eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 130/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-01-31
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 130/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu
niejawnym bez udziału stron w dniu 31 stycznia 2022 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17
stycznia 2022
r. przez wykonawcę Konsorcjum w składzie: Utila Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (Lider) oraz EU-Consult Sp. z
o.o. z siedzibą w Gdańsku

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Miasto Koszalin,
przy udziale Konsorcjum Firm: ResPublic sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
z siedzibą w
Warszawie,
Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” (Członek Konsorcjum)
z siedzibą w Warszawie, Kompleksowe usługi doradcze M. G. (Członek Konsorcjum) z
siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. (Członek
Konsorcjum) z s
iedzibą we Wrocławiu
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającegopostanawia:

1. umo
rzyć postępowania odwoławcze;

2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Konsorcjum w
składzie: Utila Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Lider) oraz EU-Consult Sp. z
o.o. z siedzibą w Gdańsku
kwoty 6 750 zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………...........................Sygn. akt: KIO 130/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawia
jący – Gmina Miasto Koszalin, dalej jako „Zamawiający” – prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie Strategii rozwoju
ponadlokalnego
dla
Koszali
ńsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego
Obszaru
Funkcjonalnego na lata 2021-2030",
dalej jako
„Postępowanie”.

W dniu 17 stycznia 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło
odwołanie Wykonawcy Konsorcjum w składzie: Utila Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Lider) oraz EU-Consult Sp. z
o.o. z siedzibą w Gdańsku, dalej jako „Odwołujący”.
Odwołujący wniósł odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego polegającej na wyborze oferty Wykonawcy Konsorcjum firm: ResPublic sp. z
o.o. (Lider Konsorcjum)
z siedzibą w Warszawie, Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na
nowo” (Członek Konsorcjum) z siedzibą w Warszawie, Kompleksowe usługi doradcze M. G.
(Członek Konsorcjum) z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, Instytut Badawczy IPC sp. z o.o.
(Członek Konsorcjum) z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Przystępujący”, oraz zaniechaniu
przyznania punktów Odwołującemu w zakresie kryteriów oceny ofert.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 239 ust. 1 w zw. z art. 240 ust. 2
w zw. z art. 242 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp poprzez nieprzyznanie w kryterium oceny ofert w
zakresie kryterium o nazwie
„kierownik zespołu do opracowania Strategii KKBOF” 8 punktów
zamiast przyznania 1 punktu w sytuacji, w której powinien otrzymać 8 punktów z uwagi na
fakt, że wykazane doświadczenie osoby wskazanej w ofercie spełnia wymogi SWZ
postawione dla tego kryterium w pełnym zakresie.

Od
wołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie
Zamawiającemu unieważnienia dokonanej przez Zamawiającego czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, dokonania ponownego badania i oceny ofert, przyznanie w ramach
kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia kierownika zespołu do opracowania Strategii
KKBOF w postaci 8 punktów oraz o obciążenie kosztami postępowania odwoławczego
Zamawiającego, w tym zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów
zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Izba ustaliła, że w dniu 31 stycznia 2022 r. Odwołujący złożył pismo, w którym
oświadczył, że cofa odwołanie w całości i wnosi o zwrot wpisu zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania na rachunek, z którego dokonano
wpisu.

Z uwagi na to
, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofn
ięcie, zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu
odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. poz. 2453) oznacza, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu.

Z tych wzg
lędów postanowiono jak w sentencji.

O koszt
ach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy
Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz.
2437).

Przewodniczący: ………...........................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie