eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 521/20, KIO 522/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-04-17
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 521/20
KIO 522/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
bez udziału stron w dniu 17 kwietnia 2020 r., w Warszawie,
odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
i) w dniu 12 marca 2020
r. przez wykonawcę Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w
Pruszkowie (sygn. akt: KIO 521/20),

ii) w dniu 12 marca 2020
r. przez wykonawcę Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w
Pruszkowie (sygn. akt: KIO 522/20),


w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Kujawsko - Pomorskie,

przy udziale wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia Transpol Lider sp. z
o.o. sp.
k, z siedzibą w Łojewie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odw
oławczego o sygn. akt: KIO 521/20 oraz KIO 522/20 po stronie zamawiającego,


postanawia:

1.
umorzyć oba postępowania odwoławcze.

2.
nakazać w sprawie o sygn. akt: KIO 521/20 Urzędowi Zamówień Publicznych
zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Strabag
sp. z o.o.,
siedzibą w Pruszkowie kwoty 18 000,00 złotych (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

3.
nakazać w sprawie o sygn. akt: KIO 522/20 Urzędowi Zamówień Publicznych
zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Strabag
sp. z o.o.,
z siedzibą w Pruszkowie kwoty 18 000,00 złotych (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pra
wo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Przewodniczący: ……………………..……Sygn. akt:
KIO 521/20

KIO 522/20

U z a s a d n i e n i e

Województwo Kujawsko – Pomorskie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawa Pzp”,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Koto wy - granica województwa” część I -
Etap I od km 1+500 do km 12+500
” (dalej: „Postępowanie I”) oraz pn. „Przebudowa i
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica
województwa” część II - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)
(da
lej: „Postepowanie II”)

W dniu 12 marca 2020
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy Strabag Sp
. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Odwołujący I”, sprawa o sygn. akt:
KIO 521/20)
zarzucając Zamawiającemu w Postepowaniu I naruszenie:

1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Transpol Lider
sp. z o.o. sp.k. (dalej „Transpol”), pomimo, że jej treść jest niezgodna z SIWZ;
2) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Transpol
pomi
mo, że cena oferty Transpol jest rażąco niska;
3) art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp poprzez błędną
ocenę wyjaśnień Transpol dot. rażąco niskiej ceny i w konsekwencji zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy;
4) art. 89 ust. pkt 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Transpol,
pomimo, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
5) art. 7 ust. 3 ustawy Pzp,
poprzez udzielenie zamówienia wykonawcy z naruszeniem
przepisów ustawy Pzp;
6) art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia,

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący I wniósł o: (i) nieważnienie czynności
polegającej na wyborze oferty Transpol, jako najkorzystniejszej; (ii) powtórzenia czynności
badan
ia i oceny ofert w postępowaniu; (iii) odrzucenia oferty Transpol na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ; (iv) odrzucenie oferty

Transpol na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp, gdyż oferta ta zawiera rażąco niską
cenę; (v) odrzucenia oferty Transpol na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż jej
złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji; (vi) d
okonaniu wyboru oferty złożonej przez Odwołującego I jako
oferty najkorzystniejszej,

W dniu 12 marca 2020
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy Strabag sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (dalej „Odwołujący II”, sprawa o
sygn. akt: KIO 522/20
) zarzucając Zamawiającemu naruszenie w Postepowaniu II:

1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Transpol,
pomimo, że jej treść jest niezgodna z SIWZ;
2) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Transpol
pomimo, że cena oferty Transpol jest rażąco niska;
3) art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp poprzez błędną
ocenę wyjaśnień Transpol dot. rażąco niskiej ceny i w konsekwencji zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy;
4) art. 89 ust. pkt 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Transpol,
pomimo, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
5) art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, pop
rzez udzielenie zamówienia wykonawcy z naruszeniem
przepisów ustawy Pzp;
6) art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia.

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący II wniósł o: (i) unieważnienie czynności
polegającej na wyborze oferty Transpol, jako najkorzystniejszej; (ii) powtórzenia czynności
badania i oceny ofert w postępowaniu; (iii) odrzucenia oferty Transpol na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 Pzp, gdyż jej treść jest niezgodna z SIWZ; (iv) odrzucenie oferty Transpol na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, gdyż oferta ta zawiera rażąco niską cenę; (v) odrzucenia
oferty Transpol na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp, gdyż jej złożenie stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; (vi)
d
okonaniu wyboru oferty złożonej przez Odwołującego II jako oferty najkorzystniejszej,

W dniu 16 kwietnia 2020 r. do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
prawidłowo umocowanego pełnomocnika Odwołującego I oraz Odwołującego II, w którym
oświadczył, że cofa oba odwołania.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy,
jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp –
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3
lit. a) rozpo
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzec
z Odwołującego I oraz Odwołującego II 90% kwoty wpisu uiszczonego w
wysokości 18 000,00 zł.


Przewodniczący: ……………………..……
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie