eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 148/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-01-24
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 148/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2022 roku w Warszawie, na posiedzeniu
bez udziału
stron
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 stycznia
2022 r. przez
wykonawcę WOD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku,
w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Nałęczów,

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze
;
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz
wykonawcy WOD-BUD Sp. z o.o.
z siedzibą w Kraśniku, ul. J. Piłsudskiego 12/1, 23-200
Kraśnik
kwoty 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej
równowartość uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z d
nia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.


P
rzewodniczący:

…………………………….Sygn. akt: KIO 148/22

Uzasadnienie

Zamawiający – Gmina Miejska Nałęczów - (dalej jako „Zamawiający”) prowadzi
postępowanie pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Nałęczów Centrum, w
ramach inwestycji Zintegrowany
Węzeł Komunikacyjny Nałęczów” (dalej „Postępowanie”).
W dniu 17 stycznia 2022 roku wykonawca WOD-BUD Sp. z
o.o. z siedzibą w Kraśniku (dalej
Odwołujący”) wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 16 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 74 ust. 2
pkt 1 ustawy Pzp w zw. z
§ 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zaniechanie
niezwłocznego udostępnienia Odwołującemu wnioskowanych przez niego
dokumentów postępowania stanowiących załączniki do protokołu postępowania, co
ostatecznie nastąpiło ostatniego dnia, w którym Odwołujący mógł skorzystać z
przysługujących mu środków ochrony prawnej, co z kolei znacząco ograniczyło
możliwości weryfikacji prawidłowości działań Zamawiającego w postępowaniu,
podczas gdy Zamawiający powinien udostępnić wykonawcy ww. dokumenty
niezwłocznie w taki sposób, aby wykonawca miał realną możliwość ich analizy i
powzięcia decyzji w zakresie skorzystania z przysługujących mu środków ochrony
prawnej;
2. z
ostrożności procesowej, na wypadek nieuwzględnienia przez Krajową Izbę
Odwoławczą zarzutu wskazanego w punkcie 1., Odwołujący zarzucił Zamawiającemu
naruszenie art. 128 ust. 1 i 4 ustawy Pzp w zw . z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw.
z art. 266 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
wezwania Wykonawcy STANDROG do
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wykazu
osób w zakresie dotyczącym dysponowania przez tego Wykonawcę:
a) co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełniła funkcję
kierow
nika robót oraz

b) co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specja
lności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, podczas gdy z całokształtu przedstawionych przez
STANDROG oświadczeń wynika, ze Wykonawca ten nie dysponuje
wskazanymi
osobami na potrzeby spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca.
Izba ustali
ła, że w dniu 19 stycznia 2022 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w
k
tórej zawarł oświadczenie o uwzględnieniu odwołania w całości.
Izba uznała, że Zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu i stwierdziła, że
zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania odwoławczego i, zgodnie z
przepisem art. 522 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 575 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 2 ust. 2 pkt 1, § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a
rozp
orządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437), z których wynika, że jeżeli
zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem
rozprawy, koszty p
ostępowania znosi się wzajemnie.


Prze
wodniczący: ………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie