eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1641/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-11
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1641/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron w dniu 11 czerwca 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
31 maja 2021 r. przez
wykonawcę Lireco Tech Sp. z o.o., ul. Grochowa 10, 81-017
Gdynia

w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

postanawia:
1. umarza
postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Lireco Tech Sp. z o.o., ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia kwoty
7 5
00 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1641/21

U z a s a d n i e n i e


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
post
ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług nadzoru,
napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodnokanalizacyjnej,
gazowej (grupa E), c.o., c.w., pary, kondensatu, instalacji burzowej i deszczowej
”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa
Pzp”.

W dniu 31 maja 2021 r. wykonawca Lireco Tech Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni (dalej:
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie zarzucając
Zamawiającemu naruszenie:
1.
Art. 16 pkt 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób nie zapewniający
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców poprzez wybór
oferty, która powinna zostać odrzucona;
2. Art. 226 ust 1 pkt 2 lit b, c ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
A. P.
Multisystem pomimo tego, że nie spełnił on warunków udziału w postępowaniu oraz nie
złożył w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2) odrzucenia oferty wykonawcy A. P. Multisystem, jako
że wykonawca ten nie wykazał
spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
3)
powtórzenia czynności oceny ofert i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uzasadniając odwołanie Odwołujący argumentował:

I. Naruszenie art. 16 pkt
1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem
zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający jako jeden z warunków udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej ustanowił konieczność posiadania przez
Wykonawcę certyfikatu, pozwalającego na montaż, wymianę regulację oraz nastawy pomp
marki Grundfos dającego gwarancję producenta. Zdaniem Odwołującego, postawiony w ten
sposób warunek jasno określa, jakiego rodzaju dokumentu wymaga Zamawiający i nie ma tu
pola do dowolnej interpretacji
, gdyż certyfikat dający gwarancję firmy Grundfos jest ściśle
przez niego określony. Ścieżka certyfikacji wymaga spełnienia określonych warunków
technicznych, marketingowych, BHP, personalnych w drodze audytu przeprowadzanego
przez niezależny instytut certyfikujący i nie ma od tego odstępstw. Odwołujący podniósł, że
p
omimo tak postawionego warunku Zamawiający akceptuje dokumenty, które tylko w swej
treści pozornie spełniają jego oczekiwania. Odwołujący zauważył, że Zamawiający po raz
kolejny uznał, że złożone dokumenty są wystarczające do potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu wykazując tym samym swoją niewiedzę w odniesieniu do
tego,
czego wymaga od Wykonawców. Odwołujący stwierdził, że jedną z głównych zasad
ustawy Pzp
jest zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, która
gwarantuje prowadzenie postępowania na jednakowych zasadach dla wszystkich
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jak podkreślił Odwołujący, nie jest
dozwolonym uprzywilejowanie jednych wykonawców względem innych poprzez dowolne
interp
retowanie składanych dokumentów.
II. Naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b, c poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
A. P. Multisystem,
pomimo tego, że wykonawca ten nie spełnił warunków udziału
w postępowaniu oraz nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowego środka
dowodowego potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Odwołujący zwrócił uwagę, że wykonawca A. P. Multisystem na ponowne wezwanie
Zamawiającego w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunku
określonego w Rozdziale V pkt 4.3 SWZ złożył jako podmiotowy środek dowodowy
dokument wystawiony przez firmę Grundfos Pompy Sp. z o.o. potwierdzający odbycie
szkolenia
w
zakresie
doboru,
montażu,
eksploatacji
pomp
obiegowych
w instalacjach co, ciepła technologicznego, chłodu i wody użytkowej. Odwołujący stwierdził,
że pomimo nazwy dokumentu: „Certyfikat” w dalszym ciągu wykonawca nie potwierdził, że
posiada certyfikat uprawniający go do napraw, wymian i regulacji dających gwarancję
producenta,
ponieważ nie jest autoryzowanym serwisem ani partnerem Grundfosa, co bez

trudu można potwierdzić u samego producenta. Odwołujący wskazał, że zgodnie z polityką
firmy Grundfos Pompy Sp. z o.o.,
obsługą gwarancyjną pomp marki Grundfos zajmują się
Autoryzowane Serwisy oraz Partnerzy Serwisowi, których lista jest dostępna na stronie
https://www.grundfos.ćom/pl/support/contact-service?tab=asp
.
Zamawiający
formułując
warunki udziału w postępowaniu powinien mieć świadomość jakich dokumentów żąda i jakie
dokumenty potwierdzają postawione warunki. Jak zauważył Odwołujący, w branży
świadczącej usługi w zakresie obsługi instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, automatyki,
elektroniki itp. takie certyfikaty dające gwarancję producenta są na porządku dziennym
i wydawane są podmiotom, które spełniają stawiane przez producenta urządzenia warunki
i nie należy ich mylić ze szkoleniami, które producenci przeprowadzają zainteresowanym
podmiotom. Zakres szkoleń zwyczajowo obejmuje zagadnienia opracowane pod kątem
oczekiwań i potrzeb klienta, ale jego odbycie nie jest podstawą do udzielania gwarancji
producenckiej. Odwołujący stwierdził, że jeśli zamiarem Zamawiającego było posiadanie
przez Wykonawcę przeszkolenia z obsługi, montażu, regulacji pomp Magna i Alpha
gwarantującego prawidłowe wykonanie usługi, to źle sformułował on warunek udziału
w postępowaniu, ale jest już za późno na naprawienie tego błędu. W obecnym brzmieniu
tego warunku Zamawiający wymaga certyfikatu dającego gwarancję producenta. Odwołujący
podniósł, że dokument złożony przez wybranego Wykonawcę nie jest takim certyfikatem.

Izba ustaliła, że w terminie określonym w art. 525 ust. 1 ustawy Pzp nie zgłoszono
przystąpienia do postępowania odwoławczego. Zamawiający w piśmie z dnia 11 czerwca
2021 r. skierowanym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej podał, że przekazał
wykonawcom kopię odwołania dnia 1 czerwca 2021 r. poprzez umieszczenie kopii odwołania
na swojej stronie internetowej oraz poprzez wiadomość e-mail, a zatem termin na zgłoszenie
prz
ystąpienia minął w dniu 4 czerwca 2021 r.

W dniu 2 czerwca 2021
r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uwzględnia zarzuty wynikające z treści odwołania. Zamawiający podał, że
dokona ponownego badania ofert. Zamawiający wniósł o umorzenie postępowania na
posiedzeniu niejawnym.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3
ustawy Pzp.
O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 24
37), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie