eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2090/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-09-21
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2090/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: :, Agata Mikołajczyk, Klaudia Kwadrans, Protokolant

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16
września 2021 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu

12 lipca 2021 r.

przez
wykonawcę:

Gabos Software Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach (
ul. Mikołowska 100, 40-
065 Katowice)
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Szpital Powiatowy w
Nowym
Mieście Lubawskim sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim
(ul.
Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie),


przy udziale wykonawcy:
CompuGroup Medical Polska Sp. o.o. z siedzibą w Lublinie (ul.
Do Dysa 9, 20-149 Lublin),

orzeka:
1. Oddala odwo
łanie:
2.

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego:

Gabos Software Sp. z
o.o.
z siedzibą w Katowicach (
ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice) i zalicza w poczet
kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy
złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

………………..…………………..


Sygn. akt: KIO 2090/21
Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione w dniu 12 lipca 2021 r. przez wykonawcę Gabos Software Sp.
z o.o.
z siedzibą w Katowicach (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. z siedzibą w
Nowym Mieście Lubawskim

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
[ustawa Pzp lub Pzp lub Ustawa PZP].
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu
komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą
wdrożenia i szkolenia. Zamówienie dotyczy projektu pn. „Usprawnienie organizacji
wewnętrznej wraz z uruchomieniem zdalnej dokumentacji obrazowej i dodatkowych e-usług
w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020, Działanie 3.2 E-zdrowie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30
czerwca 2021 r. pod numerem ID 477343.
Odwołujący wskazał, że odwołanie dotyczy zaniechania opisania przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie
okoliczności wymagane dla należytego sporządzenia oferty oraz realizacji zamówienia oraz
zaniechania opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji.
Zdaniem O
dwołującego, opisane zaniechania skutkują naruszeniem:
1. art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp
w związku z art. 513 pkt 1) ustawy Pzp poprzez błędne przyjęcie, że Zamawiający nie jest
zobowiązany do jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia,
uwzględniającego wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty, a co za tym idzie nie jest zobowiązany do uwzględnienia w SWZ
jednoznacznej, spójnej i wyczerpującej (kompletnej) dokumentacji, umożliwiającej
określenie zakresu zamówienia, jego wycenę a następnie możliwość realizacji, zgodnie z
potrzebami Zamawiającego, wyartykułowanymi w SWZ, co w konsekwencji doprowadziło
do określenia w Opisie Przedmiotu Zamówienia części funkcjonalności, wskazanych
poniżej w uzasadnieniu, których realizacja/urzeczywistnienie wymaga wprowadzenia
zmian z poziomu szpitalnego systemu informacyjnego HIS obecnie używanego przez
Zamawiającego, które mogą być dokonane wyłącznie przez producenta przedmiotowego
systemu HIS, wobec czego Wykonawca nie jest w stanie spełnić wymogów
(funkcjonalności) określonych przez Zamawiającego w OPZ, w szczególności w zakresie
integracji nowych e-
usług z istniejącym systemem HIS. Wskutek powyższego,
Zamawiający określił wymagania OPZ w sposób, który po pierwsze narusza zasadę
uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania wykonawców, gdyż opisane przez

Zamawiającego wymogi w zakresie funkcjonalności jest wstanie zrealizować jedynie
producent obecnie używanego przez Zamawiającego systemu HIS, a po drugie, narusza
także zasadę efektywności, tj. udzielania zamówienia zapewniającego najlepszą jakość
uzasadnioną charakterem zamówienia oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz o nakazanie
Zamawiającemu:
1.
dokonania modyfikacji treści ogłoszenia oraz SWZ w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania, a następnie niezwłocznego
przekazania wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ, dokonanej zmiany
ogłoszenia oraz SWZ, oraz nakazanie zamieszczenia zmiany SWZ na stronie
internetowej, na której SWZ jest udostępniana,
2.
przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofercie
oraz oszacowanie jego wartości, tj. o co najmniej 20 dni, zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy
Pzp,
3.
dokonania zmiany Ogłoszenia o zamówieniu opublikowane na platformie zakupowej oraz
treści SWZ w zakresie terminu składania ofert.

Odwołujący wskazał, że (…) jest Wykonawcą, który ma interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia. Odwołujący jest zainteresowany udzieleniem mu
przedmiotowego zamówienia. W tym celu Odwołujący przygotowuje się do złożenia oferty,
na podstawie której będzie mógł realizować przedmiotowe zamówienie.
” Ponadto (…) w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, Odwołujący może ponieść
szkodę. Gdyby Zamawiający postąpił zgodnie z przepisami ustawy Pzp to prawidłowo
sformułowałby SWZ, umożliwiając Odwołującemu złożenie oferty spełniającej wszystkie
wymagania SWZ. Tym samym oferta Odwołującego mogłaby zostać wybrana jako
najkorzystniejsza. Poprzez wskazane powyżej wadliwości SWZ, Zamawiający pozbawił
Odwołującego możliwości złożenia prawidłowej oferty, gdyż nie jest możliwe odpowiedzenie
na potrzeby Zamawiającego, w sytuacji, w której potrzeby w rzeczywistości nie mogą być
spełnione przez Wykonawcę. W rezultacie, Odwołujący nie może uzyskać przedmiotowego
zamówienia i osiągnąć zysku, który Odwołujący planował osiągnąć w wyniku realizacji
przedmiotowego zamówienia (lucrum cessans
)”.

W uzasadnieniu wskazał na następujące okoliczności:
A. O
pis przedmiotu zamówienia naruszający zasadę uczciwej konkurencji

1. W treści Załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wskazał, jakie wymagania powinno
spełniać oprogramowanie niezbędne do realizacji e-Usług, będące przedmiotem

postępowania o zamówienie publiczne. W szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający wskazał m. in. następujące wymogi i funkcjonalności:

E-
USŁUGA E-KOLEJKI
• Wymagania modernizacji systemu HIS

OBSŁUGA KOLEJKI DO REJESTRACJI
o
Moduł dostępny jest dla użytkownika w module rejestracji wizyt pacjentów w systemie HIS
zamawiającego.
• Moduł umożliwia użytkownikowi w module rejestracja wydruk biletu dla pacjenta.
o
Użytkownik modułu gabinetowego ma dostęp do listy pacjentów, którzy potwierdzili
przybycie na wizytę.
• Przywołanie pacjenta do gabinetu lekarskiego automatycznie otwiera ekran wizyty
pacjenta w module gabinetowym.
• Moduł umożliwia dodanie pacjenta do kolejki przez użytkownika modułu rejestracji.

INFOKIOSK
• Moduł umożliwia potwierdzenie wizyty pacjenta przez personel przychodni bezpośrednio w
module rejestracji wizyt.

E-
USŁUGA ZDALNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
• Moduł umożliwia kontrahentom przyjmowanie zleceń badań i konsultacji wychodzących z
systemu medycznego.

E-
USŁUGA E-SAMOKONTROLA

Moduł zintegrowany jest z systemem medycznym i umożliwia lekarzom zlecanie badań
samokontroli za pomocą modułu zleceń dostępnego w ramach obsługi pacjenta w
gabinecie lekarskim i szpitalu.

Wprowadzone przez pacjenta wyniki badań samokontroli, dostępne są w systemie
medycznym w sposób analogiczny na wyniki innych badań.

Wyniki wprowadzonych badań samokontroli mogą być dostępne dla lekarza zlecającego
z ekranu głównego systemu medycznego.

E-
USŁUGA ZINTEGROWANEGO PROCESU LECZENIA

Usługa posiada wspólny moduł administracyjny z systemem medycznym

Moduł korzysta z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych)
c
o system medyczny w intranecie, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy
(podniesienie bezpieczeństwa systemu).

W przypadku wyszukiwania wśród wszystkich pacjentów zapisanych w systemie
medycznym -
kontrahent musi wprowadzić poprawne: pesel lub datę urodzenia, imię,
nazwisko. Wyszukanie pacjenta możliwe jest dopiero po wprowadzenia poprawnie
łączenie trzech danych pacjenta.


Kontrahent ma możliwość dodania nowego pacjenta do bazy systemu medycznego
wprowadzając co najmniej: imię, nazwisko, pesel, płeć, datę urodzenia. Możliwe jest
również wprowadzenie: telefonu, adresu e-mail oraz pełnego adresu.

Moduł korzysta z tej samej definicji grafików przychodni co system medyczny oraz moduł
e-
Rejestracja, dzięki czemu prezentowane są w nim tylko wolne terminy wizyt.

E-
USŁUGA ZDALNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
• Użytkownik po stronie systemu medycznego, do zlecania badań lub konsultacji
kontrahentom, używa tego samego modułu zleceń, za pomocą którego zlecane są
badania wewnątrz placówki.
• Użytkownik zlecający badanie w systemie medycznym ma możliwość zadecydowania czy
badanie lub konsultacja powinna być wykonana przez kontrahenta. Użytkownik ma
możliwość wyboru konkretnego kontrahenta, do którego zlecenie zostanie przesłane.
• Użytkownik zlecający badanie lub konsultacje w systemie medycznym ma możliwość
załączenia poprzednich wyników badań pacjenta do tworzonego zlecenia. Mogą to być
również badania posiadające obrazy w formie plików DICOM.
• Użytkownik zlecający badanie lub konsultacje w systemie medycznym ma możliwość
zanonimizowania danych pacjenta. W takiej sytuacji w module nie będą widoczne: imię,
nazwisko i pesel pacjenta.
• Kontrahent ma możliwość wprowadzenia wyniku badania lub konsultacji, który zostaje
przesłany do systemu medycznego. Wynik wprowadzony przez kontrahenta, jest
prezentowany w systemie medycznym w taki sam sposób jak wyniki pochodzące z
systemów wewnętrznych placówki.
Zdaniem wykonawcy,
zaznaczone powyżej funkcjonalności znajdujące się w OPZ świadczą
o wymogu i konieczności wprowadzenia zmian w obecnie używanym przez Zamawiającego
systemie HIS (co z kolei możliwe jest jedynie przez producenta systemu obecnie
znajdującego się u Zamawiającego). Odwołujący zaznaczył, że nawet w przypadku
udostępnienia przez Zamawiającego interfejsów integracyjnych obecnego systemu HIS,
Wykonawca nie jest w stanie spełnić wymogów (funkcjonalności) postawionych w OPZ i
zintegrować się z systemem obecnego producenta przedmiotowego systemu. Niektóre
bowiem etapy obsługi e-Usług (o które ma być rozbudowany obecny system HIS) wskazane
powyżej, mają być realizowane w obecnym systemie HIS, co powodowałoby konieczność
wykonania dodatkowych prac w tymże systemie, które może wykonać tylko jego obecny
producent. Ponadto, wykreślenie wymienionych powyżej funkcjonalności również nie jest
rozwiązaniem ponieważ ich usunięcie zaburzy proces realizacji e-usług, a w niektórych
sytuacjach wręcz całkowicie uniemożliwi ich realizację. Powyższe powoduje zatem, że żaden
podmiot poza aktualnym dostawcą używanego przez Zamawiającego systemu HIS, nie ma
możliwość dostarczenia e-Usług będących przedmiotem zamówienia.

P
odkreślił, że

Zamawiający w OPZ wymagając integracji systemu HIS z dostarczanymi e-Usługami, nie
przewiduje możliwości wymiany dotychczasowego systemu na nowy, co de facto
umożliwiłoby składanie ofert także przez inne podmioty nie będące producentem czy
podwykonawcą obecnie używanego przez Zamawiającego systemu HIS. Jednocześnie
Zamawiający nie przekazał wykonawcom danych umożliwiających określenie zakresu
rozbudowy funkcjonalnej i
rzeczowej oprogramowania HIS, ani narzędzi pozwalających na
wykonanie zakresu zamówienia podmiotom innym niż dostawca obecnie posiadanego HIS.
Zamawiający nie rozstrzyga również kwestii gwarancji na dostarczone oprogramowanie
udzielonej przez producenta ob
ecnego systemu HIS, w szczególności na wypadek sytuacji
wprowadzania zmian w systemie przez inny niż producent podmiot. W treści OPZ w Zakresie
2
– Konfiguracja i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania w części dotyczącej
architektury Zamawiający wskazuje jedynie że: „W ramach wdrożenia należy uruchomić
integrację e-usług z systemu HIS”.
2.
Z postanowień OPZ nie wynika również, czy w przypadku konieczności wykonania
rozbudowy istniejącego oprogramowania obecny system HIS umożliwia dokonanie
rozbudowy (
stanowi środowisko otwarte).
3.
Zamawiający nie przekazał wraz z SWZ podstawowych informacji, umożliwiających
realizację ww. funkcjonalności wykonawcom innym niż producent czy dostawca posiadanego
przez Zamawiającego systemu HIS oraz fakt, że nawet w przypadku udostępnienia przez
Zamawiającego interfejsów integracyjnych systemu HIS, Wykonawcy inni niż producent czy
dostawca używanego obecnie przez Zamawiającego systemu HIS, nie są w stanie spełnić
wymogów (funkcjonalności) postawionych w OPZ i zintegrować się z systemem obecnego
producenta, gdyż zmiany muszą zostać wprowadzone z poziomu systemu HIS przez jego
producenta, Oferent wskazuje, że obecnie jedynie ten producent oraz ewentualny jego
podwykonawca są w stanie złożyć Zamawiającemu ofertę w Postępowaniu.
4.
Patrząc jednak na oczekiwany przez Zamawiającego rezultat, Odwołujący zauważa, że
możliwe jest inne sformułowanie SWZ, które czyniłoby zadość oczekiwaniom
Zamawiającego, a jednocześnie nie stałoby w sprzeczności z dyspozycjami norm zawartymi
w art.
99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp. Istnieje bowiem sposób modyfikacji SWZ, który prowadziłyby
do umożliwienia każdemu wykonawcy, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w
tego typu usługach, realizację przedmiotowego zamówienia, bez ograniczania tej konkurencji
wyłącznie do producenta oraz ewentualnego podwykonawcy, który jest twórcą
dostarczonego systemu HIS Zamawiającego.
5.
W szczególności możliwość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
oczekiwaniami Zamawiającego jest możliwa w drodze wyrażenia przez niego zgody na
zastąpienie istniejącego systemu HIS nowym systemem oraz opublikowaniem przez
Zamawiającego równoważnych funkcjonalności obecnego systemu HIS Zamawiającego.

6.
Rozwijając powyższe, wskazać należy, że oferenci są w stanie spełnić wymagania
stawiane
przez
Zamawiającego
poprzez
dostarczenie
własnych
rozwiązań
(oprogramowania), zastępujących obecny system HIS Zamawiającego i obejmujących nowe
funkcjonalności (dotyczące eUsług) opisane w SWZ. Umożliwienie wymiany obecnego
systemu HIS na nowy
pozwoli Odwołującemu oraz innym potencjalnym oferentom na
dostarczenie równoważnego systemu HIS wraz z wymaganymi przez Zamawiającego e-
Usługami. Wymiana systemu HIS na równoważny pozwoli na dostarczenie wskazanych
powyżej funkcjonalności eUsług, wymaganych w SWZ, których wymaganym miejscem
obsługi są moduły w systemie HIS. Nowy system HIS zapewni Zamawiającemu obsługę na
co najmniej takim samym poziomie co obecny system HIS, a dodatkowo umożliwi
użytkownikom nowego systemu HIS korzystanie z eUsług w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w SWZ. Dopuszczenie wymiany systemu HIS pozwoli także Odwołującemu
na świadczenie usług gwarancyjnych eUsług, co w obecnej sytuacji jest nie możliwe do
spełnienia, ponieważ tylko obecny producent systemu HIS może realizować zobowiązania
gwarancyjne w zakresie funkcjonalności eUsług realizowanych w systemie HIS.
7.
Mając na uwadze powyższe, Odwołujący formułuje następujące żądanie alternatywne: Do
części IV Specyfikacji Warunków Zamówienia pt. ”Opis przedmiotu zamówienia”, należy
dodać pkt. 7 stanowiący: „Zamawiający dopuszcza zastąpienie posiadanego przez
Zamawiającego systemu HIS nowym systemem HIS, rozbudowanym o funkcjonalności
żądanej w SWZ, w związku z czym w Załączniku nr 1 Zamawiający wskazuje funkcjonalności
równoważne do posiadanych przez obecnie użytkowany przez Zamawiającego system HIS”
(
żądanie nr 1).
8.
Odwołujący wskazuje, że w celu otwarcia konkurencji w Postępowaniu, wystarczające
jest, aby Zamawiający uwzględnił odwołanie i zrealizował żądanie alternatywne. Obecne
brzmienie SWZ w sposób rażący narusza normy z art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp oraz art. 17
ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, a jeżeli na obecnym etapie (tj. przed
terminem składania ofert) Zamawiający nie dokona stosownych modyfikacji SWZ to
zmuszony będzie do unieważnienia postępowania, gdyż będzie ono obciążone
nieusuwalnymi wadami albo dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z rażącym
naruszeniem normy z art. 17 ust.2 ustawy Pzp, która nakazuje dokonanie wyboru oferty
najkorzystni
ejszej wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
9.
W uzasadnieniu powyższego żądania Odwołujący wskazuje, że art. 99 ust. 1 ustawy Pzp
nakłada na Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie
oferty. Przepis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie
zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 16 pkt 1) ustawy Pzp. Biorąc pod

uwagę przepis art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie
można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, wystarczy do
stwierdzenia faktu
nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym
sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji
poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego
uniemożliwienia takiej konkurencji (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 25
stycznia 2006 r., II Ca 693/05). Zamawiający powinien unikać wszelkich niedopowiedzeń,
które wpływałyby na pozycję poszczególnych wykonawców w Postępowaniu. Nie można
mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia
określony jest w sposób niewyczerpujący lub w sposób, który powoduje, że podmiot
wcześniej świadczący dostawy dla Zamawiającego jest w uprzywilejowanej pozycji.
10.
Odnośnie art. 99 ust. 4 ustawy Pzp Odwołujący zauważył, że użyty w treści tego
przepisu zwrot „mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” wskazuje, iż dla uznania naruszenia
ustanowionego w powyższej normie prawnej zakazu wystarczające jest jedynie takie
działanie Zamawiającego, które mogłoby sprzyjać naruszeniu zasady uczciwej konkurencji,
niekoniecznie zaś godzić w nią bezpośrednio. Zatem, w przypadku oceny konkretnego stanu
faktycznego jako naruszenia zakazu sformułowanego w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp,
wystarczającym jest uprawdopodobnienie przez Odwołującego, że obecne brzmienie opisu
przedmiotu zamówienia utrudnienia konkurencję. Tym samym, w przypadku podzielenia
przez Izbę zastrzeżeń Odwołującego, zarzut naruszenia ww. przepisu winien zostać
uwzględniony, jak bowiem wskazano w wyroku KIO z dnia 22 lipca 2013 roku, sygn. akt: KIO
1589/13, za wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (sygn. akt II Ca 693/05) wydanym
co prawda w czasie obowiązywania starej ustawy Pzp lecz będącym aktualnym na gruncie
obecnie obowiązujące ustawy Pzp, „uprawdopodobnienie naruszenia art. 7 ust. 1 oraz art. 29
ust. 2 ustawy należy uznać za wystarczające dla uznania zasadności tych zarzutów”.
11.
Z powołanych przepisów ustawy Pzp oraz orzecznictwa KIO wynika jednoznacznie, iż
przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób neutralny i nie utrudniający uczciwej
konkurencji. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich
sformułowań, które mogłyby wskazywać konkretnego wykonawcę, bądź które eliminowałyby
konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert lub powodowałyby sytuację, w
której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od
pozostałych.
12.
Odwołujący wskazuje, że obowiązek przejrzystości ma na celu zagwarantowanie
równego traktowanie wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez
instytucję zamawiającą. Obowiązek ten obejmuje wymóg, by wszystkie warunki i zasady
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia były określone w sposób jasny, precyzyjny i
jednoznaczny w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia, by

umożliwić wszystkim zainteresowanym i wykazującym zwykłą staranność wykonawcom
zrozumienie ich dokładnego zakresu i dokonanie ich wykładni w taki sam sposób, a także by
umożliwić im realizację przedmiotu zamówienia.
B. T
ermin składania ofert
13.
Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 02 sierpnia 2021. Odwołujący
podnosi, iż tak ustalony termin składania ofert jest zbyt krótki. Wyznaczony termin nie
uwzględnia bowiem specyfiki niniejszego zamówienia publicznego, złożonego charakteru
żądanych modyfikacji, a nade wszystko okoliczności, iż opis przedmiotu zamówienia jest
obarczony wskazanymi powyżej uchybieniami.
14.
Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia nie gwarantuje możliwości złożenia
o
ferty, uwzględniającej wszelkie wymagania i okoliczności niezbędne do należytej realizacji
zamówienia, Odwołujący zmuszony jest do wstrzymania się z wyceną oferty do czasu
doprecyzowania zakresu zamówienia. Sam Zamawiający przygotowywał się do
przeprowadzenia Postępowania przez wiele miesięcy, zatem powinien był rozumieć, że
również wykonawcy – w celu rzetelnego przygotowania oferty przetargowej – obowiązani są
do dokonania szczegółowej analizy wymagań technicznych, a także rzetelnej wyceny
wszystkich kosztów składających się na przedmiot zamówienia oraz ryzyk im
towarzyszących. Tylko wówczas bowiem wykonawcy będą w stanie należycie określić
optymalne rozwiązania, które powinny być użyte przy realizacji zamówienia oraz ewentualnie
ustalić warunki handlowe z kontrahentami itp.
15.
W związku z powyższym, Odwołujący wnosi o dokonanie modyfikacji postanowień
Ogłoszenia o zamówieniu i treści SWZ poprzez wydłużenie terminu składania ofert o co
najmniej 20 dni, liczonego od czasu ogłoszenia orzeczenia KIO, jako czasu niezbędnego do
przygotowania i złożenia oferty (żądanie nr 2).
16.
Wskazał, że Zamawiający nie może oczekiwać, iż uprzywilejowany wykonawca -
producent lub podwykonawca używanego obecnie przez Zamawiającego systemu HIS –
stanowiący bezpośrednią konkurencję dla Odwołującego w Postępowaniu – bez
problemów/bezkosztowo przekaże wszelkie niezbędne dane swojej konkurencji, by jego
konkurencja mogła złożyć ofertę w Postępowaniu. Jeżeli zaś chciałby zrobić to odpłatnie, to
oczekiwanie Zamawia
jącego, by wykonawcy na własny koszt kupowali niezbędne dane, jest
wprost niezgodne z nakazem, by opis przedmiotu zamówienia nie utrudniał uczciwej
konkurencji. Dodatkowo, oczekiwanie by każdy inny wykonawca niż producent lub
podwykonawca używanego przez Zamawiającego systemu HIS ponosił dodatkowe koszty, w
rażący sposób narusza art. 99 ust. 4 ustawy Pzp. Oferta Odwołującego nie byłaby
konkurencyjna cenowo, gdyż w kosztach realizacji zamówienia musiałby uwzględnić koszty,
których uprzywilejowany wykonawca nie będzie ponosił.
C. T
ermin wykonania zamówienia

17.
Zamawiający w Rozdziale VI SWZ – Termin wykonania zamówienia określił co
następuje: „Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę maksymalnie w
terminie nie przekraczającym 90 dni od daty zawarcia umowy”.
Natomiast w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający uszczegóławia
termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących terminach:
Lp.

Opis prac wykonanych w ramach projektu

Maksymalny czas realizacji

Zakres 1

Dostawa sprzętu i oprogramowania
systemowego


50 dni (od daty zawarcia umowy)

Zakres 2

Konfiguracja
i
uruchomienie
sprzętu

oraz oprogramowania


90 dni (od daty zawarcia umowy)

Zakres 3

Przygotowanie oraz dostarczenie dokumentacji
projektowej i powykonawczej


Maksymalnie na dzień zakończenia
realizacji zamówienia Maksymalnie na
dzień zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia
18.
Odwołujący podnosi, iż tak ustalony termin wykonania zamówienia jest zbyt krótki.
Wyznaczony termin nie uwzględnia bowiem specyfiki niniejszego zamówienia publicznego,
złożonego charakteru żądanych modyfikacji, a nade wszystko okoliczności, iż w chwili
obecnej w dalszym ciągu występują obostrzenia związane z występowaniem na świecie
pandemii wirusa COVID-
19, co z kolei powoduje znaczne przestoje w dostawie sprzętu
komputerowego i infrastruktury IT.
19.
W szczególności przygotowując plan realizacji zamówienia, potencjalny Wykonawca
biorąc pod uwagę występujące zatory w dostawach sprzętu komputerowego spowodowane
pandemią wirusa COVID-19, aby nie narażać się na nieterminowe wykonanie zamówienia,
zobligowany jest przyjąć minimalny termin dostawy sprzętu w wymiarze 50 dni
kalendarzowych. Do powyższego terminu należy także doliczyć czas niezbędny na instalację
i konfigurację sprzętu i infrastruktury komputerowej, w wymiarze minimum 14 dni
kalendarzowych co z kolei jest konieczne dla prawidłowego przygotowania infrastruktury
sprzętowej pod instalowane oprogramowanie. Jednocześnie minimalny termin niezbędny na
instalację i konfigurację dostarczanego oprogramowania wynosi 14 dni kalendarzowych.
Natomiast integracja oprogramowania z systemem HIS wymaga nakładu pracy w wymiarze
dodatkowych 14-21 dni kalendarzowych. Kolejnym etapem jest przeszkolenie 57
użytkowników (minimum 14 dni kalendarzowych) oraz uruchomienie produkcyjne a także
przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej.
20.
Biorąc pod uwagę powyższe, termin realizacji przedstawiony przez Zamawiającego jest
zdecydowanie za krótki na przeprowadzenie rzetelnej dostawy i wdrożenia sprzętu oraz
oprogramowania e-
Usług przez potencjalnego Wykonawcę, a możliwy do wykonania tylko
przez producenta aktualnie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania z uwagi na

jego uprzywilejowaną sytuację i brak potrzeby wykonywania prac związanych z integracją
pomiędzy systemami.
21.
W związku z przedstawionymi powyżej argumentami, Odwołujący zwraca się z
wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania całego zamówienia do 180 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy.
22.
W związku z powyższym, Odwołujący wnosi o dokonanie modyfikacji postanowień
Ogłoszenia o zamówieniu i treści SWZ poprzez wydłużenie terminu wykonania zamówienia
ofert do 180 dni od dnia podpisania umowy. Mając na uwadze powyższe, Odwołujący
formułuje żądanie (żądanie nr 3) polegające na nadaniu Rozdziałowi nr VI SWZ w zakresie
Terminu wykonania zamówienia, następującego brzmienia:
„VI. Termin wykonania zamówienia:
1.
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę maksymalnie w terminie
nie przekraczającym 180 dni od daty zawarcia umowy. Dostawa sprzętu zostanie
zrealizowana w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie (kryterium oceny ofert) z
zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 50 dni od daty zawarcia umowy.
2.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować zgodnie z harmonogramem
ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy i zgodnym z Załącznikiem nr 1 do
SWZ oraz ofertą Wykonawcy.” oraz
II.
Załącznikowi nr 1 do SWU stanowiącemu Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie
Ogólnego zarysu projektu, następującego brzmienia:
„Ogólny zarys projektu:
Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych i bezpiecznych e-usług w Szpitalu. W tym celu
wszystkie obecne i nowe systemy oraz usługi muszą zostać uruchomione w trybie wysokiej
dostępności (HA). Aby sprostać temu wymogowi w Szpitalu zostaną zainstalowane nowe
serwery z usługami wirtualizacji i zabezpieczeniami.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących terminach:
Lp.

Opis prac wykonanych w ramach projektu

Maksymalny czas realizacji

Zakr

es 1

Dostawa sprzętu i oprogramowania
systemowego

50 dni (od daty zawarcia umowy)

Zakr

es 2

Konfiguracja i
uruchomienie
sprzętu

oraz oprogramowania

180 dni (od daty zawarcia umowy)

Zakr

es 3

Przygotowanie oraz dostarczenie dokumentacji
projektowej i powykonawczej

Maksymalnie na dzień zakończenia
realizacji zamówieniaDo postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpienie
zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
Konsorcjum: INKO CONSULTING Sp. z.o.o., MP CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w
Krakowie
(Przystępujący) wnosząc o oddalenie odwołania. Wskazali m.in., że:
Przystępujący jest wykonawcą zainteresowanym zamówieniem, którego dotyczy wniesione
odwołanie i rozważa złożenie oferty przetargowej. Zarzuty podniesione przez Odwołującego
są bezzasadne. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia nie dopuścił się
naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Przedmiot
zamówienia opisany jest w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący. Z treści
podniesionych zarzutów wynika, że Odwołujący domaga się aby Zamawiający dopuścił
wymianę systemu HIS (którego producentem jest Przystępujący), z którym mają zostać
zintegrowane e-
Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania. Oczywistym jednak
jest, że wymiana systemu HIS jest sprzeczna z uzasadnionymi i obiektywnymi potrzebami
Zamawiającego. Wymiana systemu HIS generuje dodatkowe koszty i trudności (wdrożenie,
szkolenie, migracja danych), których Zamawiający nie chce i nie musi ponosić czemu dał
wyraz w takim a nie innym brzmieniu SWZ. Tym samym uwzględnienie odwołania
zmniejszałoby szanse Przystępującego na uzyskanie zamówienia. Przystępujący wskazuje,
iż jego interes w przystąpieniu dotyczy również uniknięcia zbytecznego przedłużenia
postępowania (do którego niewątpliwie doszłoby w razie ewentualnego uwzględnienia
odwołania). Powyższe również przesądza o istnieniu po stronie Przystępującego interesu w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego”.


Izba ustaliła i zważyła co następuje:

Odwołujący na posiedzeniu zmodyfikował - z uwagi na upływ terminu składania ofert
– żądanie wydłużenia terminu składania ofert, wnosząc o nakazanie - w przypadku
uwzględnienia zarzutów dotyczących zaniechania opisania przedmiotu zamówienia w
sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie okoliczności
wymagane dla należytego sporządzenia oferty oraz realizacji zamówienia oraz zaniechania
opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji -
unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozpoznając odwołanie Izba miała na uwadze przepis art. 555 ustawy Pzp Art. 555.
Izba orzeka tylko
co do zarzutów, które były zawarte w odwołaniu.
Odwołujący w odwołaniu wskazał, że naruszenie art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp oraz art.
17 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp w związku z art. 513 pkt 1) ustawy
Pzp są skutkiem błędnego przyjęcia przez Zamawiającego, że nie jest on (…) zobowiązany

do jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, uwzględniającego
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a co za tym
idzie nie jest zobowiązany do uwzględnienia w SWZ jednoznacznej, spójnej i wyczerpującej
(kompletnej) dokumentacji, umożliwiającej określenie zakresu zamówienia, jego wycenę a
następnie możliwość realizacji, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, wyartykułowanymi w
SWZ, co w konsekwencji d
oprowadziło do określenia w Opisie Przedmiotu Zamówienia
części funkcjonalności, wskazanych poniżej w uzasadnieniu, których realizacja/
urzeczywistnienie wymaga wprowadzenia zmian z poziomu szpitalnego systemu
informacyjnego HIS obecnie używanego przez Zamawiającego, które mogą być dokonane
wyłącznie przez producenta przedmiotowego systemu HIS, wobec czego Wykonawca nie
jest w stanie spełnić wymogów (funkcjonalności) określonych przez Zamawiającego w OPZ,
w szczególności w zakresie integracji nowych e-usług z istniejącym systemem HIS. Wskutek
powyższego, Zamawiający określił wymagania OPZ w sposób, który po pierwsze narusza
zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania wykonawców, gdyż opisane
przez Zamawiającego wymogi w zakresie funkcjonalności jest wstanie zrealizować jedynie
producent obecnie używanego przez Zamawiającego systemu HIS, a po drugie, narusza
także zasadę efektywności, tj. udzielania zamówienia zapewniającego najlepszą jakość
uzasadnioną charakterem zamówienia oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia
.”
Z uzasadnienia wynika, że zarzut braku doprecyzowania przedmiotu zamówienia wynika z
faktu braku możliwości zastąpienia w Opisie przedmiotu zamówienia (…) posiadanego przez
Zamawiającego systemu HIS nowym systemem HIS, rozbudowanym o funkcjonalności
żądanej w SWZ (…) Stąd sformułowane w odwołaniu żądanie oraz żądanie wskazania
funkcjonalności równoważnych (…) do posiadanych przez obecnie użytkowany przez
Zamawiającego system HIS
”. Wykonawca wskazał, że (…) zaznaczone w odwołaniu
funkcjonalności znajdujące się w OPZ świadczą o wymogu i konieczności wprowadzenia
zmian w obecnie używanym przez Zamawiającego systemie HIS (co z kolei możliwe jest
jedynie przez producenta systemu obecnie znajdującego się u Zamawiającego)”.
Odwołujący
za
znaczył jednocześnie, że (…) nawet w przypadku udostępnienia przez Zamawiającego
interfejsów integracyjnych obecnego systemu HIS, Wykonawca nie jest w stanie spełnić
wymogów (funkcjonalności) postawionych w OPZ i zintegrować się z systemem obecnego
produce
nta przedmiotowego systemu, albowiem niektóre etapy obsługi e-Usług (o które ma
być rozbudowany obecny system HIS) powodowałoby konieczność wykonania dodatkowych
prac w tymże systemie, które może wykonać tylko jego obecny producent
. Stwierdził
ponadto, że (…) wykreślenie wymienionych funkcjonalności również nie jest rozwiązaniem
ponieważ ich usunięcie zaburzy proces realizacji e-usług, a w niektórych sytuacjach wręcz
całkowicie uniemożliwi ich realizację. Powyższe powoduje zatem, że żaden podmiot poza
aktua
lnym dostawcą używanego przez Zamawiającego systemu HIS, nie ma możliwość


dostarczenia e-
Usług będących przedmiotem zamówienia
.

Podkreślił, że (…) Zamawiający w
OPZ wymagając integracji systemu HIS z dostarczanymi e-Usługami, nie przewiduje
możliwości wymiany dotychczasowego systemu na nowy, co de facto umożliwiłoby składanie
ofert także przez inne podmioty nie będące producentem czy podwykonawcą obecnie
używanego przez Zamawiającego systemu HIS”
. Podał, że (…) Zamawiający nie przekazał
wykonawcom danych um
ożliwiających określenie zakresu rozbudowy funkcjonalnej i
rzeczowej oprogramowania HIS, ani narzędzi pozwalających na wykonanie zakresu
zamówienia podmiotom innym niż dostawca obecnie posiadanego HIS. Zamawiający nie
rozstrzyga również kwestii gwarancji na dostarczone oprogramowanie udzielonej przez
producenta obecnego systemu HIS, w szczególności na wypadek sytuacji wprowadzania
zmian w systemie przez inny niż producent podmiot
”. W treści OPZ w Zakresie 2 –
Konfiguracja i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania w części dotyczącej architektury
Zamawiający wskazuje jedynie że: „W ramach wdrożenia należy uruchomić integrację e-
usług z systemu HIS”. Z postanowień OPZ nie wynika również, czy w przypadku
konieczności wykonania rozbudowy istniejącego oprogramowania obecny system HIS
umożliwia dokonanie rozbudowy (stanowi środowisko otwarte)”
. W punkcie 3 podkreślił, że
„3. Zamawiający nie przekazał wraz z SWZ podstawowych informacji, umożliwiających
realizację ww. funkcjonalności wykonawcom innym niż producent czy dostawca posiadanego
przez Zamawiającego systemu HIS oraz fakt, że nawet w przypadku udostępnienia przez
Zamawiającego interfejsów integracyjnych systemu HIS, Wykonawcy inni niż producent czy
dostawca używanego obecnie przez Zamawiającego systemu HIS, nie są w stanie spełnić
wymogów (funkcjonalności) postawionych w OPZ i zintegrować się z systemem obecnego
producenta, gdyż zmiany muszą zostać wprowadzone z poziomu systemu HIS przez jego
producenta, Oferent wskazuje, że obecnie jedynie ten producent oraz ewentualny jego
podwykonawca są w stanie złożyć Zamawiającemu ofertę w Postępowaniu
".

Podnoszone przez Odwołującego zarzuty naruszenia art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp oraz
art. 17 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp w związku z art. 513 pkt 1) ustawy
Pzp nie podlegają uwzględnieniu.
P
rzedmiotem zamówienia - zgodnie z OPZ - jest m.in. dostawa oprogramowania
realizującego – wg odwołania - funkcjonalności e-usług takie jak: e-Kolejki; infokiosk;
obsługa kolejki do rejestracji / gabinetu lekarskiego; e-samokontrola; zintegrowany proces
leczenia;
zdalna
diagnostyka
obrazowa.

Zakres
funkcjonalny
dostarczanego
oprogramowania jest niewątpliwie stosunkowo niewielki. Dla prawidłowego działania
oprogramowanie to wymaga wykonania integracji z systemem HIS tj. z systemem szpitalnym
działającym w szpitalu. System HIS (tak jak wskazywał Zamawiający na rozprawie, a także
Przystępujący), wspiera praktycznie całą działalność leczniczą Zamawiającego i obejmuje

moduły takie jak ruch chorych (moduł przyjęciowy), zleceń badań, zleceń leków, diagnostyki
obrazowej, obsługi apteki szpitalnej, rozliczenia z NFZ i w porównaniu z oprogramowaniem
e-
usług jest to system daleko bardziej rozbudowany, a programowanie e-usług stanowi
pewne rozszerzenie funkcjonalności systemu HIS i w takim zakresie zamawiane jest
oprogramowanie. Stanowisko
przystępującego wykonawcy i Zamawiającego, który nie
dopuścił wymiany systemu HIS, mieści się – jak wskazywali - w granicach pewnej
ukształtowanej praktyki rynkowej. Temu stanowisku Odwołujący się nie sprzeciwiał,
wskaz
ując także na rozprawie tylko na bardziej szczegółowe opisy w innych postępowaniach
oraz
udostępnienie danych umożliwiających określenie zakresu rozbudowy funkcjonalnej i
rzeczowej oprogramowania HIS, a także narzędzi pozwalających na wykonanie zakresu
zamówienia podmiotom innym niż dostawca posiadanego HIS. W pytaniu z dnia 2 lipca
2021r.
skierowanym do Zamawiającego takie wymagania nie były formułowane. W tym
zapytaniu wykonawca
– w zakresie wskazanym - podał:

„W ramach wdrożenia należy
uruchomić integrację e-usług z systemu HIS. Zamawiający wymaga w ogłoszonym
postępowaniu integracji dostarczanego systemu e-Usług z posiadanym obecnie systemem
HIS, nigdzie przy tym nie wspominając o jego producencie, nazwie ani wersji. Prosimy o
podanie tych informacji”. Zamawiający w odpowiedzi podał: „Zamawiający posiada system
CliniNet firmy CompuGroup Medical w wersji 2021.MS2.23”.

Niewątpliwie wymiana systemu
HIS wiązałaby się z poważnymi niedogodnościami - chociażby z ponownym szkoleniem
użytkowników oraz koniecznością zaangażowania w personelu w proces wdrożenia (np. z
uwagi na potrzebę dostarczania informacji niezbędnych do skonfigurowania systemu HIS). Z
uwagi na obecną sytuację epidemiczną tego rodzaju zakłócenia pracy szpitala z pewnością
nie byłyby pożądane prze Zamawiającego. Nie została poparta przez Odwołującego
dowodami teza, zgodnie z którą jedynym wariantem realizacji zamówienia przez podmiot
niebędący producentem systemu HIS jest wariant, w którym dopuszczona zostałaby
wymia
na systemu HIS. Odwołujący nie przedstawia żadnego dowodu na poparcie swoich
twierdzeń. Co do zasady wykonawcy nie mogą domagać się, aby dany zamawiający
dokonywa
ł zakupów, które nie są konieczne do zaspokojenia jego potrzeb. Przyjęcie poglądu
przeciwnego
skutkowałoby przyznaniem wykonawcy uprawnienia do określania zakresu
zamówienia, która ta kompetencja należy wyłącznie do zamawiającego. Zamówienie
udzielane jest typowe
– jak wskazywał Przystępujący i Zamawiający - w większości
przypadków zamawiający udzielający takich zamówień nie dopuszczają możliwości wymiany
systemów HIS oczekując jedynie wykonania ich integracji. Ponadto Przystępujący wskazując
na dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa sprzętu i
oprogramowania w ram
ach projektu "Usługi elektroniczne: e-rejestracja i e-diagnostyka w SP
CSK im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach", gdzie przedmiotem zamówienia była
m.in. dostawa i uruchomienia oprogramowania e-
usług (por. SIWZ - str. 2) uprawdopodobnił

tezę przeciwną do twierdzeń Odwołującego. We wskazanym postępowaniu zamawiający nie
dopuścił wymiany systemu HIS, a z zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z
dnia 29 października 2013 r. wynika, że za najkorzystniejszą uznał ofertę konkurencyjną
(Ganso Sp.
z o.o. z siedzibą w Jaworznie) do oferty Przystępującego. Powyższe przeczy
tezie o braku możliwości wykonania tego rodzaju zamówień przez podmiot inny niż
producent systemu HIS podlegającego integracji z dostarczanym oprogramowaniem e-usług.

W konkluzji
izba stwierdza, że Odwołujący nie wykazał, iż zamówienie mogło być
realizowane wyłącznie przez producenta systemu HIS. Żądanie dopuszczenia wymiany
systemu HIS jest równoznaczne z narzuceniem Zamawiającemu obowiązku dokonywania
zakupów, które nie są uzasadnione potrzebami Zamawiającego.

Zarzut dotyczący żądanego wydłużenia terminu wykonania zamówienia oparty został
na twierdzeniu braku uwzględnia specyfiki zamówienia, a także występowania obostrzeń
związanych z pandemią COVID-19. Tak jak wskazywał Przystępujący, takie twierdzenia nie
mieszą się w granicach zarzutu prawnego sformułowanego we wstępnej części odwołania.
Zarzut ten dotyczył bowiem opisu przedmiotu zamówienia oraz naruszenia zasady uczciwej
konkurencji w zakresie, w jakim Zamawiający nie dopuścił wymiany posiadanego systemu
szpitalnego HIS. Z tych względów nie można uznać, że doszło w tym wypadku do
skutecznego postawienia zarzutu. Ponadto okoliczności związane z epidemią COVID-19,
które co do zasady mają charakter powszechny, dotyczą wszystkich wykonawców. W
związku z powyższym ewentualny zarzut w tym zakresie nie może być wywodzony z
przepisu art. 16 pkt 1-
3 Pzp, czy z art. 99 ust. 4 Pzp. Także – poza wadami natury formalnej
– zarzut ten nie został w żaden sposób uprawdopodobniony, zarówno co do twierdzenia, że
termin wykonania zamówienia jest zbyt krótki, jak i rzekomej konieczności wydłużenia tego
terminu o czas wskazywany przez wykonawcę.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy Pzp oraz
§ 5 pkt 1 i 2 lit. b) w zw. z przepisami
r
ozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437)

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.


………………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie