eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1896/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-15
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1896/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 15 lipca
2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 czerwca
2021 r. przez wykonawc
ę Bluehill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Stępniewska 22 lok. 30
w postępowaniu prowadzonym przez zamawia-
jącego –Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Krucza 50


postanawia:
1. Umorzyć postępowanie,
1.1.
Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwotę
13
500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) na
rzecz wykonawcy
Bluehill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, ul. Stępniewska 22 lok. 30
tytułem zwrotu 90% wpi-
su od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….Sygn. akt KIO 1896/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Kompleksowa organizacja etapu krajowego wraz z organizacją logistyczną warsztatów oraz
świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków i oceny strategii ekspansji w projekcie
PMT na 12 rynkach“ - nr referencyjny: BPR.CZP.25.07/2020 – części II-III i V” zostało
wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym UE nr 2020-079849.

W dniu 21
maja 2021 r. zamawiający przekazał odwołującemu zawiadomienie o wyborze
oferty Konsorcjum EA -
przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną działającą pod firmą: P.
F.
Ł. F. East Analytics spółka cywilna, ul. Studencka 6/8, Kraków jako najkorzystniejszej w
Części V postępowaniu i o odrzuceniu oferty Konsorcjum EA w częściach I-IV i VI. Oferta
wykonawcy Bluehill została uznana za najkorzystniejszą w częściach: I-IV i VI.

W dniu 31 maja 2021 r. wykonawca Bluehil
l wniósł odwołanie, zarzucając zamawiającemu
m.in. zaniechanie wykluczenia Konsorcjum EA na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 ewentual-
nie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp w częściach I-VI m.in. z uwagi na przedstawienie zama-
wiającemu nieprawdziwych informacji w zakresie warunku udziału w postępowaniu odnoszą-
cego się do doświadczenia określonego w pkt. VII.I.1 pkt 1 SIWZ.
W odwołaniu Bluehill podniósł również zarzut naruszenia art. 96 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i
w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy w zw. z par. 4 ust. 1-
2 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w spra
wie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publiczne-
go (Dz.U. poz. 1128)
przez zaniechanie udostępnienia, pomimo wielokrotnych wniosków o
udostępnienie, protokołu i załączników do protokołu po dokonaniu wyboru oferty najkorzyst-
niejszej, w tym w szc
zególności m.in. wszelkiej korespondencji prowadzonej pomiędzy za-
mawiającym a wykonawcami i wszelkich innych dokumentów i oświadczeń, wezwań, czy
pism z
amawiającego kierowanych do wykonawców przez zamawiającego i pochodzących od
wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, a kierowanych do zamawiają-
cego w zakresie niezastrzeżonym jako tajemnica przedsiębiorstwa w celu realizacji zasady
jawności postępowania i skorzystania przez odwołującego z środków ochrony prawnej. Na
dzień wniesienia niniejszego odwołania termin rozprawy w ww. sprawie nie został wyzna-
czony.
Po wniesieniu ww. odwołania zamawiający zaczął sukcesywnie przekazywać i udostępniać
wykonawcy Bluehill wnioskowane dokumenty i oświadczenia składające się na korespon-
dencję prowadzoną przez zamawiającego z wykonawcami po otwarciu ofert. Zamawiający

zaczął udostępniać Bluehill elementy dokumentacji postępowania, jednak nie były to doku-
menty kompletne. Bluehill zwracał się z wnioskami o przekazanie dokumentów, których za-
mawiający nie przekazał, pomimo wcześniejszych wniosków.
Wykonawca Bluehill zaznaczy
ł, że występował do zamawiającego z wnioskami o udostęp-
nienie przedmi
otowej korespondencji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami wielokrotnie
– zarówno przed otwarciem ofert, jak również po otwarciu ofert.
Z uwagi na niezrealizowanie ww. wniosków i nieudostępnienie wnioskowanych dokumentów,
w
ykonawca wniósł odwołanie, po którym – jak wyżej wskazano – zamawiający zaczął sukce-
sywnie udostępniać Bluehill wnioskowane dokumenty, jednak cały czas nie w komplecie i nie
w całości.
Tym samym, wobec otrzymania części dokumentów, wykonawca Bluehill pismem z dnia 08
czerwca
2021 r. zwrócił się ponownie o przekazanie dowodów należytego wykonania usług
wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku doświadczenia, w tym pisma konsorcjum
EA z 26 lutego 2021 r. zawierającego referencje lub protokoły należytego wykonania usług 1-
3.
W dniu 15 czerwca 2021 r. z
amawiający udzielił odpowiedzi na ww. wniosek, wskazując, że:
„Zamawiający w odpowiedzi na prośbę wykonawcy z dnia 8 czerwca 2021 r., w sprawie uzu-
pełnienia przesłanych dokumentów w dniu 2 czerwca 2021 r., ww. postępowaniu, niniejszym
udostępnia wyjaśnienia i dokumenty, o które wykonawca prosi, tj.:
1. „Pismo z 26.02.2021 –referencje/protokoły należytego zrealizowania wykazanych usług
(1-
3)” – wykonawca East nie udostępnił referencji ani protokołu należytego wykonania usługi
na kwotę 332100 zł wykonaną dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Pozostałe 2 usługi wykonawca EAST wykonał dla zamawiającego –PAIH.”.
Biorąc pod uwagę powyższe, odwołujący uważa, że uzyskał informację o niezłożeniu przez
Konsorcjum EA dowodów należytego wykonania usług wskazanych w wykazie, w szczegól-
ności zaś usługi zrealizowanej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w
dniu 15 czerwca 2021 r.
W dniu 25 czerwca 2021 r. wykonawca Bluehill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez prezesa za-
rządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpi-
sem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 25 czerwca 2021 r.
Odwołujący zaskarżył zachowanie zamawiającego polegające na zaniechaniu wykluczenia z
p
ostępowania w Części V konsorcjum EA z uwagi niewykazanie spełniania warunku udziału
w postępowaniu odnoszącego się do zdolności technicznej i zawodowej dotyczącego do-
świadczenia i uznania ich oferty za odrzuconą, a także zaniechanie wykluczenia Konsorcjum
EA z
postępowania w Częściach II i III również z uwagi na niewykazanie spełniania warunku

udziału w postępowaniu odnoszącego się do zdolności technicznej i zawodowej dotyczącego
doświadczenia, a w konsekwencji zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum EA
Odwołujący zarzucił naruszenie następujących przepisów ustawy:
• art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez zaniechanie
wykluczenia z postępowania Konsorcjum EA i uznania jego oferty za odrzuconą, pomimo, że
wykonawca ten nie wykaza
ł spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolno-
ści technicznej i zawodowej dotyczącego doświadczenia, określonego w rozdz. VII.I.1 pkt 1
SIWZ, co w sposób rażący narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wy-
konawców i prowadzi do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z prze-
pisami ustawy,
a konsekwencji powyższego
• art. 91 ust. 1 ustawy przez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej w Części V oferty zło-
żonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Konsorcjum
EA podlegających wykluczeniu, która nie jest ofertą najkorzystniejszą w postępowaniu, bo-
wiem najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu ofertę złożył odwołujący.
Wniósł o:
• uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności badania i
oceny ofert oraz uznanie, iż Konsorcjum EA podlega wykluczeniu w Części V i podlega wy-
kluczeniu również na wskazanej w odwołaniu podstawie w Częściach nr II i III postępowania,
• zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego od zamawiającego na rzecz odwołują-
cego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z przedłożoną na rozprawie fakturą.

W dniu 14 lipca
2021r. odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania.

Izba zważyła, co następuje:


Izba ustaliła, że odwołujący cofnął odwołanie w dniu 14 lipca 2021r. Posiedzenie z udziałem
stron i uczestników postępowania nie zostało jeszcze wyznaczone.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wnie-
sieniem odwołania do Prezesa Izby.
Stosownie do art.
568 pkt. 1 ustawy Izba umarza postępowania odwoławcze, w formie po-
stanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania;.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wyso-

kości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437) w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na
skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub
uczestników postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim
przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uisz-
czonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości i skoro odwołujący uiścił
wpis w wysokości 15 000zł., to do zwrotu pozostała kwota 13 500 zł. o czym orzeczono w
pkt. 2 sentencji.Przewodniczący: ………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie