eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 690/20, KIO 693/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-05-13
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 690/20
KIO 693/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Poprawa, Katarzyna Prowadzisz, Magdalena Rams

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym
bez
udziału Stron, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A. w dniu 30 marca 2020 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
(1)
Arcadis
Sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(pełnomocnik), (2) INFRA Centrum Doradztwa Spółka z ograniczoną
o
dpowiedzialnością, (3) Instytut Kolejnictwa, adres pełnomocnika: ul. Aleje
Jerozolimskie
142B
02-305
Warszawa,

w postępowaniu odwoławczym
o sygnaturze akt: KIO 690/20 na opracowanie dokumentacji przedprojektowej
w wersji rozszerzonej dla projektu: „Prace na ciągu C-E 59 — odcinek Rzepin -
Szczecin Podjuchy, opracowanie
studium wykonalności”, numer referencyjny:
9090/IRZU/21737/05886/19/P

B. w dniu 30 marca 2020 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
(1)
Arcadis
Sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(pełnomocnik), (2) INFRA Centrum Doradztwa Spółka z ograniczoną
o
dpowiedzialnością, (3) Instytut Kolejnictwa, adres pełnomocnika: ul. Aleje
Jerozolimskie
142B
02-305
Warszawa,

w postępowaniu odwoławczym
o sygnaturze akt KIO 693/20 na opracowanie dokumentacji przedprojektowej
w wersji rozszerzonej dla projektu „Prace na ciągu C-E 59 — odcinek
Świnoujście — Szczecin Dąbie — Szczecin Podjuchy, opracowanie studium
wykonalności”, numer referencyjny: 9090/IRZU/19626/05916/19/P

w
postępowaniach prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe
S
półka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


przy udziale wykonawcy BBF Sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO
690/20
oraz
do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 693/20 po stronie
zamawiającego


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) Arcadis Spółka
z ograniczon
ą odpowiedzialnością (pełnomocnik), (2) INFRA Centrum Doradztwa Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, (3) Instytut Kolejnictwa, adres pełnomocnika: ul. Aleje
Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa, kwoty 30 000
zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych zero groszy), stanowiącej wpis wniesiony w postępowaniach odwoławczych
o sygnaturze akt: KIO 690/20 oraz KIO 693/20.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 690/20
Sygn. akt: KIO 693/20

Uzasadnienie

Zamawiający - PKP Polskie Unie Kolejowe SA prowadzi postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na
1.
„Opracowanie Dokumentacji Przedprojektowej w wersji rozszerzonej dla projektu Prace
na ciągu C-E 59 - odcinek Rzepin - Szczecin Podjuchy, opracowanie Studium
Wykonal
ności"; nr postępowania: 9090/1RZU/21737/05886/19/P (sygn. akt: KIO
690/20). O
głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod nr 2019/S 197-479966 z dnia
14 października 2019 r. oraz na
2.
„Opracowanie Dokumentacji Przedprojektowej w wersji rozszerzonej dla projektu Prace
na ciągu C-E-59-odcinek Świnoujście - Szczecin Dąbie - Szczecin Podjuchy,
opracowa
nie Studium Wykonalności”; nr postępowania:9090/IRZU/19626/05916/19/P
(sygn. akt: KIO 693/
20). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S2019/S 198-482344 z dnia 14
października 2019r.

Postępowania prowadzone są w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości
zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz.1986
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.

W dniu 30 marca 2020 ro
ku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostały wniesione
odwołania (o tożsamej treści) przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
(1) Arcadis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pełnomocnik), (2) INFRA Centrum
Doradztwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (3) Instytut Kolejnictwa, adres
pełnomocnika: ul. Aleje Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa (zwanych dalej
Odwołującym), wobec czynności i zaniechań zamawiającego w postępowaniach o sygn. akt
KIO 690/20, oraz KIO 693/20, tj:
1)
niezgodnej z przepisami Ustawy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej „SIWZ") czynności oceny i badania ofert;
2)
niezgodnej z przepisami Ustawy czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej
przez B
BF Sp. z o.o. (dalej „BBF"), pomimo iż oferta ta podlega odrzuceniu;

3)
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy,
tj, zaniechania odtajnienia (ujawnienia) i udostępnienia Odwołującemu zastrzeżonych
przez wykonawcę BBF jako niejawnych:
a.
wyjaśnień złożonych w trybie art. 90 ust. 1 i 1a Ustawy Pzp, pomimo że informacje
zawarte w tych dokumentach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie zostały skutecznie zastrzeżone;
4) jako zarzut ewentualny, na wypa
dek nieuwzględnienia zarzutu wskazanego w pkt 3
powyżej - zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
Ustawy, tj. zaniechania odrzucenia oferty BB
F, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a BBF nie złożył odpowiednich wyjaśnień -
dokument złożony w trybie art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp nie obala domniemania, że oferta
BBF zawiera rażąco niską cenę;
5)
jako zarzut ewentualny, na wypadek nieuwzględnienia zarzutu wskazanego w pkt 3
powyżej - niezgodnej z przepisami Ustawy oceny wyjaśnień złożonych w trybie art. 90
ust. 1 Ustawy Pzp
, złożonego przez BBF,
6)
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy,
tj. zaniechania udostępnienia Odwołującemu dokumentacji postępowania jawnej
zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
1. naruszenie przepisu art. 91 ust. 1 Ustawy poprzez wybranie jako najkorzystniejszej oferty
BBF;
2. naruszenie przepisu art. 7 ust.
1 Ustawy w związku z naruszeniem art. 8 ust, 1, ust. 2
i ust, 3 Ustawy w związku z naruszeniem art. 96 ust. 3 zdanie drugie Ustawy, poprzez
zaniechanie odtajnienia (ujawnienia) i udostępnienia Odwołującemu:
a.
wyjaśnień złożonych w trybie art. 90 ust. 1 i 1a Ustawy PZP,
pomimo że informacje zawarte w tych dokumentach nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a ponadto wykonawca BBF nie dokonał skutecznego zastrzeżenia informacji
zamieszczonych w
tych wyjaśnieniach;
3.
z ostrożności procesowej jako zarzuty ewentualne, na wypadek nieuwzględnienia zarzutu
wskazanego
w pkt 2 powyżej - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90
ust. 3 Ustawy poprzez nieprawidłową ocenę złożonych przez BBF wyjaśnień złożonych
w trybie art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp
, podczas gdy z treści złożonych wyjaśnień wynika,
że oferta zawiera cenę rażąco niską;
4.
z ostrożności procesowej jako zarzuty ewentualne, na wypadek nieuwzględnienia zarzutu
wskazanego
w pkt 2 powyżej - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90

ust. 3 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty BBF, pomimo iż oferta ta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś wykonawca BBF nie
złożył wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1-3 Ustawy,
5.
naruszenia art. 8 ust. 1 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp poprzez nieudostępnienie
Odwołującemu pełnej dokumentacji postępowania po dniu dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej.
W zwi
ązku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1. u
nieważnienia czynności oceny ofert,
2. p
owtórzenie czynności badania i oceny ofert,
3. odrzucenia oferty BBF,
4. dokonania ponownej oceny ofert,
5. u
dostępnienie Odwołującemu dokumentacji postępowania jawnej zgodnie z art. 96 ust. 3
Ustawy Pzp
od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej w szczególności w zakresie
wyjaśnień złożonych w trybie art. 90 ust. 1 i 1a Ustawy Pzp.
W dniu 3 kwietnia 2020 roku do post
ępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO
690/20 oraz KIO 693/20
zgłosił przystąpienie po stronie zamawiającego wykonawca BBF Sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Przystępujący) wnosząc o oddalenie odwołania.
W dniu 29 kwietnia 2020 roku do Prezesa Kr
ajowej Izby Odwoławczej wpłynęła
odpowiedź Zamawiającego na odwołanie o sygnaturze akt KIO 690/20 oraz KIO 693/20.
W treści odpowiedzi na odwołanie Zamawiający poinformował, że uwzględnia odwołanie
o sygnaturze akt KIO 690/20 oraz KIO 693/20.

Pismam
i z dnia 4 maja 2020 zgłaszający przystąpienie do postępowania
o sygnaturze akt KIO 690/20 oraz 693/20 wykonawca BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
został wezwany na mocy §13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22
marca 2010 r. w s
prawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1092 ze zm.) do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu
co do uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniach,
w terminie 3 d
ni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania.
Wobec braku złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do
uwzględnienia przez zamawiającego odwołania o sygnaturze akt KIO 690/20 oraz KIO
693/20
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy, zaistniały
przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego.
Izba wskazuje, że zgodnie z treścią art. 186 ust. 3 ustawy w przypadku umorzenia
postępowania
przez
Izbę
na
skutek
uwzględnienia
przez
Zamawiającego
w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Zamawiający wykonuje, powtarza

lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu.
W tym stanie rzeczy, Izba
– zgodnie z przepisem art. 186 ust. 3 ustawy Pzp postanowi-
ła umorzyć postępowanie odwoławcze o sygn. akt KIO 690/20 oraz KIO 693/20.
O
kosztach
postępowania
orzeczono
stosownie
do
jego
wyniku
na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 192 ust. 10, 186 ust 6 pkt 1 Prawa zamówień
publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 1 pkt 1 lit a rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu
ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ………………………………
………………………………
………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie