eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 333/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-02-21
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 333/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 21 lutego 2022 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 7 lutego 2022 r. przez wykonawców: M.K. i S.K., prowadzących
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej RENPOL s.c. M.K., S.K.,

w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Główną Straży Granicznej w Warszawie,
przy udziale wykonawców:
1)
MBA System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,
2)
IMMITIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego,
3)
Korporacja Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego,


orzeka:

1. umarza
postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje
zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego
kwoty 15 000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej
uiszczon
y wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………Sygn. akt: KIO 333/22
U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie – prowadzi
w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia pn.
Doposażenie Straży Granicznej w sprzęt KRG na potrzeby zamówienia publicznego systemu
EES
– Zakup terminali mobilnych wspierających rejestrację biometryczną w systemie EES
wraz z czytnikami dokumentów oraz czytnikami umożliwiającymi rejestrację do 4-ech
odcisków palców.
Wartość zamówienia jest większa niż progi unijne. Ogłoszenie
o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 26 stycznia
2022 r. pod nr 2022/S 018-042848.
W dniu 7 lutego 2022 r. wykonawca RENPOL s.c. M.K., S.K.
wniósł odwołanie wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia, zarzucając
Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 16 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 4 w zw. z art. 106 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, poprzez
wymaganie przedłożenia jako przedmiotowego środka dowodowego czytnika
dokumentów z funkcją OCR-B i RFID, mimo że wymaganie takie jest nieproporcjonalne
do przedmiotu zamówienia i ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie
wykonawców;
2) ewentualnie: art. 16 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 4 w zw. z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
poprzez zaniechanie dokonania podziału zamówienia na części i wydzielenie do osobnej
części postępowaniu dostawy czytników dokumentów z funkcją OCR-B i RFID, mając na
uwadze, że tylko jedno urządzenie dostępne na rynku spełnia wymagania
Zamawiającego.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany pkt. VI ust. 1 lit. b SWZ,
przez nadanie mu brzemienia:
Terminal mobilny wspierający rejestrację biometryczną w systemie EES wraz z czytnikiem
umożliwiającymi rejestrację do 4-ech odcisków palców.
Urządzenia będą podlegać ocenie w zakresie:
-
Ukompletowania. Terminal ze zintegrowanym czytnikiem odcisków palców (...).

Na wypadek oddalenia przez Izbę zarzutu nr 1, Odwołujący wniósł o nakazanie
Zamawiającemu wydzielenia dostawy czytników dokumentów do odrębnej części
postępowania.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje:
W związku z tym, że postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało
wszczęte po 1 stycznia 2021 r., jest ono prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), stosownie
do art. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2020 z późn. zm.).
Izba ustaliła, że 15 lutego 2022 r. do Prezesa Izby wpłynęło oświadczenie
Zamawiającego o uwzględnieniu odwołania w zakresie zarzutu nr 1. Ponieważ zarzut nr 2
miał charakter ewentualny – został podniesiony jedynie na wypadek nieuwzględnienia
zarzutu nr 1, to oświadczenie Zamawiającego o uwzględnieniu zarzutu głównego należy
uznać za mające skutek oświadczenia o uwzględnieniu odwołania w całości.
D
o postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego skutecznie przystąpił
wykonawca MBA System Sp. z o.o.
, który 15 lutego 2022 r. został wezwany do złożenia
oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania przez
Zamawiającego, pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego. Termin na złożenie
tego oświadczenia upłynął 18 lutego 2022 r. W powyższym terminie do akt sprawy nie
wpłynęło oświadczenie Przystępującego o wniesieniu sprzeciwu.
Wobec powyższego postępowanie odwoławcze należało umorzyć, stosownie do
dyspozycji art. 522 ust. 2 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 557 ustawy
Pzp i § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437),
orzekając o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu.

Przewodniczący: ………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie