eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 526/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-18
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 526/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Kot

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron oraz uczestnika postępowania
odwoławczego w dniu 18 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2022 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ekspert Security AP sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Ekspert Security Duo sp. z o
.o. z siedzibą w Warszawie oraz Ekspert Security
MW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego:
Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie,
przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: STEKOP
S.A. z siedzibą w Warszawie oraz STEKOP-OCHRONA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,


postanawia:
1.
umarza p
ostępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ekspert Security AP sp.
z
o.o. z siedzibą w Warszawie, Ekspert Security Duo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
Ekspert Security MW sp. z o.
o. z siedzibą w Warszawie, kwoty 13 500,00 zł (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od
o
dwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dni
a jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej I
zby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………………Sygn. akt: KIO 526/22

UZASADNIENIE

Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”)
prowadzi na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej:
„ustawa Pzp”) postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi,
w trybie przetargu nieograniczonego
, o którym mowa w art. 132 w zw. z art. 359 pkt 1 ustawy
Pzp pn.
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia w ośrodkach dla cudzoziemców” (Nr
postępowania: 36/OCHRONA-OŚRODKI/US/21) (dalej: „Postępowanie”).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 10 grudnia 2021 r. pod numerem: 2021/S 240-633424.
25 lutego 2022 r. wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Ekspert Security AP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ekspert Security Duo sp. z o.o.
z
siedzibą w Warszawie oraz Ekspert Security MW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Odwołujący”) wnieśli odwołanie od czynności i zaniechań czynności w Postępowaniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, że prowadząc przedmiotowe postępowanie naruszył
przepisy ustawy Pzp.
W dniu 2 marca 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwo
ławczej wpłynęło
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, złożone przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: STEKOP S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz STEKOP-
OCHRONA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Przystępujący”).
4 marca 2022 r. Zamawi
ający wniósł odpowiedź na odwołanie. W treści
przedmiotowego pisma Zamawi
ający wskazał, że uwzględnia w całości zarzuty podniesione
w odwołaniu.
10 marca 2022 r. do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej wpłynęła informacja od
Odwo
łującego, że w związku z uwzględnieniem przez Zamawiającego w całości wniesionego
odwołania oraz podjęciem przez Zamawiającego w dniu 9 marca 2022 r. czynności
dotycz
ących unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1, cofa
w całości odwołanie z dnia 25 lutego 2022 r. oraz wnosi o zwrot uiszczonego wpisu od
odw
ołania.
Mając na uwadze wskazane oświadczenie Izba uznała, że odwołanie zostało
skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy i postanowi
ła umorzyć postępowanie
odwoławcze oraz nakazać dokonanie zwrotu na rzecz Odwołującego 90% uiszczonego

wpisu od odwołania. Powyższe powoduje zakończenie postępowania odwoławczego bez
merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 520 ust. 1 ustawy Pzp
, umorzyła
postępowanie odwoławcze orzekając w formie postanowienia, zgodnie z art. 568 pkt 1
ustawy Pzp.
O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy
Pzp w
zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozl
iczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz.
2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu Zamówień
Publiczny
ch 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie