eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1960/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-19
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1960/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 19 lipca 2021 roku,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 czerwca 2021 r.
przez wykonawc
ę D. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: D. S. „Szadek”,
ul.
Jana
Karola
Chodkiewicza
21;
94-
028
Łódź
,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji
Miejskich, ul. Piotrkowska 175; 90-
447 Łódź,


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.

2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy D. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: D. S. „Szadek”, ul.
Jana Karola Chodkiewicza 21; 94-
028 Łódź
, kwoty 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć
tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………sygn. akt: KIO 1960/21
Uzasadnienie

Zamawiający – Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, prowadzi postępowanie
o
udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację
zadania
„Projekt „OdNowa Parku Helenów” Rewitalizacja Parku Helenów polegająca na
zmianie sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także
przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz
z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi wraz z budową niezbędnej infrastruktury
technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP z dnia 22 grudnia 2020 r., pod nr
769713-N-2020.
Informacja o czynności zamawiającego będącej podstawą do wniesienia odwołania,
została opublikowana na stronie internetowej zamawiającego w dniu 25 czerwca 2021 r.
Dnia 30 czerwca 2021 roku, wykonawca D. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą: D. S. „Szadek” (dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 10 000,00 zł.
Sz
acunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Izba ustaliła, iż kopia odwołania została zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego w dniu 1 lipca 2021 r. W terminie wynikającym z art. 525 ust. 1 nPzp, do
postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.
Zamawiający, dnia 16 lipca 2021 roku, przesłał do Izby odpowiedź na odwołanie,
w której oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w całości.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2020) do postępowań odwoławczych, o których mowa w uchylanej ustawie,
wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., a dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia
wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dalej jako: „nowa ustawa”
albo „nPzp”.
Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 522 ust. 1 nPzp. Zgodnie z treścią tego
przepisu w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,

którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Taka
sytuacja zaistniała w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym. Zamawiający uwzględnił
w
całości zarzuty odwołania, natomiast po jego stronie nie przystąpił do postępowania
odwoławczego żaden wykonawca, co wyczerpuje dyspozycję ww. przepisu i obliguje Izbę do
umorzenia postępowania odwoławczego. Powyższe powoduje zakończenie postępowania
odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 nPzp
umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 ww. ustawy.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575 nPzp
w zw. z
§9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący:
…………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie