eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 524/22, KIO 602/22, KIO 608/22, KIO 609/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-21
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 524/22
KIO 602/22
KIO 608/22
KIO 609/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z u
działem stron i uczestników postępowania 21
marca 2022
r., w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) 25 lutego 2022 roku przez
TMS Medical spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
spółkę komandytową z siedzibą w Poznaniu
(sygn. akt KIO 524/22),
2) 2 marca 2022 roku przez
ArjoHuntleigh Polska spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach
(sygn. akt KIO 602/22),
3) 3 marca 2022 roku przez
Dräger Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
(sygn. akt KIO 608/22),
4) 3 marca 2022 r. przez
Getinge Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
(sygn. akt KIO 609/22),
w postępowaniu prowadzonym przez wspólnego Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego oraz Sz
pital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
przy udziale:
1) wykonawcy
Promed spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w sprawie
o sygn. akt KIO 524/22, KIO 608/22, KIO 609/22,
2) wykonawcy
MEDILAB Firmy Wytwórczo – Usługowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w sprawie o sygn. akt KIO
602/22,


postanawia:


1. Umo
rzyć postępowanie odwoławcze.

2. N
akazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy:
1)
TMS Medical spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z
siedzibą w Poznaniu
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu (sygn. akt KIO 524/22),
2)
ArjoHuntleigh Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Komornikach

kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
grosz
y), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu (sygn. akt KIO 602/22),
3)
Dräger Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
kwoty
13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu (sygn. akt KIO 608/22),
4)
Getinge Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie
kwoty
13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu (sygn. akt KIO 609/22).

Stosownie do art
. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………..............……Sygn. akt:
KIO 524/22
KIO 602/22
KIO 608/22
KIO 609/22
U z a s a d n i e n i e


Odwołujący, tj.: TMS Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa
z siedzibą w Poznaniu (sygn. akt KIO 524/22), ArjoHuntleigh Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach (sygn. akt KIO 602/22), Dräger
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO
608/22) oraz
Getinge Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, 18 marca 2022
r., tj. przed rozprawą cofnęli odwołania wniesione do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej 25 lutego 2022 r. (sygn. akt KIO 524/22) i 2 marca 2022 r. (sygn.
akt KIO 602/22) oraz 3 marca 2022 r. (sygn. akt KIO 608/22 i sygn. akt KIO 609/22) w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa urządzeń
medycznych montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala
Klinicznego w Poznaniu-centrum medycyny interwencyjnej-(etap I CZSK) w zakresie
Modułów 1 i 2a wraz z montażem”
, numer referencyjny: PN-7/22.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 21 lutego 2022 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2022/S 036-092259.
Do przedmiotowego postępowania odwoławczego przystąpienie w charakterze
uczestników postępowania, po stronie Zamawiającego skutecznie zgłosili wykonawcy:
Promed spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie o sygn. akt KIO 524/22, KIO
608/22, KIO 609/22 oraz MEDILAB Firma
Wytwórczo – Usługowa spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku w sprawie o sygn. akt KIO 602/22.

Z uwagi na to
, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U., poz. 2019 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu
odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą, (Dz.U. poz. 2453) oznacza, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu.

Z tych względów postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania
(Dz. U. poz. 2437), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz każdego z Odwołujących z
rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych po 90% kwoty uiszczonej tytułem
należnego wpisu od odwołania.

Przewodniczący: ……….........................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie