eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2014/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-25
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2014/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Anna Wojciechowska, Justyna Tomkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 2021 r. od
wołania wniesionego do Pre-
zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę GE Power spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C
w po-
stępowaniu prowadzonym przez zamawiającego –PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węgłowa 5

przy udziale
wykonawcy Doosan Babcook Energy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w
Rybniku, ul. Golejowska 73B

zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO
2014/21 po str
onie zamawiającego

postanawia:
1.
Umarza postępowanie.
1.1.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty
13 5
00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) na
rzecz wykonawcy
GE Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C
tytułem zwrotu 90% wpisu uiszczo-
nego od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:………………………….
Członkowie: …………………………..

………………………….Sygn. akt KIO 2014/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Wykonanie remontu kapitalnego TG4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole” zosta-
ło wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 grudnia 2020
r. pod nr.2020/S 249-622439
W dniu 28 czerwca 2021 r. z
amawiający poinformował o terminie aukcji elektronicznej oraz
udostępnił wyjaśnienia dotyczące wysokości ceny firmy Doosan Babcook Energy Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku.
W dniu 5 lip
ca 2021 r. odwołanie wniósł wykonawca GE Power spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C. Odwołanie zostało wniesione przez
pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 kwietnia 2021r. udzielo-
nego przez wice prezesa
zarządu i prokurenta ujawnionych w KRS i upoważnionych do
łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana za-
mawiającemu w dniu 5 lipca 2021 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”) w zw. z art. 387 § 1 Kodeksu Cy-
wilnego p
rzez zaniechanie unieważnienia postępowania, podczas gdy jest obarczone nie-
możliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego, tj. jej wykonanie w terminach określonych datami
kalendarzowymi w SIWZ obiektywnie nie jest możliwe, a jednocześnie z uwagi na art. 38 ust.
4 PZP z
amawiający na obecnym etapie nie może tych terminów zmienić, co powoduje, że
jest to wada nieusuwalna,
mająca istotny wpływ na wynik postępowania, bowiem będzie
oznaczać wybór bezwzględnie nieważnej oferty złożonej w ramach przyszłej aukcji elektro-
nicznej (której przeprowadzenie ma charakter obligatoryjny);
2) art. 91b ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 PZP
przez błędne zaproszenie wykonawców do udziału
w aukcji elektronicznej w sytuacji, gdy:
a. p
ostępowanie podlega unieważnieniu i wobec czego przeprowadzenie aukcji jest bez-
przedmiotowe;
b.
prawidłowe przeprowadzenie aukcji z zachowaniem zasad równego traktowania wyko-
nawców i uczciwej konkurencji nie jest możliwe, bowiem wykonawcy biorący udział w aukcji
złożą oferty zakładające realizację zamówienia w terminach obiektywnie niemożliwych do
dotrzymania lub zakładających realizację zamówienia z istotnym opóźnieniem (a zatem ofer-
ty niezgodne z SIWZ i dobrymi obyczajami).

Natomiast w przypadku nieuwz
ględnienia przez Izbę zarzutów odwołującego najdalej idą-
cych, tj. związanych zaniechaniem unieważnienia postępowania, odwołujący zarzucił zama-
wiającemu również naruszenie:
3) art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 w zw. art. 90 ust. 2 PZP
przez błędne uznanie, że
Doosan w
ykazał, iż złożona przez tego wykonawcę oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
wskutek czego z
amawiający błędnie zaniechał jej odrzucenia, podczas gdy treść udzielonych
wyjaśnień nie pozwalała uznać, że zaoferowana cena nie ma charakteru rażąco niskiej.
Względnie, na wypadek uznania, że wyjaśnienia Doosan w zakresie zaangażowania podwy-
konawców, tj. podmiotów z grupy Doosan, są wiarygodne, a w konsekwencji wyjaśnienia
Doosan potwierdzają realność zaoferowanej ceny, również naruszenie:
4) art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP przez zaniechanie wykluczenia Doosan z p
ostępowania z uwagi
na przedstawienie przez tego wykonawcę informacji wprowadzających w błąd zamawiające-
go, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postę-
powaniu o udzielenie
zamówienia, tj. poprzez wskazanie w ofercie, że nazwy podwykonaw-
ców nie są znane, podczas gdy, jak wynika z wyjaśnień Doosan, posiadał on wiedzę o pod-
wykonawcach z grupy Doosan,
a zatem powinien on wskazać ich nazwy w załączniku do
oferty pn. „Wykaz prac zleconych podwykonawcom”, a co z kolei uniemożliwiło zamawiają-
cemu weryfikację tych podwykonawców, w tym na podstawie art. 25a ust. 5 PZP.
Wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu w try-
bie art. 554 ust. 3 pkt 1 nPZP:
1. unieważnienie postępowania.
Natomiast
– jedynie w przypadku nieuwzględnienia przez Izbę żądania odwołującego najda-
lej idącego, tj. związanego z nakazaniem unieważnienia postępowania – wniósł o nakazanie
z
amawiającemu:
1.
unieważnienie zaproszenia wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej;
2.
unieważnienie oceny oferty Doosan jako niepodlegającej odrzuceniu;
3.
odrzucenie oferty Doosan jako zawierającej rażąco niską cenę, względnie o wykluczenie
tego wykonawcy z p
ostępowania;
4.
zaproszenia do aukcji elektronicznej pozostałych wykonawców, z pominięciem Doosan.
Ponadto o:
1.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do niniejszego
odwołania na okoliczności wskazane w jego uzasadnieniu;
2.
zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwoław-
czego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przewidzianych przepisami
prawa i zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie.

W dniu 6 lip
ca 2021 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.

W dniu 9
lipca 2021 r. do postępowania odwoławczego przystąpił po stronie zamawiającego
przystąpił wykonawca Doosan Babcook Energy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybni-
ku, ul
. Golejowska 73B wnosząc o oddalenie odwołania w całości.
Przystępujący wskazał, że posiada interes w przystąpieniu do postępowania ponieważ jest
zainteresowany uzyskaniem przedmiotowego zamówienia i złożył w postępowaniu ofertę,
która przed aukcją elektroniczną została zaklasyfikowana jako druga najkorzystniejsza ofer-
ta, a po odrzuceniu oferty REMAK jako najkorz
ystniejsza. Z uwagi, na to, że odwołujący do-
maga się odrzucenia oferty przystępującego w sposób oczywisty przystępujący posiada inte-
res w przystąpieniu do postępowania po stronie zamawiającego. Rozstrzygnięcie odwołania
w niniejszej sprawie
w sposób bezpośredni wpływa na prawa i interesy przystępującego,
skoro odnosi się do możliwości udziału w aukcji elektronicznej oraz uzyskania zamówienia
przez p
rzystępującego. Niezależnie od powyższego, przystępujący jako podmiot biorący
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia posiada interes przejawiający się w oczeki-
waniu
przeprowadzenia postępowania w sposób zgodny z przepisami prawa. W orzecznic-
twie Kra
jowej Izby Odwoławczej, które powinno zachować aktualność pod rządami PZP, wie-
lokrotnie podkreślano, że interes przystępującego powinien być interpretowany w sposób
szeroki, szerzej od interesu we wniesieniu odwołania. Powołał wyrok KIO z dnia 11 kwietnia
2013 r. w sprawie KIO 712/13.
W ocenie p
rzystępującego wniesione odwołanie jest bezzasadne, a zaskarżone przez odwo-
łującego czynności zamawiającego są prawidłowe i zgodne z przepisami prawa.
Przystępujący w pełni podziela stanowisko Zamawiającego, że wyjaśnienia Przystępującego
potwierdziły, że złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, co doprowadziło
do zaproszenia p
rzystępującego do aukcji elektronicznej. Jednocześnie przystępujący w
żadnym wypadku nie wprowadził zamawiającego w błąd, co miałoby uzasadniać wyklucze-
nie p
rzystępującego z odwołania. Wobec powyższego, przystępujący przystępuje do postę-
powania po stronie z
amawiającego i domaga się oddalenia wniesionego w całości. Zgłosze-
nie zostało wniesione przez członka zarządu i prokurenta ujawnionych w KRS i upoważnio-
nych do łącznej reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS. Do zgłoszenia dołączono dowody
przekazania zgłoszenia stronom.

W dniu 25 sierpnia 2021 r. odwołujący cofnął odwołanie.
Termin posiedzenia z udziałem stron został wyznaczony na dzień 1 września 2021 r..

Izba zważyła, co następuje:

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 525
ustawy.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozpr
awy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wnie-
sieniem odwołania do Prezesa Izby.
Stosownie do art.
568 pkt. 1 ustawy Izba umarza postępowania odwoławcze, w formie po-
stanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania;.
Na pods
tawie § 9 ust. 1 pkt. 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wyso-
kości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz.
2437) w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na
skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub
uczest
ników postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim
przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uisz-
czonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości i skoro odwołujący wyco-
fał odwołanie na więcej niż jeden dzień przed terminem posiedzenia i uiścił wpis w wysokości
15 0
00zł., to do zwrotu pozostała kwota 13 500 zł. o czym orzeczono w pkt. 2 sentencji.Przewodniczący: ………………………..


Członkowie: ………………………..

………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie