eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 591/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-15
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 591/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 15 marca 2022 r.
w War
szawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
28 lutego 2021 r. przez Orange Polska S.A., ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424
Zielona Góra

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Orange Polska
S.A., ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
kwoty 13 50
0 zł 00 gr
(słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 591/22
U z a s a d n i e n i e

Urząd Miasta Zielona Góra (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Uruchomienie
i obsługa Zielonogórskiego Roweru Miejskiego”. Postępowanie to prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
, zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 lutego 2022 r.
pod pozycją 2022/S 033-084833.
W postępowaniu tym wykonawca Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Odwołujący”) w dniu 28 lutego 2022 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
W dniu 14 marca 2022 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach pos
tępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie