przedmiotowych środków dowodowych na potrzeby
związane z oceną ofert w Kryterium IP oraz w Kryterium EMC.

Uzasad
niając zarzuty odwołania Odwołujący wskazał, że zmienionymi postanowieniami
d
okumentacji zamówienia Zamawiający wprowadził nowe pozacenowe kryteria oceny ofert
(rozdz. XV SWZ), tj.
-
Obudowa urządzenia o stopniu ochrony określonym klasą IP54 – certyfikat,
-
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzenia zgodna z Dyrektywą EMC
2014
/30/EU lub równoważną – certyfikat.
W opisie Kryterium IP Zamawiający wskazał: W kryterium „Obudowa urządzenia o
stopniu ochrony określonym klasą IP54 – certyfikat” ocena ofert zostanie dokonana w
następujący sposób:
2,5 pkt
– Wykonawca wraz z ofertą złoży certyfikat IP, potwierdzający, że obudowa
miernika jakości powietrza przystosowana jest do pracy ciągłej w warunkach zewnętrznych o
zapewnionym stopniu ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania wody, wnikaniem obcych
ciał stałych oraz dostępem do części wewnętrznych urządzenia o minimalnej klasie IP54,
0 pkt -
Wykonawca wraz z ofertą NIE złoży certyfikatu IP, potwierdzającego, że obudowa
miernika jakości powietrza przystosowana jest do pracy ciągłej w warunkach zewnętrznych o
zapewnionym stopniu ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania wody, wnikaniem obcych
ciał stałych oraz dostępem do części wewnętrznych urządzenia o minimalnej klasie IP54.

Sygn. akt KIO 610/22


W opisie Kryterium EMC Zama
wiający wskazał, że ocena ofert zostanie dokonana w
następujący sposób:
2,5 pkt
– Wykonawca wraz z ofertą złoży certyfikat wystawiony przez niezależną
akredytowaną jednostkę, potwierdzający, że urządzenie jest zgodne z Dyrektywą EMC
2014/30/EU lub równoważną, tj. spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej,
0 pkt - Wyk
onawca wraz z ofertą NIE złoży certyfikatu wystawionego przez niezależną
akredytowaną jednostkę, potwierdzającego, że urządzenie jest zgodne z Dyrektywą EMC
2014/30/EU lub równoważną, tj. spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej.

W związku z nowymi kryteriami oceny ofert Zamawiający wprowadził jednocześnie do
dokumentacji zamówienia postanowienia wskazujące na status ww. certyfikatów jako elementów
treści oferty.
W r
ozdz. XI ust. 7 SWZ Zamawiający wprost wskazał, że certyfikat IP oraz Certyfikat
EMC stanowią ofertę. Dodatkowo (rozdz. XI ust. 7 SWZ) wskazano:
„Zamawiający informuje, że Certyfikat IP jako element treści oferty jest składany w celu
oceny oferowanego ur
ządzenia w ramach kryterium oceny ofert pn. „Obudowa Urządzenia o
stopniu ochrony
określonym klasą IP54 – certyfikat”. Brak złożenia wraz z ofertą Certyfikatu IP
skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w ramach powyższego kryterium;
Zamawiający informuje, że Certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną
jednostkę, potwierdzający że urządzenie jest zgodne z Dyrektywą EMC 2014/30/FU lub
równoważną (…) jako element treści oferty jest składany w celu oceny oferowanego urządzenia
w ramach kryterium oceny ofer
t pn. „Kompatybilność elektromagnetyczna urządzenia zgodna z
Dyrektywą EMC 2014/30/EU lub równoważną - certyfikat”. Brak złożenia ww. certyfikatu wraz z
ofertą skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w ramach powyższego kryterium”.

Odwołujący podkreślił, że Zamawiający obok wymogu przedłożenia ww. certyfikatów w
celu badania oferty po
d kątem zgodności z kryteriami oceny ofert, przewidział również obowiązek
złożenia tych samych wskazanych wyżej certyfikatów (lub deklaracji producenta) na
potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego.
W załączniku nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) w pkt 4.1. lit. a)
wskazano: „Miernik jakości powietrza musi spełniać następujące parametry techniczne: (…) a)
obudowa przy
stosowana do pracy ciągłej warunkach zewnętrznych, o zapewnionym stopniu
ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania wody, wnikaniem obcych cia
ł stałych oraz
dostępem do części wewnętrznych urządzenia o minimalnej klasie IP54 (malowana proszkowo,
odporna na uderzenia o klasie IK08
– zapewniająca odporność na uderzenia o energii 5 J) z
wyjątkiem toru pomiarowego, dla którego minimalny stopień ochrony powinien zawierać się w
klasie IP23
– zabezpieczenie przed wnikaniem obcych ciał stałych powyżej 12 mm i przed
rozpyloną wodą padającą pod kątem 60 stopni od pionu; Zamawiający dopuszcza obudowę z
materiału innego niż metal malowany proszkowo pod warunkiem spełnienia klasy IK08 oraz

Sygn. akt KIO 610/22


zapewnienia przez obudowę maksymalnej ochrony przed warunkami atmosferycznymi (wiatr,
mróz, deszcz, długotrwała ekspozycja na oddziaływanie promieniowania UV). Weryfikacja na
podst
awie załączonego certyfikatu IP (tj. International Protection Rating) lub deklaracji
producenta

”.
Równoległy status certyfikatów jako elementów treści ofert oraz przedmiotowych środków
dowodowych wynika wprost z rozdz. XI SWZ, gdzie w ust. 8 pkt 6 lit. a) i d): W celu
potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
wymaga się od Wykonawcy złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) certyfikatu IP (tj. International Protection Rating) lub deklaracji producenta
potwierdzających, że obudowa miernika jakości powietrza przystosowana jest do pracy ciągłej w
warunkach zewnętrznych, o zapewnionym stopniu ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody, wnikaniem obcych ciał stałych oraz dostępem do części wewnętrznych urządzenia o
minialnej klasie IP54 (zgodnie z rozdz. 4.1. SOPZ),
(…)
d) certyfikatu wystawionego przez niezależną akredytowaną jednostkę lub deklaracji
producenta, potwierdzających, że urządzenie jest zgodne z Dyrektywą EMC 2014/30/EU lub
r
ównoważną, tj. spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej
.
W związku z powyższym, Odwołujący wskazał, że na gruncie niniejszego postępowania
Zamawiający uczynił elementem opisu przedmiotu zamówienia określone funkcjonalności,
związane z klasą odporności IP54 oraz kompatybilnością elektromagnetyczną, jako wymagania
podstawowe,
które muszą być wykazane przez wszystkich wykonawców wymaganymi
przedmiotowymi środkami dowodowymi w postaci certyfikatu lub deklaracji producenta – pod
rygorem odrzucenia oferty
. Tym samym przy ocenie zgodności zaoferowanych dostaw z
wymaganiami postępowania Zamawiający uznał równorzędność wymaganych środków
dowodowych, tj. certyfikatów i deklaracji producenta, jako przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających, że zaoferowane urządzenia spełniają określone funkcjonalności dot.
odporności w klasie IP54 oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Dlatego też za
niezrozumiałą i jednocześnie nie popartą przepisami prawa uznać należy sytuację, w której
Zamawiający przyznaje dodatkowe punkty za samo posiadanie certyfikatów, potwierdzających
ww. funkcjonalno
ści (Kryterium IP oraz Kryterium EMC). W ocenie Odwołującego
niedopuszczane je
st premiowanie samego faktu posiadania certyfikatu, który ma jednocześnie
potwierdzać zgodność oferty z kryteriami oceny ofert i zgodność ofert z wymaganiami
zamówienia (w zakresie jednej i tej samej funkcjonalności).
Odwołujący podkreślił, że kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem
zamówienia (z jego właściwościami, parametrami technicznymi, funkcjonalnościami). Natomiast
na gruncie niniejszego postępowania odniesienie się do certyfikatów IP oraz EMC tylko pozornie
czyni ustanowione kryteria oceny ofert powiązanymi z przedmiotem zamówienia. Sam fakt
posiadania konkretnego certyfikatu w oderwaniu od zakres
u certyfikacji, którego certyfikat
Sygn. akt KIO 610/22


dotyczy, nie jest kryterium
jakościowym. Tymczasem na gruncie niniejszego postępowania
zakres certyfikacji podlegał ocenie pod kątem zgodności zaoferowanych urządzeń z
wym
aganiami zamówienia. Skoro bowiem Zamawiający określone funkcjonalności, związane z
klasą odporności IP oraz kompatybilnością elektromagnetyczną, wprowadził jako element opisu
przedmiotu zamówienia, to tym samym właściwości te – pod rygorem odrzucenia ofert – muszą
być spełnione przez wszystkie zaoferowane urządzenia. Tym samym właściwości te nie mogą
być jednocześnie punktowane w ramach kryteriów oceny ofert. Co do zasady w kryteriach oceny
ofert winny być zawarte te parametry, cechy czy właściwości zamawianego przedmiotu, które
powod
ują, że dany przedmiot jest dla Zamawiającego lepszy od innego, a tym samym zasługuje
on na wyższą punktację.
W
konsekwencji, według Odwołującego, nie może być punktowane samo posiadanie
przez wykonawcę certyfikatów w oderwaniu od funkcjonalności, którą dany certyfikat miałby
potwi
erdzać. A de facto właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia na gruncie niniejszego
postępowania. Skoro bowiem Zamawiający dopuszcza tylko takie urządzenia, które spełniają
funkcjonalności dot. klasy odporności IP54 oraz dot. kompatybilności elektromagnetycznej, to
oznacza, że w ramach przyjętych kryteriów IP oraz EMC nie premiuje już tej samej
funkcjonalności, a jedynie sam fakt posiadania certyfikatów.
Przyznawanie punktów za samo przedłożenie certyfikatu (faktycznie w oderwaniu od
funkcjonalności urządzenia) oznacza de facto odniesienie się w kryterium oceny ofert do
właściwości wykonawców, którzy znajdują się w szczególnej sytuacji posiadania określonych
dokumentów, innych niż deklaracje producenta. Powyższe w sposób oczywisty narusza zasadę
równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji.
Odwołujący podkreślił ponadto, że niniejsze postępowanie dotyczy de facto produktów
„customizowanych” (tworzonych na potrzeby niniejszego postępowania). Oznacza to konieczność
wdrożenia od podstaw długotrwałego procesu certyfikacji dla dwóch wymaganych certyfikatów,
co wiąże się nie tylko z daleko idącymi kosztami ale przede wszystkim z realnym zagrożeniem
braku uzyskania ww. dokumentów do terminu składania ofert. Tym bardziej niedopuszczalne jest
f
aworyzowanie wąskiej grupy wykonawców, którzy znajdują się w szczególnie korzystnej sytuacji
posi
adania ww. certyfikatów, podczas gdy inni wykonawcy nie są w stanie z przyczyn
obiektywnych wdrożyć i zakończyć procedury certyfikacyjnej do upływu terminu składania ofert,
choć oferowane przez nich urządzenia spełniają właściwości, dla potwierdzenia których
wymagane są certyfikaty w ramach kryteriów oceny ofert.
Podsumowując – w ocenie Odwołującego nie jest możliwe równoległe wprowadzenie w
opisie przedmiotu z
amówienia danej właściwości dot. klasy odporności IP54 oraz
kompatybilności elektromagnetycznej jako elementu oceny zgodności oferowanej dostawy z
wymaganiami zamówienia z jednoczesnym ustanowieniem ww. właściwości jako kryterium oceny
ofert. Nie jest również możliwe punktowanie samego faktu posiadania certyfikatu, który ma
Sygn. akt KIO 610/22


jednocześnie potwierdzać zgodność oferty z kryteriami oceny ofert i zgodność ofert z
wymaganiami zamówienia (w zakresie jednej i tej samej funkcjonalności).
Z
ostrożności procesowej, tj. na wypadek uznania, że kryteria oceny ofert, wprowadzone
modyfikacją z dnia 21 lutego 2022 r., są prawidłowe (i tym samym Zamawiający może żądać
równolegle certyfikatów na zgodność określonych funkcjonalności z wymaganiami postępowania
oraz na potrze
by oceny ofert w Kryteriach IP oraz EMC), Odwołujący wskazuje na naruszenie
art. 106 w zw. z art. 105 ust. 4 Pzp w zw. z art. 16 pkt. 1 Pzp.
Odwołujący podkreślił, że sytuacja uprzywilejowania wykonawców za sam fakt posiadania
certyfik
atów
oznacza
nieuprawnione
„kategoryzowanie”,
„hierarchizowanie”
przez
Zamawiającego dokumentów jako tych bardziej wiarygodnych dla potwierdzenia danej
funkcjonalności (certyfikaty) i tych mniej wiarygodnych (deklaracje producenta). W ocenie
Odwołującego takie właśnie założenie można by przypisać Zamawiającemu w związku z
premiowaniem
dodatkowymi punktami samego faktu posiadania pierwszej kategorii dokumentów
(certyfikaty), z jednoczesnym zaniechaniem przyznawania punktów za posiadanie drugiej
kategorii
dok
umentów (deklaracje producenta). Tymczasem takie „hierarchizowanie”
przedmiotowy
ch środków dowodowych jest wprost sprzeczne z przepisami art. 106 oraz art. 105
ust. 4 Pzp, które to przepisy mają również odniesienie do przedmiotowych środków dowodowych
składanych na potwierdzenie zgodności ofert z kryteriami oceny ofert. Co więcej –
uprzywi
lejowanie certyfikatów względem deklaracji producenta w zakresie zgodności z
Dyrektywą EMC 2014/30/EU stanowiłoby również sprzeczność z samą ww. Dyrektywą. W
pun
kcie 19 preambuły Dyrektywy wskazano bowiem: „Zważywszy, że producent posiada
dokładną wiedzę o procesie projektowania i produkcji, jest on najbardziej kompetentny do
przeprowadzenia procedury oceny zgodności. W związku z tym ocena zgodności powinna
pozost
ać wyłącznie obowiązkiem producenta.”. Powyższe oznacza, że sam ustawodawca uznał
produc
enta za podmiot w pełni kompetentny do przeprowadzenia procedury zgodności z
dyrektywą EMC 2014/30/EU, a tym samym wystawiony przez producenta odpowiedni dokument
(dekl
aracja zgodności), powinien być podstawowym punktem odniesienia do oceny zgodności
daneg
o urządzenia z Dyrektywą. Tym samym skoro ponieważ przepisy Pzp dopuszczają również
inne niż certyfikaty przedmiotowe środki dowodowe w celu oceny zgodności ofert z przyjętymi
kryteriami, to na gruncie niniejszego postępowania uzasadniony pozostaje wniosek
Odwołującego w tym zakresie. Jak już wspomniano – uwarunkowania niniejszego postępowania
determinują konieczność wdrożenia odpowiednich czynności przygotowawczych związanych z
produkcją urządzenia, które będzie spełniać wszystkie wymagania postępowania. Samo
wytworzenie próbki, jako przedmiotowego środka dowodowego składanego wraz z ofertą, jest
procesem niezwykle czasochłonnym. Oczywistym pozostaje, że procedura certyfikacji (trwająca
nawet kilka miesięcy) może być wdrożona dopiero po zakończonym procesie produkcji. Tym
samym z przyczyn obiektywnych dalece utrudnione jest sprostanie wymogowi przedłożenia
wymaganych certyfikatów do terminu składania ofert. Tym samym w pełni uzasadnione wydaje
Sygn. akt KIO 610/22


się, aby Zamawiający dopuścił możliwość przedstawienia przez wykonawców również innych niż
certyfikaty przedmiotowych środków dowodowych na potrzeby związane z ocenę ofert.

Krajo
wa Izba Odwoławcza rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
z
amówienia publicznego oraz stanowiska stron zaprezentowane ustnie do protokołu
rozprawy,
a także złożone dowody ustaliła i zważyła co następuje:

O
dwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.


Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołania na podstawie art. 528 Pzp i skierowała sprawę na rozprawę.
Ponadto Izba ust
aliła, że Odwołujący posiada interes we wniesienia odwołania
wyn
ikający z art. 505 Pzp.
Izba dopuściła do udziału w postępowaniu wykonawcę ELTERIS sp. z o.o. z siedzibą
w Lublinie
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego, stwierdzając, iż spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 525 ust.
1 i 2 Pzp.

Izba zważyła:
Zgodnie z Pzp
prawidłowo opisane kryterium oceny ofert musi spełniać następujące
wymagania (są to granice ich opisu): a) być jednoznaczne i zrozumiałe (art. 240 ust. 1 Pzp),
b) nie pozostawi
ać Zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej
oferty (art. 240 ust. 2 Pzp
), c) umożliwiać weryfikację i porównanie poziomu oferowanego
wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach (art.
240 ust. 2 Pzp
), d) być związane z przedmiotem zamówienia (art. 241 ust. 1 Pzp). Przy
czym, związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy
kryteria te dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia
w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych e
tapów ich cyklu życia, w tym do
elementów składających się na proces produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek,
nawet jeżeli elementy te nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia (art. 241 ust. 2 Pzp), e)
nie może dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności
ekonomicznej, technicznej lub finansowej (art. 241 ust. 3 Pzp).
Powyższe cechy prawidłowego opisu kryteriów oceny ofert mają charakter
uznaniowy. Przepisy w tym względem są abstrakcyjne i generalne. Jednocześnie, art. 242
Sygn. akt KIO 610/22


ust. 1 Pzp stanowi,
że wybór najkorzystniejszej oferty może nastąpić na podstawie: 1)
kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu; 2) ceny lub kosztu.
Podkreślić należy, że w zamówieniach publicznych dostępu do zamówienia nie można
utożsamiać z okolicznością, że każdy podmiot chcący się ubiegać o dane zamówienie publiczne
musi mieć do niego dostęp. Wymagania zawarte przez Zamawiającego w opisie przedmiotu
zamówienia czy w warunkach udziału w postępowaniu determinują krąg podmiotów mogących
ubiegać się o zamówienie. Kryteria oceny ofert stanowią instrument pozwalający Zamawiającemu
na wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Istotny jest zatem
zarówno właściwy dobór kryteriów w zależności od przedmiotu zamówienia, ale także ich opis
dokonany w taki sposób, aby wykonawca składający ofertę posiadał konkretną wiedzę o tym,
które elementy i w jaki sposób będą podlegały ocenie. Jest to jeden z kluczowych aspektów,
który ma wpływ nie tylko na treść składanych ofert, ale i na decyzję o wzięciu udziału w
postępowaniu, gdyż pozwala potencjalnemu wykonawcy ocenić szanse na uzyskanie
zamówienia. Właściwy dobór kryteriów daje także zamawiającemu możliwość osiągnięcia celu
postępowania, tj. wyboru oferty spełniającej jego oczekiwania i realizację zamówienia (zob. wyrok
z dnia 11 lutego 2020 r., KIO 177/20). Ponadto, co istotne, k
ryteria oceny oferty nie mają
gwara
ntować „równej pozycji wykonawców” ale urealniać konkurencję pomiędzy tymi
wykonawcami. Gdyby poz
ycja wykonawców miałaby być równa, to iluzoryczne i w zasadzie
bezprzedmiotowe byłby kryteria pozacenowe. Ważne jest natomiast aby kryteria pozacenowe
były obiektywne i stanowiły gwarancję możliwości konkurowania wykonawców. Powyższe
pozwala przyjąć, że konkurencyjność wykonawców w ramach kryteriów pozacenowych należy
odnosić do obiektywizmu tych kryteriów, tak aby ich znaczenie i ocena była jednoznaczna, a to w
efekcie pozwala na jednoznaczną ocenę danego wykonawcy. Podkreślenia wymaga, że
dokonanie doboru
kryteriów pozacenowych jest uprawnieniem Zamawiającego, który w tych
kryteriach mo
że również urealniać cel prowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia
publicznego
, a także uzyskać przedmiot zamówienia o najwyższej jakości.
W ocenie Izby, zakup przez
Zamawiającego w ramach prowadzonej procedury
zamówieniowej urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń, w przypadku, gdy wykonawca ubiegający
się o zamówienie będzie posiadł certyfikaty określone w zakwestionowanych przez
Odwołującego kryteriach da Zamawiającemu gwarancje jakości i bezpieczeństwa oferowanych
urządzeń, a tym samym uprawnione jest premiowanie posiadania tych dokumentów w ramach
ustanowionych kryteriów oceny ofert.
Izba nie podziel
iła stanowiska Odwołującego, jakoby wprowadzone w postępowaniu
kryteria oceny
premiowały właściwości wykonawców, którzy znajdują się w szczególnej sytuacji
posiadania określonych dokumentów, innych niż deklaracje producenta, co jak wskazywał
O
dwołujący narusza zasadę równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej
konkurencji.
Podkreślić należy bowiem, że certyfikacja danych urządzeń pomiarowych nie jest
Sygn. akt KIO 610/22


niczym ograniczona, ani w żaden sposób nie jest reglamentowana, powyższej okoliczności
Odwołujący nie podważył. Każdy podmiot, w tym każdy producent może przeprowadzić proces
certyfikacji, a certyfikacja ta jest dobrowolna. Tym samym, wymagane w kryteriach
pozacenowych
certyfikaty są dostępne dla każdego zainteresowanego podmiotu, a więc każdy
zainter
esowany podmiot, znając postawione przez Zamawiającego kryteria oceny ofert może
ubiegać się o premiowane w niniejszym postępowaniu certyfikaty. Powyższe w ocenie Izby
zapewnia zachowanie zasady
równego traktowania wykonawców oraz zasady uczciwej
konkurencji
w postępowaniu.
Iz
ba nie podzieliła również argumentów co do tego, że tak sformułowane kryterium odnosi
się do właściwości wykonawcy. W ocenie Izby w sposób niebudzący żadnych wątpliwości
przedmiotowe certyfikaty wprost
odnoszą się do urządzeń pomiarowych nie zaś do cech
podmiotowych wykonawcy.
Nie odnoszą się one bowiem ani do jego wiarygodności
ekonomicznej, technicznej ani finansowej. Kryterium opisane przez Zamawiaj
ącego dotyczy
wprost realizacji przedmiotu
zamówienia, gdyż odnosi się do oferowanych w postępowaniu
urządzeń pomiarowych. Powyższe oznacza, że Zamawiający premiuje jakość oferowanych
urządzeń. Certyfikat (jego posiadanie) odnosi się więc do przedmiotu zamówienia, który dotyczy
obudowy
urządzenia o stopniu ochrony określonym klasą IP54 oraz kompatybilności
elektromagnetycznej u
rządzenia zgodnej z Dyrektywą EMC 2014/30/EU lub równoważną. Izba za
uzasadnione uznała twierdzenia Zamawiającego, że posiadanie takich certyfikatów może
gwarantowa
ć lepszą jakość urządzeń, niż urządzenia, które takich certyfikatów nie posiadają.
Ponadto,
wskazać należy, że z uwagi na fakt, że kryteria oceny ofert ze swej natury
prowadzą do zwiększenia szans na uzyskanie zamówienia przez jednych wykonawców,
ograniczając te szanse innym wykonawcom, nie mogą one odnosić się do takich aspektów, które
nie mają znaczenia z punktu widzenia uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Zamawiający w
ocenie Izby uzasadnił powód premiowania w kryteriach oceny ofert posiadania przez
wykonawców certyfikatów IP54 oraz certyfikatu EMC, wskazując, iż z uwagi na fakt, że są one
wydawane
przez niezależne instytucje, w wyniku przeprowadzenia badania urządzeń na
podstawie zasad
określonych szczegółowo w dokumencie pn. „Program oceny zgodności
conformity assessment program PC-P-07-02
” gwarantują Zamawiającemu lepszą jakość w
stosunku do urządzeń nie poddanych takim badaniom, testom.
W
związku z powyższym Izba za niezasadne uznała zarzuty art. 240 ust. 2, art. 241, art.
242 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 16 pkt 1 Pzp.

Za niezasadne Izba uznała również zarzuty dotyczące naruszenia art. 106 ust. 1 – 3 oraz
105 ust. 4 Pzp. Wsk
azać należy, że zgodnie z art. 106 ust. 1 Pzp Zamawiający może żądać
innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 przedmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez
zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia
Sygn. akt KIO 610/22


postępowania. Zamawiający wskazuje wymagane przedmiotowe środki dowodowe w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Stosownie do ust. 2 ww. przepisu Zamawiający
żąda przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia i
związanych z przedmiotem zamówienia. Natomiast art. 106 ust. 3 Pzp stanowi, że żądanie
przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykon
awców. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe,
jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez
zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
Stosownie natomiast
do treści art. 105 ust. 4 Pzp Zamawiający akceptuje odpowiednie
przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1 i 3, w szczególności
dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do
certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 i 3, ani możliwości ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy,
oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty
budowl
ane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie
przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją
zamówienia.

Izba ustaliła, że Zamawiający w rozdziale XI ust. 8 pkt 6 lit. a) SWZ postanowił, że
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego, wymaga się od Wykonawcy złożenia następujących przedmiotowych środków
dowodowych: a) certyfikatu IP (tj. International Protection Rating) lub deklaracji producenta
potwierdzających, że obudowa miernika jakości powietrza przystosowana jest do pracy ciągłej
w warunkach zewnętrznych, o zapewnionym stopniu ochrony przed szkodliwymi skutkami
wnikania wody, wn
ikaniem obcych ciał stałych oraz dostępem do części wewnętrznych
urządzenia o minimalnej klasie IP54 (zgodnie z rozdziałem 4.1 SOPZ)
”.

Uwzgl
ędniając powyższe, należy wskazać, że celem jakiemu ma służyć przedstawienie
przedmiotowych środków dowodowych jest zgodnie z art. 7 pkt 20 Pzp potwierdzenie zgodności
oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami
związanymi z realizacją zamówienia. W ocenie Izby Zamawiający dopuszczając jako
przedmiotowy środek dowodowy zarówno certyfikat jak i deklarację producenta zapewnił
zachowanie
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przy ocenie spełnienia
wymogów określonych w postępowaniu za pomocą dopuszczonych przedmiotowych środków
dowodowych.
Nie mniej jednak
okoliczność, że Zamawiający dopuścił jako przedmiotowy środek
dowodowy - na po
twierdzenie, że oferowane w postępowaniu urządzenia spełniają określone w
Sygn. akt KIO 610/22


SWZ wymagania -
zarówno certyfikat jak i deklarację producenta, w żaden sposób nie wyłącza
możliwości, aby w kryterium oceny ofert punktowane było posiadanie przez wykonawcę
określonego w danym kryterium certyfikatu. W ocenie Izby w sposób niewątpliwy posiadanie
certyfikatu na dan
e urządzenie potwierdza jego jakość ustaloną przez niezależną instytucję,
poprze
dzoną szeregiem badań i testów jakościowych co wprost wynika z powołanego wyżej
dokumentu
, na który na rozprawie wskazywał Zamawiający. W konsekwencji żądanie
Odwołującego aby tak samo punktować deklarację producenta pochodzącą bezpośrednio od
tego podmiotu jak i certyfikat wystawiony przez jed
nostkę niezależną, w kryterium odnoszącym
się do jakości jest niezasadne i całkowicie wypaczałoby sens tych kryteriów.
W konsekwencji Izba oddal
iła odwołanie, uznając, że zarzuty w nim zawarte nie zasługują
na uwzględnienie.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575 Pzp w zw. z § 8 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2437).

Pr
zewodniczący: ………………………………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie