eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 208/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-02-15
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 208/22

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Monika Kawa-Ogorzałek
Członkowie:
Maksym Smorczewski

Ryszard Tetzlaff

Protokolant:
Piotr Cegłowski


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron postępowania w dniu 15 lutego
2022 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
25 stycznia 2022 r. przez
Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: Konsorcjum firm: Tevitel sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
oraz Telenergia sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy
w postępowaniu prowadzonym
przez
Zamawiającego - TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

przy udziale wykonawcy
Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


postanawia:


1. U
morzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na Odwołującego
kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Sygn. akt: KIO 208/22

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
………………………….

………………………….

Sygn. akt: KIO 208/22


U Z A S A D N I E N I E
Zamawiający – TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz TAURON
Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, prowadzi postępowanie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.;
dalej: „Pzp”) o udzielenie zamówienia publicznego na „Zawarcie umowy
realizacyjnej na usługi pośrednictwa sprzedaży dla Gospodarstw Domowych G/Al./060 w
ramach Umowy Ramo
wej na usługi pośrednictwa sprzedaży dla Gospodarstw Domowych z
dnia 24 lipca 2020r.

W dniu 25 stycznia 2022 r. wykonawcy
wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Konsorcjum firm: Tevitel sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Telenergia sp.
z
o.o., sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Odwołujący”) wnieśli odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 14 lutego 2022
r. wpłynęło pismo procesowe Odwołującego o cofnięciu
odwołania oznaczonego sygn. akt KIO 208/22.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:


Izba
działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553 ust. 1 zdanie drugie
Pzp postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Złożenie
oświadczenia przez Odwołującego co do wycofania wniesionego odwołania, warunkuje
zakończenie postępowania odwoławczego bez konieczności rozpoznawania zarzutów i
merytorycznego stanowiska Izby. Odwołujący podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym
zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwot
ę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.). Izba nie podzieliła
stanowiska Odwołującego, że z uwagi na fakt, iż Odwołujący złożył odwołania w zakresie
postępowania mającego na celu zawarcie umowy wykonawczej, której wartość wynosi 290
000,00 zł netto, przy ustalaniu wysokości wpisu należy wziąć pod uwagę właśnie tę wartość.
Podkreślić należy, że
stosownie
do art. 32 ust. 2 Pzp
wartością umowy ramowej jest łączna
wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy
ramowej.
Sygn. akt: KIO 208/22

Jak wynika z pisma Zamawiającego wartość umowy ramowej w ramach której
Zamawiający przeprowadził postępowanie realizacyjne wynosi: 63 245 400,00 zł netto, a
więc przekracza progi unijne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3
Pzp, w konsekwencji czego uwzględniając treść § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wpis w
niniejszej sprawie ustalono na
15 000 zł.
Mając powyższe na względzie, postanowiono jak w sentencji.Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
………………………….

………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie