eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2230/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-09-29
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2230/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Izabela Niedziałek - Bujak Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25
września 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 września 2020 r. przez Odwołującego – WASKO
Spółka Akcyjna
, ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Tramwaje Warszawskie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
, ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
przy udziale
wykonawcy PSI Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Towarowa 37, 61-
896 Poznań zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego

orzeka:
1 Odda
la odwołanie.

2.1
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego – WASKO S.A. i zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania;

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt:
KIO 2230/20

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego –
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na
wdrożenie Systemu Zarządzania Zajezdnią i
zapewnienie serwisu technicznego

(nr postępowania DWZ/63/2019), ogłoszonym w
Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 20.03.2020r., 2020/S 057-137312,
wobec czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, Wykonawca WASKO S.A., wniósł w dniu
7
września 2020 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO
2230/20).
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów:
1.
art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia
ofer
ty złożonej przez Wykonawcę PSI Polska Sp. z o.o., pomimo iż treść oferty nie
odpowiada siwz;
2.
art.
24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania
Wykonawcy PSI pomimo, że Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedst
awił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienie
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert,
odrzucenie oferty Wykonawcy PSI, wykluczenie Wykonawcy PSI z postępowania i
dokonanie wyboru oferty złożonej przez Odwołującego.

Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyniku postępowania w dniu 28.08.2020 r. drogą
elektroniczną.

Uzasadnienie zarzutów.
Odwołujący zarzucił, iż wybrany Wykonawca nie zaprezentował Zamawiającemu
funkcjonalności, jakie zadeklarował w ofercie, co stanowiło treść oferty sensu stricte (tabela
5).
Wykonawca zobowiązany był wypełnić tabelę 5 w Formularzu Oferty w ten sposób, że w
przypadku, gdy oferowany system spełnia daną funkcjonalność w standardzie, w kolumnie
„Oferujemy” należy wpisać „TAK”, a gdy nie spełnia należy wpisać „NIE” (każdy inny zapis,
niż „TAK” będzie traktowany jak brak funkcjonalności). Zadeklarowane wymagania,

oznaczone przez Wykonawcę „TAK” miały być poddane weryfikacji podczas prezentacji
funkcjonalności sytemu (pkt 15.4.4).
Obligatoryjnymi dla wszystkich wykonawców były funkcjonalności z wierszy 1, 5, 6, 7.1, 7.4,
7.5 i musiały być zadeklarowane i zaprezentowane Zamawiającemu.
Wykonawca PSI zadeklarował wszystkie funkcjonalności z tabeli nr 5 i miały być one
zaprezentowane, co zostało utrwalone na nagraniu.
W ocenie Odwołującego oferta nie spełnia funkcjonalności z wierszy: 5, 6, 7.4 i 7.5.
Funkcjonalność z wiersza 5: „Zasymulowanie zjazdu i wjazdu tramwajów do zajezdni oraz
możliwość dysponowania dodatkowymi tramwajami, zgodnie z rozdziałem I SIWZ pkt
15.2.3.5” - Zasymulowanie zjazdu i wjazdu 60 tramwajów do zajezdni oraz możliwość
dysponowania 10 dodatkowymi tramwajami sprawnymi, rezerwowymi
– łącznie tramwajów:
40N (nr taborowy od 1 do 40), 10 NK (nr taborowy od 41 do 50), 20 W (nr taborowy od 51 do
70).

Wykonawca nie zaprezentował zjazdu 60 tramwajów, co najmniej dla jednego pojazdu
została wykonana w systemie manualna zmiana pozycji pojazdu na zajezdni (zmiana
miejsca: 2:01:54, potwierdzenie przez Prezentera: 2:02:40), co oznacza, iż pojazd nie
wykonał przejazdu przez teren zajezdni wyznaczoną dla niego trasą. Ponadto pojazdy
poruszały się niezgodnie ze wskazaniami sygnalizatorów oraz ustawieniem zwrotnic, a w
przypadku co najmniej jednego pojazdu przejazd został zrealizowany bez zestawienia trasy
pojazdu. Wykonawca nie zaprezentował wymaganej funkcjonalności systemu polegającej na
obsłudze zjazdów i wyjazdów, a jedynie zaprezentował wizualizację ruchu pojazdów na
schemacie zajezdni, przebiegającą niezgodnie ze stanem urządzeń zajezdni takich jak
sygnalizatory i zwrotnice.
Funkcjonalność z wiersza 6: „Odwzorowanie graficzne sytuacji ruchowej na podstawie stanu
urządzeń znajdujących się w obrębie sterowanego obszaru, zgodnie z rozdziałem I SIWZ pkt
15.2.3.6” – Odwzorowanie graficzne sytuacji ruchowej na podstawie stanu urządzeń
znajdujących się w obrębie sterowanego obszaru, w szczególności: a) położenia zwrotnic, b)
sygnałów na sygnalizatorach, c) zajętości i nie zajętości stref, węzłów torowych i
zwrotnicowych, d) scenariuszy ruchowych opisanych w pkt 15.2.3.7 ppkt 1, 4 i 5
(obowiązkowych), e) stanu blokady, f) stanów awaryjnych urządzeń.
Zamawiający zakłada możliwość wskazywania dla każdego tramwaju podczas prezentacji
punktów wjazdu/wyjazdu i zatrzymania tramwaju na terenie zajezdni, możliwość zmiany
położenia zwrotnicy, sygnału sygnalizatora, czy wywołania stanu awaryjnego urządzeń
infrastruktury zajezdni. System ma zaproponować optymalną drogę do miejsca docelowego,
przy czym jako optymalną drogę należy rozumieć jako najkrótszy czasowo przejazd z


uwzględnieniem zajętości torów, stanu infrastruktury i przejazdu przez wszystkie wskazane
stanowiska obsługowe. Sytuacje te powinny mieć bezpośrednie i niezwłoczne odwzorowanie
w systemie.

Funkcjonalność nie została spełniona z uwagi na brak odwzorowania poprawnych stanów
sygnalizacji (1:20:30, 1:59:33, 4:26:30, 4:28:45, 4:37:10
– przykłady przejazdów na sygnale
stój), brak odwzorowania stanu zwrotnic (1:20:11, 4:43:55, 5:10:40, - przykłady przejazdów
niezgodnych z ustawionym kierunkiem na zwrotnicy), brak odwzorowania blokady węzłów
torowych i zwrotnicowych (4:48:26, 5:24:54
– przykłady ruchu kolizyjnego) oraz brak
możliwości
zasymulowania/zaprezentowania
przejazdu
dla
wskazanych
przez
Zamawiającego punktów wjazdu/wyjazdu (4:01:20 – potwierdzenie przez PSI, że
zestawienie wybranej przez Zamawiającego trasy nie jest możliwe). Zamawiający w tej
kwestii był tego samego zdania, co Odwołujący (4:15:15)
W odniesieniu do stanu blokad (e) w prezentacji nie spełniono wymagania dotyczącego
przedstawienia odwzorowania blokady na podstawie sytuacji ruchowej (blokady zwrotnicy,
węzła – wymagania nie precyzują szczegółowo, czego ma dotyczyć blokada).
Zaprezentowano jedynie ekran z przykładem wizualizacji blokady węzła dla innej zajezdni,
niż wykorzystywana do prezentacji sytuacji ruchowej. Dodatkowo zostały zestawione trasy
kolizyjne
, co powinno skutkować zablokowaniem węzła, co nie zostało zwizualizowane.
Wykonawca PSI prezentował blokadę miejsc postojowych, nie jest to jednak wizualizacja
sytuacji ruchowej.
W odniesieniu do pkt a i b podczas prezentacji system nieprawidłowo wizualizował
wymagane dane: „położenie zwrotnic”, „sygnały na sygnalizatorach”. Podczas wyjazdów
zwrotnice nie były przestawiane dla tramwajów. Tramwaje przejeżdżały niezgodnie z
ustawieniem zwrotnic. Zestawienie tras w większości wypadków nie było wizualizowane
s
tanem sygnalizatora. Tramwaje przejeżdżały bez sygnału „jedź”. Prawidłowa sygnalizacja
wyjazdu była realizowana jedynie przez jeden sygnalizator – dla wyjazdu z toru 5.
Sygnalizator na torze 6 nadawał nieprawidłowe sygnały przy zestawieniu tras na torze 7.
Funkcjonalność z wiersza 7.4: „Zaprezentowanie (symulacja) przejazdów tramwajów z
użyciem scenariuszy ruchowych: Tryb ręczny (awaryjny), zgodnie z rozdziałem I SIWZ pkt
15.2.3.7 ppkt 4” – Tryb ręczny (awaryjny) – nie działa układ zwrotnicowy na rozjeździe
prowadzącym z hali obsługowej do hali postojowej. Przełączanie zwrotnic odbywa się
ręcznie (podczas prezentacji próbki musi być zaprezentowana możliwość przełączenia
zwrotnicy). Zamawiający będzie: wyzwalał zjazdy tramwajów (wpuszczał na bramie),
wybierał trasę przejazdu tramwaju i „manualnie” zmieniał położenie zwrotnic. Po
przywróceniu działania systemu, SZZ ma uwzględnić i odwzorować zastaną sytuację.


Zdaniem Odwołującego funkcjonalność nie została zaprezentowana (4:25:00-4:35:00). Nie
zostało spełnione wymaganie na obsługę trybu ręcznego (awaryjnego) oraz „manualną”
zmianę położenia zwrotnic – zwrotnice zostały ustawione automatycznie przez system, a
sam przejazd został zrealizowany w trybie automatycznym. Zgodnie z wymaganiem należało
zaprezentować symulację przejazdu przy braku automatycznego działania systemu oraz
odwzorować zastaną sytuację po przywróceniu działania systemu.
Funkcjonalność z wiersza 7.5: „Zaprezentowanie (symulacja) przejazdu tramwajów z
użyciem scenariuszy ruchowych: Wyjazd tramwajów ustawionych do wyjazdu zgodnie z
rozkładem jazdy/planem wyjazdu, zgodnie z rozdziałem I SIWZ pkt 15.2.3.7 ppkt 5” – Wyjazd
tramwajów ustawionych do wyjazdu zgodnie z rozkładem jazdy/planem wyjazdu (dowolnym,
zapewnionym przez Wykonawcę, na co najmniej 60 tramwajów).

Wymaganie nie zostało spełnione podczas prezentacji (4:35:00-4:52:00, 5:02:00-5:28:00). W
trakcie prezentacje Wykonawca miał wiele problemów zarówno z samą aplikacją jak i
symulatorem (5:21:50, 5:24:15, 5:25:00). Proces automatycznego przydzie
lania przebiegów
nie działa poprawnie (co potwierdza Wykonawca 5:18:31), pojazdy nie opuszczały w sposób
prawidłowy zajezdni (4:48:26, 5:24:54 – przykłady ruchu kolizyjnego), trasa wyznaczona
mimo zablokowanego przejazdu przez stojący inny pojazd (5:12:19, 5:13:11, 5:18:31),
przejazd niezgodny ze stanem sygnalizatorów oraz zwrotnic – czasy podane powyżej).
Wykonawca musiał wielokrotnie ponawiać proces dysponowania przebiegów, co zdaniem
Odwołującego świadczy o niespełnieniu wymagania „wyjazdu tramwajów ustawionych
zgodnie z rozkładem jazdy/planu wyjazdów”.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego oddalenie. Zgodnie z pkt
15.2.3 siwz wykonawcy deklarowali spełnianie przez oferowany system funkcjonalności,
które następnie miały zostać potwierdzone w trakcie prezentacji. Zamawiający pierwotnie
przewidział złożenie próbki oferowanego Systemu, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną
Zamawiający zmienił wymaganie (zmiana nr 3 z dnia 14.05.2020r.) zdecydował, że
prezentacje deklarowanych funkcjonalno
ści odbędą się podczas zdalnych prezentacji. Część
funkcjonalności miała charakter obligatoryjny, a ich brak prowadzić miał do odrzucenia
oferty. Wymagania fakultatywne, potwierdzone w trakcie prezentacji miały były punktowane
w kryterium oceny „Funkcjonalność Systemu”.
Zamawiający w trakcie prezentacji oczekiwał jedynie okazania wymaganej funkcjonalności, a
nie prezentacji gotowego systemu dostosowanego w całości do wymagań, co sprowadzałoby
się do wykonania przedmiotu zamówienia na etapie złożenia oferty. Zamawiający dopuścił

prezentację opartą na przykładowych danych, układzie torowym i elementach infrastruktury
zajezdniowej.
Zamawiający wskazał na fragmenty utrwalonej prezentacji, które potwierdziły wszystkie
kwestionowane przez Odwołującego funkcjonalności.
1)
„zasymulowanie zjazdu i wyjazdu 60 tramwajów do zajezdni oraz możliwości
dysponowania 10 dodatkowymi tramwajami sprawnymi rezerwowymi
– łącznie
tramwajów: 40N (nr taborowy od 1 do 40), 10 NK (nr taborowy od 41 do 50), 20W (nr
taborowy od 51 do 70)” – Odwołujący zarzucił, iż co najmniej dla jednego pojazdu
prezenter manualnie zmienił pozycję pojazdu na zajezdni, co ma oznaczać, iż pojazd
nie wykonał przejazdu przez teren zajezdni wyznaczoną dla niego trasą.
Zamawiający wyjaśnił, że wystąpił problem z tramwajem nr 5, ale przejazd
ostatecznie został zrealizowany podczas prezentacji. Przyczyna problemu została na
bieżąco zidentyfikowana i niezwłocznie usunięta przez ponowne uruchomienie
automatu wyznaczającego miejsce (czas nagrania 2:02:50 – 2:03:14). Pojazd ten
wykonał przejazd przez teren zajezdni wyznaczoną dla niego trasą. Widok wszystkich
zaparkowanych pojazdów jest widoczny na nagraniu (03:31:44). Odwołujący
dodatkowo wskazał, że pojazdy poruszały się niezgodnie ze wskazaniem
sygnalizatorów oraz ustawieniem zwrotnic, a w przypadku co najmniej jednego
pojazdu przejazd został zrealizowany bez zestawienia trasy przejazdu. Zmawiający
wyjaśnił, że prezentacja możliwości zmiany wskazań sygnalizatora, czy zmiany
położenia zwrotnic stanowi odrębny punkt prezentacji i funkcjonalność ta została
pokazana.
2)
Odwzorowanie graficzne sytuacji ruchowej na podstawie stanu urządzeń
znajdujących się w obrębie sterowanego obszaru, w szczególności: położenia
zwrotnic
(Zamawiający wskazał czasy nagrania, na których widać zmiany); sygnałów
na sygnalizatorach
(Zamawiający wskazał czasy nagrania); zajętości nie zajętości
stref, węzłów torowych i zwrotnicowych (Zamawiający wskazał czasy nagrań oraz
wyjaśnił co oznacza zmiana koloru trasy: z koloru czarnego na jasno zielony –
zlecenie przygotowania trasy i kolor ciemno zielony
– zestawienie trasy,
zablokowania i zgody na przejazd. Detekcja
– wykrycie – tramwajów potwierdzone
jest znacznikami w kształcie czerwonych prostokątów); scenariuszy ruchowych
(Zamawiający nie kwestionował braku możliwości zasymulowania funkcjonalności, a
jedynie zgłosił we wskazanym przez Odwołującego fragmencie potrzebę ponownego
jej zaprezentowania); stanu blokady (zaprezentowano na odcinku toru nr 42 tramwaju
42 na odcinku 42→8, 31→32. Po przejechaniu tramwaju trasa został odblokowana i
miała ponownie kolor czarny. Dodatkowo funkcjonalność zademonstrowano na

przykładzie zajezdni Głogowska); stanów awaryjnych urządzeń (wskazany czas
nagrania dla przykładu semafora z informacją „64 (Sygnał SSR)-Niegotowy oraz
zwrotnicy 43N).
3)
Zaprezentowanie (symulacja) przejazdu tramwajów z użyciem scenariuszy
ruchowych:
tryb ręczny (awaryjny) zostało zaprezentowane dla pojazdu nr 70 przy
bramie wjazdowej, tor 31
została przestawiona ręcznie zwrotnica 03N, a także
zwrotnica 43N
– przestawiona na życzenie Zamawiającego „manualnie w prawo”.
Tym samym zasymulowano awarię układu zwrotnicowego.
Wyjazd tramwajów ustawionych do wyjazdu zgodnie z rozkładem jazdy/planem
wyjazdu (dowolnym, zapewnionym przez Wykonawcę, na co najmniej 60 tramwajów),
obył się zgodnie z wymaganiem. W procesie automatycznego przydzielania
przebiegów występowały zakłócenia, lecz zakładany cel został osiągnięty dla
każdego wyjeżdżającego tramwaju. Sposób przydzielania rozkładów do tramwajów
nie był określony przez co nie był przedmiotem oceny. Zamawiający również nie
oceniał z uwagi na brak szczegółowych wytycznych dla sposobu wyjazdu tramwajów
Zamawiający potwierdził, iż kilku zadeklarowanych, fakultatywnych funkcjonalności
wykonawcy
nie udało się zaprezentować w przewidzianym czasie 5h, co miało przełożenie
na ocenę oferty i mniejszą liczbę punktów. Zamawiający przewidział taką sytuację w pkt
15.4.9 wskazując, iż weryfikacja funkcjonalności oferowanego Systemu zostanie uznana za
zakończoną i ocenię będą podlegały tylko te funkcjonalności, które zostały zaprezentowane i
zweryfikowane przez Zamawiającego, pokazane do momentu wystąpienia błędu.

W ocenie Zamawiającego nie zachodziły przesłanki do wykluczenia wykonawcy z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, gdyż siwz przewidywała
sytuację, w której w czasie przeznaczonym na prezentację nie zostaną zaprezentowane
wszystkie fu
nkcjonalności zadeklarowane w ofercie.

Do postępowania odwoławczego przystąpił po stronie Zamawiającego Wykonawca PSI
Polska Sp. z o.o.
, który dodatkowo złożył pismo procesowe wraz z ekspertyzą wykonaną na
jego zlecenie, dotyczącą spełniania funkcjonalności przez system zarządzania zajezdnią
tramwajową.

Stanowisko Izby.

Do rozpoznania odwołania zastosowanie znajdowały przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych obowiązujące w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (Dz.

U. z 2019 r., poz. 1843)
, tj. po zmianie dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o
zmianie ustawy
– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz.
1020)
, zwanej dalej „Ustawą”.
Przystępując do rozpoznania, Izba w pierwszej kolejności zobowiązana była do oceny
wypełnienia przesłanek z art. 179 ust. 1 Ustawy, tj. istnienia po stronie Odwołującego
interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwości poniesienia przez Niego szkody w wyniku
kwestionowanych czynności Zamawiającego. Ponieważ odwołaniem objęto czynności
wpływające bezpośrednio na sytuację Wykonawcy w postępowaniu, złożone odwołanie
prowadzić może do uchylenia negatywnych skutków decyzji Zamawiającego o wyborze
oferty innego wykonawcy, jako najkorzystniejszej. W tym stanie rzeczy
spełnione zostały
pr
zesłanki materialno-prawe do merytorycznego rozpoznania odwołania.

W oparciu o przedłożoną dokumentację postępowania, w tym treść siwz oferty PSI Polska
Sp. z o.o. oraz nagranie z prezentacji
funkcjonalności, Izba ustaliła stan faktyczny sprawy w
zak
resie objętym zarzutami.
Na wstępie Izba wskazuje, iż wniosek Odwołującego o powołanie dowodu z opinii biegłego
nie został uwzględniony, gdyż stan sprawy nie wymagał wiedzy specjalnej (technicznej), w
szczególności w zakresie zarządzania ruchem na zajezdni tramwajowej. Ponieważ
przedmiotem oceny była prezentacja funkcjonalności utrwalona na nagraniu – odtworzona
na rozprawie
, dla oceny czy wykonawca wykazał działanie zadeklarowanych funkcjonalności
znaczenie miał zapis dźwięku i obrazu, który dostarczał wiedzy na temat okoliczności, w
jakich Zamawiający ocenił ofertę wykonawcy. Izba uznała, iż na podstawie
przeprowadzonego na rozprawie dowodu z nagrania
nie zachodziła potrzeba ustalenia
znaczenia wypowiedzi, jak i prezentowanego sposobu działania funkcjonalności. Strony
zasadniczo tak samo rozumiały działania zarejestrowane na obrazie (zmiana koloru linii,
zmiana sygnałów na sygnalizatorach, zmiana kierunku zwrotnic, oznaczenia torów, miejsc
postojowych), co wskazuje na brak spornych
kwestii technicznych, które wymagałyby
wyjaśnienia z udziałem biegłego. W ocenie składu orzekającego opinia biegłego nie może
zastępować oceny, jaką dokonuje Izba na podstawie dokumentacji postępowania, co w
niniejszej sprawie oznaczało konieczność uznania, czy zadeklarowana funkcjonalność
została zaprezentowana. W tym zakresie wystarczającym był dowód z nagrania – zapis
prezentacji utrwalonej i odtworzonej bezpośrednio na rozprawie w obecności stron, które
zgłaszały na bieżąco do protokołu swoje uwagi do prezentowanych fragmentów nagrania.
O oddaleniu odwołania zdecydowała całościowa analiza nagrania, w szczególności
wskazane przez strony fragmenty
trwającego ponad 5 godzin nagrania.

Zasadniczą kwestią było wskazanie, iż Zamawiający odstąpił od żądania złożenia próbki
systemu i zd
ecydował się na zdalną prezentację oferowanego systemu. Zamawiający był
obserwatorem działań prezentowanych na przygotowanym symulatorze zajezdni i na
bieżąco zgłaszał pytania, czy też wątpliwości co do zaobserwowanych ruchów, co zostało
utrwalone na nagraniu.
Z uwagi na zmianę formuły z prezentacji próbki systemu na zdalną
prezentację funkcjonalności, nie było właściwym skupianie się wyłącznie na tych
fragmentach, które wskazał Odwołujący. Wykonawca prezentował w różnym momencie
funkcjonalności, co wymagało niekiedy korekty ustawień na symulatorze (utrwalone na
nagraniu), co Odwołujący interpretował jako brak działania systemu (prawidłowej reakcji
urządzeń, tj. sygnalizatorów oraz zwrotnic). Jednocześnie w innych momentach nagrania
zadane funkcjonalności były skutecznie zaprezentowane – szczegółowo opisane w
odpowiedzi na odwołanie (wskazane fragmenty nagrania) oraz stanowisku pisemnym
przystępującego.
Nie można w oparciu o siwz przyjąć, iż prezentacja miała przybrać jakiś z góry narzucony
scenariusz i to n
a bieżąco prezenter reagował na polecenia i pytania Zamawiającego. W
przypadku błędnie wydanego polecenia lub złych ustawień, prezenter powtarzał czynności,
co zostało wybiórczo przedstawione w odwołaniu, jako brak działania funkcjonalności.
Dotyczy to m.in. rzekomo manualnej zmiany pozycji
jednego z pojazdów (czas nagrania:
2:01:54). Z odtworzonego na rozprawie fragmentu
nagrania wynika jednak, iż prezenter
uruchomił ponownie dyspozycję automatyczną, co potwierdza utrwalony zapis komentarza:
ja automatyczn
ie wyzwoliłem
, jak i widoczne na nagraniu polecenia uruchamiane z poziomu
systemu
(czas nagrania: 2:02:50) i nie dokonywał ręcznego przesunięcia pojazdu. Odnośnie
stanu sygnalizatorów, czy też ustawienia zwrotnic, Odwołujący wybiórczo wskazywał na te
fragm
enty nagrania, które nie miały na celu przedstawienia danej funkcjonalności lub
stanowiły jej fragment. Jednocześnie na innych odtworzonych fragmentach zwrotnice, jak i
sygnalizatory działały prawidłowo (cza nagrania: 3:30:10; 4:49:00). W trakcie rozprawy
odtworzono fragment z godziny 4:46:30-
4:49, w którym dla pojazdu oznaczonego nr 17
nastąpiła zmiana zwrotnicy oraz wyświetlenie sygnału na przejazd na sygnalizatorze, czego
nie było widać we wcześniejszym fragmencie. Zgoda na wjazd pokazuje się na dalszym
fragmencie nagrania dla kolejnych pojazdów. Odwołujący potwierdził, że w tym fragmencie
urządzenia, tj. zwrotnice i sygnalizatory działały poprawnie, natomiast przy dalszych
zjazdach pojazdu sygnalizatory i zwrotnice nie ustawiały się.
Potwierdza to, iż sposób prezentacji funkcjonalności wynikał z przyjętego scenariusza, który
nie musiał odpowiadać scenariuszom, jakie przyjął Odwołujący na potrzeby własnej
prezentacji.
Ponieważ prezentacja dotyczyła symulowanego wjazdu i zjazdu przedstawienie
danej funkcjon
alności nie musiało uwzględniać wszystkich mechanizmów i zabezpieczeń,

jakie posiada gotowy system. Przygotowując się do prezentacji wykonawca mógł skupić się
na przedstawieniu wyłącznie tych, które miały znaczenie dla oceny oferty w kryterium,
według przyjętego scenariusza. Różnice w sposobie prezentacji funkcjonalności pomiędzy
ofertami nie mogły decydować o zasadności zarzutów. Wyraźnie kwestia ta została
podniesiona w wypowiedzi Odwołującego na rozprawie, w części dotyczącej funkcjonalności
7.4, kiedy w
ykonawca tłumaczył sposób, w jaki sam zaprezentował przejazd tramwaju w
trybie awaryjnym, cyt.:
W systemie Odwołującego na prezentacji uszkodzona zwrotnica była
dodatkowo oznaczona, a ruch pojazdu nie był widoczny, nie został odwzorowany. Następnie
dyspozy
tor może za pomocą systemu zlokalizować pojazd (pojazd nie był widoczny w ogóle
do momentu odwzorowania faktycznej lokalizacji pojazdu)

. Odwołujący wskazał na wybrany
fragment nagrania
, w którym doszło do zestawienia w sposób kolizyjny kilku torów, co
unie
możliwiało dokonanie zjazdu kilku tramwajów zgodnie z rozkładem. Na rozprawie
Przystępujący wyjaśnił w sposób rzeczowy zaistniałą sytuację, tłumacząc błędem ludzkim,
który został naprawiony w trakcie prezentacji. Przystępujący: wyjaśnia, że w trakcie
preze
ntacji to błąd ludzki prezentera, a nie działanie systemu spowodowało problemy
wynikające z ustawienia złych czasów pomiędzy wyjazdami tramwajów, co powodowało, że
zbyt szybko wyjeżdżały i prowadziło to do dalszych problemów, które zostały na bieżąco
rozwi
ązywane. Po zadaniu prawidłowych czasów funkcjonalność została wykonana. Presja
czasu spowodowała, że prezenter chciał w zbliżającym się końcu prezentacji zaprezentować
dalsze funkcjonalności nieobligatoryjne, czego nie udało się w czasie wykonać, a
jednoc
ześnie spowodowało dodatkowe trudności w prezentacji obligatoryjnych, w tym
wskazanej funkcjonalności 7.5. Wyjazd 60 pojazdów został zaprezentowany w czasie
pomiędzy 4:37:35, a 5:20:42. Wskazany fragment nagrania tj. 5:25 dot. stanu, kiedy
wszystkie pojazd
y już wyjechały zgodnie z rozkładem jazdy i dot. późniejszej operacji
niezwiązanej z tym wymaganiem.


Dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu istotnym było wskazanie, czy ostatecznie wszystkie
pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego funkcjonalności zostały zaprezentowane,
niezależnie od układ, czy też kolejności ich przebiegu. Ponieważ prezentacja nie była próbką
gotowego systemu, a jedynie przygotowanym na potrzeby oceny wirtualnym symulatorem z
wprowadzonymi przykładowymi danymi, układzie torowym i elementami zajezdni,
ewentualne korekty dokonywane na bieżąco pozwalały przedstawić funkcjonalności, które
nie musiały działać jako gotowy system spięty z urządzeniami zainstalowanymi na zajezdni
Zamawiającego. Tym samym Izba przyjęła jako niezbędne uwzględnienie również innych
fragmentów nagrania, niż wybrane przez Odwołującego, które potwierdziły prawidłowość
oceny Zamawiającego (szczegółowo opisane w piśmie procesowym Przystępującego).

Izba oddaliła zarzut wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co miałoby wynikać z
oświadczenia o posiadaniu funkcjonalności, które nie zostały przedstawione Zamawiającemu
w trakcie prezentacji. Z uwagi na ograniczenie czasowe, a w jakim wykonawcy mieli
przedstawić działanie funkcjonalności, w tym powstałe problemy wymagające korekty na
bieżąco, Wykonawca PSI nie zdążył zaprezentować wszystkich zadeklarowanych
funkcjonalności, co miało swój skutek w postaci braku przyznania punktów. Nie można w
takim stanie sprawy uznać, iż wykonawca mógł celowo wprowadzać Zamawiającego w błąd,
skoro sama deklaracja nie była wystarczająca dla pozytywnej oceny oferty. Jedynie brak
wykazania obowiązkowych wymagań w trakcie prezentacji mógłby rodzić dalsze skutki dla
oferty, która zgodnie z pkt 15.2.3 siwz podlegałaby odrzuceniu. Nie miało to jednak miejsca
w przypadku oferty PSI.

W świetle powyższego Izba oddaliła w całości odwołanie.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz
art. 192 ust. 10
Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 4 w
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238. ze zm.). Izba zaliczyła do
kosztów postępowania wpis uiszczony przez Odwołującego.

Przewodn
iczący: ……………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie