eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 293/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-02-17
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 293/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 17 lutego 2022 r.
w Wa
rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
4 lutego 2022 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Remondis Medison Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza
i Remondis Medison Chrzan
ów Sp. z o.o., ul. Powstańców Styczniowych 9, 32-500
Chrzanów
w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Remondis Medison Sp. z
o.o., ul. Puszkina 41, 42-
530 Dąbrowa Górnicza i Remondis Medison Chrzanów
Sp. z o.o.
, ul. Powstańców Styczniowych 9, 32-500 Chrzanów
kwoty 13 500 zł 00
gr

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu,

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 293/22
U z a s a d n i e n i e

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu (d
alej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa
odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w związku z prowadzoną przez
USK w Opolu działalnością leczniczą”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021
r., poz. 1129 ze zm.)
, zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 grudnia 2021 r. pod
pozycją 2021/S 236-621868.
W postępowaniu tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Remondis Medison Sp. z o.o
. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i Remondis Medison
Chrzanów Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie (dalej: „Odwołujący”) w dniu 4 lutego 2022 r.
złożyli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 9 lutego
2022 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o anulowaniu
czynności oceny oferty Odwołującego z dnia 28 stycznia 2022 r.
W dniu 16 lutego 2022 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie