eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 490/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-08
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 490/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk, Marek Bienias, Monika Kawa - , Ogorzałek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 8 marca 2022 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
22 lutego
2022 r., przez wykonawcę SIMPLE S.A z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy SIMPLE S.A
z siedzibą w Warszawie
kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną tytułem wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 579 ust. 1
i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………

………………………

………………………
sygn. akt KIO 490/22
U z a s a d n i e n i e


Zamawiający Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00-368
Warszawa
, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na „dostawę systemu kadrowo-
płacowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (znak
sprawy: ZP-3/02/2022/272/W/MSW
; ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 17
lutego 2022 r. w Bi
uletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00059736/01).

Wykonawca
SIMPLE S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555
Warszawa
wniósł odwołanie od czynności zamawiającego, zarzucając naruszenie:

1)
art. 240 ust. 1 i ust. 2 w zw. z
art. 16 pkt 1 PZP poprzez określenie kryteriów
oceny ofert w sposób niejednoznaczny i niezrozumiały, w sposób pozostawiający
Zamawiającemu nieograniczoną i niekontrolowaną swobodę w ocenie ofert i wyborze
najkorzystniejszej oferty oraz w sposób uniemożliwiający weryfikację i porównanie
faktycznego jakościowego poziomu oferowanego przedmiotu zamówienia, co w
konsekwencji prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców ( w zakresie kryterium oceny ofert – Funkcjonalność
systemu - zarzut 1);
2)
art. 112 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 116 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 1 PZP poprzez
określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia oraz uniemożliwiający prawidłową ocenę zdolności
wykonawcy d
o należytego wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości,
określonej jako minimalne poziomy zdolności, poprzez wskazanie, że wykonawca
może wykazać się realizacją zamówień tylko w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, co w konsekwencji powoduje znaczne ograniczenie
konkurencyjności Postępowania i naruszenie zasady równego traktowania
wykonawców, poprzez ograniczenie możliwości dostępu do udziału w Postepowaniu i
uzyskania zamówienia wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości analogiczne
jak w przypadku wykonawców, którzy zrealizowali wskazane w warunku zamówienia
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (w zakresie –
Warunek udz
iału w Postępowaniu – zarzut 2);
3)
art. 99 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 2 i 3 ustawy PZP poprzez opisanie przedmiotu
zamówienia
w
sposób
nieprzejrzysty,
niejednoznaczny,
niewyczerpujący,
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuwzględniający wszystkich

okoliczności mających wpływ na treść oferty, tzn. poprzez wprowadzenie obowiązku
integracji oferowanego systemu z posiadanym przez Zamawiającego system kontroli
dostępu i rejestracji czasu pracy, bez jednoczesnego zapewnienia przez
Zamawiającego dostępu do narzędzi niezbędnych do wykonania integracji, bez
opisania czynności które podejmie Zamawiający celem umożliwienia integracji
oferowanego systemu z system posiadanym przez Zamawiającego (w zakresie –
Migracja
– integracja systemu – zarzut 3).

Podnosząc powyższe wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1)
w zakresie zarzutu 1:
1)
modyfikację treści SWZ poprzez usunięcie kryterium oceny ofert –
Funkcjonalność oferowanego systemu lub
2) modyfikację treści SWZ poprzez usunięcie kryterium oceny ofert –
Funkcjonalność oferowanego systemu i zastąpienie kryterium innym obiektywnie
weryfikowalnym i mierzalnym kryterium jakościowym;
ewentualnie
3) precyzyjne, jednoznaczne i zrozumiałe określenie weryfikowalnego i
obiektywnego sposobu przyznawania konkretnej
liczby punktów przez każdego z
członków komisji w ramach F1,F2,F3,F4 oraz
4) precyzyjne, jednoznaczne i zrozumiałe określenie mierzalnych cech systemu w
ramach kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy przyznawaniu
punktów w ramach Kryterium Funkcjonalność systemu w zakresie oceny
czytelności interfejsu, oceny intuicyjności obsługi, oceny łatwości w zarządzaniu
parametrami użytkownika końcowego oraz oceny łatwości budowania raportów
analitycznych i formularzy dokumentów;
2) w zakresie zarzutu 2:
1) modyfikację treści warunku udziału w Postępowaniu określonego w § 7 ust. 1
pkt 2) lit. d SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Za
spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców,
którzy w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie
zrealizowali co najmniej pięć zamówień polegających na dostawie, instalacji,
wdrożeniu i serwisowaniu systemu informatycznego do obsługi obszaru kadrowo-
płacowego wraz z przeszkoleniem pracowników, z czego przynajmniej jedno
zamówienie realizowane było w jednostce sektora finansów publicznych o
wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każde”;
3) w zakresie zarzutu 3:

1) dokonanie odp
owiedniej modyfikacji treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w
sposób umożliwiający wykonawcom prawidłowe wykonanie i wycenę w ofercie
integracji opisanej w Pkt 5 ppkt 2 lit. a, b Opisu Przedmiotu Zamówienia, a
mianowicie:
a) zapewnienie wykonaw
com narzędzi do integracji z posiadanymi przez
Zamawiającego systemami, poprzez pozyskanie we własnym zakresie i na
własny koszt wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia integracji informacji,
ew. licencji na korzystanie z oprogramowania, danych od produce
ntów lub
autor
ów eksploatowanych systemów i baz danych, z którymi ma nastąpić
integracja lub samodzielne zgromadzenie niezbędnej wiedzy w tym zakresie,
jeżeli Zamawiający ma do niej dostęp,
b) opisanie i udostępnienie wykonawcom w treści dokumentacji Postępowania, z
kt
órą wykonawcy mają możliwość zapoznać się przed terminem składania ofert,
wszelkich informacji na temat technicznych możliwości integracyjnych systemu
kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, które umożliwiłyby zaplanowanie
procesu integracji oraz oszac
owanie w ofercie kosztów wykonania integracji.

W przedmiotowym postępowaniu po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden
wykonawca.

W dniu 4
marca 2022 r. zamawiający (pismo o nr.
BRIS-K-27-15/2022)
uwzględnił zarzuty w
całości zawarte w odwołaniu i dokona odpowiedniej modyfikacji dokumentacji postępowania.

W konsekwencji Izba, na podstawie art. 568 pkt 3 w zw. z art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art.
553 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego wynika, że koszty, o których mowa w § 5 pkt
2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiającego uwzględnił w
całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania

odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu – w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący:
…………………………

…………………………

…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie