eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3777/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-02-15
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3777/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez
Fundację Wodna Służba Ratownicza, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław w
postępowaniu prowadzonym przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, ul.
Czapliniecka 96, 97-
400 Bełchatów

przy udziale
Stowarzyszenia Przyjaciół Pływania, ul. Juliusza Słowackiego 11, 97-400
Bełchatów
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

orzeka:
1.
Oddala
odwołanie,
2.
Kosztami postępowania obciąża Fundację Wodna Służba Ratownicza, ul.
Kleczkowska 50, 50-
227 Wrocław
i:
2.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Fundację Wodna Służba
Ratownicza
z siedzibą we Wrocławiu tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3 600 zł 00
gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania poniesione przez Fundację Wodna Służba Ratownicza z siedzibą we
Wrocławiu tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, oraz kwotę 4 335 zł 92 gr (słownie:
cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze)
stanowiącą koszty postępowania poniesione przez Powiatowe Centrum Sportu w
Bełchatowie tytułem wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie Izby,

2.2.
zasądza od Fundacji Wodna Służba Ratownicza z siedzibą we Wrocławiu na rzecz
Powiatowego
Centrum Sportu w Bełchatowie kwotę 4 335 zł 92 gr (słownie: cztery
tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).
Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..


Sygn. akt: KIO 3777/21

U z a s a d n i e n i e


Powiatowe Centrum Sportu w
Bełchatowie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi ratownictwa
wodnego na krytej Pływalni Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie”. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej: „ ustawy Pzp”.
Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 grudnia
2021 r. pod pozycją 2021/BZP 00303640.
W dniu 27 grudnia 2021 r. Fundacja
Wodna Służba Ratownicza (dalej: „Odwołujący”)
wniosła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego
polegających na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Pływania z siedzibą w Bełchatowie.
Odwołujący podniósł, że Zamawiający dokonał niezgodnych z przepisami ustawy Pzp
czynności i zaniechań czynności, do których był zobowiązany na podstawie ustawy,
polegających na:
1. wyborze oferty Sto
warzyszenia Przyjaciół Pływania w następstwie błędnego przyznania
punktacji
w kryterium „Kwalifikacji i doświadczenie osób wykonujących usługę”, które:
a. przedłożyło dokumenty poświadczające uprawnienia zadysponowanych ratowników bez
wymaganego
SWZ poświadczenia dokumentów,
b. przyznanie punktów w kryterium „Kwalifikacji i doświadczenie osób wykonujących usługę”
za
wskazane przez wykonawcę osoby: P. S., M. W., P. S. oraz A. B.,, które nie są
r
atownikami wodnymi w myśl art. 15a ustawy dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych,
2. zaniechaniu przyznania punktacji O
dwołującemu w kryterium „Kwalifikacji i doświadczenie
osób wykonujących usługę”, podczas gdy Odwołujący przedłożył wymagane zaświadczenia
dla 4 osób posiadających doświadczenie zawodowe w wymiarze od 12 do 24 miesięcy oraz
dla 6 osób posiadających doświadczenie zawodowe w wymiarze od 48 miesięcy i więcej, co
winno skutko
wać przyznaniem 28 pkt.,

3. zaniechaniu złożenia wyjaśnienia dotyczącego podstawy prawnej i faktycznej w zakresie
odmowy przyznania O
dwołującemu punktacji w kryterium „Kwalifikacji i doświadczenie osób
wykonujących usługę” oraz zaniechaniu złożenia wyjaśnień, dlaczego przyznała punktację
wykonawcy Stowarzyszenie
Przyjaciół Pływania w kryterium „Kwalifikacji i doświadczenie
osób wykonujących usługę”, podczas gdy podmiot ten nie przedłożył dokumentacji zgodnej
z wymaganiami SWZ, a część osób wskazanych przez wykonawcę nie posiada wymaganych
uprawień.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
- art. 239 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez dokonanie oceny
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszen
iem zasad oceny kryteriów „Kwalifikacji
i doświadczenia osób wykonujących usługę”, co skutkowało błędną oceną oferty
O
dwołującego (bezzasadnym nieprzyznaniem jej 28 punktów) oraz błędną oceną oferty
Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania (bezzasadnym przyznaniem jej 28 punktów),
a w konsekwencji wyborem jako najkorzystniejszej ofert
y złożonej przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Pływania, co stanowi także naruszenie zasady prowadzenia postępowania
z zachowaniem
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz
stanowi o udzieleniu zamówienia wykonawcy wybranemu z naruszeniem przepisów ustawy,
2. art. 253 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przekazania
Odwołującemu uzasadnienia faktycznego i prawnego dotyczącego wyboru najkorzystniejszej
of
erty, do czego Zamawiający jest zobowiązany na gruncie ww. przepisu, co miało istotny
wpływ na wynik postępowania, które zostało przeprowadzone w sposób niezapewniający
zachowania uczciwej konku
rencji oraz równego traktowania wykonawców.

Odwołujący wniósł o:
1. uwzględnienie odwołania w całości;
2. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
3. nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności:
a. badania i oceny ofert,
b. wyboru oferty najkorzystniejszej;
4. nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty złożonej przez Miejski Zakład Oczyszczania
Sp. z o.o. i wykluczenie tego wykonawcy z postępowania.
Odwołujący wskazał, że w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby
wykonawca: dysponował lub będzie dysponował do realizacji zamówienia maksymalnie
dziesięcioma osobami posiadającymi uprawnienia ratownika wodnego zgodnie z art. 2 pkt. 5

ustawy z
dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r poz.350,
z 2021 r. poz. 1190), ujętymi w wykazie. Dodatkowo,
każda z osób winna posiadać co najmniej 12 miesięcy potwierdzonego doświadczenia
zawodowego w pracy na stanowisku ratownika wo
dnego w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi usług objętych niniejszym zamówieniem (przykładowo: ratownik na basenie,
kąpielisku itp., dotyczy również umów cywilnoprawnych) Załącznik nr 6.

Odwołujący podał, że pismem z dnia 20 grudnia 2021 r. Zamawiający opublikował
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jak zauważył Odwołujący, w lakonicznym
uzasadnieniu
Zamawiający podał, że oferta została sporządzona zgodnie z treścią
specyfikacji warunków zamówienia, wykonawca nie podlegał wykluczeniu oraz spełniał
warunki
udziału
w postępowaniu, a oferta była najkorzystniejsza. Jednocześnie, z tabeli punktacji wynika, że
Z
amawiający przyznał wybranemu wykonawcy 28 pkt w kryterium nr 2, zaś Odwołującemu 0
pkt.
Po
analizie przesłanej przez Zamawiającego oferty wybranego wykonawcy,
O
dwołujący pismem z dnia 20 grudnia 2021 r. wskazał, że w dniu 1 października 2021 r.
weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23
września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym. Zgodnie z §2
ust. 7 ww. rozporządzenia:
„§ 2. Kwalifikacjami przydatnymi w ratownictwie wodnym są:
7) kwalifikacje trenerskie lub instruktorskie w dziedzinie pływania, potwierdzone przez polski
związek sportowy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub potwierdzone dokumentem
wydanym przez uczelnię w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U.
z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630)”
W ww. piśmie Odwołujący stwierdził, że osoby wskazane przez wybranego
wykonawcę, tj.: P. S., M. W., P. S. oraz A. B. nie są ratownikami wodnymi w myśl art. 15a
ustawy dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych. Kwalifikacje Ins
truktorów Pływania wydane przez Niepubliczne Placówki
Kształcenia Ustawicznego „For Fame” lub „Akademio” nie stanowią kwalifikacji przydatnych
w ratownictwie wodnym w myśl rozporządzenia. Ww. osoby wykazane przez Stowarzyszenie
Prz
yjaciół Pływania nie są ratownikami wodnymi, nie posiadają wymaganych prawem
uprawnień. Odwołujący podkreślił, że kursy internetowe na Instruktora Pływania nie mogą
zostać uznane jako kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, dlatego MSWiA

wprowadziło ograniczenia w zakresie uznawania kursów na Instruktora Pływania
wydawanych
przez
prywatne
firmy
m.in.
„For
Fame”,
„Akademio”
itd.
W związku z faktem, że 4 osoby z wykazu osób Stowarzyszenia Przyjaciół Pływania nie
podlegają punktacji w kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie osób wykonujących usługę”,
O
dwołujący wniósł o ponowną weryfikacją punktacji. Jednocześnie, Odwołujący wskazał, że
Z
amawiający błędnie przyznał punktację ofercie Stowarzyszenia Przyjaciół Pływania
w kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie osób wykonujących usługę”, bowiem
dokumentacja
złożona przez tego wykonawcę - kopie uprawnień ratowników wodnych oraz
ko
pie dokumentów potwierdzających staż pracy ratowników bez poświadczenia tych
dokumentów „za zgodność z oryginałem” przy użyciu podpisu elektronicznego. Dokumenty
nie poświadczone „za zgodność z oryginałem” nie mają żadnej mocy prawnej, a
Zamawiający na podstawie tych dokumentów nie mógł wykonawcy przyznać punktów w
kryterium oceny ofert.
Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania automatycznie powinno otrzymać
0 pkt w drugim kryterium oceny ofert.
Odwołujący zwrócił uwagę na postanowienie rozdz. XIII ust. 3 SWZ:
„3. Do oferty, poza oświadczeniami, o których mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć następujące dokumenty:
Dokumenty potwierdzające staż pracy ratownika (kopia świadectwa pracy lub w przypadku
trwającej umowy o pracę imienne zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres
zatrudnienia oraz stanowisko, umowa zlecenie lub umowa wolontariacka
– poświadczone za
zgodność z oryginałem).”
Rozdział XV ust. 2 SWZ określa jak prawidłowo złożyć dokument poświadczony „za
zgodność z oryginałem”.
Odwołujący żądał ponadto przyznania punktacji w drugim kryterium ofercie złożonej
przez
Odwołującego. Zamawiający przyznał ofercie Fundacji 0 pkt w kryterium „Kwalifikacje
i doświadczenie osób wykonujących usługę”, mimo że zostały złożone wszystkie dokumenty
i uprawnienia ratowników wodnych – zgodnie z postanowieniami w SWZ.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający w Rozdziale XIII SWZ określił, jakie dokumenty
należy złożyć wraz z ofertą. Określono, że wraz z ofertą należy złożyć dokumenty
potwierdzające staż pracy ratownika, wskazano, że może to być „imienne zaświadczenie
o zatru
dnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz stanowisko”. Fundacja wraz z ofertą
złożyła zaświadczenie o zatrudnieniu każdego z ratowników wodnych wraz ze wskazaniem
okresu zatrudnienia,
stanowiska, imienia, nazwiska i nr PESEL, co wyczerpało przesłankę
okr
eśloną w SWZ. Odwołujący stoi na stanowisku, że Zamawiający błędnie przyznał
Fundacji 0 pkt w drugim kryterium.

Odwołujący podał, że pomimo przedłożonych pism wzywających do złożenia
wyjaśnień i podjęcia czynności, Zamawiający nie ustosunkował się do żadnego z nich do
dnia złożenia odwołania.
Zdaniem O
dwołującego, działania Zamawiającego w sposób oczywisty naruszają
obowiązki nałożone na niego przez ustawę i prowadzą do naruszeń podstawowych zasad
udzielania zamówień.

W dniu 31 grudnia 2021 r.
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania z siedzibą w Bełchatowie.
W dniu 12 stycznia 2022 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc
o jego oddalenie
w całości.

W toku rozprawy Odwołujący złożył oświadczenie, że na stronie 3 odwołania, we
wnioskach w pkt V ppkt 4
nastąpiła omyłka pisarska - Odwołujący wnosi o nakazanie
Zamawiającemu odrzucenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania
i wykluczeni
e tego wykonawcy z postępowania. Następnie, Odwołujący oświadczył, że
rezygnuje z żądania opisanego w pkt V ppkt 4 na str. 3 odwołania dotyczącego odrzucenia
oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Pływania i wykluczenia tego podmiotu z postępowania.
Odwołujący wyjaśnił, że żądanie to pojawiło się w treści odwołania omyłkowo.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie, na podstawie zebranego mater
iału dowodowego wskazanego w treści
uzasadnienia,
jak też po zapoznaniu się z oświadczeniami i stanowiskami stron
i uczestnika
postępowania złożonymi pisemnie oraz ustnie do protokołu w toku
rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.


Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając tym samym Odwołującego na poniesienie w tym
zakresie wymiernej szkody.
Nie potwierdził się zarzut błędnego przyznania punktacji Stowarzyszeniu Przyjaciół
Pływania w kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie osób wykonujących usługę”.
W pkt X
XI ppkt 8 SWZ Zamawiający postanowił:

„8. Liczba punktów w kryterium KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGĘ przyznawana będzie za dysponowanie przez cały okres
realizacji zamówienia osobami świadczącymi usługę, które:
1)
posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku ratownika
wodnego, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi usług objętych niniejszym
zamówieniem ponad wymagane minimum, wskazane w Rozdziale VIII ust.2 pkt.4.
W przedmiotowym kryterium w
ykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Punkty
przyznawane będą według następujących zasad:
• 1 pkt za każdą osobę posiadającą od 12 do 24 miesięcy doświadczenia zawodowego
• 2 pkt za każdą osobę posiadającą od 24 do 36 miesięcy doświadczenia zawodowego
• 3 pkt za każdą osobę posiadającą od 36 do 48 miesięcy doświadczenia zawodowego
• 4 pkt za każdą osobę posiadającą od 48 miesięcy i więcej doświadczenia zawodowego.
W kryterium KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGĘ
punkty będą przyznawane aż do otrzymania przez ofertę maksymalnej liczby 40 punktów.
W celu potwierdzenia spełniania w/w kryterium, Wykonawca składa w formularzu ofertowym
(załącznik nr 2) oświadczenie w tym zakresie oraz składa wraz z ofertą wykaz osób
(załącznik nr 6 do SWZ). Do wykazu należy załączyć wskazane dokumenty m.in.
potwierdzające doświadczenie osób skierowanych do wykonywania umowy. Punkty
Zamawiający przyzna na podstawie wykazu oraz dokumentów.
Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub poprawy informacji podanych przez
wykonawcę w takim zakresie, w jakim służyć to będzie potwierdzeniu spełniania kryterium.
W sytuacji, gdy wykaz nie zostanie złożony wraz z dokumentami oferta otrzyma w tym
kryterium 0 punktów.”.
W pkt XIII pkt. 3.2 SWZ Zamawiający zdefiniował dokumenty potwierdzające staż
pracy ratownika jako kopia świadectwa pracy lub w przypadku trwającej umowy o pracę
imienne zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz stanowisko,
umowa zlecenie lub umowa wolontariacka
– poświadczone za zgodność z oryginałem.
Izba stwierdziła, że spośród czterech kwestionowanych przez Odwołującego osób,
jedna, tj. Marcin Walaszczyk, posiada uprawnienia instruktora pływania wydane przez
Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, a zatem osoba
ta spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie
wodnym
. Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania zasadnie otrzymało punkty z tytułu
dysponowania ww. osobą. Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania nie otrzymało punktów z

tytułu uprawnień posiadanych przez pozostałe trzy kwestionowane przez Odwołującego
osoby.
Za niezasadny Izba uznała także zarzut zaniechania przyznania punktacji
Odwołującemu w kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie osób wykonujących usługę”.
Izba stwierdziła, że w złożonym przez Odwołującego Wykazie osób (Załącznik nr 6 do SWZ)
Odwołujący odnośnie wszystkich dziesięciu wskazanych osób złożył oświadczenie, że
podstawą dysponowania jest umowa cywilnoprawna. Zgodnie z postanowieniami pkt XIII pkt.
3.2 SWZ, w takiej sytuacji Odwołujący zobowiązany był do złożenia kopii umowy.
Odwołujący nie wypełnił przedmiotowego obowiązku składając odnośnie wszystkich
dziesięciu osób zaświadczenie wydane przez Odwołującego potwierdzające zatrudnienie i
okres doświadczenia (pisma z dnia 15 grudnia 2022 r.). Dokumenty w postaci umów nie
podlegają w przedmiotowej sprawie uzupełnieniu, z uwagi na fakt, że celem ich złożenia było
pozyskanie punktów w jednym z kryteriów oceny ofert. W pkt XXI ppkt 8 SWZ Zamawiający
zastrzegł, że „Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub poprawy informacji
podanych przez
wykonawcę w takim zakresie, w jakim służyć to będzie potwierdzeniu
spełniania kryterium.”

Izba nie znalazła podstaw do uwzględnienia zarzutu dotyczącego przedłożenia przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania dokumentów poświadczających uprawnienia ratowników
bez wymaganego poświadczenia dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
Na ro
zprawie bezsporne stało się, że Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania podpisało
podpisem zaufanym plik zawierający dokumenty potwierdzające uprawnienia i
doświadczenie wskazanych osób. Odwołujący utrzymywał, że podpisany powinien zostać
każdy
z dokumentów osobno, nie zaś zbiór dokumentów.
Izba stwierdziła, że podpisanie podpisem zaufanym pliku, w którym znajdowały się
dokumenty potwierdzające uprawnienia i doświadczenie wskazanych osób, odnosi ten
skutek, że każdy z dokumentów znajdujących się w przedmiotowym pliku, został podpisany.
Brak jest zatem podstaw do uznania, że złożone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania
dokumenty nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem.
W ocenie Izby, brak jest też podstaw do stwierdzenia naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przez zaniechanie złożenia wyjaśnień dotyczących
podstawy
prawnej
i faktycznej w zakresie punktacji przyznanej
w kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie osób
wykonujących usługę”. Ustawa Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek poinformowania
wykonawców o wynikach oceny ofert oraz podania uzasadnienia, co też Zamawiający

uczynił. Nie sposób odnaleźć w ustawie Pzp obowiązku składania przez Zamawiającego
dodatkowych wyjaśnień odnośnie podstaw podjęcia ww. decyzji. Wobec powyższego, brak
jest podstaw do uwzględnienia przedmiotowego zarzutu.
Wobec niepotwierdzenia się stawianych przez Odwołującego zarzutów, orzeczono
jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy Pzp oraz
§ 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i 2 lit. a i b
r
ozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437, dalej jako „rozporządzenie”).
Zgodnie z art. 557 ustawy Pzp
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego, z kolei
w myśl art. 575 ustawy nPzp strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący
sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. Zgodnie
z § 5 rozporządzenia, do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się m.in. wpis (pkt 1),
uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego w wysokości określonej na
p
odstawie rachunków lub spisu kosztów, złożonych do akt sprawy, obejmujące koszty
związane
z dojazdem na wyznaczone posiedzenie lub rozprawę (pkt 2 li. a) oraz wynagrodzenie i
wydatki jednego pełnomocnika, jednak nieprzekraczające łącznie kwoty 3 600 złotych (pkt 2
lit. b).
Jak stanowi § 8 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku oddalenia odwołania przez Izbę
koszty ponosi
odwołujący. W takim przypadku Izba zasądza od odwołującego na rzecz
zamawiającego koszty, o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia.
W świetle powyższych regulacji, Izba obciążyła Odwołującego kosztami
postępowania, na które składał się wpis w wysokości 7 500 zł uiszczony przez
Odwołującego,
kwota
3 600 zł poniesiona przez Odwołującego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, oraz kwota
4 335 zł 92 gr stanowiąca koszty postępowania poniesione przez Zamawiającego tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie Izby. Izba nakazała
Odwołującemu zapłatę na rzecz Zamawiającego kwoty 4 335 zł 92 gr.


Przewodniczący: ……………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie