eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1815/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-13
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1815/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
w dniu 13 lipca 2021 roku w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: Gremeding Sp. z o.o. oraz A. I. prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą FIRMA TRANSPORTOWA „OMEGA” A. I. z siedzibą dla lidera
konsorcjum w Częstochowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Szpital
Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

przy udziale wykonawcy M. J.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „AN-MAR”
Usługi Transportowe M. J. zgłaszający przystąpienie do postępowania po stronie
Zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;

2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000zł
00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) kwoty uiszczonego wpisu na
rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Gremeding
Sp. z o.o. oraz A. I.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA
TRANSPORTOWA „OMEGA” A. I. z siedzibą dla lidera konsorcjum w Częstochowie

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 r., poz. 2019 ze zmianami) na niniejsze postanowienie
-
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

…………………………….


sygn. akt KIO 1815/21
UZASADNIENIE


18 czerwca
2021 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie,
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(zwanej dalej
: „ustawą Pzp”) odwołanie złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia: Gremeding Sp. z o.o. oraz A. I. prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą FIRMA TRANSPORTOWA „OMEGA” A. I. z siedzibą dla lidera
konsorcjum w Częstochowie (dalej jako „Odwołujący”). Zamawiający Szpital Kliniczny im.
Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Transport sanitarny pacjentów, transport pacjentów z lekarzem, transport osób
dializowanych
na i z oddziału Hemodializ”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
pod numerem 2021/S 74-188038.
Odwołanie złożono wobec niezgodnych czynności Zamawiającego podjętych
w postępowaniu w zakresie części trzeciej zamówienia objętych przedmiotem postępowania
wobec:
1)
niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu
w ramach Pakietu nr 3, polegającej na wyborze w dniu 08 czerwca 2021 r. oferty
wykonawcy: M. J.
, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi transportowe
„AN-Mar" M. J., ul. Wodna 5a, 74-100 Gryfino, NIP: 858-112- 83-60, REGON: 812448433
[dalej „Wykonawca”], jako oferty najkorzystniejszej w ramach Pakietu nr 3, pomimo iż
oferta tego Wykonawcy powinna zostać odrzucona z powodów wskazanych w niniejszym
Odwołaniu,
2)
zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie
Ustawy,
tj. zaniechania wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie
złożonych przedmiotowych środków dowodowych oraz Wykazu zaoferowanych
pojazdów;
3)
zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie
Ustawy,
tj. zaniechania odrzucenia oferty Wykonawcy, pomimo że jest ona niezgodna z
warunkami zamówienia,
4)
zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie
Ustawy,
tj. zaniechania odrzucenia oferty Wykonawcy, pomimo że zawiera błędy w
obliczeniu ceny, których nie można poprawić w treści oferty, polegające na
nieprawidłowym zastosowaniu zwolnienia z podatku VAT;
5)
zaniechania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów Ustawy, tj.:
1.
art. 226 ust. 1 pkt 51 ustawy Pzp poprzez nieodrzucenie oferty Wykonawcy, pomimo
że oferta Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia tj. Wykonawca zaoferował do
realizacji zamówienia w zakresie Pakietu nr 3 wyłącznie trzy pojazdy, zamiast wymaganych
przez Zamawiającego minimum czterech pojazdów;
2.
art. 226 ust. 1 pkt 101 ustawy Pzp poprzez nieodrzucenie oferty Wykonawcy,
pomimo że oferta Wykonawcy zawiera błąd w wyliczeniu ceny w postaci podania
nieprawidłowej wartości podatku VAT przez Wykonawcę i zastosowanie przez niego
zwolnienia,
pomimo że powinien zastosować stawkę podatku VAT 8%, co ma wpływ na
wyliczenie ceny;
3.
art. 16 pkt 1) ustawy Pzp
poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej
odrzuceniu i zaniechanie przeprowadzenia procedury badania ofert w sposób gwarantujący
zachowanie zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje:
Ustalono, że odwołanie wniesiono zostało w ustawowym terminie. Kopia odwołania
została prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej
wysokości na rachunek UZP. Odwołanie nie zawierało więc braków formalnych i podlegało
merytorycznemu rozpoznaniu.

Skład orzekający Izby ustalił, iż do postępowania odwoławczego zgłoszenie
przystąpienia po stronie Zamawiającego, złożył wykonawca M. J. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą „AN-MAR” Usługi Transportowe M. J. . Izba potwierdziła skuteczność
złożonego przystąpienia.

W dniu 28 czerwca 2021
roku Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie,
w której uwzględnił odwołanie w całości.

W dniu 6 lipca 2021 r. wykonawcę M. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą „AN-MAR” Usługi Transportowe M. J. wezwano do złożenia oświadczenia w
przedmiocie wniesienia sprzeciwu
– wobec uwzględnienia odwołania w całości przez
Zamawiającego. W terminie przewidzianym w ustawie Pzp nie wpłynęło do Izby
oświadczenie w przedmiocie sprzeciwu wykonawcy M. J. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą „AN-MAR” Usługi Transportowe M. J. .

Powyższe oznacza, że postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 522
ust. 2 oraz art. 568 pkt 3 ustawy Pzp
– należało umorzyć.

W sytuacji umorzenia postępowania w związku z uwzględnieniem zarzutów,
ustawodawca nałożył na Zamawiającego obowiązek wykonania, powtórzenia lub
unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu. Zamawiający zatem zobowiązany jest do dokonania czynności,
w taki sposób, który uczyni zadość postulatom postawionym w odwołaniu.

Skoro Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oświadczył, że po przeanalizowaniu
stanowiska Odwołującego uznał w całości słuszność argumentacji Odwołującego
i uwzględnił odwołanie, natomiast przystępujący do postępowania po stronie Zamawiającego
podmiot, który mógłby skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnionych
zarzutów, nie skorzystał z przysługującego mu prawa, to stwierdzić należy, że - stosownie do
dyspozycji art. 522 ust. 2
ustawy Pzp, postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.

Zatem mając na uwadze, że:
1.
Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu,
2.
do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpili wykonawcy,
którzy nie skorzystali z prawa do wniesienia sprzeciwu
Krajowa Izba O
dwoławcza stwierdziła, że zachodzą przesłanki do wydania
postanowienia
o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
wzięła pod uwagę okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem
posiedzenia i rozprawy, zatem koszty te znoszą się wzajemnie stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020r., poz. 2437 ze
zmianami),
orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez
Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.

Przewodniczący:

…………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie