eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1177/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-06-24
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1177/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2020 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 maja 2020 r. przez wykonawcę Hochtief
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,


w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie,

przy udziale wykonawcy
Unibep S.A., z siedzibą w Bielsku Podlaskim zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:
1.
Oddala odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Hochtief Polska S.A., z siedzibą w
Warszawie
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Hochtief Polska S.A., z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania;

2.2.
zasądza od wykonawcy Hochtief Polska S.A., z siedzibą w Warszawie na rzecz
zamawiającego Centrum Nauki Kopernika, z siedzibą w Warszawie kwotę 3

600 zł 00 gr (słownie: trzy tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

……………………………….

Sygn. akt:
KIO 1177/20

UZASADNIENIE


W dniu 29 maja 2020 r. do Prezes
a Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy
HOCHTIEF Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący”) zarzucając
zamawiającemu: Centrum Nauki Kopernik (dalej „Centrum Nauki Kopernik”) naruszenie:

1)
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez bezrefleksyjne przyjęcie, że UNIBEP S.A. spełnia
warunki udziału w postępowaniu, w sytuacji, gdy z Wykazu osób nie sposób
wywnioskować, że poszczególne osoby tam wskazane posiadają doświadczenie w
konkretnym zakresie przed
miotowym, wymaganym przez Zamawiającego,
skutkiem czego Zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy UNIBEP S.A.,
który przedstawił niepełne informacje i celowo przemilczał braki w doświadczeniu
osób wskazanych w Wykazie osób;
2)
art. 26 ust. 4 Pzp poprzez zan
iechanie wezwania UNIBEP S.A. do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.
1 Pzp, skutkiem czego Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z
pominięciem niezbędnych oświadczeń i dokumentów i bez wiedzy o faktycznym
doświadczeniu osób które mimo to uznał za wystarczające dla stwierdzenia, że jest
to doświadczenie odpowiadające wymaganiom SIWZ;
3)
art. 91 Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej,
która z
uwzględnieniem kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 12.1.4. oraz 12.1.5. SIWZ,
nie mogła być za taką uznana, gdyż zarówno z przedłożonego Wykazu osób, jak i
Formularza oferty UNIBEP S.A. nie sposób wywnioskować o spełnianiu przez
UNIBEP S.A. kryteriów wskazanych w pkt 12.1.4. oraz 12.1.5, za które tej ofercie
przyznano punkty. Ani złożony Wykaz osób ani Formularz ofertowy nie zawierają
informacji o zakresie doświadczenia osób, który pozwalałby taką punktację
przyznać w szczególności nie określają liczby inwestycji, w których wskazane
osoby p
ełniły wymagane funkcje i rzeczowego zakresu tych inwestycji a więc nie
sposób ustalić, czy posiadają punktowane doświadczenie;
4)
art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp
poprzez zaniechanie przez Zamawiającego
wykluczenia z postępowania UNIBEP S.A., pomimo tego, że wykonawca ten w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, polegającego na
przemilczeniu faktycznego zakresu doświadczenia, wprowadził Zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust.
1 pkt 12) ustawy Pzp, tj. podstawie wykluczenia z Postępowania,

przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ w zakresie spełniania warunków
udziału w postępowaniu(w tym doświadczenia osób kierowanych do wykonania
zamówienia);
5)
art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp
poprzez zaniechanie przez Zamawiającego
wykluczenia z postępowania UNIBEP S.A., pomimo tego, że wykonawca ten w
wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa, polegającego na przemilczeniu
faktycznego doświadczenia osób kierowanych do wykonania zamówienia
wprowadz
ił w błąd Zamawiającego, co do faktycznego doświadczenia osób
ocenianych w ramach kryteriów ceny ofert zgodnie z pkt. 12.1.4. i 12.1.5 SIWZ,
które to kryteria Zamawiający zastosował w ramach oceny ofert;
6)
art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niezapewnienie uczc
iwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, poprzez zaniechanie obligatoryjnych działań przez
Zamawiającego, który to zarzut jest konsekwencją powyższych.

W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i
nakazanie Z
amawiającemu: (i) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z
dnia 19 maja 2020r.; (ii) wykluczenia UNIBEP S.A.; (iii)
powtórzenie czynności badania i oceny
ofert; (iv) dokonanie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, ewentualnie: (v)
u
nieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 19 maja 2020 r.; (vi)
wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp do uzupełnienia dokumentów złożonych
przez UNIBEP S.A.; (viii) ponownego badania i oceny ofert oraz wyboru oferty
najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu podniesionych
zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Budowa
Budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki
Kopernik (2)".

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia obowiązani byli do
wykazania, że: 4.1.3.2. dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania
funkcji Kiero
wnika Budowy, posiadającą:

 uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń,
 minimum 5 lat doświadczenia zawodowego polegającego na pełnieniu funkcji
Kierownika Budowy zdobytego przy inwestycji bud
owlanej kubaturowej polegającej na

budowie (z wyłączeniem nadbudowy) lub przebudowie budynku o powierzchni
użytkowej objętej robotami nie mniejszej niż 4 000,00 m2 (słownie: cztery tysiące
metrów kwadratowych).
4.1.3.3.
dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Kierownika
Projektu w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającą minimum 5 lat
doświadczenia zawodowego polegającego na pełnieniu funkcji Kierownika Projektu,
Koordynatora Projektu lub Dyrektora Projektu zdobytego przy realizacji inwestycji budowlanej
kubaturowej polegającej na budowie (z wyłączeniem nadbudowy) lub przebudowie budynku o
powierzchni użytkowej objętej robotami nie mniejszej niż 4 000,00 m2 (słownie: cztery tysiące
metrów kwadratowych).

Za
mawiający przez pełnienie funkcji Kierownika Projektu, Koordynatora Projektu lub Dyrektora
Projektu rozumie osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, zarządzającą projektem i procesami
bezpośrednio na budowie oraz działającą w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach
związanych z wykonaniem Umowy.

4.1.3.4.
dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Manager BIM
posiadającą wykształcenie techniczne oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj. co
najmniej 12 miesięczne doświadczenie polegające na stosowaniu technologii BIM (w
szczególności: tworzenie lub koordynacja międzybranżowa modeli BIM, weryfikacja
poprawności modelu z założeniami, posługiwanie się dokumentami BIM, tj. Wymagania BIM
lub Plan Realizacji BIM), umiejętność pracy z plikami w otwartych formatach (ifc, bcf),
związane z budową lub sprawowaniem nadzoru nad realizacją inwestycji kubaturowej lub
projektowaniem budynku kubaturowego, o powierzchni użytkowej minimum 4 000,00 m2
(słownie: cztery tysiące metrów kwadratowych).

4.1.3.5. dy
sponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika
robót, która posiada:

 uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń,
 minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót lub Kierownika
Budowy, z zakresu prac odpowiadającym uprawnieniom konstrukcyjno-budowlanym.

4.1.3.6.
dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika
robót, która posiada:

 uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót obejmujących zakres
prac odpowiadający uprawnieniom instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.

4.1.3.7 dyspon
ują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika
ro
bót, która posiada:
 uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz
elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót obejmujących zakres
prac odpowiadający uprawnieniom instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

W celu potwierdzenia spełnienia powyżej przytoczonych warunków udziału, wykonawcy
zobowiązani zostali do złożenia: w pkt. 5.4.3. SIWZ: wykazu osób w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej określonego w pkt. 4.1.3.2.
-
4.1.3.7., wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia (w zakresie ilości) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

Odwołujący ponadto wskazał, że SIWZ zawiera zastrzeżenie znajdujące się poniżej
wskazanych w pkt 4.1.3.1 -
4.1.3.7 warunków udziału w postępowaniu, iż „Zamawiający w pkt
4.1.3.1 - 4.1.3.7 uzna d
oświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu zamówienia przy realizacji inwestycji budowlanych kubaturowych w kategorii
obiektów budowlanych załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.
U. 2018.1202 t.j.) w k
ategorii od IX do XVII. Zamawiający przy realizacji inwestycji budowlanej
rozumie wykonywanie robót budowlanych (zgodnie z art. 3 ust 7 ustawy Prawo budowlane)
polegających na: budowie (z wyłączeniem nadbudowy) lub przebudowie”.

W treści postanowień SIWZ, zawartych w pkt 12 wskazano, że Zamawiający przyznając
punkty w kryteriach takich jak „Doświadczenie Kierownika Budowy" lub „Doświadczenie
Kierownika Projektu" będzie dokonywał oceny „na podstawie wskazanego przez Wykonawcę

w Formularzu oferty doświadczenia osoby kierowanej przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu zamówienia".

Odwołujący wskazał, że Zamawiający skierował do UNIBEP S.A., na podstawie art. 26 ust. 1
ustawy Pzp wezwanie do złożenia Wykazu osób według udostępnionego przez
Zamawiającego wzoru formularza.

Zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 oraz art. 91 ustawy Pzp

Odwołujący wskazał, że zgodnie z § 2 ust 4 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126
(zm. Dz.U. z 2018r. poz. 1993) zgodnie z którym wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu składa wykaz osób, (...), wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (...).
Oznac
za to, że w wykazie muszą być zawarte informacje o kwalifikacjach zawodowych, takie,
aby z ich lektury można było uzyskać odpowiedź o posiadaniu przez osobę, której informacje
dotyczą kwalifikacji niezbędnych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

W ocenie Odwołującego istotnym słowem w cytowanym wyżej fragmencie Rozporządzenia
jest także słowo „potwierdził". Celem przedłożenia stosownych informacji przez Wykonawcę
Zamawiającemu nie jest bowiem jedynie udzielenie odpowiedzi, że warunek spełnia, ale
umożliwienie Zamawiającemu dokonania samodzielnej weryfikacji tego, czy warunki te
rzeczywiście są spełnione. Oznacza to, że informacje takie muszą zawierać wszystkie dane
odnośnie kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia wskazanych
osób, jakich posiadanie jest wymagane dla wykonania przedmiotu zamówienia. Dane te
muszą być wprost zawarte w informacji dostarczonej przez wykonawcę. W ocenie
Odwołującego nie jest uprawnione zastąpienie ich domniemaniem, że skoro wykonawca
wskazuje da
ną osobę, jako posiadającą wymagane kwalifikacje, to musi je ona posiadać.
Jeżeli na podstawie dostarczonych informacji nie można ustalić, czy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, to należy uznać, że wykonawca nie wykazał spełnienia tych
warun
ków, co stanowi podstawę do jego wykluczenia.

Odwołujący wskazał, że Zamawiający określił w SIWZ szczegółowo wymogi dotyczące
kwalifikacji i doświadczenia osób kierowanych do wykonania zamówienia, zatem informacje
przedstawione przez wykonawców powinny były potwierdzić ich spełnienie. Byłoby to możliwe

jedynie wtedy, gdyby treść informacji złożonych w postępowaniu zawierała wszystkie dane
dotyczące spełnienia poszczególnych wymogów stawianych przed takimi osobami. Brak
któregokolwiek elementu uniemożliwia bowiem prawidłową weryfikację przez Zamawiającego
spełnienia tych warunków. W szczególności brak możliwości posiłkowania się danymi w
oświadczeniu JEDZ, gdyż ten nie zawierał szczegółowych informacji w tym zakresie.

Odwołujący wskazał, że w analizowanym przetargu wykonawca UNIBEP S.A. przedstawił
wykaz osób kierowanych do wykonania zamówienia na formularzach sporządzonych według
wzoru udostępnionego przez Zamawiającego. We wzorze tym znalazło się miejsce na
informacje dotyczące podanego w latach doświadczenia poszczególnych osób. Wskazano, że
miejsce na podanie informacji o kwalifikacjach tj.
doświadczeniu i jego zakresie rzeczowym by
zweryfikować czy zakres ten odpowiada rodzajowo wymogom określonym w treści SIWZ, w
szczególności doświadczenia „przy realizacji inwestycji budowlanych kubaturowych w
kategorii obiektów budowlanych załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane w kategorii od IX do XVII. Zamawiający przy realizacji inwestycji budowlanej
rozumie wykonywanie robót budowlanych (zgodnie z art. 3 ust 7 ustawy Prawo budowlane)
polegających na: budowie (z wyłączeniem nadbudowy) lub przebudowie"

Odwołujący wskazał, że Kolumna 3 wykazu nakazuje by obok informacji o uprawnieniach,
którą zamieścił w niej wykonawca UNIBEP SA osób znalazły się w niej informacje o
kwalifikacjach (tj. w tym przypadku także doświadczeniu) posiadanym przez osobę, której
dane dotyczą, gdyż tego wymagają przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów. Brak
podania przez wykonawcę UNIBEP S.A informacji o tych kwalifikacjach i poprzestanie na
wykazaniu uprawnień jest oddaniem informacji niewystarczających do oceny czy warunek
udziału w postępowaniu został spełniony.

W ocenie Odwołującego informacje zawarte w przedstawionym przez UNIBEP S.A. wykazie
zawierały jedynie informacje odnośnie okresu uzyskania doświadczenia, bez szczegółowych
danych, że doświadczenie to było uzyskiwane w zakresie określonym wymogami SIWZ.

W ocenie Odwołującego zakresu podanych przez UNIBEP S.A. informacji o doświadczeniu
osób, nie można uznać za potwierdzające rzeczywiste spełnienie warunków dotyczących
doświadczenia tych osób. Takiego jednoznacznego potwierdzenia nie można bowiem zastąpić
domniemaniem, że skoro w wykazie osób wskazuje się okres doświadczenia np. kierownika
budowy,
to cały ten okres lub przynajmniej odpowiednio długa jego część była uzyskana w
warunkach określonych w SIWZ.

W ocenie Odwołującego doszło do sytuacji, w której Zamawiający, otrzymując od wykonawcy
UNIBEP S.A. informację o kwalifikacjach osób kierowanych do realizacji zamówienia bez
uzupełnienia ich treści o dodatkowe dane, odnoszące się do wymogów SIWZ, nie mógł
stwierdzić, czy wszystkie wymogi zostają spełnione. Tym samym, nie doszło do wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Odwołujący wskazał, że wykonawcę UNIBEP S.A. obciążał ciężar dowodu o spełnieniu
warunku udziału w postępowaniu. Wskutek braku informacji, jaki był faktyczny okres
doświadczenia każdej osoby wymienionej w wykazie osób, uzyskany w warunkach
określonych w SIWZ, Zamawiający nie mógł zweryfikować prawidłowości przeprowadzonej
oceny ofert wedle kryteriów podanych w punkcie 12 SIWZ. Kryteria te opierają się bowiem na
kompletnym spełnieniu wymagań SIWZ zawartych w pkt. 4.1.3.1 - 4.1.3.7 SIWZ, a nie na
ogólnej, oderwanej od tych wymogów ocenie kariery zawodowej osób, którymi wykonawca
zamierza się posłużyć. W konsekwencji, Zamawiający nie mógł ustalić zgodnej z
dokumentacją postępowania ostatecznej oceny ofert gdyż złożone wykazy nie potwierdzają
możliwości utrzymania oceny w kryterium doświadczenia osób dokonanej na podstawie
danych z formularza ofertowego, a wręcz nakazują uznać, że jest ona wadliwa, gdyż
wykonawca UNIBEP SA nie wykazał, że oceniane osoby doświadczenie wymagane posiadają

W związku z powyższym, w ocenie Odwołującego, należy uznać, że w zaistniałym stanie
faktycznym Zamawiający był co najmniej zobligowany do wezwania, na podstawie art. 26 ust.
3 ustawy Pzp, wykonawcę UNIBEP S.A. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających
spełnienie warunku dysponowania osobami posiadającymi wymagane zgodnie z SIWZ
doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Informacje podane w treści
przedstawionych formularzy nie zawierały wszystkich elementów, na podstawie których
Zamawiający mógłby zweryfikować, czy wskazane osoby dysponują doświadczeniem
wymaganym postanowieniami SIWZ. Taka rozbieżność pomiędzy treścią wzoru wykazu osób,
a SIWZ stanowiła wystarczającą przesłankę do skorzystania z uprawnienia do
przeprowadzenia czynności zbadania rzeczywistego zakresu doświadczenia osób
kierowanych przez wykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.

Odwołujący wskazał, że w przypadku, gdyby po wezwaniu przez Zamawiającego, wykonawca
UNIBEP S.A. nie
uzupełnił dokumentów o brakujące dane lub po dokonaniu takiego
uzupełnienia, nie wykazałby spełnienia wszystkich wymogów SIWZ dla każdej z wymienionych
w wykazach osób, wykonawca UNIBEP S.A. podlegaliby wykluczeniu.

Odwołujący zwrócił przy tym uwagę, że dla oceny w ramach kryteriów oceny ofert
bezskuteczne są uzupełnienia informacji dokonane w trybie art. 26 ust 3 i 4. Stąd przy braku
informacji o wymaganym doświadczeniu osób ujętych w wykazie - ocena oferty w tym
kryterium powinna wynosić zero punktów.

Co do zarzutu naruszenia art. 91
ustawy Pzp Odwołujący wskazał, że zarzut ten dotyczy
dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert
wskazanych w pkt
12.1.4. oraz 12.1.5. SIWZ, w sytuacji, gdy zarówno z przedłożonego
Wykazu osób, jak i Formularza oferty UNIBEP S.A. nie sposób wywnioskować o spełnianiu
przez UNIBEP S. A. wymogów z kryteriów tam wskazanych, z uwagi na fakt, że ani złożony
Wykaz osób ani Formularz oferty nie zawiera przedmiotowego zakresu doświadczenia, w
szczególności nie określa liczby inwestycji, w których wskazane osoby pełniły wymagane
funkcje. Przyznanie punktów w ramach w ramach przedmiotowych kryteriów osób zostało
dokonane jedynie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy UNIBEP S.A., z pominięciem
wykazania przedmiotowego zakresu doświadczenia, co świadczy o rażącym naruszeniu
dyspozycji art. 91 Pzp.
Odwołujący powołał się na uchwałę KIO z dnia 18 lipca 2014 r. (KIO/KD
60/14)

Zarzut naruszenia przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy Pzp

W ocenie Odwołującego wykonawca UNIBEP S.A. w przedmiotowym postępowaniu
zobowiązany był do złożenia Wykazu osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku zdolności technicznej i zawodowej określonego w pkt. 4.1.3.2. - 4.1.3.7. wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (w zakresie
ilości) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Wykonawca UNIBEP S.A., składając Wykaz osób wskazał Zamawiającemu, że spełnia
warunek do
tyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Przedstawiony Wykaz osób
nie zawiera jednak zakresu przedmiotowego
doświadczenia określonych osób.

Ustawodawca w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp w sposób jednoznaczny przesądził,
iż wykonawca może przekazać informacje wprowadzające w błąd w sposób zamierzony -
celowo wprowadzić zamawiającego w błąd lub dopuszczając się rażącego niedbalstwa - czyli
przez własne niedopatrzenie. Rażące niedbalstwo jako jeden z przypadków winy nieumyślnej
oznacz
a zachowanie się w sposób istotnie odbiegający od oczekiwań stawianych wobec

podmiotów działających na rynku profesjonalnie. Odwołujący powołał się na wyrok SO w
Krakowie w wyr. z 8.3.2017 r. (II Ga 1019/16, niepubl.).
Zdaniem Odwołującego sytuacja, w
której Wykonawca podaje niepełne informacje lub celowo przemilcza fakt, że formularz
Wykazu osób nie zawiera zakresu przedmiotowego doświadczenia wskazywanych osób jest
działaniem co najmniej rażąco niedbałym. Można równocześnie przyjąć, że zaniedbanie
wykazan
ia przedmiotowego doświadczenia osób było działaniem celowym, z uwagi na fakt,
że osoby te nie posiadają wymaganego przedmiotowego doświadczenia.

W ocenie Odwołującego wypełnione zostały wszystkie przesłanki wynikające z przepisu art.
24 ust. 1 pkt 16) us
tawy Pzp, tj. (1) przedstawienie przez Wykonawcę nieprawdziwych
informacji, że spełnia warunek udziału w postępowaniu wskazany w rozdziale 4 SIWZ; (2)
wprowadzenie Zamawiającego w błąd i (3) zamierzone działanie Wykonawcy. W konsekwencji
takiego oświadczenia Zamawiający doszedł do przekonania, że Wykonawca wykazał
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a jego oferta została wybrana, a zatem
przedstawienie nieprawdziwych informacji wprowadziło Zamawiającego w błąd. W kwestii
stopnia zawinienia podkreślić jeszcze raz należy, że działanie Wykonawcy wypełnia znamiona
co najmniej rażącego niedbalstwa, jeśli nie zamierzonego, celowego działania. Przyjęcie
przeciwnego zapatrywania prowadziłoby do uchybiającego zasadom logicznego rozumowania
wniosku, że Wykonawca ten nie miał pełnej wiedzy o wymogach SIWZ w zakresie warunków
udziału w postępowaniu.

W ocenie Odwołującego, powyższe stanowisko jest zasadne również w zakresie zarzutu
naruszenia określonego w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Wykonawca, poprzez
przemilczenie faktu, że Wykaz osób nie zawiera rubryki przedmiotowego zakresu
doświadczenia, przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, tj. informacje
w zakresie spełniania kryteriów ceny ofert w Postępowaniu, zgodnie z pkt. 12.1.4. SIWZ, które
to kryteria Zamawiający zastosował w ramach oceny ofert. Wykonawcy, zgodnie z pkt 12.1.4
i 12.1.5. SIWZ, zostały zatem przyznane punkty w ramach kryterium „Doświadczenie
kierownika budowy" oraz „Doświadczenie kierownika projektu" w sytuacji braku wykazania
przedmiotowego zakresu
doświadczenia wskazanych osób.

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp


Mając na uwadze powyższe, w ocenie Odwołujący, doszło do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp poprzez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób niezapewniający
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz wybór oferty, która

winna zostać odrzucona lub została złożona przez wykonawcę, który winien być wykluczony
lub odrzucony, jak też wobec zaniechanie obowiązków przez Zamawiającego.

Izba ustaliła co następuje:

Izba
rozpoznając sprawę uwzględnił akta sprawy odwoławczej, w rozumieniu § 8 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092).

Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest: „Budowa Budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w
ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik (2)".

W Rozdziale
4 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia”,
Zamawiający wskazał, że Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani byli
do wykazania, że:

4.1.3.2. dysponu
ją co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Kierownika
Budowy, posiadającą:

 uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń,
 minimum 5 lat doświadczenia zawodowego polegającego na pełnieniu funkcji
Kierownika Bud
owy zdobytego przy inwestycji budowlanej kubaturowej polegającej na
budowie (z wyłączeniem nadbudowy) lub przebudowie budynku o powierzchni
użytkowej objętej robotami nie mniejszej niż 4 000,00 m2 (słownie: cztery tysiące
metrów kwadratowych).

4.1.3.3. dy
sponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Kierownika
Projektu w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającą minimum 5 lat
doświadczenia zawodowego polegającego na pełnieniu funkcji Kierownika Projektu,
Koordynatora Projektu lub Dyrektora Projektu zdobytego przy realizacji inwestycji budowlanej
kubaturowej polegającej na budowie (z wyłączeniem nadbudowy) lub przebudowie budynku o
powierzchni użytkowej objętej robotami nie mniejszej niż 4 000,00 m2 (słownie: cztery tysiące
metrów kwadratowych).

Zamawiający przez pełnienie funkcji Kierownika Projektu, Koordynatora Projektu lub Dyrektora
Projektu rozumie osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, zarządzającą projektem i procesami
bezpośrednio na budowie oraz działającą w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach
związanych z wykonaniem Umowy.

4.1.3.4. dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Manager BIM
posiadającą wykształcenie techniczne oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj. co
najmniej 12 mi
esięczne doświadczenie polegające na stosowaniu technologii BIM (w
szczególności: tworzenie lub koordynacja międzybranżowa modeli BIM, weryfikacja
poprawności modelu z założeniami, posługiwanie się dokumentami BIM, tj. Wymagania BIM
lub Plan Realizacji BIM
), umiejętność pracy z plikami w otwartych formatach (ifc, bcf),
związane z budową lub sprawowaniem nadzoru nad realizacją inwestycji kubaturowej lub
projektowaniem budynku kubaturowego, o powierzchni użytkowej minimum 4 000,00 m2
(słownie: cztery tysiące metrów kwadratowych).

4.1.3.5. dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika
robót, która posiada:

 uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjaln
ości konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń,
 minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót lub Kierownika
Budowy, z zakresu prac odpowiadającym uprawnieniom konstrukcyjno-budowlanym.

4.1.3.6. dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika
robót, która posiada:
 uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wo
dociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót obejmujących zakres
prac odpowiadający uprawnieniom instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4.1.3.7 dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika
robót, która posiada:

 uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót obejmujących zakres
prac odpowiadający uprawnieniom instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

W celu potwierdzenia spełnienia powyżej przytoczonych warunków udziału, wykonawcy
zobowiązani zostali do złożenia: w pkt. 5.4.3. SIWZ: wykazu osób w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej określonego w pkt. 4.1.3.2.
-
4.1.3.7., wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia (w zakresie ilości) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego,
a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

Zama
wiający w pkt 12 SIWZ określił „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. Obok kryterium
ceny, gwarancji izolacji, gwarancji konstrukcji stalowych,
Zamawiający w pkt 12.1.4. SIWZ (str.
11) ustanowił kryterium — „Doświadczenie Kierownika Budowy” o wadze 15%. Dodatkowo w
pkt 121.5 SIWZ (str. 12) Zamawiający przewidział kryterium „Doświadczenie kierownika
projektu" nadając mu wagę 5%.

Zamawiający określił następujący sposób oceny punktowej:
- 0 pkt
pełnił lub pełni funkcję Kierownika Budowy przy realizacji do 3 inwestycji budowlanych;
-
5 pkt pełnił lub pełni funkcję Kierownika Budowy przy realizacji od 4 do 6 inwestycji
budowlanych;
-
10 pkt pełnił lub pełni funkcję Kierownika Budowy przy realizacji powyżej 6 inwestycji
budowlanych.

Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy dodatkowe 5 pkt jeżeli wskazana przez Wykonawcę
do realizacji przedmiotu zamówienia osoba pełniła lub pełni funkcję Kierownika budowy przy
rea
lizacji jednej inwestycji, o której mowa wyżej z wykorzystaniem technologii BIM przez okres
min 6 miesięcy

W odniesieniu natomiast do kryterium „Doświadczenie Kierownika Projektu", Zamawiający
określił w pkt 12.1.5. SIWZ, iż dokonując oceny oferty wykonawcy, przyzna 5 pkt za wskazanie
osoby, która pełniła lub pełni funkcję Kierownika Projektu, Koordynatora Projektu lub Dyrektora

Projektu przy realizacji inwestycji o wskazanych parametrach z wykorzystaniem technologii
BIM.

Zamawiający wskazał także w pkt 12.1.4. oraz 12.1.5 SIWZ sposób weryfikacji spełnienia
wymogów właściwych dla ww. kryteriów podając, iż „Doświadczenie Kierownika Budowy” oraz
„Doświadczenie Kierownika projektu" będzie rozpatrywane na podstawie wskazanego przez
Wykon
awcę w doświadczenia osoby kierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia.

Zamawiający w pkt 12.1.4. i 121.5 SIWZ zażądał jednocześnie, aby w Formularzu oferty
wykonawcy:

-
wskazali osoby skierowane do realizacji zamówienia na stanowiska Kierownika Budowy oraz
Kierownika Projektu;
-
wskazali osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisko Kierownika Budowy
„wskazując posiadane doświadczenie na ilości zrealizowanych lub realizowanych inwestycji
budowlanych kubaturowych" o podanych cechach;
-
poświadczyli doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika Projektu.

Zamawiający w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wymagał w pkt 1.4 i
1.5. podania informacji o (1) skierowanych do realizacji zamówienia na stanowisko kierownika
budowy oraz kierownika projektu (2) informacji - poprzez p
ostawienie we właściwej kratce „X”
-
o doświadczeniu w zakresie liczby inwestycji w których wskazana w ofercie osoba pełniła lub
pełni funkcje kierownika budowy (3) informacji o doświadczeniu w zakresie pełnienia funkcji
Kierownika Budowy przy realizacji inwestycji z wykorzystaniem technologii BIM (4)
poświadczenie doświadczenia osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika Projektu.

Izba ustaliła, ze stosownie do pkt 9.5.1. SIWZ złożona oferta powinna zawierać wypełniony
Formularz oferty. Poza Formularzem oferty, SIWZ
Zamawiający nie określił innych
dokumentów na potwierdzenie spełnia wymogów wynikających z kryteriów oceny ofert
dotyczących „Doświadczenia Kierownika Budowy” oraz „Doświadczenia Kierownika Projektu”.

Izba ustaliła, że Zamawiający załączył jako Załącznik nr 2 do SIWZ wzór Oświadczenia
wykonawcy
– wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymagał
podania nas
tępujących informacji:

1)
Imię i nazwisko

2) Kwalifikacje/uprawnienia zawodowe wraz
z podaniem specjalności wynikającej z
uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnienia) lub innego dokumentu
określonego
zakres posiadanych
kwalifikacji/uprawnień zawodowych
3) Zakres
czynności, które będą wykonywane przez wskazaną osobę
4)
Doświadczenie w latach
5)
Podanie podstawy do dysponowania wskazana osobą
6)
Informacje dotyczące wpisu do Izby Samorządu Zawodowego – nr ewidencji członka;
termin ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej.

Izba ustaliła, że Przystępujący w dniu 28 lutego 2020 r. złożył ofertę w postępowaniu. W pkt
1.4 oraz 1.5 Formularza ofert wskazał osoby na funkcję Kierownika Budowy oraz Kierownika,
Koordynatora, Dyrektora Projektu i w wybranych rubrykach formularza
postawił znak „X”.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 11 marca 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1
ustawy Pzp wezwał Przystępującego do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wraz z wezwaniem
Zamawiający przesłał wzór załącznika nr 2 – Wykaz osób skierowanych do realizacji
zamówienia.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, pismem z dnia 26 marca 2020 r., Przystępujący
złożył wymagane dokumenty, w tym wypełniony Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych
do realizacji zamówienia.

Zgodnie z informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19 maja 2020 r., Zmawiający
uznała ofertę Przystępującego za najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Izba zważyła co następuje:

Izba ustaliła, że Odwołujący - jako wykonawca, którego oferta w przypadku potwierdzenia się
zarzutów odwołania może zostać wybrana jako najkorzystniejsza - spełnia określone w art.
179 ust. 1 ustawy
Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w
uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów Pzp może spowodować
poniesienie przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. Zamawiający
prowadzi postępowanie z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej”. Zauważyć należy, ze
oferta Odwołującego jest trzecią w rankingu ofert, jednakże przy zasadach procedury
odwróconej najpierw dokonywana jest merytoryczna ocena ofert, następnie zamawiający

wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, tylko wykonawcę którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Nie
można zatem wykluczyć, iż zarówno pierwszy jak i drugi w kolejności wykonawca, których
oferty nie zostały ostatecznie zweryfikowane na podstawie dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu potwierdzą ostatecznie spełnianie warunków, a
wtedy Odwołujący ma szanse na uzyskanie zamówienia. W tej procedurze wykonawca będzie
miał potencjalnie możliwość uzyskania zamówienia, jeżeli jego oferta będzie ważna i sam nie
będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, poprzez dokonanie czynności ponownej oceny
ofert. Z uwagi na powyższe rozważania Izba uznała, że wniosek Przystępującego o oddalenie
odwołania, z uwagi na brak spełniania przesłanek interesu nie zasługiwał na uwzględnienie.

W ocenie Izby nie potwierdziły się zarzutu podniesione w odwołaniu, co skutkowało jego
oddaleniem.

Wskazać należy na wstępie, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o
udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 2)
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, 3) brak podstaw wykluczenia, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o
zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Szczegółowy katalog dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu i wykazanie braku przesłanek do wykluczenia zawarty został w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wydanym na podstawie
art. 25 ust. 2 ustawy Pzp, dalej
„Rozporządzenie w sprawie dokumentów”.

Zauważyć należy, że w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów, ustawodawca wskazał w §1
iż określa ono rodzaj dokumentów jakie zamawiający może żądać zamawiający od
wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane. Tym
samym podkreślić należy, że ustawodawca pozostawił zamawiającym szeroki margines
swobody co do sposobu określenia i weryfikacji rzetelności wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Posłużenie się przez ustawodawcę w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
zwrotem „może” oznacza, że zamawiający mogą odstąpić od wymogu składania jakichkolwiek
dokumentów na potwierdzenie swoich kwalifikacji czy potencjału osobowego/technicznego.

Zgodnie z
§ 2 pkt 4, ppkt 10, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej zamawiający może żądać wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Mając na uwadze powyższe, Izba wskazuje, że na zamawiającym ciąży obowiązek
zapewnienia, aby określone przez niego warunki pozwalały na wyłonienie wykonawcy
dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Przy czym zamawiający, formułując
swoje wymagania, winien to uczynić w sposób jasny i precyzyjny, tak, aby wykonawcy
weryfikujący czy są w stanie spełnić warunki i złożyć ofertę w postępowaniu, nie mieli trudności
z odczytaniem wymogów zamawiającego, a także, aby na etapie badania i oceny ofert
ograniczyć pole ewentualnych niejasności i nieporozumień.

Nie ulega wątpliwości, że zamawiający będąc dysponentem środków publicznych na realizację
określonego celu jest odpowiedzialny za przygotowanie postępowanie przetargowego i
wyłonienie wykonawcy dającego rękojmie prawidłowej realizacji zamówienia. Weryfikacji
rzetelności i doświadczenia poszczególnych wykonawców służą co do zasady sprecyzowane
przez zmawiającego w dokumentacji przetargowej warunku udziału w postępowaniu w
zakresie wiedzy i do
świadczenia, zdolności technicznych czy zasobów osobowych
niezbędnych do realizacji zamówienia. Następstwem ustalenia przez zamawiającego
warunków udziału w postępowaniu, jest konieczność wskazania jakie środki dowodowe, w
postaci oświadczeń i dokumentów, należy złożyć w celu wykazania spełniania określonego
warunku. W tym zakresie ponownie
zamawiający, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia
w sprawie dokumentów, zobowiązany jest do określenia i sprecyzowania sposobu w jaki
wykonawcy winny wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Innymi słowy,
z
amawiający winien wskazać katalog środków dowodowych służących weryfikacji
poszczególnych wykonawców pod kątem ich doświadczenia i zdolności do realizacji
zamówienia. Przy czym zaznaczenia wymaga, że określony w SIWZ sposób weryfikacji
warunków udziału w postępowaniu jest wiążący zarówno dla zamawiającego jak i
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyjęty przez zamawiającego
katalog środków dowodowych podlega weryfikacji przez wykonawców na etapie publikacji
SIWZ. Wykonawcy mają możliwość zaskarżenia przyjętych procedur przez zamawiającego
poprzez skorzystanie ze środków ochrony prawnej bądź też akceptacji reguł określonych przez

zamawiającego. Finalne ustalone postanowienia SIWZ, w tym zasady weryfikacji spełnienia
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, winny być stosowane przez
zamawiającego na etapie badania i oceny wykonawców i ich ofert, stosując owe zasady w
sposób niedyskryminacyjny i obiektywny.

W analizowanym stanie fakt
ycznym, na potwierdzenie wykazania spełnienia warunku
zdolności technicznej i zawodowej określonego w pkt. 4.1.3.2. — 4.1.3.7. SIWZ, wykonawcy,
zgodnie z pkt 5.4 w zw. z pkt 5.4.2 rodz. 5 SIWZ, byli zobowiązani do złożenia wykazu osób
wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (w
zakresie ilości) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wzór wykazu został udostępniony przez Zamawiającego wraz z ogłoszeniem o
zamówieniu i SIWZ.

Tym samym Zamawiający określając katalog środków dowodowych służących potwierdzeniu
spełnienia warunku udziału w postępowania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej
wskazał, iż środkiem takim jest Wykaz osób. Przy czym Zamawiający samodzielnie
ukształtował treść owego wykazu, precyzując zakres wymaganych informacji, jakie
wykonawcy winny zamieścić w jego treści. Ukształtowana przez Zamawiającego treść środka
dowodowego w postaci Wykazu osób, składanego na potwierdzenie posiadania wymaganej
zdolności podmiotowej bezpośrednio koreluje z postawionymi w pkt 4.1.3.2—4.1.3.7
wymaganiami oraz kryteriami oceny ofert wynikają cym z pkt 12.1.4. oraz 12.1.5 SIWZ. W
Wyka
zie, w kolumnie 5 podano obowiązek wskazania „Doświadczenie w latach”. Analiza treści
Wykazu jak i zapisów SIWZ jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający nie wymagał podania
przez wykonawców innych informacji, aniżeli liczby lat doświadczenia. W szczególności treść
Wykazu nie wskazuje na obowiązek podania konkretnych inwestycji, na których dedykowany
personel pełnił określone w wykazie czynności, wraz z podaniem okresu, w którym czynności
i funkcje były pełnione na tych konkretnych inwestycjach, lub podania szczegółowych danych
w zakresie ich charakterystyki (kubatura, itp.).

Jak Izba zaznaczyła w uwagach wstępnych, Zamawiający, rozpoczynając procedurę
wyłonienia wykonawcy mającego zrealizować określone zadanie publiczne, przygotowuje
niezbędną dokumentację przetargową, określając jej treść, w tym warunki udziału w
postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji. Skoro w analizowanym stanie faktycznym
Zamawiający zdecydował, iż wystarczające dla niego jest podanie konkretnych danych w
zakresie doświadczenia w latach, a Odwołujący nie wnosił środka ochrony prawnej na treść
SIWZ, za niedopuszczalne byłoby na obecnym etapie postępowania kwestionowanie

informacji żądanych przez samego Zamawiającego (i w jego ocenie wystarczających). To
zmierzałoby bowiem de facto to zmiany zapisów SIWZ na etapie weryfikacji spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, co jest niedopuszczalne. Słusznie zaznaczył
Przystępujący, iż wypełnienie formularza czy jakichkolwiek dokumentów korelujących z treścią
oferty w sposób odmienny od przyjętego w SIWZ mogłoby prowadzić do niezgodności treści
oferty Przystępującego z treścią SIWZ.

Jeżeli Odwołujący miał zastrzeżenia, co do treści Wykazu, stanowiącego element
dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, mógł i powinien zaskarżyć treść tych
dokumentów w terminie 10 dni od ich udostępnienia (publikacji), jednak tego nie uczynił.
Usi
łowanie nałożenia na Przystępującego obowiązku przedłożenia innych informacji, aniżeli
żądane treścią udostępnionych dokumentów, np. spisu inwestycji nie wynika z treści SIWZ, a
tym samym nie może stanowić podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowaniu czy też
nakazania Zamawiającemu wezwania Przystępującego do złożenia dodatkowych
dokumentów.

Zasadnie wskazał również Przystępujący, iż w poprzednim postępowaniu ogłoszonym przez
Zamawiającego, a dotyczącym tożsamego przedmiotu zamówienia i unieważnionym, z uwagi
na brak ofert mieszczących się w budżecie Zamawiającego, treść formularza w postaci wykazu
doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia była inna. Zgodnie z wykazem
wymagane było podanie: podmiotu, dla którego były świadczone usługi, terminu ich
świadczenia, nazwy inwestycji i powierzchni inwestycji. Wykaz w obecnym postępowaniu był
odmienny w swojej treści i nie wymagał podania przez wykonawców tego rodzaju informacji.
Uznać więc należy, że Zamawiający świadomie ukształtował odmiennie treść dokumentacji
postępowania. Jak wskazał Przystępujący, Odwołujący brał udział w poprzednim
postępowaniu i wiedział o różnicach w treści formularza (Wykazu), i pomimo tej wiedzy nie
zgłosił zastrzeżeń do jego treści w aktualnym postępowaniu przetargowym.

W ocenie Izby nie ma również żadnych przesłanek, aby nakazać Zamawiającemu wdrożenie
procedury naprawczej z art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy Pzp. Potrzeba wezwania do wy
jaśnienia
albo do uzupełnienia Wykazu, zachodzi wyłącznie wtedy, gdy w świetle wymagań określonych
przez Zamawiającego w SIWZ co do zakresu środków dowodowych służących weryfikacji
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający samodzielnie czy też w wyniku
informacji przekazanych przez innych wykonawców ma obiektywne wątpliwość co do
spełnienia wymogów określonych w warunku czy kryteriów oceny ofert. Jak już zostało
wskazane, to od z
amawiającego, o czym przesądza treść dokumentacji postępowania, zależy
jakie warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert i za pomocą jakich środków

dowodowych (w tym dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu), winien wykazać
wykonawca. Na kanwie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
środkiem dowodowym, potwierdzającym
spełnienie spornego warunku udziału w postępowaniu jest oświadczenie uregulowane w § 2
ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów wskazane w pkt 5.4 w zw. z pkt 5.4.2
rodz. 5 SIWZ.

Analiza zapisów SIWZ oraz zakresu informacji żądnych przez Zamawiającego w Wykazie
wskazuje na obowiązek podania „doświadczenie w latach” (doświadczenie w zakresie
ilości/liczby), kolumna nr 5, rubryka nr 1. Zwrot „doświadczenie w latach” jest precyzyjny i nie
jest możliwa jego rozszerzająca interpretacja, nakładająca na wykonawców obowiązek
podania innych informacji, aniżeli liczby lat posiadanego doświadczenia. Nie sposób zgodzić
się z Odwołującym, iż obowiązek wskazania przez wykonawców szczegółowego
doświadczenia należy wywieść z kolumny nr 3, rubryki nr 1, zat. „Kwalifikacje/uprawnienia
zawodowe wraz z podaniem specjalność wynikającej z uprawnia budowlanego (w tym nr
uprawnienia) lub innego dokumentu określanego zakres posiadanych kwalifikacji/uprawnień
zawodowych”. W ocenie Izby słowo „kwalifikacje” i słowo „uprawnienia” zawodowe zostały
użyte zamiennie, o czym świadczy nie tylko znak „/”, ale również znacznie słowa „kwalifikacje",
funkcjonujące w słowniku języka polskiego. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN,
przez kwalifikacje należy rozumieć: „wykształcenie i uzdolnienia potrzebne do pełnienia jakieś
funkcji lub wykonywa
nia jakiegoś zawodu”. O tym, że Zamawiający w wykazie użył słów
kwalifikacje/uprawnienia zawodowe zamiennie świadczy także fragment: „wraz z podaniem
specjalność wynikającej z uprawnia budowlanego (w tym nr uprawnienia) lub innego
dokumentu określonego zakres posiadanych kwalifikacji/uprawnień zawodowych”. Z treści
wyżej wskazanej kolumny nr 3 absolutnie nie można wywieść wniosku, jakoby kwalifikacje
oznaczały obowiązek podania doświadczenia i jego zakresu rzeczowego, w tym w odniesieniu
do liczby inwestycji,
jak chciałby Odwołujący. W szczególności, iż wymogu podania
doświadczenia, w latach, dotyczy jedynie kolumna nr 5 Wykazu.

Nie ulega wątpliwości, że Przystępujący uzupełnił Wykaz zgodnie z jego treścią i wymaganiami
SIWZ, wskazując konkretne, wymagane tymi dokumentami, dane personelu. Przystępujący
złożył oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, w tym w zakresie personelu
i uprawniony jest do uzyskania wskazanej liczby punktów w kontekście kryteriów oceny ofert
opisanych pod pkt 12, 1,4 i 12.1.5. Na podstawie prawidłowego wypełnionego Wykazu, który
został złożony przez Przystępującego, Zamawiający w sposób prawidłowy ocenił, iż wykazano
spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wymaganej zdolności
zawodowej, w postaci potencjału kadrowego. W szczególności wymagane lata doświadczenia
są weryfikowane przez Zamawiającego w postaci „Doświadczenie w latach” (kolumna 5), gdzie

należało podać liczbę lat doświadczenia zawodowego. Z treści warunku udziału w
postępowaniu wynika, że Zamawiający nie żądał wskazania innych danych w zakresie
posiadanego przez personel wykonawcy doświadczenia, w szczególności inwestycji na
których dana osoba zdobyła doświadczenie, nie sprecyzowano również charakteru
doświadczenia. Zamawiający wymagał jedynie posiadania określonej, minimalnej liczby lat
doświadczenia, co spełnił Przystępujący.

Podkreślić należy, że Odwołujący postawił Zamawiającemu zarzut ogólny, nie wykazał
skutecznie, na podstawie jakich zapisów SIWZ Zamawiający miałby prawo wystąpienia do
Przystępującego o przedłożenie dodatkowych informacji w celu oceny czy wykonawca
spełnienia warunki udziału w postępowaniu. Odwołujący nie sformułował również żadnego
konkretnego zarzutu w zakresie osób podanych przez Przystępującego w Wykazie, ich
doświadczenia, pełnionych funkcji, itp. W istocie, co słusznie podkreślił Przystępujący, nie jest
wiadome, dlaczego Odwołujący uznał, iż oświadczenie złożone przez Przystępującego o
spełnieniu warunku dotyczącego określonej liczby lat doświadczenia jest niewystarczające i
należy żądać od wykonawcy przedstawienia innych (nie wiadomo jakich) informacji lub
dokumentów. Odwołujący nie wykazał tym samym, aby istniały uzasadnione podstawy do
zastosowania trybu naprawczego, wskazanego w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie wskazano
również na jakiekolwiek obiektywne wątpliwości, które mogłyby mieścić się w hipotezie art. 26
ust. 4 ustawy Pzp.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Odwołującego, iż przez czynność prawną
Zamawiający zmodyfikował regulację Rozporządzenia w sprawie dokumentów. Podkreślić
bowiem należy, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp jak i wydanym na podstawie delegacji
zawartej w art. 25 ust. 2 ustawy Pzp Rozporządzeniu w sprawie dokumentów, Zamawiający
może żądać określonych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. Jest to prawo, nie zaś obowiązek Zamawiającego. Jeśli Zamawiający skorzysta
z tego prawa, to wówczas, ustawodawca określił w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów
katalog dokumentów jakie Zamawiający może żądać od wykonawców. Przy czym, to
Zamawiający jako organizator postępowania przetargowego określa szczegółowo treść
wymaganych przez siebie dokumentów, w sposób jaki Zamawiający uznaje za właściwe
zweryfikowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. W analizowanym
stanie faktycznym, Zamawiający, drogą czynności prawnej wyrażającej się w określeniu w
SIWZ warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich weryfikacji, ukształtował w sposób
wiążący dla wszystkich wykonawców zakres wymaganych dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Czynność ta podlegała weryfikacji ze strony
wykonawców na etapie publikacji SIWZ. Jak Izba wskazał powyżej, Odwołujący nie

zakwestionował zapisów ustalonych przez Zamawiającego, sposobu w jaki Zamawiający
określił i sprecyzował dowody na wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zastosowany przez Zamawiającego katalog środków dowodowych nie narusza, w ocenie Izby,
przepisów Rozporządzenia w sprawie dokumentów. Zamawiający bowiem, zgodnie z
Rozporządzaniem w sprawie dokumentów, żądał Wykazu osób. Szczegółowa treść wykazu tj.
informacje, które, w ocenie Zamawiającego, są niezbędne do weryfikacji spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, jest każdorazowa określona przez Zamawiającego, na potrzeby
danego, konkretnego postępowania. To prawo jak i odpowiedzialność Zamawiającego. Nie
można w tym zakresie mówić o sprzeczności czynności Zamawiającego z przepisami
Rozporządzenia w sprawie dokumentów skoro przepis rozporządzenia pozostawia
Zamawiającemu decyzję o zakresie wymaganych informacji, zaś możliwość weryfikacji takich
decyzji i wynikających z nich zapisów SIWZ jest na obecnym etapie postępowania, spóźniona.

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, że nie doszło do naruszenia art. 26 ust. 3 i 4 ustawy
Pzp.

Nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 91 ustawy Pzp. Podkreślić należy, po
pierwsze,
że wbrew twierdzeniom Odwołującego, formularz cenowy stanowił jedyny
dokument, w oparciu, o który Zamawiający dokonywał oceny ofert w kryteriach oceny ofert
wskazanych w pkt 12.1.4 i 12.1.5 SIWZ. Takim dokumentem nie był Wykaz osób, który
wykonawca składał na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Po
drugie, wbrew twierdzeniem Odwołującego, z treści oferty złożonej przez Przystępującego
wynika liczba inwestycji przy których osoba wskazana do realizacji zamówienia pełnika funkcję
kierownika budowy, a zatem ist
niały podstawy do dokonania oceny oferty w tym kryterium na
podstawie złożonej oferty, co Zamawiający uczynił w sposób prawidłowy. Po trzecie,
podkreślić należy, że Zamawiający nie przewidział w SIWZ wymogu podania w ofercie
informacji o zakresie rzeczowym
inwestycji, którymi kierowały osoby wskazane w ofercie
Przystępującego. Tym samy, żądanie jak chciałby Odwołujący, dodatkowych informacji po
upływie terminu składania ofert od Przystępującego nie ma oparcia w zapisach SIWZ, a tym
samym uznać należy za bezpodstawne. Słusznie wskazał również Zamawiający, że wszyscy
wykonawcy, którzy złożyli oferty w Postępowaniu, w tym Odwołujący, nie zawarli w swoich
ofertach informacji co do zakresu rzeczowego inwestycji, którymi kierowały/kierują osoby
dedykowane na funkc
je kierownika budowy i kierownika projektu, co pośrednio potwierdza, iż
takich informacji Zamawiający po prostu nie wymagał.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp

W ocenie Izby nie żadnych przesłanek do uznania, iż Zamawiający swoim działaniem czy
zaniechaniem naruszył art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. Zgodnie z przywołaną regulacją
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę: (i) który w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji,
że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji'', lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (pkt 16) oraz (ii) wykonawcę, który w
wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W ocenie Izby, Odwołujący nie wykazał przesłanek koniecznych do zastosowania art. 24 ust.
1 pkt 16 czy 17 ustawy Pzp. Nie można zgodzić się z Odwołującym, iż Przystępujący w wyniku
lekkomyślności, niedbalstwa, zamierzonego działania czy rażącego niedbalstwa przemilczał
faktyczny zakres doświadczenia jakie należało wskazać w Wykazie osób. Odwołujący oparł
swój zarzut na błędnym przyjęciu, iż wykonawca miał obowiązek zamieszczenia w Wykazie
informacji dotyczących inwestycji. Jak Izba wskazała powyższej, Przystępujący w sposób
prawidłowy wypełnił Wykaz przygotowany przez Zamawiającego, zawarł w nim informacje
wymagane przez Zamawiającego i nie ma żadnych podstaw do wykluczenia Przystępującego
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 czy 17 ustawy Pzp na podstawie
hipotetycznych założeń Odwołującego co do zakresu informacji jakie wykonawca winien
zawrzeć w Wykazie, który to zakres nie wynikał z dokumentacji przetargowej.

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosz
tów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 972
z zm.).


Przewodniczący: …………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie