eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3691/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-10
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3691/21

Komisja w składzie:
0: Monika Kawa - , Ogorzałek, Przewodnicząca: Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia 2022r., w Warszawie, odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Partner
Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Gminę
Olsztyn


przy udziale wykonawcy REMONDIS Warmia-
Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
oddala odwołanie;
2.
kosztami postępowania odciąża Odwołującego i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (piętnaście tysięcy
złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołujących tytułem wpisu od odwołania.
2.2.
zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych jako
wynagrodz
enia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:……………………………………
Sygn. akt KIO 3691/21


UZASADNIENIE

Zamawiający - Gmina Olsztyn prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.; dalej:
„Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Olsztyn.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2021/S 172-
449476 w dniu 6 września 2021r.

W dniu 20 grudnia 2021r. wykonawca
– Partner sp. z o.o. sp. k. z siedzibą
w Warszawie (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
dotyczące części 2 i 5 zamówienia zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 239 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie przyznania ofercie Odwołującego
punktów w ramach kryterium oceny ofert „Odległość bazy magazynowo transportowej od
granicy miasta Olsztyna /B/” (dalej: Kryterium Odległość), pomimo że Odwołujący posiada
bazę magazynowo transportową położoną na terenie Olsztyna, która spełnia wymagania
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.
z 2013 r., poz. 122; dalej: „Rozporządzenie MŚ”), co Odwołujący należycie wykazał w
sposób przewidziany w SWZ, a więc w formie oświadczenia złożonego w formularzu
ofertowym,
2.
§ 2 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia MŚ poprzez bezzasadne uznanie, że
Odwołujący nie posiada tytułu prawnego do terenu, na którym położona jest baza
magazynowo transportowa, podczas gdy Odwołujący taki tytuł prawny posiada, a
Zamawiający jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie sformułował dopiero w zawiadomieniu
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu,
3.
§ 2 ust. 2 pkt 4) Rozporządzenia MŚ poprzez bezzasadne uznanie, że teren
bazy magazynowo transportowej Odwołującego nie jest wyposażony w urządzenia lub
systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami Prawa wodnego, podczas gdy teren
bazy magazynowo transportowej przy ul. Towarowej 20 takie urządzenia / systemy posiada,
a Zamawiający jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie sformułował dopiero w
zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

ewentualnie, zarzucił naruszenie:
4.
art. 223 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 2) Pzp poprzez zaniechanie wezwania
Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie oświadczenia złożonego w formularzu
ofertowym na potrzeby oceny jego oferty w ramach Kryterium Odległości i ujawnienie
Sygn. akt KIO 3691/21

jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie dopiero w zawiadomieniu o wyborze oferty
najkorzystniejszej w postępowaniu, co sprzeciwia się zasadzie przejrzystości prowadzenia
Postępowania, bowiem pozbawiło Odwołującego prawa do odniesienia się do wątpliwości
wyrażonych przez Zamawiającego w trakcie procesu badania i oceny oferty Odwołującego.

W związku z tak postawionymi zarzutami Odwołujący wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania w całości,
2.
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej w postępowaniu oraz nakazanie Zamawiającemu przeprowadzenia
ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem przyznania ofercie Odwołującego
maksymalnej liczby punktów w ramach Kryterium Odległości,
ewentualnie:
3.
nakazanie
Zamawiającemu
unieważnienia
czynności
wyboru
oferty
najkorzystniejszej w Postępowaniu oraz nakazanie Zamawiającemu przeprowadzenia
ponown
ego procesu badania i oceny ofert złożonych w Postępowaniu, w tym wezwania
Odwołującego do wyjaśnień w zakresie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym na
potrzeby oceny jego oferty w ramach Kryterium Odległości.

Uzasadniając zarzuty odwołania, Odwołujący wskazał, że zgodnie z Rozdziałem VIII
ust. 2 pkt 3) lit. b) ppkt. a) SWZ, Zamawiający w ramach warunków udziału w postępowaniu
wymagał, aby wykonawcy dysponowali jedną bazą magazynowo-transportową spełniającą
wymogi Rozporządzenia MŚ oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca
2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami
komunalnymi (Dz. U. nr 104 poz. 868; dalej: „Rozporządzenie z 16 czerwca 2009r.”).
Jednocześnie, zgodnie z Rozdziałem XVIII ust. 6 SWZ Zamawiający przewidział Kryterium
Odległości o wadze 20%. Maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium miały
otrzymać oferty tych wykonawców, którzy zadeklarują, że baza magazynowo-transportowa
będzie znajdować się na terenie miasta Olsztyna. Zgodnie z postanowieniami SWZ, ocena
spełnienia przez wykonawców warunku udziału, jak również ocena oferty pod względem
Kryterium Odległości miała nastąpić na podstawie oświadczeń własnych (deklaracji)
wykonawców.
Odwołujący podkreślił, że w złożonym wraz z ofertą formularzu ofertowym
zadeklarował, że baza magazynowo-transportowa będzie zlokalizowana na terenie miasta
Olsztyna, pod adresem ul. Towarowa 20. Wskazał także, że w dniu 27 października 2021 r.
Zamawiający wezwał go do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego
oferty, motywując, że „z wiedzy posiadanej przez niego” wynika, że teren przy ul. Towarowej
20 „nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu MŚ”. W związku z tym,
Sygn. akt KIO 3691/21

Zamawiający zwrócił się o potwierdzenie, że teren przy ul. Towarowej 20 spełnia wymogi
określone w Rozporządzeniu MŚ. Odwołujący wyjaśnił, że w dniu 3 listopada 2021 r. udzielił
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, podkreślając po pierwsze, że Zamawiający nie
sprecyzował konkretnych wątpliwości co do terenu przy ul. Towarowej 20 i wzywając do
ewentualnego ich wyrażenia, a po drugie potwierdził, że posiada bazę magazynowo-
transportową spełniającą wymagania Rozporządzenia MŚ.
Kolejno wskazał, że w dniu 16 listopada 2021 r. Zamawiający poinformował
Odwołującego, że jego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, w związku z czym
wezwał go do złożenia podmiotowych środków dowodowych. W dniu 26 listopada 2021 r.
Odwołujący przedłożył żądane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, w tym
Wykaz Narzędzi. W Wykazie Narzędzi potwierdził, że baza magazynowo-transportowa
położona przy ul. Towarowej 20 w Olsztynie spełnia wymogi Rozporządzenia MŚ. W dniu 2
grudnia 2021 r. Zamawiający ponownie wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonego w Wykazie Narzędzi oświadczenia. Zamawiający po raz
kolejny przywołał wymagania w stosunku do bazy magazynowo-transportowej sformułowane
w Rozporządzeniu MŚ i zwrócił się do Odwołującego o „jednoznaczną odpowiedź” czy teren
przy ul. Towarowej 20 spełnia przedmiotowe wymagania. W dniu 6 grudnia 2021 r.
Odwołujący udzielił odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, podkreślając, że złożone
przez niego w Wykazie Narzędzi oświadczenie jest jasne w swej treści. Jednocześnie
Odwołujący ponownie oświadczył, że dysponuje bazą magazynowo-transportową
spełniającą wymogi sformułowane w SWZ, tj. że Odwołujący spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

Dalej Odwołujący wyjaśnił, że w dniu 10 grudnia 2021 r. Zamawiający poinformował
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu oraz o braku przyznania Odwołującemu
punktów w Kryterium Odległości. Swoją decyzję Zamawiający uzasadnił:
- brakiem odpowiedzi na skierowane przez niego w dniu 19 listopada 2021 r. do
właściciela nieruchomości przy ul. Towarowej 20 pismo dotyczące tego, czy zawarł on
umowę z Odwołującym,
-
przeprowadzoną w dniu 16 listopada 2021 r. wizją lokalną przy ul. Towarowej 20
oraz informacją z Wydziału Inwestycji Miejskich Miasta Olsztyna z dnia 17 listopada 2021 r.,
z których ma wynikać, że kanalizacja deszczowa przy ul. Towarowej 20 nie jest wyposażona
w urządzenia podczyszczające.

Uwzględniając tak przedstawiony stan faktyczny, Odwołujący wskazał, że ocena
spełniania przez bazę magazynowo-transportową warunków określonych w Rozporządzeniu
MŚ miała nastąpić w oparciu o oświadczenie własne (deklarację) wykonawcy. Zarówno
w odniesieniu do warunku udziału, jak i Kryterium Odległości fakt ten wynika bezpośrednio
Sygn. akt KIO 3691/21

z SWZ obowiązującej w postępowaniu (tj. odpowiednio z Rozdziału VIII ust. 2 pkt 3) lit. b)
ppkt. a)
SWZ oraz z Rozdziału XVIII ust. 6 SWZ). Odwołujący podkreślił, że aż czterokrotnie
złożył oświadczenie, że baza magazynowo-transportowa położona przy ul. Towarowej 20 w
Olsztynie spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu MŚ. Kolejno Odwołujący
p
otwierdzał tę okoliczność w dniach 12 października 2021 r. (w formularzu ofertowym), 3
listopada 2021 r. (w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień treści złożonej oferty), 26
listopada 2021 r. (w Wykazie Narzędzi) oraz 6 grudnia 2021 r. (w odpowiedzi na wezwanie
do wyjaśnień treści Wykazu Narzędzi). W opinii Odwołującego, powyższe dowodzi, że
Zamawiający wykroczył poza swoje uprawnienia opisane w SWZ w postępowaniu,
dwukrotnie dążąc do „wyjaśnienia treści” jednoznacznych oświadczeń składanych przez
Odwołującego - najpierw w trybie „wyjaśnienia treści oferty”, a później „wyjaśnienia treści
podmiotowego środka dowodowego”. Tymczasem, SWZ obowiązująca w postępowaniu nie
pozostawia wątpliwości, że jedyną podstawą do oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert
(w ty
m w zakresie Kryterium Odległości) pozostaje oświadczenie własne wykonawcy
składane w formularzu ofertowym. Wprowadzenie przez Zamawiającego na obecnym etapie
dodatkowego, wykraczającego poza SWZ wymagania jest niedopuszczalne, zwłaszcza
biorąc pod uwagę, że zostało dokonane wyłącznie w stosunku do oferty Odwołującego
Odwołujący
wskazał
na
chronologię
czynności
podejmowanych
przez
Zamawiającego i stwierdził, że pomimo, iż Zamawiający w dniu 26 listopada 2021 r.
poinformował go, że jego oferta otrzymała punkty w ramach Kryterium Odległości, to w dniu
10 grudnia 2021 r. poinformował, że jednak jego oferta nie otrzymała punktów w ramach
Kryterium Odległości z powodu informacji powziętych przez Zamawiającego w dniach 16, 17
i 19 listopada 2021 r. (a więc przed dniem 26 listopada 2021 r.). Podkreślił, że po otrzymaniu
wyjaśnień złożonych przez niego w dniu 3 listopada 2021 r., Zamawiający nie wzywał już go
do jakichkolwiek dodatkowych wyjaśnień dotyczących Kryterium Odległości. W
szczególności, Zamawiający nie wezwał go do wyjaśnienia okoliczności, o których
Zamawiający miał powziąć wiedzę w dniach 16, 17 i 19 listopada 2021 r. Będąc już w
posiadaniu tych informacji Zamawiający w dniu 26 listopada 2021 r. poinformował
Odwołującego o przyznaniu jego ofercie punktów w Kryterium Odległości. Następnie zaś, w
dniu 2 grudnia 2021 r. Zamawiający zwrócił się do Odwołującego o przedłożenie wyjaśnień
dotyczących spełniania przez niego warunku udziału (tj. treści Wykazu Narzędzi). Należy
przy tym wskazać, że przedmiotowe wezwanie było praktycznie identyczne w stosunku do
wezwania z dnia 27 października 2021 r. dotyczącego Kryterium Odległości, na które
Odwołujący udzielił już Zamawiającemu satysfakcjonującej odpowiedzi. Ponadto wskazał, że
w wezwaniu z dnia 2 grudnia 2021 r. Z
amawiający ograniczył się po raz kolejny do
gołosłownego zacytowania wymagań dla bazy magazynowo-transportowej, które zostały
sformułowane w Rozporządzeniu MŚ, natomiast nie wskazał żadnych konkretnych
Sygn. akt KIO 3691/21

wątpliwości w stosunku do terenu przy ul. Towarowej 20, mimo że od dwóch tygodni
pozostawał już przecież w posiadaniu informacji powziętych w dniach 16, 17 i 19 listopada
2021 r. opisanych w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zdaniem
Odwołującego powyższe działanie Zamawiającego pozbawiło go prawa do obrony swoich
interesów w postępowaniu. Ani razu bowiem Zamawiający nie sformułował w pismach
kierowanych do Odwołującego jakichkolwiek konkretnych wątpliwości w stosunku do bazy
magazynowo-
transportowej przy ul. Transportowej 20. Wątpliwości te – i przesłanki, w
oparciu o których miały one powstać - zostały ujawnione Odwołującemu dopiero w
zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 10 grudnia 2021 r. Podkreślił
ponadto, że treść udzielonej przez niego odpowiedzi na wezwania Zamawiającego była
podyktowana zakresem informacji wymaganych przez samego Zamawiającego z jednej
strony w SWZ, a z drugiej
– w wezwaniach z 27 października 2021 r. oraz 2 grudnia 2021 r.
W konsekwencji, Zamawiający zaniechał sformułowania konkretnych wątpliwości w stosunku
do oferty Odwołującego w którymkolwiek kierowanym do niego wezwaniu, wyznaczając
niejako zakres odpowiedzi Odwołującego. Gdyby natomiast Zamawiający po skierowaniu
pisma do właściciela nieruchomości przy ul. Towarowej 20, przeprowadzeniu wizji lokalnej
tego terenu oraz uzyskaniu informacji z Wydziału Inwestycji Miejskich poinformował go o
tych czynnościach, a także wnioskach, które z nich wywodzi, to Odwołujący mógłby się do
nich odnieść w ramach procesu badania i oceny jego oferty złożonej w postępowaniu (w
zakresie, w którym zezwalają na to przepisy Prawa zamówień publicznych).

Odnosząc się kolejno do kwestionowanego przez Zamawiającego tytułu prawnego
Odwołującego do terenu przy u. Towarowej 10 wskazał, że Zamawiający ani razu nie zwrócił
się do Odwołującego z bezpośrednim pytaniem dotyczącym podstawy dysponowania
terenem przy ul. Towarowej 10 (tj. podmiotu oraz rodzaju umowy, która łączy Odwołującego
z jego dysponentem). Tymczasem, Odwołujący dysponuje (i dysponował w momencie
złożenia oferty w postępowaniu) terenem przy ul. Towarowej 10 na podstawie umowy
zawartej z podmiotem innym niż którykolwiek z dwóch powyżej wymienionych, co wykaże
podczas rozprawy.
Odnosząc się do wyposażenia terenu przy ul. Towarowej 10 w urządzenia lub
systemy zapewni
ające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami Prawa wodnego wyjaśnił, że uzyskał
wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z
późn. zm.; dalej: „u.c.p.g.”). Warunkiem uzyskania wpisu jest złożenie oświadczenia o
spełnianiu warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym dotyczących baz magazynowo-
Sygn. akt KIO 3691/21

transportowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy
(art. 9c ust. 4 u.c.p.g.). W związku z uzyskaniem takiego statusu, Odwołujący podlega
kontroli przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który jest obowiązany
prowadzić kontrolę co najmniej raz na dwa lata (art. 9u ust. 1 i 1a u.c.p.g.). Tym samym,
Prezydent Miasta Olsztyna, działając jako organ administracji publicznej, pozostaje nie tylko
uprawniony, ale również obowiązany, do weryfikacji wyposażenia bazy Odwołującego w
formule przewidzianej przez prawo, z zachowaniem uprawnień kontrolowanego podmiotu
wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz.
162). W sytuacji, w kt
órej kontrola taka nie mogła zostać przeprowadzona, niedopuszczalne
jest zastępowanie jej ustaleń powoływaniem się na całkowicie nieformalną wizję lokalną.
Odwołujący podkreślił, że działając w przepisanym trybie, Prezydent Miasta Olsztyna
pozostawałby związany podstawowymi zasadami procedury administracyjnej, w odniesieniu
do których orzecznictwo wskazuje przykładowo na niedopuszczalność poprzestania na
lakonicznym stwierdzeniu zawartym w protokole kontroli, że "teren bazy nie jest wyposażony
w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych”,
bez konkretnych ustaleń, materiału zdjęciowego i odniesienia do konkretnych przepisów
wodnoprawnych (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2017 r., II SA/Bd 1516/16).
Występując w charakterze Zamawiającego, Prezydent Miasta Olsztyna nie podlega
oczywiście wymaganiom k.p.a. Tym niemniej, w przedmiotowym Postępowaniu zdecydował
się na poczynienie w trybie zupełnie swobodnym konkretnych ustaleń faktycznych, dla
których prawo przewiduje określoną formę, określone wymagania i warunki proceduralne, a
wreszcie wskazuje ten sam podmiot jako odpowiedzialny za ich dopełnienie, co w ocenie
Odwołującego pozostaje niedopuszczalne.
Odwołujący zaprzeczył ponadto ustaleniom faktycznym poczynionym przez
Zamawiającego w efekcie przeprowadzonej „wizji lokalnej”. Przepis, do którego odwołuje się
Zamawiający, nakazuje, aby teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony
w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków
pr
zemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi
przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
– Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145, 951 i
1513
oraz
z 2013 r. poz. 21) (§ 2 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia MŚ). Odwołujący stosuje zabezpieczenia
oparte na sorbentach polipropylenowych, które pozostają wystarczające do zapewnienia
zgodności z wymaganiami wodnoprawnymi, co Odwołujący wykaże podczas rozprawy. Tym
samym baza pozostaje wyposażona w urządzenia i systemy zapewniające
zagospodarow
anie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy
zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami Prawa wodnego. W sytuacji, w której
Zamawiający uznałby, że rozwiązania te nie spełniają wymogów ustawowych, powinien był
Sygn. akt KIO 3691/21

co najmniej wskaza
ć, który przepis prawa wodnego – lub aktów wykonawczych – pozostaje
w jego ocenie naruszony. Zamawiający tego obowiązku nie dopełnił.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie w całości,
wskazując, że zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVIII — Opis kryteriów i sposób
dokonywania oceny ofert Zamawiający w ust 1 pkt 4) stwierdził, iż waga w kryterium
odległość bazy magazynowo-transportowej od granicy miasta Olsztyna /B/ będzie wynosiła
20%. W ust 6 Zamawiający jednoznacznie opisał ocenę tego kryterium „Odległość bazy
magazynowo-
transportowej od granicy miasta Olsztyna” — wskaźnik „B”, ranga (znaczenie):
20 % -
kryterium rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w
pkt. 4.1.4., 4.2.4., 4.3.4., 4.4.4., 4.5.4. lub 4.
6.4. (w zależności której części dotyczy)
Formularza Ofertowego dotyczącej odległości bazy magazynowo-transportowej od granicy
miasta Olsztyna, spełniającej wymogi Rozporządzenia MŚ. Wykonawca w formularzu
ofertowym zobowiązany był zaznaczyć właściwą informację w zakresie lokalizacji bazy
magazynowo-
transportowej. Dla podkreślenia znaczenia tego kryterium Zamawiający
wymagał aby „Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację oraz wpisać adres bazy
magazynowo-
transportowej”. Odwołujący zadeklarował w swoim formularzu ofertowym
umiejscowienie bazy magazynowo transportowej spełniającej wymogi Rozporządzenia MŚ
na terenie miasta Olsztyna na ul. Towarowa 20.

Zamawiający wyjaśnił, że w dniu 21.10.2021 r. wykonawca Remondis Warmia —
Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (dalej: „Przystępujący”) poinformował
Zamawiającego, że Odwołujący nie dysponuje bazą transportowo-magazynową spełniającą
wymogi Rozporządzenia MŚ w podanej w ofercie, a punktowanej lokalizacji tj. Olsztyn ul.
Towarowa 20. Z uwagi, iż powyższa informacja miała istotne znaczenie dla oceny ofert w
oparciu o kryteria podane w SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 223 ust. 1 Pzp w dniu 27
października 2021 r. wezwał Odwołującego do wyjaśnienia treści złożonej oferty w zakresie
zgodności z wymogami Rozporządzenia MŚ, wskazanej przez niego lokalizacji bazy
materiałowo-transportowej w m. Olsztyn ul. Towarowa 20 wskazując zakres informacji jakie
winien on potwierdzić. Zamawiający podkreślił, że w odpowiedzi na wezwanie, Odwołujący
pomijając istotne dla Zamawiającego informacje pozwalające na rozwianie wątpliwości w
zakresie treści złożonej oferty odniósł się jedynie do wpisu do Rejestru Działalności
Regulowanej (RDR) prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyna.
Zamawiający wskazał następnie, że w dniu 16 listopada 2021 r. w oparciu o art. 126
ust. 1 Pzp wezwał Odwołującego do złożenia podmiotowych środków dowodowych, który w
oświadczeniu „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy” potwierdził m.in. dysponowanie bazą magazynowo-transportową spełniającą
wymogi Rozporządzenia MŚ zlokalizowaną w Olsztynie przy ul. Towarowa 20. W celu
potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Sygn. akt KIO 3691/21

Odwołujący w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami ponownie potwierdził, iż baza magazynowo-transportowa jest
zlokalizowana przy ulicy Towarowej 20 w Olsztynie i spełnia wymagania wskazane w
powyższym rozporządzeniu.
Ponadto, w ocenie Zamawiającego, tak doświadczony wykonawca jak Odwołujący
doskonale zna i stosuje przepisy w oparciu o które prowadzi działalność gospodarczą i wie,
że Prezydent Olsztyna nie może skontrolować podmiotu przed dokonaniem wpisu do
Rejestru Działalności Regulowanej. W związku z tym organ po wpisaniu podmiotu do RDR w
dniu 11 października 2021 r. zawiadomił Odwołującego o planowanej kontroli. W odpowiedzi
pismem z dnia 22 października 2021 r. Odwołujący poinformował, że podmiot ten wyczerpał
już limit przewidziany na kontrolę w tym roku kalendarzowym oraz, że Gmina Olsztyn jest 11
gminą w kolejce oczekującą na przeprowadzenie kontroli, co oznacza, że przed zawarciem
umowy wykonawczej nie ma możliwości jej dokonania. Kolejno Zamawiający wskazał, że
pismem z dnia 2 grudnia 2021 r. w oparciu o art. 128 ust 4 Pzp wezwał Odwołującego do
wyjaśnienia treści oświadczenia prosząc aby odpowiedź na poszczególne wątpliwości była
0-1 czyli TAK/NIE. W odpowiedzi Wykon
awca nie odniósł się do treści wezwania, pozostając
w dotychczasowej narracji treści oświadczeń.
Zamawiający wskazał, że w związku z wątpliwościami, działając na podstawie art.
128 ust. 5 Pzp, zwrócił się pismem z dnia 19 listopada 2021 r. do właściciela nieruchomości
WM Nieruchomości Spółka Cywilna Izydor Zapadka, Cezary Losko, ul. Towarowa 20, 10-416
Olsztyn (w zawiadomieniu Wykonawcy REMONDIS widnieje nazwa Spółka Olsztyn,
Inwestycje Sp. z o.o. której wspólnikiem jest p. Cezary Losko dlatego zamiennie używano tej
nazwy) o potwierdzenie m.in. czy zawarł on umowę najmu, służebności lub użytkowania z
Odwołującym na plac pod bazę magazynowo-transportową przy ul. Towarowej 20. Na
powyższe pismo nie otrzymał odpowiedzi.
Dalej Zamawiający wyjaśnił, że realizując ustawowy obowiązek, pomimo braku dobrej
woli Odwołującego, przeprowadził szereg czynności zmierzających do wyboru
najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasady zapewniającej zachowanie uczciwej
konkurencji, równego traktowania, w sposób przejrzysty i proporcjonalny. Podkreślił, że
przeprowadzona przez Wydział Środowiska UM Olsztyna w dniu 16 listopada 2021 r. wizja
lokalna we wskazanej przez Odwołującego lokalizacji bazy tj. Olsztyn ul. Towarowa 20, nie
potwierdziła między innymi wyposażenia tej bazy w urządzenia i systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych. Informacja z Wydziału
Inwestycji Miejskich tut. Urzędu potwierdziła, że istniejąca kanalizacja deszczowa we
wskazanej przez Wykonawcę lokalizacji nie jest wyposażona w urządzenia podczyszczające
oraz, że do dnia 17 listopada 2021r. (a zatem na 1,5 m-ca przed rozpoczęciem realizacji
Sygn. akt KIO 3691/21

usługi) nie wpłynął wniosek o uzgodnienie warunków technicznych, niezbędny do
podłączenia takiego urządzenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. W wyniku
kolejnego wezwania o wyjaśnienie z art. 128 ust. 4 Pzp z dnia 2 grudnia 2021 r. otrzymana
od Odwołującego odpowiedź nie potwierdziła w żaden sposób, że wskazana w formularzu
ofertowym lokalizacja bazy spełnia wymogi Rozporządzenia MŚ, za które zgodnie z zapisami
SWZ w kryterium oceny ofert Odwołujący mógł otrzymać dodatkowe punkty. W związku z
powyższym Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert nie przyznając Odwołującemu
punktów w zakresie Kryterium Odległości.

Podsumowując, Zamawiający wskazał, że pomimo złej woli Odwołującego dokonał
wszelkiej staranności w celu wyjaśnienia treści oferty poprzez między innymi :
-
wezwanie do wyjaśnienia treści oferty,
-
przeprowadzenie wizji lokalnej,
-
próbę przeprowadzenia kontroli,
-
uzyskani
a informacji z Wydziału Inwestycji Miejskich,
-
notatka służbowa Wydziału Środowiska.
Podkreślił, że Odwołujący powinien współpracować z Zamawiającym aby móc
wyjaśnić treść oferty, co znalazło m.in. potwierdzenie w wyroku z dnia 28 lipca 2021 r. o
sygn. akt KIO 1928/21.
Zamawiający odnosząc się do wywodów Odwołującego w zakresie „wyposażenia
terenu przy ul. Towarowej 10 w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie
wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z
wymagani
ami Prawa Wodnego stwierdził, że twierdzenia Odwołującego o zastosowaniu
sorbentu potwierdzają, że lokalizacja przy ul. Towarowej 20 nie jest wyposażona w
urządzenia lub systemy (należy zapewnić aby: teren bazy magazynowo - transportowej był
wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i
ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy) zgodnie z wymaganiami określonymi
przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i
1513 oraz z 20
13 r. poz. 21), co w pełni potwierdza właściwą decyzję Zamawiającego o
nieprzyznaniu punktów za posiadanie bazy magazynowo-transportowej we wskazanej
lokalizacji. Sorbenty są to bowiem materiały porowate, które wykorzystywane są do
zbierania, zatrzymywania
, pochłaniania przede wszystkim różnego rodzaju cieczy takich jak
oleje, substancje ropopochodne, kwasy, zasady, woda, oraz inne płynne substancje.
Urządzeniem jest natomiast - według Słownika Języka Polskiego (red. B. Dunaja) - rodzaj
mechanizmu bądź zespołu mechanizmów, niekiedy bardzo skomplikowanych technicznie,
służących do wykonywania określonych czynności, pełniących jakąś funkcję; przyrządu.
Sygn. akt KIO 3691/21

System to -
według Słownik Języka Polskiego - Wydawnictwo Naukowe PWN - zespół wielu
urządzeń, dróg, przewodów itp., funkcjonujących jako całość.
Analiza powyższych pojęć nie pozwala na przyjęcie, że sorbent (niezależnie pod jaką
postacią występuje) jest urządzeniem lub systemem w związku z tym nie spełnia wymogów
ustawy Prawo wodne i Rozporządzenia MŚ.

Przystępujący w piśmie procesowym z dnia 4 stycznia 2022r. wniósł o oddalenie
odwołania w całości.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając dokumentację z przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również oświadczenia,
stanowiska s
tron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje:

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.


Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołania na podstawie art. 528 Pzp i skierowała sprawę na rozprawę.
Ponadto Izba ustaliła, że Odwołujący posiada interes we wniesienia odwołania wynikający z
art. 505 Pzp.
Izba dopuściła do udziału w postępowania wykonawcę REMONDIS Warmia-Mazury
Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ustalając, że przystąpienie wpłynęło w terminie określonym
w art. 525 ust. 1 Pzp.
Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z treści SWZ, a także z dokumentacji
postępowania przekazanej przez Zamawiającego do akt sprawy odwoławczej.
Na podstawie ww. dokumentów Izba ustaliła, że stan faktyczny spraw nie jest sporny
i został przedstawiony przez strony adekwatnie do treści przywołanych powyżej
dokumentów.

Izba ustaliła:


W piśmie z dnia 10 grudnia 2021r. Zamawiający poinformował wykonawców o
wyborze oferty najkorzystniej
szej złożonej przez Przystępującego oraz o przyczynach braku
przyznania Odwołującemu punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert tj. w Kryterium
Odległości. Zamawiający wskazał: „w dniu 21.10.2021 r. Wykonawca Remondis Warmia –
Mazury Sp. z o.o. poinformow
ał Zamawiającego, że Wykonawca Partner Sp. z o.o. Sp. K.,
nie dysponuje bazą transportowo – magazynową spełniającą wymogi Rozporządzenia
Sygn. akt KIO 3691/21

Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w podanej w ofercie i
punktowanej lokalizacji tj. Olsztyn ul. Towarowa 20.
Z uwagi, iż informacja ta miała istotne znaczenie dla oceny ofert w oparciu o kryteria
podane w SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 223 ust. 1 ustawy Pzp w dniu 27.10.2021 r.
wezwał Wykonawcę Partner Sp. z o.o. Sp. K., ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa do
wyjaśnienia treści złożonej oferty, w zakresie zgodności z wymogami Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. nr 104 poz. 868)”,
wskazane
j przez Wykonawcę lokalizacji bazy materiałowo-transportowej w m. Olsztyn ul.
Towarowa 20.
W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca ten pomijając istotne dla Zamawiającego
informacje pozwalające wyjaśnić wątpliwości w zakresie treści złożonej oferty odniósł się
jedynie do wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej (RDR) prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Olsztyna. W opinii Wykonawcy „Jednym z wymogów uzyskania tego
wpisu, było posiadanie bazy magazynowo - transportowej spełniającej wymagania
wynikające z ww. aktu delegowanego. W konsekwencji posiadanie przez Wykonawcę wpisu
do Rejestru, ustanawia domniemanie spełniania wymogów o których mowa powyżej”.
Potwierdził on, aktualność wszystkich informacji zawartych w ofercie.
W ocenie Zamawiającego, tak doświadczony Wykonawca jak Partner Sp. z o.o. Sp.
K. doskonale zna i stosuje przepisy w oparciu o które prowadzi działalność gospodarczą i
wie, że Prezydent Olsztyna nie może skontrolować podmiotu przed dokonaniem wpisu do
Rejestru Działalności Regulowanej.
Na etapie
składania wniosku o wpis do RDR dokonujący wpisu organ nawet nie wie,
pod jakim adresem podmiot planuje zlokalizować swoją bazę magazynowo-transportową,
ponieważ podanie takiej informacji wniosek nie przewiduje. Dokonanie wpisu to czynność
techniczna, na
którą organ ma 7 dni. Jeśli nie dokona wpisu w ciągu 14 dni od wpływu
wniosku -
przedsiębiorca może rozpocząć działalność po tym czasie (art. 9c ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Prezydent
Olsztyna m
a za zadanie kontrolować podmioty wpisane do RDR (art. 9u ust. 1a). Organ po
wpisaniu podmiotu do RDR wysłał zawiadomienie o planowanej kontroli. W odpowiedzi
otrzymał pismo z 22 października 2021r., w którym poinformowano, że podmiot ten
wyczerpał już limit przewidziany na kontrolę w tym roku kalendarzowym oraz, że Gmina
Olsztyn jest 11 gminą w kolejce oczekującą na przeprowadzenie kontroli, co oznacza, że
przed zawarciem umowy wykonawczej nie ma możliwości jej dokonania. Jednocześnie
Sygn. akt KIO 3691/21

podmiot ten (Wykonawc
a) uznał zawiadomienie o kontroli jako przejaw stronniczości
Zamawiającego.
W związku z chęcią rozwiania wątpliwościami, Zamawiający zwrócił się pismem z
dnia 19.11.2021 do właściciela nieruchomości WM Nieruchomości Spółka Cywilna Izydor
Zapadka, Cezary Łosko, ul. Towarowa 20, 10-416 Olsztyn, o potwierdzenie m.in. czy zawarł
on umowę najmu, służebności lub użytkowania ze Spółką PARTNER ul. Płytowa 1, 03-046
Warszawa na plac pod bazę magazynowo – transportową przy ul. Towarowej 20, 10-416
Olsztyn? Niestety
Zamawiający nie otrzymał odpowiedzi.
Przeprowadzona przez Wydział Środowiska UM Olsztyna w dniu 16.11.2021 r. wizja
lokalna we wskazanej przez Wykonawcę lokalizacji bazy tj. Olsztyn ul. Towarowa 20, nie
potwierdziła między innymi wyposażenia tej bazy w urządzenia i systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych.
Informacja z Wydziału Inwestycji Miejskich tut. Urzędu potwierdziła, że istniejąca
kanalizacja deszczowa we wskazanej powyżej lokalizacji nie jest wyposażona w urządzenia
podczyszczające oraz, że do dnia 17 listopada 2021r. (a zatem na 1,5 m-ca przed
rozpoczęciem realizacji usługi) nie wpłynął wniosek o uzgodnienie warunków technicznych,
niezbędny do podłączenia takiego urządzenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
W wyniku kolejnego wezwania o wyjaśnienie z art. 128 ust. 4 ustawy Pzp z dnia
02.12.2021 r. otrzymana od Wykonawcy odpowiedź nie potwierdziła w żaden sposób, że
wskazana w formularzu ofertowym lokalizacja bazy spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
p
rzy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. nr 104 poz. 868), za które zgodnie z
zapisami SWZ w kryterium oceny ofert Wykonawca mógł otrzymać dodatkowe punkty.

W związku z powyższym Zamawiający nie przyznał punktów w zakresie kryterium
„Odległość bazy magazynowo-transportowej od granicy miasta Olsztyna”.
Wykonawca Partner Sp. z o.o. Sp. K. ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa jako
profesjonalny podmiot działający na tym rynku powinien wyjaśniać konkretnie i precyzyjnie
wszelki wątpliwości, o wyjaśnienie których zwrócił się do niego Zamawiający.
Z uwagi, iż postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
(tzw. procedura odwrócona) a oferta wykonawcy Partner Sp. z o.o. Sp. K. ul. Płytowa 1, 03-
046 Warszawa, po ponownym przeliczeniu punkt
ów nie została oceniona najwyżej,
Zamawiający odstąpił od dalszego jej badania oraz oceny podmiotowych środków
dowodowych.”

Sygn. akt KIO 3691/21

Kolejno Izba ustaliła, że w wezwaniu z dnia 27 października 2021r. Zamawiający
działając na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp zażądał od Odwołującego wyjaśnień treści oferty
wskazując: „Zgodnie z zapisami Rozdziału VIII ust. 2 pkt. 3) ppkt. b) lit. a. Wykonawca musi
wykazać, że dysponuje wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej: „jednej bazy magazynowo – transportowej
spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz. U. nr 104 poz. 868)”.
W formularzu oferty, Państwo zadeklarowaliście, że baza magazynowo –
transportowa będzie na terenie Olsztyna pod adresem: ul. Towarowa 20, 10-416 Olsztyn.
Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego wynika, że umowa najmu zawarta z
Wynajmującym – Spółka Olsztyn Inwestycje Sp. z o.o. nie dotyczy bazy magazynowo –
transportowej i teren ten nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Proszę zatem o potwierdzenie, że teren wskazany przez Państwa zapewnia i w jaki
sposób m.in.:
1)
miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu;
2)
miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycznych;
3)
teren bazy magazynowo -
transportowej wyposażony w urządzenia lub
systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz.
21);
4)
baza magazynowo -
transportowa wyposażona nie tylko w miejsca
przeznaczone do parkowania pojazdów, ale także, m.in., w miejsca do magazynowania
selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną
samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje
magazynowanie odpadów;
5)
natomiast w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbiór
odpadów od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy
zapewnić m.in., aby na terenie bazy magazynowo - transportowej znajdowały się urządzenia

Sygn. akt KIO 3691/21

do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc
przetwarzania

.”.
Odpowiadając na powyższe wezwanie, Odwołujący w piśmie z dnia 3 listopada
2021r. wskazał: „że z jednej strony odnoszą się Państwo do warunku udziału w
postępowaniu, tj. okoliczności podmiotowej weryfikowanej po dokonaniu oceny i badania
ofert -
względem wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, a z
drugiej odnoszą się Państwo do złożonej przez Nas oferty (jej treści). Powyższe generuje po
stronie Wykonawcy, uzasadnione trudności w identyfikacji zastosowanej przez Państwa
procedury oraz jej zgodności z przepisami Pzp. W konsekwencji, uznajemy - w oparciu o
wskazaną podstawę prawną - że Państwa wniosek o wyjaśnienia dotyczy treści oferty, a nie
warunku udziału w postępowaniu weryfikowanego na podstawie podmiotowych środków
d
owodowych, o złożenie których Państwo nie wzywaliście jeszcze Wykonawcy.
Po wtóre wskazujemy, że nie skonkretyzowali Państwo wątpliwości, do których
Wykonawca mógłby się odnieść, składając wyjaśnienia. Wobec ogólnikowego wniosku,
Wykonawca działając z należytą starannością, wskazuje, że posiada bazę magazynowo-
transportowa spełnia wymagania wynikające z przywołanego w Państwa piśmie
Rozporządzenia. Powyższe potwierdza posiadanie przez Wykonawcę wpisu do Rejestru
Działalności Regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Olsztyna. Jednym z
wymogów uzyskania tego wpisu, jest posiadanie bazy magazynowo - transportowej
spełniającej wymagania wynikające z ww. aktu delegowanego.
W konsekwencji posiadanie przez Wykonawcę wpisu do Rejestru, ustanawia
domniemanie
spełniania wymogów o których mowa powyżej.
Wobec tego, że aspekt spełniania przez bazę magazynowo - transportową winien być
weryfikowany w ramach oceny podmiotowej Wykonawcy, kierujemy wniosek o zbadanie
powyższego (o ile Zamawiający będzie miał ku temu podstawy prawne i faktyczne) we
właściwej dla Pzp procedurze (w ramach weryfikacji podmiotowej Wykonawcy).
Jednocześnie wobec nieskonkretyzowania wątpliwości jakie Państwo powzięli, poprzez
wskazanie, których wymogów w przekonaniu Zamawiającego, baza magazynowo-
transportowa będąca w dyspozycji Wykonawcy, nie spełnia, kierujemy wniosek aby
ewentualne dalsze wnioski o wyjaśnienia byty bardziej skonkretyzowane i wskazywały,
których wymogów w ocenie Zamawiającego, baza nie spełnia. Powyższe jest warunkiem
koniec
znym szczegółowego ustosunkowania się Wykonawcy do Państwa wątpliwości i
dochowania w tym zakresie pełnej przejrzystości
.”.
W dniu 2 grudnia 2021r. Zamawiający ponownie, działając na podstawie art. 128 ust.
4 Pzp zwrócił się do Odwołującego o udzielenie wyjaśnień, wskazując:
Zgodnie z zapisami
Rozdziału VIII ust. 2 pkt. 3) ppkt. b) lit. a. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje
wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli

Sygn. akt KIO 3691/21

nieruchomości w ilości co najmniej: „jednej bazy magazynowo – transportowej spełniającej
wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.
U. nr 104 poz. 868)”.
W Wykazie Narzędzi, Wyposażenia Zakładu, urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy (załącznik nr 5), zostało złożone przez Państwa oświadczenie, o treści:

Oświadczam, że dysponuję jedną bazą magazynowo – transportową spełniającą wymogi
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (d. U. nr 104 poz. 868)
zlokalizowaną: ul. Towarowa 20, 10-416 Olsztyn będzie na terenie Olsztyna pod adresem:
ul. Towarowa 20, 10-
416 Olsztyn (dysponowanie samodzielne).”
Proszę zatem o jednoznaczną odpowiedź na wszystkie poniżej postawione pytania
(tak/nie):
1)
czy teren bazy magazynowo-
transportowej jest zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
2)
czy miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów są zabezpieczone przed
emisją zanieczyszczeń do gruntu;
3)
czy teren bazy magazynowo-
transportowej jest wyposażony w urządzenia lub
systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia
18 lipca 2001r.
– Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21);
5) czy baza magazynowo-transportowa je
st wyposażona w:
a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
b) pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych
osób.”

Odpowiadając w dniu 6 grudnia 2021r. Odwołujący stwierdził, że: „skierowanie do
Wykonawcy wniosku o wyja
śnienia w ww. trybie budzi zdziwienie co najmniej z tego powodu,
że Wykonawca w dniu 26.11.2021 r. przestał Załącznik nr 5 razem innymi dokumentami
podmiotowymi na wezwanie, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem
dokumentów. Oświadczenie zostało sporządzone wiernie w oparciu o przesłany przez
Państwa wzór, zatem nie dostrzegamy powodów dla których jego treść może budzić
wątpliwości. Oświadczenie jest jasne w swej treści.

Sygn. akt KIO 3691/21

Wykonawca oświadczył, że dysponuje bazą magazynowo — transportową zgodnie z
warunkami ustanowionymi w SWZ. W ocenie Wykonawcy skierowany przez Zamawiającego
wniosek nie służy w istocie wyjaśnieniu złożonego oświadczenia w treści jaka została
ustalona przez Zamawiającego - z założenia tożsama dla każdego wykonawcy - lecz do
pozyskania dodatkowych informacji -
wyłącznie od Partner Sp. z o.o. Sp. K., co wykazuje
przejawy nierównego traktowania wykonawców w Postępowaniu.
Wykonawca oświadcza, iż spełnia ustanowione w Postępowaniu warunki oraz
posiada ważny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta
Miasta Olsztyna, którego obliguje do posiadania odpowiedniej bazy magazynowo-
transportowej.Izba zważyła:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Z powyższego
przepisu wynika, że Zamawiający spośród ofert złożonych w postępowaniu, musi wybrać
ofertę najkorzystniejszą, aby móc zrealizować cel postępowania, tj. udzielić zamówienia.
Wyboru tego dokonuje
się w oparciu o kryteria oceny ofert, stosując wybrane przez
Zamawiającego sposoby oceny ofert w oparciu o te kryteria, a następnie, adekwatnie do
wagi przypisanej przez Zamawiającego poszczególnym kryteriom, ustala się, która z ofert
przedstawia najkorzy
stniejszy bilans ceny lub kosztu do kryteriów jakościowych. Podkreślić
także należy, że Zamawiający w celu respektowania podstawowych zasad zamówień
publicznych, w tym zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz
przejrzystości musi mieć całkowitą pewność, co do możliwości i zasadności przyznania
wykonawcom konkretnej liczby punktów w ustanowionych przez siebie w SWZ kryteriach
oceny ofert. Powyższe wiąże się natomiast z możliwością weryfikowania przez
Zamawiającego informacji podanych przez wykonawców w toku postępowania
przetargowego
pod kątem ich prawdziwości i zgodności ze stanem faktycznym. Powyższego w żaden
sposób nie ogranicza to, że wykonawcy mieli złożyć oświadczenie o spełnieniu
dodatkowych, punktowanych wymagań.
Izba analizu
jąc stan faktyczny niniejszej sprawy, stwierdziła, że Zamawiający
uzyskując wiedzę co do ewentualnego niespełnienia wymagań wynikających z SWZ przez
wskazaną przez Odwołującego w formularzu oferty bazę magazynowo-transportową
zlokalizowaną przy ul. Towarowej 20 Olsztynie, w tym przede wszystkim wymogów
wynikających z rozporządzenia MŚ, zasadnie wystąpił do Odwołującego o wyjaśnienie
zaistniałych okoliczności. Jak już bowiem wyżej wskazano, w celu poszanowania zasad
Sygn. akt KIO 3691/21

postępowania, Zamawiający musi mieć pewność, co do możliwości przyznania wykonawcy
danej ilości punktów.
W ocenie Izby Zamawiający w sposób uprawniony nie przyznał Odwołującemu
punktów w kryterium B oceny ofert. Podkreślić bowiem należy, że już w pierwszym wezwaniu
Zamawiający wprost zażądał od Odwołującego potwierdzenia, że zaproponowana przez
niego baza magazynowo-
transportowa zapewnia, a jednocześnie żądał wskazania w jaki
sposób:
1)
miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu;
2)
miejsca maga
zynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycznych;
3)
teren bazy magazynowo -
transportowej wyposażony w urządzenia lub
systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz.
21);
4)
baza magazynowo -
transportowa wyposażona nie tylko w miejsca
przeznaczone do parkowania pojazdów, ale także, m.in., w miejsca do magazynowania
selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną
samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje
magazynowanie odpadów;
5)
natomiast w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbiór
odpadów od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy
zapewnić m.in., aby na terenie bazy magazynowo - transportowej znajdowały się urządzenia
do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc
przetwarzania”.
Obowiązkiem więc Odwołującego było szczegółowe odniesienie się do wszystkich
wskazanych wyżej kwestii, w tym wyjaśnienia w jaki sposób wykonawca ten zapewnia
zabezpieczenie zebranych odpadów komunalnych przed ich emisją zanieczyszczeń do
gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Odwołujący
winien ponadto w sposób wyraźny odpowiedzieć czy teren bazy magazynowo -
transportowej wyposażony jest w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie
wód opadowych i ścieków przemysłowych. Tymczasem Odwołujący odpowiadając na
powyższe wezwanie wdał się w polemikę z treścią wezwania, nie odnosząc się w żadnym
zak
resie do wskazanych przez Zamawiającego wątpliwości. Nie wyjaśnił, czy a jeśli tak, to w
jaki sposób wskazana przez niego baza zapewnia spełnienie wskazanych w wezwaniu
Sygn. akt KIO 3691/21

wymogów. W ocenie Izby treść wezwania Zamawiającego, w sposób konkretny wskazywała
na p
osiadane przez Zamawiającego wątpliwości, w tym np. wątpliwości wskazanych w
punkcie 3 wezwania, czy teren bazy wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy
zgodnie z wy
maganiami określonymi przepisami ustawy Prawo wodne.

Jeżeli natomiast dla Odwołującego wezwanie było niejasne, bądź nieuprawione, czy
nieprecyzyjne mógł on skorzystać z przysługujących wykonawcom środków ochrony prawnej
i zaskarżyć powyższą czynność Zamawiającego wnosząc odwołanie do KIO. Brak
skorzystania z powyższych środków prawnych skutkował natomiast koniecznością
ustosunkowania się do wskazanych przez Zamawiającego wątpliwości i kwestii.
Ponadto, Izba stwierdziła, że samo oświadczenie Odwołującego zawarte w piśmie z
dnia 27 października 2021r., że baza magazynowo-transportowa położona przy ul.
Towarowej 20 w Olsztynie spełnia wszystkie warunki określone przepisami Rozporządzenia
MŚ nie może stanowić wiarygodnego potwierdzenia, że baza ta rzeczywiście zapewniała
spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu MŚ. W konsekwencji braku udzielenia
przez Odwołującego jasnej i precyzyjnej informacji w zakresie oczekiwanym przez
Zamawiającego, Izba za prawidłowe uznała czynności Zamawiającego podjęte w celu
u
stalenia, czy złożone przez Odwołującego oświadczenia odnoszące się do bazy
magazynowo-
transportowej są prawdziwe. Jak natomiast wynika z poczynionych przez
Zamawiającego ustaleń, oświadczenie odwołującego nie polegało na prawdzie. Jak bowiem
wykazał Zamawiający przedkładając dowody w postaci protokołu z przeprowadzonej przez
Urząd Miasta Olsztyn wizji lokalnej, wraz z dokumentacją zdjęciową, teren przy ul.
Towarowej 20 nie jest wyposażony w żadne urządzenia czy systemy podczyszczające.
Ponadto, jak wynika
z wyjaśnień Zamawiającego z informacji uzyskanych z Wydziału
Inwestycji Miejskich wynika, że istniejąca kanalizacja deszczowa w lokalizacji przy ul.
Towarowej 20 nie jest wyposażona w urządzenia podczyszczające, a Odwołujący do dnia 17
listopada 2021r. (a zatem na 1,5 m-
ca przed rozpoczęciem realizacji usługi) złożył wniosku o
uzgodnienie warunków technicznych, niezbędny do podłączenia takiego urządzenia do
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Podkreślić należy, że Zamawiający w sposób wiarygodny wykazał, że uzyskanie
wpisu do RDR w żaden sposób nie może potwierdzać, że baza spełnia wszystkie wymogi
żądane i określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, w tym ich zgodność z
rozporządzeniem. Wskazał, że na etapie składania wniosku o wpis do RDR dokonujący
wpisu organ nawet nie wie, pod jakim adresem podmiot planuje zlokalizować swoją bazę
magazynowo-
transportową, ponieważ podanie takiej informacji wniosek nie przewiduje.
Dokonanie wpisu to czynność techniczna.
Sygn. akt KIO 3691/21

W konsekwencji Izba stwierdziła, że Odwołujący nie zdołał wykazać, że dokonane
przez Zamawiającego ustalenia co do bazy magazynowo – transportowej są nieprawidłowe,
co wiązałoby się z niezasadnym nieprzyznaniem mu punktów w Kryterium Odległości.
Izba przeprowadziła ponadto dowód z dokumentu stanowiącego umowę najmu z dnia
15 września 2021r. złożonego przez Odwołującego na rozprawie. Jednak w ocenie Izby
dowód ten oprócz potwierdzenia, że Odwołujący posiada prawo do dysponowania określoną
powierzchnią przy ul. Towarowej 20, potwierdza także fakt, że na terenie tym nie są
zainstalowane żadne urządzenia, czy systemu podczyszczające. Jak wynika z § 2 ust. 1 ww.
umowy: „Wynajmujący wynajmuje Najemcy plac parkingowy o łącznej powierzchni 1000
metrów kwadratowych, z zapewnieniem odprowadzenia wody opadowej do kanalizacji, oraz
pomieszczenie
biurowo-
socjalne, do wyłącznego użytku Najemcy…”. Powyższe
postanowienie potwierdza, że na terenie wskazanym jako baza magazynowo-transportowa
nie zainstalowano żadnych urządzeń czy systemów podczyszczających.
Izba oddaliła dowody z dokumentacji zdjęciowej złożonej przez Odwołującego,
uznając po pierwsze, że z tych zdjęć nie wynika kiedy i na jakim terenie zostały zrobione.
Ponadto, Izba uwzględniając twierdzenia Odwołującego dotyczące roku budowy kanalizacji
deszczowej na ul. Towarowej 20, tj. lata 70-
te XX w. i zestawiając je z polską normą PN-EN
124 widoczną na studzienkach kanalizacyjnych, która to norma – jak wskazał Przystępujący
-
pochodzi z 2016r. uznała, że również ta okoliczność podważa wiarygodność twierdzeń
Odwołującego, że zdjęcia obrazują studzienki kanalizacyjne znajdujące się na terenie bazy.
Powyższe ustalenia i ocenę dowodu, w ocenie Izby potwierdzają również zdjęcia załączone
przez Zamawiającego do protokołu z wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie bazy przy ul.
Towarowej 20 w Olsztynie.
Izba oddaliła również złożony przez Odwołującego dowód z opinii prywatnych
sporządzonych przez. prof. Dr hab. Marka Górskiego oraz prof. Zbigniewa Bukowskiego
stwierdzając, że opinię prywatną uznać należy jedynie dowód tego, że osoba lub osoby,
które ją podpisały wyraziły zawarty w niej pogląd, nie korzystają one natomiast z
domniemania zgodności z prawdą zawartych w niej twierdzeń (por. wyrok KIO z dnia
22.05.2020 r., sygn. akt KIO 342/20)
W konsekw
encji Izba stwierdziła, że w okolicznościach niniejszej sprawy
zgromadzone przez Zamawiającego informacje wskazują na to, że baza magazynowo-
transportowa, którą zadeklarował Odwołujący, nie spełnia wymogów przewidzianych
przepisami prawa. Skoro bowiem Zama
wiający wymagał od wykonawców dysponowania
jedną bazą magazynowo- transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia MŚ oraz
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r., a Odwołujący pomimo
dwukrotnego wezwania Zamawiającego nie zdołał wykazać, że deklarowana baza wymogi
Sygn. akt KIO 3691/21

spełnia, to oferta Odwołującego nie mogła uzyskać dodatkowych punktów w ramach
Kryterium Odległości.
Z uwagi na fakt, że Izba ocenia poprawność czynności Zamawiającego w
postępowaniu, co wynika to z art. 516 ust. 1 pkt 7 Pzp, który odnosi się do „czynności lub
zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami
ustawy”, Izba za spóźnione uznała powoływanie się przez Odwołującego w odwołaniu na
zastosowanie sorbentów polipropylenowych, w celu potwierdzenia, że teren położony przy
ulicy Towarowej 20 jest wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy,
zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie wodnym. Izba stwierdziła, że powyższe winno
zostać wskazane Zamawiającemu w odpowiedzi na wezwania, co pozwoliłoby
Zamawiającemu ocenić, czy baza spełnia postawione przez Zamawiającego wymogi.
Natomiast skoro Odwołujący powyższej okoliczności Zamawiającemu nie ujawnił, to w
oceni
e Izby na podstawie udzielonych przez Odwołującego wyjaśnień, Zamawiający nie
mógł dokonać pozytywnej oceny oświadczenia i przyznać Odwołującemu punktów w
Kryterium Odległości.
W związku z powyższym Izba za niezasadny uznała zarzut naruszenia przez
Zamawi
ającego przepisu art. 239 ust. 1 Pzp oraz § 2 ust. 1 pkt 2 oraz § 2 ust. 2 pkt 4
Rozporządzenia MŚ.
Izba za niezasadny uznała także zarzut dotyczący naruszenia art. 223 ust. 1 Pzp w
zw. z art. 16 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień
w zakresie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym na potrzeby oceny jego oferty w
ramach Kryterium Odległości i ujawnienie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie dopiero
w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.
Izba stwierdziła, że wbrew twierdzeniom Odwołującego, Zamawiający dwukrotnie
wzywał Odwołującego do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 223 ust. 1 Pzp, oraz w trybie art.
128 ust. 1 Pzp. W treści wezwania zażądał m.in. wyjaśnienia, czy teren położony przy ulicy
Towarowej 20 jest wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie
wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy, zgodnie z
wymaganiami określonymi w Prawie wodnym. Odwołujący rezygnując ze wskazania m.in.
czy i w jaki sposób zapewnia realizację powyższego wymogu wynikających w ww.
Rozporządzeń niejako zgodził się z ewentualną, negatywną oceną oferty w Kryterium
Odległości i brakiem przyznania mu punktów.
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575 Pzp w zw. z § 8 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
Sygn. akt KIO 3691/21

postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2437).Przewodniczący: ……………………………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie