eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1635/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-22
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1635/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawcę „Philips Polska”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej


postanawia:

1)
umarza postępowanie odwoławcze;
2)
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
„Philips Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
kwoty 6 7
50 zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 1919, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021
r. poz. 464) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..……


Sygn. akt: KIO 1635/21

U z a s a d n i e n i e


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
(dalej zamawiający), prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.
1919, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464) (dalej
N
Pzp), którego przedmiotem jest »Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb
Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej«.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
26.042021 r., pod nrem 2021/BZP 42541.
31.05.2021 r. wykonawca „Philips Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (dalej odwołujący) wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań
zamawiającego w ww. postępowaniu.
29.06
.2021 r. przed otwarciem rozprawy, odwołujący doręczył Prezesowi Krajowej
Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:
Zgodnie z art. 520 ust. 1 NPzp »Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy«. Stosownie do art. 568 pkt 1 NPzp »Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku […] cofnięcia odwołania«. W myśl § 13
ust. 1
pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajowa Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020
r. poz. 2453) »Skład orzekający dokonuje czynności formalnoprawnych i sprawdzających,
o których mowa w § 11 ust. 1, na posiedzeniu niejawnym, i w zależności od poczynionych
ustaleń, w szczególności […] wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania
odwoławczego w przypadkach, o których mowa w art. 568 pkt 1 lub 3 ustawy [Npzp]«.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący złożył skuteczne oświadczenie
o cofnięciu wniesionego przez siebie odwołania. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba
Odwoławcza, działając na podstawie art. 520 ust. 1 Npzp i art. 568 pkt 1 NPzp oraz § 13 ust.
1 pkt 6 ww. rozporządzenia, postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w przed-
miotowej sprawie.
Stosownie do przepisu
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2437) »W przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę

w całości […] na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy […] najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udzia-
łem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się 90%
wpisu; w takim przypadku izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu
kwoty uiszczonej tytułem wpisu w wysokości stanowiącej 90% jego wartości«.
Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie wcześniej niż w dniu poprzedzającym termin
rozprawy lub posiedzenia Izby, Izba na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego
rozporządzenia w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów, postanowiła o dokonaniu
zwrotu
odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 6 750,00
zł, stanowiącej 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.


Przewodniczący: ……………………..……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie