eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1261/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-06-25
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1261/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
bez udziału stron w dniu 25 czerwca 2020 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2020 r.
przez
wykonawcę T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia, Warszawa,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy T-Mobile Polska S.A.,
z siedzibą w Warszawie
kwoty 15 000,
00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczonej t
ytułem wpisu od odwołania.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..……

Sygn. akt: KIO 1261/20

U z a s a d n i e n i e

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawa
Pzp

”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług wysyłania
krótkich wiadomości tekstowych”; dalej „Postępowanie".

W dniu 8 czerwca 2020 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy T-Mobile S.A.
(dalej „Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: art.
24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i
ust. 3 ustawy
Pzp w zw. z §2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, dalej: „Rozporządzenie”)
poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (dalej „Polkomtel”), pomimo iż wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych dotyczącego
wykazania się przez wykonawcę należytym wykonaniem usług lub usługi, o których mowa w
Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.2.3 SIWZ, gdyż przedstawił oświadczenie własne zamiast dowodów
określających, że wskazana w wykazie usług, usługa zrealizowana na rzecz Millenium Bank
S.A. została zrealizowana należycie, podczas gdy nie wystąpiła uzasadniona przyczyna o
obiektywnym charakterze powodująca, że Polkomtel nie był w stanie uzyskać tych
dokumentów, ewentualnie naruszenie art. 26 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwania do
uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącego wykazania się przez wykonawcę
należytym wykonaniem, usług lub usługi, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.2.3
SIWZ.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonania powtórnej czynności badania i oceny
ofert z uwzględnieniem zarzutów postawionych w odwołaniu, wykluczenia Polkomtel z
postępowania ewentualnie, wezwania Polkomtel do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności

technicznej lub zaw
odowej wykazania się przez wykonawcę należytym wykonaniem usług
lub usługi, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.2.3 SIWZ.

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.

W dniu 9 czerwca 2020
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź na
odwołania Zamawiającego, w której oświadczył, iż uwzględnia w całości odwołanie
wniesione przez wykonawcę T-Mobile S.A.

Z
atem, w związku z faktem, że żaden z wykonawców nie przystąpił do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego, postępowanie odwoławcze – stosownie do
dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem
koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo
zamówień publicznych, orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu
uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w
sprawie wyso
kości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972 ze zm.).

Przewodniczący:……………………………...
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie