eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2084/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-23
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2084/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 23 lipca 2021 roku,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 r. przez
wykonawc
ę DROGOPOL sp. z o.o., ul. Siemianowicka 52d; 40-301 Katowice,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miejski Zarząd Ulic i Mostów,
ul. Budowlanych 59; 43-100 Tychy,


postanawia:

1. Um
arza postępowanie odwoławcze.

2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy DROGOPOL sp. z o.o., ul. Siemianowicka 52d; 40-301 Katowice, kwoty
10 000
zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu
od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………sygn. akt: KIO 2084/21
Uzasadnienie

Zamawiający – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, prowadzi postępowanie
o
udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację
zadania pn.
„Remont ul. Wieniawskiego na odcinku od nr 22 do nr 48 w Tychach”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP z dnia 11 czerwca 2021 r., pod nr
2021/BZP 00079978.
I
nformacja o czynności zamawiającego będącej podstawą do wniesienia odwołania,
została opublikowana przez zamawiającego w dniu 7 lipca 2021 r.
Dnia 12 lipca 2021 roku, wykonawca DROGOPOL sp. z o.o.
(dalej „Odwołujący”) wniósł
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 10 000,00 zł.
Sz
acunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
Izba ustaliła, iż kopia odwołania została przekazana wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu w dniu 13 lipca 2021 r. W terminie wynikającym z art. 525 ust. 1 ustawy
Pzp,
do postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.
Zamawiający, dnia 15 lipca 2021 roku, przesłał do Izby odpowiedź na odwołanie,
w której oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w całości.
Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 522 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią tego
przepisu w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem
że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Taka
sytuacja zaistniała w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym. Zamawiający uwzględnił
w
całości zarzuty odwołania, natomiast po jego stronie nie przystąpił do postępowania
odwoławczego żaden wykonawca, co wyczerpuje dyspozycję ww. przepisu i obliguje Izbę do
umorzenia postępowania odwoławczego. Powyższe powoduje zakończenie postępowania
odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp
umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 ww. ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575 ustawy
Pzp w zw. z
§9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący:
…………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie