eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 329/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-02-23
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 329/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 23 lutego 2022 r. w
Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
dniu 7 lutego 2022 roku przez Energokon
– Plus spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st.
Warszawy
,


postanawia:

1.
Um
orzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Ur
zędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego Energokon – Plus spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Sosnowcu
, kwoty 10 000
zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dni
a jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………
Sygn. akt: KIO 329/22

U z a s a d n i e n i e

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
(
dalej: „Zamawiający”), prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
podsta
wie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
, zwanej dalej: „Pzp”, w trybie podstawowym pn.:
Rozbiórka nieużytkowanego budynku przy ul. Kaliskiej 9 w Warszawie”,
znak:
DOK/3411/37/2021.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
4 listopada 2021 r., pod numerem 2021/BZP 00257227.
7 lutego 2022 roku wykonawca Energokon
– Plus spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie od
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, polegających
na:
1. Unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Odwołującego;
2. Odrzuceniu oferty Odwołującego;
3. Unieważnieniu postępowania;
Odwołujący zarzucił naruszenie:
1. art. 239 ust. 1 Pzp,
przez unieważnienie wyboru oferty Odwołującego, podczas gdy oferta
jest zgodna z warunkami zamówienia;
2. art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp,
przez odrzucenie oferty Odwołującego, podczas gdy do oferty
Odwołującego załączono wymagany kosztorys ofertowy, zawierający wszystkie elementy
umożliwiające prawidłowe rozliczenie robót budowlanych, zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 projektu
umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), w tym w szczególności: ilości, ceny jednostkowe i wartości
poszczególnych elementów kosztorysu, a także stawkę roboczogodziny i wysokość narzutów
(w tym koszty zakupu i koszty pośrednie), jak również zestawienie robocizny, zestawienie
materiałów oraz zestawienie sprzętu;
3. art. 255 pkt 2) Pzp,
przez unieważnienie postępowania, podczas gdy nie wszystkie
złożone oferty podlegały odrzuceniu;
4. art. 254 pkt 1) Pzp, poprzez zaniechanie zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, podczas gdy Zamawiający dokonał wyboru oferty Odwołującego, zaprosił
Odwołującego do zawarcia umowy, a następnie bezpodstawnie unieważnił podjęte
czynności oraz unieważnił postępowanie.

O
dwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:
1. unieważnienie czynności unieważnienia postepowania;
2. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego;
3. powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jak wynika
z informacji przedstawionej przez Zamawiającego pismem z 10 lutego
2022 r. (korespondencja email)
kopia odwołania została przekazana wykonawcom 9 lutego
2022 r.
drogą elektroniczną. Jak wynika z akt sprawy, do przedmiotowego postępowania
odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.

Pismem z 22 lutego 2022 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uwzględnia odwołanie.
Zgodnie z art. 522 ust. 1 Pzp
W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie
odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
o
dwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że
w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Izba us
taliła, że w przedmiotowej sprawie zaistniał stan faktyczny wskazany w
powyższej normie prawnej, tj. zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w
odwołaniu, a do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił
żaden wykonawca.
W związku z powyższym Izba umorzyła postępowanie odwoławcze.
O koszta
ch postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2
lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczeg
ółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437), zgodnie z
którym koszty stron postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie, a także nakazała
dokonanie
zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący:
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie