eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 174/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-02-01
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 174/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 1 lutego 2022 r. w
Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
dniu 21 stycznia 2022 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Luxury Medical Care G. K. Spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie i LMC
Trans spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi,


postanawia:

1.
Um
orzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Ur
zędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Luxury Medical Care G. K.
Spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie i LMC Trans spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………




Sygn. akt: KIO 174/22

U z a s a d n i e n i e

Woje
wódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i
Rehabilitacji w Łodzi (dalej: „Zamawiający”), prowadzi postępowanie o udzielenie
z
amówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej: „Pzp”, w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:
„Sukcesywne świadczenie usług w zakresie transportu
sanitarnego dla
Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181”
znak sprawy: 31/ZP/PN/21, pakiet nr 3,
zwane dalej
„postępowaniem”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 24 listopada 2021 r., pod numerem 2021/S 228-600534.
21 stycznia 2022 r. wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Luxury Medical Care G. K.
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i LMC Trans spółki
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący”) wnieśli
od
wołanie od czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej w Pakiecie nr 3.
Odwołujący zarzucił naruszenie:
1) art. 92 art. 224 ust. 6 w zw. z art. 224 ust. 1 2, i 5 ustawy Pzp przez n
ieprawidłową
ocenę wyjaśnień z dnia 23 grudnia 2021 r. udzielonych przez Q-MED w odpowiedzi
na wezwanie z 22 grudnia 2021 r.,
2) art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp
polegające na zaniechaniu
odrzucenia oferty Q-MED w Pakiecie nr 3, mimo
że oferta ta zawierała rażąco niską
cenę biorąc pod uwagę, że złożone przez tego wykonawcę wyjaśnienia były
lakoniczne, niepoparte
żadnymi dowodami i nie uzasadniały podanej w ofercie ceny,
3) art. 204 ust. 1 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp przez wyb
ór oferty Q-MED w
Pakiecie 3 mimo, ze oferta zawie
rała rażąco niską cenę i winna zostać odrzucona,
4) art. 16 ust. 1 ustawy Pzp przez pr
zeprowadzenie postępowania w sposób
naruszający zasadę równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia polegającego na zaniechaniu odrzucenia oferty Q-MED mimo zaistnienia
przesłanek z art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp,
5) art. 239 ust. 1 w zw. z art.
16 ustawy Pzp przez wybór oferty złożonej przez Q-MED.
mimo
ze oferta ta powinna zostać odrzucona,

6) art. 224 ust. 1 5 i 6 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 i art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
przez zaniechanie odrzucenia oferty Q-MED w Pakiecie nr 3, w sytuacji gdy zawiera
ona
rażąco niską cenę z uwagi na to, że zaoferowane przez tego wykonawcę stawki
roboczo
godziny są niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę za 2022 r.
7) art. 226 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp w zw. z art. 16 ust. 1 oraz art. 3 pkt 1 uznk przez
zaniechanie oferty
złożonej przez Q-MED w Pakiecie 3, mimo że jej złożenie
stan
owiło czyn nieuczciwej konkurencji polegający na utrudnieniu dostępu do rynku
innym wykonawcom przez oferowanie usług poniżej kosztów ich realizacji gdyż
zaoferowana cena nie pozwalała na pokrycie wszystkich kosztów związanych z
realizac
ją przedmiotu umowy w zakresie Pakietu nr 3.

O
dwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu 3,
2)
ponowne badanie i ocenę ofert, w tym odrzucenie oferty złożonej przez Q-MED. W
pakiecie 3 oraz wybór oferty odwołującego,
3) ewentualnie, w przypadku pr
zyjęcia że oferta QW-MED nie podlega odrzuceniu
ponowne wezwanie tego wykonawcy
do złożenia dokumentów na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz złożenie rzetelnych i
szczegółowych wyjaśnień w zakresie składanych dokumentów,
4)
zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa.

Jak wynika
z informacji przedstawionej przez Zamawiającego pismem z 25 stycznia
2022 r.
kopia odwołania została przekazana wykonawcom 21 stycznia 2022 r. za
pośrednictwem platformy zakupowe, na której prowadzone jest postępowanie. Jak wynika z
akt sprawy, do przedmiotowego
postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden
wykonawca.
31 stycznia 2022 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył,
że uwzględnia odwołanie w całości. Ponadto zamawiający wskazał, że do przedmiotowego
postępowania żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia oraz wniósł o umorzenie
postępowania na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.
Zgodnie z art. 522 ust. 1 Pzp
W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie
odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
o
dwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że
w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.


Izba us
taliła, że w przedmiotowej sprawie zaistniał stan faktyczny wskazany w
powyższej normie prawnej, tj. zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w
odwołaniu, a do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił
żaden wykonawca.
W związku z powyższym Izba umorzyła postępowanie odwoławcze.
O koszta
ch postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2
lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437), zgodnie z
którym koszty stron postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie, a także nakazała
dokonanie zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący:
…………………………



Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie