eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2088/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-09-01
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2088/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2021 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 r. przez
odwołującego: R. Ż. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą R. Ż. „Interplastic”
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Muzeum Narodowe w Poznaniu

przy
udziale wykonawcy Instytut Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Ruminie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego


orzeka:
1.
Oddala odwołanie.
2. Kosztami
postępowania obciąża odwołującego i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez
odwołującego tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze
śnia 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnic
zący:
….…………………………...


Sygn. akt: KIO 2088/21
Uzasadnienie

Zamawiający Muzeum Narodowe w Poznaniu prowadzi w trybie podstawowym bez
negocjacji
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie
etalażu wraz z oświetleniem do ekspozycji stałej Muzeum Historii Miasta Poznania”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16 czerwca 2021 r. w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00085074/01.
I. W dniu 12 lipca 2021 r. wykonawca R.
Ż. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
R.
Ż. „Interplastic” wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec:
1. zaniechania wezwania wykonawcy
Instytut Technologii Spółka z ograniczoną
odpowied
zialnością z siedzibą w Ruminie (dalej jako „wykonawca Instytut
Technologii”) do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych poprzez
uzupełnienie wykazu usług w taki sposób, aby potwierdzał on spełnienie warunku
udziału w postępowania, o którym mowa w pkt VI.4.a) Specyfikacji Warunków
Zamówienia (dalej jako „SWZ”),
2.
ewentualnie wobec zarzutu określonego w punkcie 1 – zaniechania przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego dotyczącego poz. 1 wykazu wykonanych usług, a
dotyczącego zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci tj. Group AV sp. z o.o.
poprzez zwrócenie się o informacje do zamawiającego, tj. Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia
11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.),
dalej
jako „ustawa Pzp”:
1. art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy Instytut
Technologii do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, a mianowicie
Wykazu usług,
2. art. 128 ust. 5 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie zwrócenia się do Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie w celu potwierdzenia, czy Group AV Sp. z o.o.
był zgłoszonym
podwykonawcą oraz jaka była faktyczna wartość dostawy, których wykazanie było
wymaganie na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
W związku z podniesionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
i
nakazanie zamawiającemu:

1.
unieważnienia czynności oceny ofert i wyboru oferty wykonawcy Instytut Technologii
jako najkorzystniejszej;
2. wezwanie wykonawcy
Instytut Technologii do uzupełnienia Wykazu usług w trybie art.
128 ust. 1 ustawy Pzp,
3. ewentualnie wobec pkt 2
– zwrócenie się, w trybie art. 128 ust. 5 ustawy Pzp, do
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie o udzielenie informacji dotyczącej tego czy
Group AV Sp. z o.o.
był zgłoszonym podwykonawcą oraz jaka była faktyczna wartość
dostawy ekspozytury typu: gabloty, ścianki, szafy, podesty z blachy malowanej
proszkowo i szkła.
W piśmie wniesionym do akt sprawy w dniu 30 sierpnia 2021 r. odwołujący przedstawił
dodatkowe stanowisko w sprawie.

II. Pismem wniesionym w dniu 20 lipca 2021 r.
zamawiający udzielił odpowiedzi na
odwołanie. Zamawiający uznał zarzuty odwołania za niezasadne i wniósł o jego oddalenie.

III. Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił
wykonawca Instytut Technologii. Stanowisko w sprawie
przedstawił w piśmie wniesionym do
akt sprawy w dniu 30 sierpnia 2021 r. Wniósł o oddalenie odwołania.

Ponadto przystąpienie do postępowania zgłosił wykonawca Tronus Polska Spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie. W piśmie zawierającym zgłoszenie
przystąpienia do postępowania wykonawca ten nie wskazał strony, do której przystępuje,
a w konsekwencji
również interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść jednej ze stron
postępowania, co jest wymagane zgodnie z przepisem art. 525 ust. 1 ustawy Pzp. W
związku z tym na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania Izba
postanowiła nie dopuścić ww. wykonawcy do udziału w postępowaniu odwoławczym
w charakterze uczestnika tego post
ępowania.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Spór pomiędzy stronami dotyczy wykazania spełnienia przez wykonawcę Instytut
Technologii warunku udziału w postępowaniu opisanego przez zamawiającego w pkt VI.4.a)
SWZ. Zgodnie z tym postanowieniem,
aby wykazać spełnienie warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca powinien wykazać, że „w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie ekspozytory typu: gabloty,
ścianki, szafy, podesty z blachy malowanej proszkowo i szkła, o wartości co najmniej 400
000 zł brutto w ramach jednej umowy”. Na potwierdzenie spełniania ww. warunku
wykonawca Instytut Technologii z
łożył wykaz usług wraz z listem referencyjnym. W treści
wykazu usług została wskazana usługa: Wykonanie wystawy pn. Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie
– wystawa Skrzydła i Ludzie XX wieku w zakresie wykonania
zabudów, gablot, ścianek, szaf, podestów malowanych proszkowo i szkła, aplikacji
multimedialnych, symulatorów
. Jako podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana
wskazano: Q-
Fidelity Sp. z o.o., jako wartość brutto wykonanych usług podano: ponad
2.500.000 zł brutto. List referencyjny wystawiony w imieniu Q-Fidelity Sp. z o.o. dotyczył
potwierdzenia należytego wykonania usługi przez Group AV Sp. z o.o. Na potwierdzenie
wykonania ww. zadania przez Group AV Sp. z o.o.
wykonawca Instytut Technologii złożył na
rozprawie dowody w postaci kopii umowy zawartej w dniu 15 stycznia
2020 r. pomiędzy
Perfect Display Sp. z o.o. a Q-Fidelity Sp. z o.o. oraz kopii umowy zawartej w dniu 20
stycznia
2020 r. pomiędzy Q-Fidelity a Group AV Sp. z o.o. wraz z załącznikiem nr 3 do tej
umowy
. Ww. dowody potwierdzają udział Group AV Sp. z o.o. w realizacji ww. zadania. W
związku z tym Izba uznała, że wątpliwości podniesione w tym zakresie przez odwołującego
nie potwierdziły się.
Pismem z dnia 1 lipca 2021 r. zamawiający wezwał wykonawcę Instytut Technologii na
podstawie ar
t. 223 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w zakresie wartości zadania
przedstawionego na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu –
poprzez określenie wartości wykonanych zabudów, gablot, ścianek z blachy i szkła w
ramach realizacji
zadania podanego w wykazie usług. W odpowiedzi na ww. wezwanie
zamawiającego wykonawca Instytut Technologii wskazał, że wartość wyłącznie samych prac
związanych z wykonaniem zabudów, gablot, ścianek z blachy i szkła w ramach tego zadania
wyniosła ponad 700 000 PLN. Do wyjaśnień załączono oświadczenie Group AV Sp. z o.o.
dotyczące potwierdzenia ww. wartości. Jak wynika ze stanowiska odwołującego
przedstawionego na piśmie z dnia 27 sierpnia 2021 r. (data wpływu: 30 sierpnia 2021 r.)
odwołujący nie kwestionuje realizacji w ramach ww. zadania ekspozytorów wskazanych pod
pozycjami 6.3, 6.4, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.10, 26.3
(pkt 9 pisma odwołującego). W
związku z tym przedmiot sporu pomiędzy stronami dotyczył tego, czy wartość również innych
ekspozytorów niż wymienione przez odwołującego mogła podlegać zaliczeniu do wartości
zadania przedstawionego na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu.
W tym zakresie istotne znacze
nie ma sposób sformułowania przez zamawiającego opisu
warunku udziału w postępowaniu. Z treści tego opisu wynika, że zadanie przedstawione na

potwie
rdzenie spełniania warunku miało dotyczyć wykonania ekspozytorów typu: gabloty,
ścianki, szafy, podesty z blachy malowanej proszkowo i szkła. Należy zgodzić się z
odwołującym, że wymienienie ekspozytorów nie miało jedynie charakteru przykładowego,
jednakże jak wynika z ww. opisu zawężenie warunku dotyczyło nie tyle konkretnych
ekspozytorów, lecz typów ekspozytorów („ekspozytory typu:”). W ramach opisu warunku nie
wyjaśniono dokładnie co należy przez takie sformułowanie rozumieć. W związku z tym w
ocenie Izby należy odrzucić interpretację ww. opisu warunku zawężającą zakres
przedmiotowy zadania wyłącznie do gablot, ścianek, szaf oraz podestów z blachy malowanej
proszkowo i szkła. Z treści ww. wezwania zamawiającego z dnia 1 lipca 2021 r. należy
wnioskować, ze również zamawiający nie zakładał tak wąskiego rozumienia warunku udziału
w postępowaniu – zadane przez zamawiającego w wezwaniu pytanie dotyczyło m.in.
wartości wykonanych zabudów, a takie pojęcie nie zostało zawarte w opisie warunku udziału
w postępowaniu. Przyjmując zatem szerszą – niż prezentowana przez odwołującego –
wykładnię ww. warunku udziału w postępowaniu, Izba uznała, że zaliczeniu pod kątem
spełniania tego warunku mogą podlegać również inne ekspozytory niż uwzględnione przez
o
dwołującego, tj. co najmniej następujące: ściany rigips (poz. 1.5) – ekspozytor typu ścianka
oraz
stoły (poz. 17.1 oraz 20.2) – ekspozytor typu gablota (przeszklona, do ekspozycji w
poziomie)
, jak również totemy (poz. 9.2, 13.3, 17.2, 20.3, 24.1, 26.2) – ekspozytory typu
gablota/ścianka oraz zabudowy symulatora lotów (poz. 29.4 oraz 30.4) – ekspozytory typu
ścianka/gablota. Wskazane powyżej ekspozytory zostały wskazane w załączniku nr 3 do
umowy 20 stycznia 2020 r. zawartej
pomiędzy Q-Fidelity a Group AV Sp. z o.o., jak również
w formularzu cenowym (kosztorysie) Perfect Display Sp. z o.o.
złożonym jako dowód przez
odwołującego. Łączna wartość netto ww. ekspozytorów oraz ekspozytorów zaliczonych
przez odwołującego przekracza kwotę 400 000 zł, a w konsekwencji spełniony został
zawarty w ramach warunku udziału w postępowaniu wymóg dotyczący minimalnej wartości
ekspozytorów: 400 000 zł brutto. Należy w tym zakresie dodać, że Izba uwzględniała
wyłącznie te ekspozytory, które zgodnie ze złożonymi przez odwołującego protokołami
konieczności nr 2 oraz nr 4 nie zostały wyłączone z zakresu realizacji tego zadania. Ponadto
Izba uwzględniła wartość ekspozytorów wskazaną w załączniku nr 3 do umowy 20 stycznia
2020 r.
zawartej pomiędzy Q-Fidelity a Group AV Sp. z o.o., gdyż po pierwsze umowa ta
dotyczyła zakresu i wartości prac realizowanych przez Group AV Sp. z o.o., a po drugie Izba
nie zaliczała w poczet materiału dowodowego złożonych przez odwołującego załączników do
protokołów z czynności odbiorowych (załącznik A do protokołu z czynności odbiorowych
realizowanych w dniach 17 -
18.11.2020 r. oraz załącznik B do protokołu z czynności
odbiorowych realizowanych w dniach 19 -20.11.2020 r.
), gdyż nie zostały one opatrzone
podpisami stron umowy.

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że zarzut naruszenia art. 128 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy Instytut Technologii do uzupełnienia
podmiotowych środków dowodowych, a mianowicie Wykazu usług – nie potwierdził się.
Izba nie znalazła również podstaw do uwzględnienia zarzutu art. 128 ust. 5 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie zwrócenia się do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w celu
potwierdzenia, czy Group AV Sp. z o.o.
był zgłoszonym podwykonawcą oraz jaka była
fa
ktyczna wartość dostawy, której wykazanie było wymaganie na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu. Po pierwsze należy wskazać, że na etapie dokonywania
badan
ia i oceny ofert zamawiający dysponował oświadczeniami i dokumentami wykonawcy
Instytut Technologii
, które były wymagane zgodnie z treścią SWZ, a wątpliwości w zakresie
wartości zadania zostały wyjaśnione w wyniku wystosowanego do wykonawcy wezwania.
Odnos
ząc się do stanowiska odwołującego, że nowe dowody w tej sprawie, przedstawione
przez odwołującego w toku postępowania odwoławczego, winny w pierwszej kolejności
podlegać ocenie zamawiającego, należy wskazać, że zamawiający nie zmienił swojego
stanowiska o
dnośnie czynności badania i oceny oferty wykonawcy Instytut Technologii przez
cały czas trwania postępowania odwoławczego. Wprawdzie zamawiający nie stawił się na
rozprawę w dniu 30 sierpnia 2021 r., jednakże zmienione stanowisko w sprawie, po
zapoznaniu s
ię z nowymi dowodami przedstawionymi przez odwołującego, mógł przesłać
drogą elektroniczną do czasu zamknięcia rozprawy. Skoro zamawiający podtrzymywał
ww.
czynność podjętą w toku postępowania, to ta czynność była przedmiotem oceny przez
Izbę. W tej sytuacji nakazywanie zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny
ofert Izba uznała za niecelowe i prowadzące do niepotrzebnego przedłużenia postępowania.
Ocena dokonana przez Izbę – zarówno w odniesieniu do wartości zadania jak i udziału w
nim Group AV Sp. z o.o.
– została przedstawiona powyżej. W odniesieniu do drugiej kwestii
należy jedynie dodać, że sam fakt braku zgłoszenia danego podmiotu jako podwykonawcy
nie niweczy nabytego przez ten podmiot doświadczenia, na które może powoływać się w
toku postępowania odwoławczego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła, jak w punkcie pierwszym sentencji, na podstawie
art. 553 oraz art. 554 ust. 1 pkt 1 a contrario ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557, 574 i 575
ustawy Pzp z 2019 r. oraz § 8 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów

postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący:
….…………………………...Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie