eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 590/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-18
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 590/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron w dniu 18 marca 2022 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2022 r.
przez W
ykonawcę G. Ł. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HIGIENA-
KATOWICE G.
Ł. z siedzibą w Katowicach

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z siedzibą w Szczecinie,

przy udziale Wykonawcy
„Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. z
siedzibą w Zielonej Górze
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającegopostanawia:

1. umo
rzyć postępowania odwoławcze;

2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego G. Ł. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HIGIENA-
KATOWICE G.
Ł. z siedzibą w Katowicach
kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………...........................Sygn. akt: KIO 590/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawia
jący – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Zdroje” z siedzibą w Szczecinie, dalej jako „Zamawiający” – prowadzi postępowanie o
udzielen
ie zamówienia publicznego pn. Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz materiałów
medycznych dla SPSZOZ
„Zdroje” w pakietach”, dalej jako „Postępowanie”.

W dniu 28 lutego 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło
odwołanie Wykonawcy G. Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HIGIENA-
KATOWICE G.
Ł.z siedzibą w Katowicach, dalej jakoOdwołujący”.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp poprzez
bezpodstawne unieważnienie postępowania, naruszenie art. 16 ustawy Pzp poprzez
prowadzenie postępowania w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, naruszenie art. 222 pkt 4 ustawy Pzp poprzez nieudostępnienie
informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
przed otwarciem ofert oraz naruszenie art.
28 ustawy Pzp poprzez ustalenie wartości
zamówienia bez zachowania należytej staranności.

Od
wołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia dokonanej przez Zamawiającego czynności unieważnienia postępowania,
powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz dokonania czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił
Wykonawca
„Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
Górze – pismo zawierające przystąpienie wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4
marca 2022 r. Izba postanow
iła dopuścić ww. Wykonawcę do postępowania odwoławczego
w charakterze Uczestnik
a postępowania odwoławczego.

Izba ustaliła, że w dniu 17 marca 2022 r. Odwołujący złożył pismo, w którym
oświadczył, że cofa odwołanie i wnosi o zwrot 90% wpisu od odwołania.

Z uwagi na to
, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofn
ięcie, zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

Z tych wzg
lędów postanowiono jak w sentencji.

O koszt
ach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy
Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz.
2437).

Przewodniczący: ………...........................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie