eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2052/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-30
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2052/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lipca 2021 r. przez wykonawcę Skamex sp.
z o.o. sp. j.
w Łodzi


w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie

przy udziale wykonawcy ZARYS International Group sp. z o.o. s
p. k. z siedzibą w Zabrzu
,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:
1. oddala
odwołanie,

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Skamex sp. z o.o. sp. j. w Łodzi i zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie:
piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Skamex sp. z o.o. sp. j. w Łodzi
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………….…Sygn. akt: KIO 2052/21

U z a s a d n i e n i e

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, zwany
dalej „zamawiającym”, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp” lub „Pzp”, którego przedmiotem jest „dostawa podstawowych materiałów
medycznych i niemedycznych
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 28 grudnia 2020 r., nr 2020/S 252-
635067.
Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu w dniu 8 lipca
2021
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniósł odwołanie wykonawca Skamex sp. z
o.o. sp. j. w Łodzi, zwany dalej „odwołującym”.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
– poprzez wybór w zakresie zadania (pakietu) nr 1 oferty
złożonej przez Wykonawcę, ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., Zabrze (dalej
„ZARYS”), która nie jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów ustawy,
2) art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 24aa ustawy Pzp
– poprzez bezpodstawne zaniechanie
odrzucenia oferty spółki ZARYS w zakresie zadania (pakietu) nr 1,
3) art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne zaniechanie wykluczenia
wykonawcy
ZARYS, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria,
zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
lub
bezpodstawne zaniechanie wykluczenia wykonawcy ZARYS, który w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) art. 7 ustawy Pzp
– poprzez prowadzenie postępowania w sposób sprzeczny z zasadami
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
5) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
– poprzez bezpodstawne zaniechanie odrzucenia oferty
P.H.U. ANMAR sp. z o.o. s
p. k. Tychy (dalej „ANMAR”) w zakresie zadania (pakietu) nr 1.

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1) dokonania
czynności odrzucenia oferty ZARYS w zakresie zadania (pakietu) nr 1,

2)
dokonania czynności odrzucenia oferty ANMAR w zakresie zadania (pakietu) nr 1,
3)
dokonania ponownej czynności oceny ofert z uwzględnieniem swej oferty.

W uza
sadnieniu odwołania odwołujący Skamex wskazał, że przedmiot postępowania
został podzielony na 15 części, a w zakres części nr 1 (której dotyczy odwołanie) wchodził
asortyment z pozycji 40, opisany jak poniżej:
Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o pojem. 400-500 ml. z
dokładnością pomiaru co 1ml od 1- 40 ml, z workiem zbiorczym o pojem. 2000 ml
skalowanym od 25ml z drenem dwuświatłowym długości min 150cm (z odpowietrzaniem) z
dwoma zastawkami a
ntyrefluksyjnymi, z czego 1 zastawka w łączniku z cewnikiem, oraz z
bezigłowym portem do pobierania próbek, sterylny
Dopuszcza się zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki
moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne
pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez
k
rzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2
filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki
– w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową,
a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony
bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika.
Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących.
Dopuszcza się aby zestaw posiadał przeźroczyste okienko w łączniku z cewnikiem,
pozwalające na kontrolę obecności moczu przy procesie pobierania próbek.
Dopuszcza się zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową 500ml z
dokładnością pomiaru co 1ml od 1- 50ml, z workiem zbiorczym o pojem. 2000ml
skalowanym od 100ml z drenem jednoświatłowym, dwa filtry odpowietrzające w komorze
pomiarowej, długości 170cm bez odpowietrzenia z dwoma zastawkami antyrefluksujnymi, z
czego jedna w komorze pomiarowej a druga w worku, oraz z bezigłowym portem do
pobierania próbek, sterylny.

W odpowiedziach z dnia 27.01.2021
Zamawiający dopuścił zaoferowanie worka do
pomiaru diurezy godzinowej posiadającego miedzy innymi „skalę linearną”.
Pytanie 26:
Część 1, pozycja 40
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem
do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo
dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml
wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml).
Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki– w worku oraz pomiędzy
komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową,


zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika.
Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza


Odwołujący wywiódł, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, dokonując
badania zgodności treści ofert z treścią SIWZ dla pakietu/zadania nr 1,dokonał tych
czynności w sposób naruszający podstawowe przepisy ustawy Pzp zawarte odpowiednio w
art. 7 ust. 1 i 3 oraz 91 ust. 1 a ta
kże art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdzie Ustawodawca zobowiązał
Zamawiającego do traktowania na równych zasadach wszystkich wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również wykonawców, którzy złożyli ważne
oferty. Ustawodawca zobowiązał także Zamawiającego do stosowania przy wyborze oferty
najkorzystniejszej wyłącznie zasad, warunków, wymagań w sposób określony w przepisach
Ustawy Pzp
oraz odpowiednio zapisach SIWZ, czego nie można stwierdzić analizując
przedmiotowe postępowanie, a w szczególności poprzez wybór oferty spółki ZARYS oraz
zaniechania odrzucenia oferty ANMAR w pakiecie/zadaniu nr 1.

Odwołujący podniósł, że spółka ZARYS zaoferowała produkt - zamknięty system do
pomiaru diurezy Urimeter 500 Puls Safety, o numerze katalogowym 227 1030 1,
produkowany przez Bicakcilar, który jest niezgodny z pierwotnymi zapisami SIWZ, a także
parametrami dopuszczonymi na etapie zadawania pytań. Odwołujący podniósł, że w
pierwotnym opisie wymagań Zamawiający zawarł wymóg „z dokładnością pomiaru co 1ml od
1- 40 ml

” , również udzielił twierdzącej odpowiedzi na pytanie wykonawcy Zarys, które
zawierało analogiczny zapis „komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne
pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml

”. Zdaniem odwołującego dokładność
pomiaru co 1 ml w zakresie do 40 ml” jest dla zamawiającego cechą istotną i została
dostatecznie jasno wyrażona. Jednocześnie, zgodnie z informacją umieszczoną
bezpośrednio na etykiecie produktu w języku tureckim i angielskim przez producenta,
znamionowa tolerancja objętości wynosi +/- 10%”, co oznacza, że dla odczytywanej
objętości 20 ml moczu dokładność pomiaru wynosi +/-2 ml i odpowiednio dla 30 ml +/- 3 ml,
a dla 40 ml +/- 4 ml.
Według odwołującego, dokładność pomiaru jaką oferuje urządzenie
producenta Bicakcilar nie odpowiada, ani pierwotnie postawionym wymaganiom OPZ ani
dopuszczonym modyfikacjom OPZ, gdyż dokładność w zakresie do 40 ml powinna wynosić 1
ml.

Odwołujący podniósł ponadto, że Spółka ZARYS zaoferowała produkt - który jest
niezgodny z
innymi, pierwotnymi zapisami OPZ, a także parametrami dopuszczonymi na
etapie zadawania pytań. Pierwotnie zamawiający wymagał: „z dokładnością pomiaru co 1ml
od 1- 40 ml,

”, następnie dopuścił „dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml

(poje
mność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory)
”. Odwołujący podniósł, że
p
rodukt zaoferowany nie posiada punktów skali 1 i 2 ml, i nie mogą one być wyznaczane
krzywiznami komory.
Według odwołującego, ze zdjęcia zestawu do pomiaru diurezy
godzinowej Bicakcilar
widać, że skalowanie rozpoczyna się od 3 ml.
Odwołujący argumentował, że do dostaw będących przedmiotem zamówienia (wyrób
medyczny) stosuje się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych
oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz. U. z
2016 r. poz. 211). Zgodnie z załącznikiem nr 1 do powyższego rozporządzenia, w którym
określono wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych, w części II (Wymagania
dotyczące projektowania i wykonania) wskazano:
1
0. Wyroby z funkcją pomiarową
10.1. Wyroby medyczne z funkcją pomiarową muszą być zaprojektowane i wytworzone w
sposób zapewniający dostateczną stabilność i dokładność pomiarów w odpowiednich
granicach dokładności, z uwzględnieniem przewidzianego zastosowania wyrobu
medycznego. Wytwórca podaje granice dokładności.
10.2. Pomiar, monitorowanie i skala odczytu muszą być zaprojektowane zgodnie z zasadami
ergonomii, z uwzględnieniem przewidzianego zastosowania wyrobu medycznego.
10.3. Wyniki pomiarów wykonanych za pomocą wyrobu z funkcją pomiarową muszą być
wyrażone w legalnych jednostkach miary.


Odwołujący argumentował, że wyniki pomiarów nie mogą być wyrażone inaczej niż
poprzez legalne jednostki miary (zgodnie m.in. z dyrektywą 80/181/EWG). Przepisy
powyższe stanowią implementację wymagań dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42
określonych w załączniku I, sekcja 10. Zdaniem odwołującego, krzywizny komory
zaoferowanego wyrobu nie są objęte skalą wyrażającą legalne jednostki miary, nie dają
możliwości dokładnego pomiaru, przez co nie można uznać, iż spełniają one wyżej
wskazany wymóg oraz wymóg co do dokładności pomiarów, które to wymogi stanowią
wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych z funkcją pomiarową. Według
odwołującego z powyższego należy więc wywieść, że w wyrobach medycznych z funkcją
pomiarową, krzywizny komory nie mogą wyznaczać żadnych pojemności, jeśli nie zostały
wyskalowane i odpowiednio oznakowane przez wytwórcę, zaś na zaoferowanym przez
spółkę ZARYS produkcie nie ma żadnych oznakowań, które potwierdzałyby zgodność ze
stanem wymaganym przepisami prawa.
Odwołujący wywiódł, że to wyłącznie wytwórca, a nie dystrybutor podaje granice
dokładności – producent Bicakcilar podaje dokładność pomiaru jako „pojemność dokładnego
mierzenia do 40 ml”. Argumentował, że wytwórca nie precyzuje przy tym w opisie produktu
dostępnym pod wskazanym w odwołaniu linkiem, od jakiej wartości zaczyna się pomiar
pojemności. Ze skali umieszczonej na urządzaniu można odczytać, że dokładny pomiar co 1

ml rozpoczyna się od wartości 3 i kończy się na wartości 40 ml. Oznacza to, że oferowany
jako wyrób medyczny - worek do godzinowej zbiórki moczu produkcji Bicakcilar o nazwie
Urimeter 500 Plus, o numerze katalogowym 227 1030 1
– zgodnie z podaną przez wytwórcę
granicą dokładności pomiaru – posiada skalę co 1ml w zakresie do 40ml, rozpoczynającą się
od wartości 3ml (pierwszy znacznik na wyrobie).
Odwołujący argumentował, że przewidziane zastosowanie wyrobu medycznego
określane jest przez jego wytwórcę, doprecyzowywanie skali pomiarowej przez dystrybutora,
tj. spółkę Zarys, poprzez złożenie przez nią oświadczenia co do sposobu pomiaru
dokonywanego z użyciem danego wyrobu medycznego, który stoi w sprzeczności ze stanem
faktycznym, jest działaniem bezprawnym, gdyż podmiot ten nie jest wytwórcą i nie
odpowiada za wyrób medyczny. Zgodnie bowiem z ustępem 3 załącznika I do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych
i procedur oceny zgodności (oraz z sekcją 3 załącznika I do dyrektywy 93/42) wyroby muszą
osiągać parametry działania przewidziane przez wytwórcę, a także być zaprojektowane,
wytworzone i opakowane w sposób odpowiedni do funkcji wyrobu medycznego określonych
przez wytwórcę. Mając na względzie, że wytwórca określił możliwość pomiaru danym
wyrobem medycznym ilość płynu wskazując na skali umieszczonej na produkcie jako
początkową wartość 3 ml, nie można uznać za wiążące oświadczenia dystrybutora co do
odmiennego stanu rzeczy.

Według odwołującego, przypisywanie krzywiznom komory funkcji punktów skali, bez
żadnego opisu na urządzeniu lub odpowiedniego zapisu w instrukcji użycia wydanej przez
wytwórcę jest niezgodne z przytaczanym wyżej Rozporządzeniem. Tak nieintuicyjne
oznaczenie wartości pomiarowych parametru ważnego dla życia pacjenta, będącego co do
zasady w ciężkim stanie, byłoby całkowicie niezgodne z zasadami nie tylko ergonomii ale i
bezpieczeństwa. Zdaniem odwołującego takie rozwiązanie nie uzyskałoby zatwierdzenia w
jednostce notyfikowanej, stąd brak informacji wytwórcy o skalowaniu komory pomiarowej od
wartości 1 ml wyznaczonej przez krzywizny komory. Wynika to wprost ze skali umieszczonej
na wyrobie -
skala ta rozpoczyna się od wartości 3 ml. Zgodnie z przyjętą w medycynie
definicją skala linearna to skala, w której równe odcinki skali odpowiadają równemu
przyrostowi mierzonej wartości.

Zdaniem odwołującego, skala w jaką wyposażone jest urządzenie Bicakcilar o nr
katalogowym 277 1030 1 nie jest linearn
a. Takim samym wartościom objętości zebranego
moczu odpowiadają w tym urządzeniu różne odcinki skali. Każdy z wykonawców będący
profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego winien, analizując postanowienia SIWZ,
mieć świadomość rodzajów posiadanych dokumentów przedmiotowych dotyczących
wyrobów, które zamierza zaoferować i, ewentualnie, wyjaśnić z zamawiającym
dopuszczalność posłużenia się innymi niż wskazane w SIWZ dokumentami przedmiotowymi,

składając chociażby wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wykonawca takiej inicjatywy
nie podjął, to oznacza, że zgodził się na ocenę spełniania przez zaoferowane towary
wymogu odnoszącego się do ich cech istotnych na podstawie dokumentów wyliczonych w
SIWZ.

Zdaniem odwołującego, treść oferty złożonej przez spółkę ZARYS w zakresie pakietu
1 nie odpowiada treści SIWZ, zatem winna podlegać odrzuceniu na podstawie zapisów art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
lub też wykonawca ZARYS powinien podlegać wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp (a w efekcie czego,
jego oferta powinna zostać odrzucona). Podstawą faktyczną odrzucenia oferty z powodu jej
niezgodności z SIWZ jest rzeczywista treść oferty.

W odniesieniu do zarzutów dotyczących zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy
A
nmar odwołujący podniósł, że w pozycji 38 Zamawiający oczekiwał zaoferowania:
Sterylny cewnik Foleya
wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny z balonem szczelnym, balon
odporny na rozerwania, łatwy do napełniania i opróżniania, posiadający gładką powierzchnię,
ułatwiającą wprowadzenie, dł. min. 40 cm, oznaczenie kolorystyczne rozmiarów na
końcówce uszczelniającej, pakowane pojedynczo, rozmiary Ch 14-24 , balon 10ml
Dopuszcza się cewnik z balonem o pojemności 5–15ml.

Odwołujący wywiódł, że firma Anmar zaoferowała cewniki Foley których producentem
jest Unicmed. Firma Anmar podaje, że numer katalogowy jest niestosowany, co nie jest
prawdą. Odwołujący podniósł, że na stronie internetowej producenta numery katalogowe są
stosowane do każdego produktu. Na potwierdzenie załączył link do strony internetowej
producenta
. Wywiódł, że również w katalogu dostępnym do pobrania ze strony: numery
katalogowe występują. Odwołujący podniósł, że nie podając numeru katalogowego nie ma
możliwości dokładnej weryfikacji zaoferowanego produktu.

Odwołujący podniósł ponadto, że w pozycji 39 Zamawiający oczekiwał zaoferowania:
Żel do jałowego cewnikowania w postaci harmonijkowego aplikatora lub w postaci
ampułkostrzykawki w dwóch objętościach 6-8,5 g lub 11-12,5 g lub 6ml i 11ml do wyboru
przez zamawiającego. Skład żelu: chlorheksydyna 0,05% i Lidokaina 2%.

Odwołujący wskazał, że firma Anmar zaoferowała żel do cewnikowania Lubragel, którego
producentem jest Istem Medikal Tibbi o numerze katalogowym LG-L006 oraz LG-L011.
Zdaniem odwołującego, Zamawiający oczekiwał zaoferowania żelu o następującym składzie:
„chlorheksydyna 0,05% i Lidokaina 2%”. Skład chemiczny zaoferowanego żelu przez firmę
Anmar jest niezgodny, gdyż zawiera dodatkowe, nie opisane w SIWZ substancje.tj,
hydroksybenzoat metylu oraz hydroksybenzoat propylu.

Dodatkowe substancje znajdujące się w zaoferowanym żelu: czyli hydroksybenzoat
metylu oraz hydroksybenzoat propylu mogą wywoływać alergię i podrażnienia.

Odwołujący podniósł, że w pozycji 40 Zamawiający oczekiwał zaoferowania:
Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o pojem. 400-500 ml. z
dokładnością pomiaru co 1ml od 1-40 ml, z workiem zbiorczym o pojem. 2000 ml
skalowanym od 25ml z drenem dwuświatłowym długości min 150cm (z odpowietrzaniem) z
dwoma zastawkami antyrefluksyjnymi, z czego 1 zastawka w łączniku z cewnikiem, oraz z
bezigłowym portem do pobierania próbek, sterylny.

Następnie dopuścił zaoferowanie alternatywnego produktu o parametrach jak poniżej:
Dopuszcza się zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową 500ml z
dokładnością pomiaru co 1ml od 1-50ml, z workiem zbiorczym o pojem. 2000ml skalowanym
od 100ml z drenem jednoświatłowym, dwa filtry odpowietrzające w komorze pomiarowej,
długości 170cm bez odpowietrzenia z dwoma zastawkami antyrefluksujnymi, z czego jedna
w komorze pomiarowej a druga w worku, oraz z bezigłowym portem do pobierania próbek,
sterylny.

Odwołujący podniósł, że Firma Anmar zaoferowała zestaw do godzinowej zbiórki moczu
Ur
eofix o numerze katalogowym 4417940, którego producentem jest firma BB.
Argumentował, że zaoferowano produkt z drenem jednoświatłowym o długości 170 cm z
dwoma zastawkami antyrefluksyjnymi (jedna w komorze pomiarowej druga w worku) oraz ze
skalowaniem co 1 ml od 1 do 40 ml oraz co 2 ml od 40 do 50 ml. Produkt o numerze
katalogowym 4417940
jest niezgodny zarówno z pierwotnym opisem przedmiotu
z
amówienia, a także parametrami dopuszczonymi na etapie zadawania pytań. Zestaw do
godzinowej zbiórki moczu o numerze katalogowym 4417940 posiada skalowanie co 1 do 40
ml, oraz co 2 ml od 40 do 50 ml, co jest niezgodne powyżej zacytowanym dopuszczeniem, a
co za tym idzie zapisami SIWZ.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania. W
trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin
ustawowy oraz wykazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na rzecz zamawiającego
zgłosił przystąpienie wykonawca

ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w
Zabrzu. Wni
ósł o oddalenie odwołania. W trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie
faktyczne i prawne swego stanowiska.

Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w
szczególności: ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), odpowiedzi na pytania, modyfikacje SIWZ, informację z
otwarcia ofert,
ofertę wykonawcy Anmar, ofertę przystępującego Zarys, zawiadomienie
o
wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 zamówienia z 28 czerwca 2021
r.,
jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i dokumenty złożone przez
strony i uczestnika
postępowania w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:


Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie miały przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”. Stosownie bowiem do 90 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2020), d
o postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie
uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje
się przepisy dotychczasowe.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało
wszczęte przez zamawiającego przed dniem 1 stycznia 2021 r.
Art. 7 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i
przejrzystości.

Art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt 3.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z post
ępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Do postępowania odwoławczego zastosowanie miały przepisy ustawy - Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej

dalej „ustawą NPzp”. Stosownie bowiem do 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2020), d
o postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia
skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31
grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem
1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
Niniejsze
postępowanie odwoławcze zostało wszczęte w dacie 8 lipca 2021 r., a więc po dniu 31
grudnia 2020 r.

Ustalono, że przedmiotem zamówienia jest dostawa podstawowych materiałów
medycznych i niemedycznych.
Stosownie do pkt 3.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy
odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym
zapotrzebowaniem Zamawiającego i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia
mak
symalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji
z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

Ustalono ponadto, ze SIWZ zawierała następujące postanowienia:
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (…):
6.5.1.
Dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania
Zamawiającego:
6.5.1.1.
Materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów
informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyciągu z instrukcji,
dokumentacji techni
cznej, świadectw rejestracji, oświadczeń producenta –
potwierdzających, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których
części i pozycji (wynikających z załącznika nr 1a do specyfikacji) przedstawiony
materiał dotyczy.
6.5.1.2. Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

Nr części, pozycja
Ilość próbek

Część 1 poz. 2-9,
15-32, 37-41, 53-59
Po 2 sztuki/komplety z każdej pozycji

Część 1 poz. 10-14
Po 5 sztuk z każdej pozycji każdego
rozmiaru
Część 1 poz. 33
1 sztuka
Część 1 poz. 45-46
Po 2 sztuki z każdej pozycji rozmiaru 10,
15 i 23
Część 1 poz. 47-48,
50
Po 1 opakowaniu z każdej pozycji
Część 1 poz. 49
1 zestaw
Część 1 poz. 51-52
Po 5 sztuk z każdej pozycji
Część 7 poz. 1-2
Po 2 sztuki z każdej pozycji
Część 9 poz. 1-10
Po 1 sztuce z każdej pozycji
Część 10 poz. 1-2
Po 2 sztuki z każdej pozycji
Część 11 poz. 1
Po 10 sztuk z każdego rozmiaru
Część 12 poz.1-2
Po 1 sztuce z każdej pozycji
Część 13 poz. 1-2
Po 5 sztuk z każdej pozycji
Próbki mają być złożone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi
wymogi ustawy o wyrobach medycznych. Wskazane jest aby każda złożona próbka
została oznaczona nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji zamówienia,
której dotyczy. W przypadku próbek sterylnych oznaczenie musi być zrobione tak,
aby próbka zachowała walor sterylności. Zamawiający nie dokona zwrotu zbadanych
próbek wyrobów jednorazowego użytku.
Wskazane próbki zostaną wykorzystane przez Zamawiającego przy ocenie zgodności
ofe
rowanych wyrobów ze specyfikacją.


Ustalono ponadto, że w załączniku nr 1A do SIWZ zamawiający wymagał
zaoferowania m.in.:
Poz.
Parametry wymagane
Ilość J.M.
Nazwa
handlowa
produktu
Prod
ucent
Numer
katalogow
y (jeżeli
istnieje)

38
Sterylny cewnik Foleya wykonany ze 100%
silikonu, dwudrożny z balonem szczelnym,
balon odporny na rozerwania, łatwy do
napełniania i opróżniania, posiadający gładką
powierzchnię, ułatwiającą wprowadzenie, dł.
min. 40 cm, oznaczenie kolorystyczne
rozmiarów na końcówce uszczelniającej,
pakowane pojedynczo, rozmiary Ch 14-24 ,
balon 10ml
Dopuszcza się cewnik z balonem o pojemności
8700 Szt.

5–15ml.
39
Żel do jałowego cewnikowania w postaci
harmonijkowego aplikatora lub w postaci
ampułkostrzykawki w dwóch objętościach 6-8,5
g lub 11-12,5 g lub 6ml i 11ml do wyboru przez
zamawiającego. Skład żelu: chlorheksydyna
0,05% i Lidokaina 2%.
5000 Szt.

40
"Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z
komorą pomiarową o pojem. 400-500 ml. z
dokładnością pomiaru co 1ml od 1-40 ml, z
workiem zbiorczym o pojem. 2000 ml
skalowanym od 25ml z drenem dwuświatłowym
długości min 150cm (z odpowietrzaniem) z
dwoma zastawkami antyrefluksyjnymi, z czego 1
zastawka w łączniku z cewnikiem, oraz z
bezigłowym portem do pobierania próbek,
sterylny
Dopuszcza się zamknięty system do pomiaru
diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki
moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą
500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary
diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml
(pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez
krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml,
co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2
filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki–
w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a
drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm
z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym
portem do pobierania próbek i bezpiecznym
łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku
pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub
pasków mocujących.
Dopuszcza się aby zestaw posiadał
przeźroczyste okienko w łączniku z cewnikiem,
pozwalające na kontrolę obecności moczu przy
procesie pobierania próbek.
Dopuszcza się zestaw do godzinowej zbiórki
moczu z komorą pomiarową 500ml z
dokładnością pomiaru co 1ml od 1-50ml, z
workiem zbiorczym o pojem. 2000ml
skalowanym od 100ml z drenem
jednoświatłowym, dwa filtry odpowietrzające w
komorze pomiarowej, długości 170cm bez
odpowietrzenia z dwoma zastawkami
antyrefluksujnymi, z czego jedna w komorze
pomiarowej a druga w worku, oraz z
bezigłowym portem do pobierania próbek,
sterylny."
8200 Szt.


W dalszej kolejności ustalono, że do upływu terminu składania ofert do
zamawiającego wpłynęły następujące oferty dotyczące części I zamówienia:
a)
odwołujący Skamex– cena: 16.232.592,00 zł brutto,
b) wykonawca Anmar - cena: 16.446.859,25
zł brutto,
c)
przystępujący Zarys – cena: 15.988.131,50 zł brutto
(por. informacja z otwarcia ofert, w aktach sprawy).

Ustalono ponadto, że przystępujący Zarys w wypełnionym załączniku nr 1a do SIWZ
zaoferował zamawiającemu m.in.:

Poz.
Parametry wymagane
Ilość J.M.
Nazwa
handlowa
produktu
Prod
ucent
Numer
katalogow
y (jeżeli
istnieje)

40
Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą
pomiarową o pojem. 400-500 ml. z
dokładnością pomiaru co 1ml od 1-40 ml, z
workiem zbiorczym o pojem. 2000 ml
skalowanym od 25ml z drenem dwuświatłowym
długości min 150cm (z odpowietrzaniem) z
dwoma zastawkami antyrefluksyjnymi, z czego 1
zastawka w łączniku z cewnikiem, oraz z
bezigłowym portem do pobierania próbek,
sterylny
Dopuszcza się zamknięty system do pomiaru
diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki
moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą
500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary
diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml
(pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez
krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml,
co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2
filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki–
w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a
drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm
z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym
portem do pobierania próbek i bezpiecznym
łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku
pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub
pasków mocujących.
Dopuszcza się aby zestaw posiadał
przeźroczyste okienko w łączniku z cewnikiem,
pozwalające na kontrolę obecności moczu przy
procesie pobierania próbek.
Dopuszcza się zestaw do godzinowej zbiórki
moczu z komorą pomiarową 500ml z
dokładnością pomiaru co 1ml od 1-50ml, z
workiem zbiorczym o pojem. 2000ml
skalowanym od 100ml z drenem
jednoświatłowym, dwa filtry odpowietrzające w
komorze pomiarowej, długości 170cm bez
odpowietrzenia z dwoma zastawkami
8200 Szt.
Zamknięt
y system
do
pomiaru
diurezy
URIMET
ER 500
PLUS
Safety
Bicakc
ilar
227 1030 1

antyrefluksujnymi, z czego jedna w komorze
pomiarowej a druga w worku, oraz z
bezigłowym portem do pobierania próbek,
sterylny."

Ustalono ponadto, że wykonawca Anmar w wypełnionym załączniku nr 1a do SIWZ
zaoferował zamawiającemu m.in.:

Poz.
Parametry wymagane
Ilość J.M.
Nazwa
handlowa
produktu
Prod
ucent
Numer
katalogow
y (jeżeli
istnieje)

38
Sterylny cewnik Foleya wykonany ze 100%
silikonu, dwudrożny z balonem szczelnym,
balon odporny na rozerwania, łatwy do
napełniania i opróżniania, posiadający gładką
powierzchnię, ułatwiającą wprowadzenie, dł.
min. 40 cm, oznaczenie kolorystyczne
rozmiarów na końcówce uszczelniającej,
pakowane pojedynczo, rozmiary Ch 14-24 ,
balon 10ml
Dopuszcza się cewnik z balonem o pojemności
5–15ml.
8700 Szt.
Cewnik
Foley
100%
silikonu
Unic
med
Nr kat nie
jest
stosowany
39
Żel do jałowego cewnikowania w postaci
harmonijkowego aplikatora lub w postaci
ampułkostrzykawki w dwóch objętościach 6-8,5
g lub 11-12,5 g lub 6ml i 11ml do wyboru przez
zamawiającego. Skład żelu: chlorheksydyna
0,05% i Lidokaina 2%.
5000 Szt.
Żel do
cewnikow
ania
Istem
Medik
al
Tibbi
LG-L 006
LG – L
011
40
"Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z
komorą pomiarową o pojem. 400-500 ml. z
dokładnością pomiaru co 1ml od 1-40 ml, z
workiem zbiorczym o pojem. 2000 ml
skalowanym od 25ml z drenem dwuświatłowym
długości min 150cm (z odpowietrzaniem) z
dwoma zastawkami antyrefluksyjnymi, z czego 1
zastawka w łączniku z cewnikiem, oraz z
bezigłowym portem do pobierania próbek,
sterylny
Dopuszcza się zamknięty system do pomiaru
diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki
moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą
500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary
diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml
(pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez
krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml,
co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2
filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki–
w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a
drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm
z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym
portem do pobierania próbek i bezpiecznym
8200 Szt.
Zestaw do
godzinow
ej zbiórki
moczu
Ureofix
BB.
4417940

łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku
pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub
pasków mocujących.
Dopuszcza się aby zestaw posiadał
przeźroczyste okienko w łączniku z cewnikiem,
pozwalające na kontrolę obecności moczu przy
procesie pobierania próbek.
Dopuszcza się zestaw do godzinowej zbiórki
moczu z komorą pomiarową 500ml z
dokładnością pomiaru co 1ml od 1-50ml, z
workiem zbiorczym o pojem. 2000ml
skalowanym od 100ml z drenem
jednoświatłowym, dwa filtry odpowietrzające w
komorze pomiarowej, długości 170cm bez
odpowietrzenia z dwoma zastawkami
antyrefluksujnymi, z czego jedna w komorze
pomiarowej a druga w worku, oraz z
bezigłowym portem do pobierania próbek,
sterylny."


Następnie ustalono, że pismem z dnia 28 czerwca 2021 r., zamawiający zawiadomił
wykonawców o wyborze jako najkorzystniejszej w zakresie części I zamówienia oferty
złożonej przez przystępującego Zarys.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Chybione okazały się zarzuty odwołującego dotyczące oceny oferty przystępującego
Zarys.
Odwołujący podniósł w odwołaniu, że produkt zaoferowany przez przystępującego w
pozycji 40 formularza ofertowego, tj. system do pomiaru diurezy Urimeter 500 Plus Safety o
nr katalogowym 227 1030 1, produkowany przez Bicakcilar, jest niezgodny z kilkoma
postanowieniami SIWZ.
Odwołujący w pierwszej kolejności podniósł, że produkt ten nie posiada punktów skali
1 ml
i 2 ml i nie mogą być one wyznaczane krzywiznami komory. Zamawiający w opisie
wymagań wskazał m.in. Dopuszcza się zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki
moczu z workiem do
zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml
umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml
(pojemność 1 ml i 2 ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co
10 ml od 100 do 500 ml).

Na pod
stawie oględzin produktu zaoferowanego przez przystępującego dokonanych
na rozprawie I
zba stwierdziła, że rzeczywiście produkt nie posiadał na komorze zestawu
oznaczonych punktów 1 ml i 2 ml. Na komorze zaznaczono punkt 5, pod którym znajdowały
się jeszcze dwie kreski, a więc punkty odpowiadające pojemnościom 3 i 4 ml. Dostrzeżenia

wymagało jednak, że w odpowiedzi na pytanie z dnia 27 stycznia 2021 r. i dokonaną w ślad
za nią modyfikacją SIWZ, zamawiający dopuścił jednoznacznie, aby pomiar był linearny co 1
ml od 3 ml do 40 ml, zaś pojemność 1 ml i 2 ml była wyznaczona przez krzywizny komory.
Z odpowiedzi tej wynikało zatem, że oba punkty, to jest 1 ml i 2 ml, mogą być
wyznaczone krzywiznami komory. O
ba sporne punkty nie musiały być zaznaczone na
komorze, ale
„wyznaczone” przez jej krzywizny. Innymi słowy oba punkty nie musiały być
wyznaczane przez nic innego niż krzywizny komory, w szczególności przez oznaczenie
znajdujące się na urządzeniu. Jeżeli odwołujący nie zgadzał się z treścią odpowiedzi i
dokonają w ślad za nią modyfikacją SIWZ, to miał prawo wnieść odwołanie wobec tej
czynności zamawiającego, czego nie uczynił. Po upływie terminu składania ofert
postanowienia SIWZ stały się wiążące dla zamawiającego i wykonawców, w tym
odwołującego i przystępującego. Skoro została udzielona taka odpowiedź i dokonano w ślad
za nią modyfikacji SIWZ, to przystępujący oferując produkt miał prawo działać w zaufaniu do
dokumentów postępowania licząc na to, że jeśli zaoferuje produkt zgodny z odpowiedzią, to
jego oferta nie zostanie odrzucona.
Zdaniem Izby zaoferowany wyrób odpowiadała wymogowi opisanemu w SIWZ. W
trakcie rozprawy podczas oględzin produktu przystępujący wskazał Izbie znajdujące się
poniżej punktu 3 ml dwie krzywizny komory, z których pierwsza miała odpowiadać pomiarowi
2 ml, a druga 1 ml. Owszem punkty 1 ml
i 2 ml nie zostały naniesione na komorze, ale jak
wskazano wcześniej, nie było takiego obowiązku.
Podkreślenia wymagało dodatkowo, że zamawiający w odpowiedzi na odwołanie
podniósł, iż zbadał próbkę oferowanego produktu i potwierdził, że krzywizny komory
wyznaczają odpowiednio pojemności 1 ml i 2 ml. Odwołujący w trakcie rozprawy podważał
możliwość dokonania takiego pomiaru przez samego zamawiającego. Wskazywał, że w
SIWZ nie było określonego scenariusza badania próbek i ani opisanych narzędzi
pomiarowych. Zdaniem Izby t
ak sformułowane zastrzeżenia należało uznać za skierowane
wobec treści SIWZ, a co za tym idzie spóźnione. Podkreślenia wymagało, że zamawiający w
pkt 6.5.1.2 SIWZ wskazał wyraźnie, że będzie badał zgodność oferowanego produktu z
wymaganiami SIWZ
również przy pomocy próbki. Zamawiający użył jednoznacznego
stwierdzenia, że Wskazane próbki zostaną wykorzystane przez Zamawiającego przy ocenie
zgodności oferowanych wyrobów ze specyfikacją.

Z postanowienia SIWZ
wynikało także, że w ten sposób miał być badany m.in.
produkt z pozycji 40 formularza ofertowego dla części I zamówienia. Wbrew stanowisku
odwołującego z postanowienia 6.5.1.2 SIWZ wynikało, że próbki produktów zostaną
wykorzystane przez zamawiającego przy ocenie zgodności oferowanych wyrobów z
wszystkimi wymaganiami specyfikacji. Zamawiający nie ograniczył w powoływanym
postanowieniu SIWZ wymagań, które w ten sposób miały być badane, co prowadziło do

wniosku, że również i sporny wymóg mógł być zbadany przy pomocy próbki. W konsekwencji
w tym trybie
można było więc zweryfikować, czy pojemności 1 ml i 2 ml w produkcie
oferowanym przez przystępującego w pozycji 40 formularza są wyznaczane przez krzywizny
komory. Zamawiający oświadczył w odpowiedzi na odwołanie, że dokonał badania próbki i w
ten sposób potwierdził, że pojemność 1 ml i 2 ml są wyznaczone przez krzywizny komory.
Odwołujący nie wykazał okoliczności przeciwnej. Wobec powyższego zarzut podlegał
oddaleniu.

Odwołujący w drugiej kolejności podniósł, że produkt zaoferowany przez
przystępującego w pozycji 40 formularza ofertowego, tj. system do pomiaru diurezy Urimeter
500 Plus Safety o nr katalogowym 227 1030 1, produkowany przez Bicakcilar,
nie umożliwia
pomiaru co 1 ml.
Odwołujący zarzucił, że precyzja pomiaru urządzenia wynosiła nie 1 ml, lecz 10%.
Celem wykazania zasadności zarzutu odwołujący powołał się na zdjęcie etykiety produktu,
zawierające zastrzeżenie „znamionowa tolerancja objętości +/- 10%”.
Ze zdjęcia opakowania produktu wynikało jedynie, że to „znamionowa tolerancja
objętości” urządzenia wynosiła +/- 10%. Przystępujący przytoczył definicję tego pojęcia,
zgodnie z którą jest to „wartość wielkości fizycznej skonstruowanego urządzenia, przy której
pracuje ona zgodnie z normami lub zaleceniami producenta”. Sporne zastrzeżenie dotyczyło
zatem tolerancji objętości znamionowej nominalnej całej komory i worka zestawu, a więc nie
chodziło o tolerancję w odniesieniu do skali. W tej sytuacji nieprzydatne dla rozstrzygnięcia
sprawy okazało się złożone przez odwołującego w charakterze dowodu oświadczenie jego
pracownika lek. S. G.
, które zawierało rozważania o istotności tolerancji urządzenia w
odniesieniu do skali.
Ponadto, jak wynikało z odpowiedzi na odwołanie, zamawiający oceniając próbkę
urządzenia przystępującego stwierdził jej zgodność również w tym zakresie, gdyż potwierdził
prawidłowość skali. W tym zakresie aktualne pozostają rozważania Izby o dopuszczalności i
konieczności potwierdzenia cech urządzenia przy pomocy badań próbki przedstawione
powyżej. Wobec powyższego zarzut podlegał oddaleniu.

Odwołujący w trzeciej kolejności podniósł, że produkt zaoferowany przez
przystępującego w pozycji 40 formularza ofertowego, tj. system do pomiaru diurezy Urimeter
500 Plus Safety o nr katalogowym 227 1030 1, produkowany przez Bicakcilar,
nie posiadał
skali linearnej.
Po pierwsze
Izba stwierdziła, że w opisie wymagań zamawiającego była mowa nie o
skali linearnej ale o linearności pomiaru. Tym niemniej Izba stwierdziła, że nie można
utrzymywać, iż zaoferowane urządzenie nie posiada skali liniowej. Zdaniem Izby wobec

braku w SIWZ definicji linearności pomiaru czy linearnej skali można było posłużyć się
potocznym znaczeniem tego pojęcia przywołanym przez zamawiającego w odpowiedzi na
odwołanie. Skala liniowa to rodzaj skali pomiarowej, w której wielkości fizyczne
przekształcone są za pomocą funkcji liniowej
. Funkcja linowa zaś, to funkcja wielomianowa
co najwyżej pierwszego stopnia, tj w postaci y = ax + b, gdzie a i b są pewnymi stałymi
liczbowymi (para,etrami0. O dwóch zmiennych (x, y) z których każda jest funkcją liniową
drugiej, mówi się, ze sa liniowo zależne lub w zależności liniowej.

Zdaniem Izby urządzenie przystępującego odpowiadało wymogowi liniowości
pomiaru. J
ak wynikało bowiem z oględzin produktu dokonanych na rozprawie, przyrostowi o
1 ml objętości płynu odpowiadał przyrost o 1 stopień (jedną kreskę na skali). Zarzut podlegał
zatem oddaleniu.

Nie można było również utrzymywać, że urządzenie nie pracuje na legalnych
jednostkach miary. Gdyby tak było, to nie zostałoby ono dopuszczone do obrotu zgodnie z
właściwymi przepisami. Przystępujący złożył zaś dokumenty dowodzące, że produkt został
dopuszczony do obrotu
jako wyrób medyczny. Odnośnie zaś twierdzeń o braku oznaczenia
jednostki miary
„ml” na komorze, to takiego zarzutu nie było w odwołaniu. Tym niemniej z
ostrożności należało wskazać, że na podstawie oględzin produktu na rozprawie ustalono, że
oznaczenie
jednostki miary „ml” znajdowało się na worku, będącym częścią zestawu
przystępującego. W tej sytuacji nie ulegało wątpliwości, że cyfry znajdujące się na
urządzeniu wyrażają pojemności w mililitrach (ml), będących legalną jednostką miary. Wobec
powyższego zarzut podlegał oddaleniu.

Chybiony okazał się zarzut odwołującego dotyczący niezgodności oferty wykonawcy
Anmar w zakresie pozycji 38
formularza ofertowego z wymaganiami SIWZ, wyrażonymi we
wzorze formularza ofertowego.
Zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, w wypełnionym formularzu należało
podać m.in. nr katalogowy oferowanego urządzenia, ale jedynie w sytuacji, gdy taki nr
katalogowy istnieje. Zdaniem
odwołującego wykonawca Anmar w pozycji 38 formularza
zaoferował cewniki Foley producenta Unicmed, podając że oferowany produkt nie ma nr
katalogowego, podczas gdy produkt oferowany przez Anmar w pozycji 38 formularza taki
numer posiada.
Izba stwierdziła, że odwołujący nie wykazał zasadności zarzutu. Odwołujący na
poparcie swych twierdzeń załączył przy odwołaniu zrzut z ekranu obejmującego katalog
firmy Unicmed.
Ponadto powołał się na link do strony internetowej. Po pierwsze stwierdzono,
że katalog i link odwoływały się do materiałów anglojęzycznych. Nie złożono Izbie
wymaganego tłumaczenia na język polski. Stosownie zaś do art. 506 ust. 2 ustawy NPzp,

Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w
języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje,
przedstawia ich tłumaczenie na język polski
. Z ostrożności na marginesie dostrzeżenia
wymagało, że odwołujący nie wykazał ponadto, że na stronie internetowej i w katalogu
znajduje się akurat to urządzenie, które zaoferował wykonawca Anmar. Zarzut nie został
zatem
wykazany i jako taki podlegał oddaleniu.

Chybiony
okazał się zarzut dotyczący niezgodności oferty wykonawcy Anmar w
zakresie pozycji 39 z wymaganiami SIWZ. W tym zakresie
odwołujący podniósł, że skład
chemiczny
żelu Lubragel o nr katalogowym LG-L006 oraz LG-L011, zaoferowanego przez
Anmar miał nie odpowiadać wymogom SIWZ. Odwołujący podniósł, że oprócz
chlorheksydyny oraz lidokainy, opisanych w SIWZ,
miał zawierać także hydroksybenzoat
metylu oraz hydroksybenzoat propylu.
Izba stwierdziła, że odwołujący na potwierdzenie, że oferowany żel zawiera ww.
dodatkowe substancje nie przedstawi
ł żadnego dowodu, pomimo spoczywającego na nim z
mocy art. 6 KC ciężaru dowodu. Zgodnie zaś z art. 534 ust. 1 ustawy Npzp, Strony i
uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia
faktów, z których wywodzą skutki prawne
. Wobec powyższego zarzut podlegał oddaleniu
jako gołosłowny.

Chybiony okazał się zarzut dotyczący niezgodności oferty wykonawcy Anmar z
postanowieniami SIWZ co do
wymagań z pozycji 40 wzoru formularza ofertowego.
Odwołujący podniósł, że zaoferowany przez wykonawcę Anmar zestaw do
godzinowej zbiórki moczu o numerze katalogowym 4417940 producenta BB. posiada
skalowanie co 1 do 40 ml, oraz co 2 ml od 40 do 50 ml, co jest niezgodne z zapisami SIWZ.
Na potwierdzenie zasadności zarzutu odwołujący powołał się na zdjęcie produktu.
Analiza
zdjęcia nie pozwalała na ustalenie, że zaprezentowano na nim zestaw do
godzinowej zbiórki moczu o numerze katalogowym 4417940 producenta BB., który
zaoferował wykonawca Anmar w pozycji 40 formularza. Na zdjęciu brak było bowiem
informacji identyfikujących ukazany produkt. Samo oznaczenie producenta BB. znajdujące
się na zdjęciu to za mało, aby ustalić, że na pewno ukazano tam produkt o numerze
katalogowym 4417940. Takiego numeru próżno było bowiem szukać na zdjęciu. Ponadto
odwołujący powołał się w odwołaniu na link do strony internetowej producenta. Oględziny
strony internetowej
prowadziły do wniosku, że jest to strona anglojęzyczna. Odwołujący nie
przedstawił wymaganego tłumaczenia tej strony na język polski, co było jego obowiązkiem
wynikającym z art. 506 ust. 2 ustawy Npzp. Wobec powyższego zarzut podlegał oddaleniu
jako niewykazany.

Stosownie do art. 553 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),
o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba
orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie
. Orzeczenie Izby,
o którym mowa w pkt 1 sentencji, miało charakter merytoryczny, gdyż odnosiło się do
oddalenia odwołania. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w pkt 2 sentencji miało charakter
formalny, gdyż dotyczyło kosztów postępowania, a zatem było postanowieniem. O tym, że
orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest postanowieniem przesądził Sąd
Najwyższy w uchwale z 8 grudnia 2005 r. III CZP 109/05 (OSN 2006/11/182). Z powołanego
przepisu art. 553 ust. 1 usta
wy NPzp wynika zakaz wydawania przez Izbę orzeczenia o
charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. Z uwagi zatem na zbieg w jednym
orzeczeniu rozstrzygnięć o charakterze merytorycznym (pkt 1 sentencji) i formalnym (pkt 2
sentencji), całe orzeczenie musiało przybrać postać wyroku.
Zgodnie z przepisem art. 554 ust. 1 pkt 1 ustawy NPzp, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględnia odwołanie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy,
które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia, konkursu lub systemu kwalifikowania wykonawców.
W analizowanej sprawie
n
ie stwierdzono żadnych naruszeń ustawy Pzp, co musiało skutkować oddaleniem
odwołania.
Wobec powyższego, na podstawie art. 553 ustawy NPzp, orzeczono jak w pkt 1
sentencji.
Zgodnie z art. 557 ustawy NPzp,
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Z kolei
w świetle art. 575 ustawy NPzp, strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego
wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.

Jak wskazuje si
ę w piśmiennictwie, reguła ponoszenia przez strony kosztów
postępowania odwoławczego stosownie do wyników postępowania odwoławczego oznacza,
że „obowiązuje w nim, analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za
wynik procesu, według której koszty postępowania obciążają ostatecznie stronę
„przegrywającą” sprawę (por. art. 98 § 1 k.p.c.)” Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.192
ustawy -
Prawo zamówień publicznych, w: Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.

W analizowanej sprawie Izba oddaliła odwołanie w całości. Odpowiedzialność za
wynik postępowania ponosił zatem w całości odwołujący. Na koszty postępowania składał
się wpis od odwołania uiszczony przez odwołującego w kwocie 15.000 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono
stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art. 557 oraz art. 575 ustawy NPzp oraz
w oparciu o przepisy § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz.
2437).


Przewodniczący: ………………….…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie