eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 218/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-02-03
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 218/22

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Ryszard Tetzlaff


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
w dniu 3 lutego 2022 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2022 r. przez wykonawców: Konsorcjum Firm: 1) Impel
Security Solutions Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), 2) Impel Facility Services Sp. z o.o.,
3) Impel Provider Sp. z o.o., 4) Impel Technical Security Sp. z o.o., 5) ITM Poland S.A.;
z adresem dla siedziby lidera konsorcjum
: ul. Ślężna 118 53­111 Wrocław

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02­362 Warszawa


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500 zł 00
gr

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty
uiszczonego wpisu na rzecz Konsorcjum Firm: 1) Impel Security Solutions Sp. z o.o.
(Lider Konsorcjum), 2) Impel Facility Services Sp. z o.o., 3) Impel Provider Sp. z o.o.,
4) Impel Technical Security Sp. z o.o., 5) ITM Poland S.A.; z adresem dla siedziby lidera
konorcjum
: ul. Ślężna 118 53­111 Wrocław .
Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ust
awy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:

………………………………Sygn. akt KIO 218/22

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2022 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Konsorcjum Firm: 1) Impel Security Solutions Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), 2) Impel Facility
Services Sp. z o.o., 3) Impel Provider Sp. z o.o., 4) Impel Technical Security Sp. z o.o.,
5) ITM Poland S.A.; z adresem dla siedziby lidera konorcjum
: ul. Ślężna 118 53­111 Wrocław
zwane dalej:
„Konsorcjum Impel” albo „Odwołującym” wniosła odwołanie na czynność
z 21 stycznia 2022 r. w zakresie
części III. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał w tym
samym dniu (drog
ą elektroniczną poprzez platformę Zamawiającego https://zamowienia-
gios.ezamawiajacy.pl/). Odw
ołanie zostało podpisane przez pełnomocnika umocowanego na
podstawie pełnomocnictw z 10 lutego 2021 r., 12 lutego 2021 r. oraz 13 stycznia 2022 r.
udzielonych przez osoby
umocowane ze strony członków konsorcjum zgodnie
z dokumentami rejestrowym.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Usługi ochrony osób i mienia
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony
Środowiska na terenie całej Polski – Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia”– część
III,
znak sprawy: ZP/220-72/21/AOJS
, zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 001-001105 w dniu
3 stycznia 2022 r. przez:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r. 3, 02­362 Warszawa zwany dalej: „Zamawiającym”. Do ww. postępowania
o udzielenie zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 11 września 2019 r. –
Pra
wo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 - zwanej dalej:
„NPzp” albo „Pzp”).
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów, które ma
wpływ na wynik postępowania w Części nr III:
„(…)1) art. 16 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez naruszenie przez
Zamawiającego zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców przy ocenie oferty Wykonawcy: SECURITY EMPORIO Sp. z o.o. Sp. k; ul.
Czernichowska 28, 61-3
34 Poznań (zwana dalej: SECURITY EMPORIO) oraz przy ocenie
oferty Wykonawcy: Konsorcjum Agencja Ochrony TRANSFER Sp. z o.o; ul. Zielona 7, 97-
200 Tomaszów Mazowiecki i Transfer Ochrona Sp. z o.o; ul. Zielona 7, 97- 200 Tomaszów
Mazowiecki (zwane dalej Konsorcjum TRANSFER);


2) art. 226 ust.
1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie przez
Zamawiającego odrzucenia oferty Wykonawcy SECURITY EMPORIO oraz oferty
Wykonawcy Konsorcjum TRANSFER jako niezgodnej z warunkami zamówienia;
3) art. 226
ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie przez
Zamawiającego odrzucenia oferty Wykonawcy SECURITY EMPORIO oraz oferty
Wykonawcy Konsorcjum TRANSFER z tego powodu, że oferta została złożona w warunkach
czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie przez
Zamawiającego odrzucenia oferty Wykonawcy SECURITY EMPORIO oraz oferty
Wykonawcy Konso
rcjum TRANSFER jako zawierającej rażąco niską cenę;
5) art. 224 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie przez
Zamawiającego wezwania Wykonawcy SECURITY EMPORIO oraz wezwania Wykonawcy
Konsorcjum TRANSFER do wyjaśnień rażąco niskich ceny zaprezentowanej w jego ofercie
pomimo faktu, że wysokość ceny budzi istotne wątpliwości w zakresie możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w dokumentach zamówienia i odrębnych
przepisach;
6) art. 239 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez wadliwy wybór przez
Zamawiającego oferty najkorzystniejszej oferty.
Wniosek (żądanie) co do rozstrzygnięcia odwołania: W związku z powyższymi zarzutami
wnoszę o:
1) nakazanie Zamawiającemu uchylenia czynności wyboru oferty wybranego Wykonawcy
SECURITY EMPORIO;
2
) nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Wykonawcy SECURITY EMPORIO na
podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5, 7, 8;
3) nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Wykonawcy Konsorcjum TRANSFER na
podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5, 7, 8; 4) naka
zanie Zamawiającemu dokonania
ponownej oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych (…)”.

Odwołanie zostało wniesione z zachowaniem ustawowego 10-dniowego terminu,
w zakresie
czynności z 21 stycznia 2022 r. (droga elektroniczną poprzez platformę
Zamawiającego https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl/) wyboru oferty najkorzystniejszej
w
Części nr III - SECURITY EMPORIO Sp. z o.o. sp. k., ul. Czernichowska 28, 61-334
Poznań zwane dalej: „SECURITY EMPORIO Sp. z o.o. sp. k.”. W ramach informacji –
Konsorcjum Firm: 1) Agencja Ochrony TRANSFER Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), 2) Transfer
Ochrona Sp. z o.o.; z adresem dla siedziby lidera konsorcjum: ul. Zielona 7, 97-200

Tomaszów Mazowiecki zwane dalej: „Konsorcjum TRANSFER” uplasowało się przed ofertą
Odwołującego, tj. na miejscu drugim w rankingu.
Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię
odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu 27 stycznia 2022 r. (droga elektroniczną
poprzez platformę Zamawiającego https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl/).

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej spra
wy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:

Zamawiający w dniu 28 stycznia 2022 r. (droga elektroniczną poprzez platformę
Zamawiającego https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl/) wezwał wraz kopią odwołania,
w trybie art. 524 NPzp, u
czestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału
w postępowaniu odwoławczym. Żadne zgłoszenie przystąpienia nie miało miejsca.
W dniu 31 stycznia 2022 r.
(droga elektroniczną poprzez platformę Zamawiającego
https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl/)
Zamawiający poinformował, że unieważnił
czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dla Części III przedmiotowego
postępowania: – ochrona i dozór mienia w obiekcie Zamawiającego zlokalizowanym we
Wrocławiu przy ulicy Chełmońskiego 14, oraz zawiadomił Wykonawców uczestniczących
w
części III postępowania o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych dla III
Części, zmierzającej do wyboru oferty najkorzystniejszej.
W dniu 2 lutego 2022 r. (e-mailem podpisanym podpisem cyfrowym
) Odwołujący
złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania
zostało złożone przez pełnomocnika tak jak odwołanie.
Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie N
Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie o sygn. akt: KIO 218/22.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia
i rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego
na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500 zł 00 gr, stosownie do art.
557 i art. 575 NPzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020r., poz. 2437).

Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie