eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 495/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-03-30
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 495/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Piotr Kozłowski

po rozpozna
niu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego 30 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej 9 marca 2020 r.
przez
wykonawcę: Aksiom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu sieciowego,
realizowanego w 4 częściach: Dostawa przełączników sieciowych — część I Dostawa
macierzy dyskowej
— część Il Dostawa kart sieciowych — cześć III Dostawa zasilaczy
awaryjnych UPS
— część IV
(nr postępowania MPW.ZP.3121.2.2020)
prowadzonym
przez zamawiającego: Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą
w Warszawie

przy udziale wykonawcy:
Intaris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Aksiom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 6750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie
7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sygn. akt KIO 495/20


U z a s a d n i e n i e

Z
amawiający Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie {dalej:
„Zamawiający”} prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) {dalej
również: „ustawa pzp” lub „pzp”}
w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawy pn.
Dostawa sprzętu sieciowego, realizowanego w 4 częściach: Dostawa
przełączników sieciowych – część I Dostawa macierzy dyskowej – część Il Dostawa kart
sieciowych
– cześć III Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – część IV
(nr postępowania
MPW.ZP.3121.2.2020).
Ogłoszenie o tym zamówieniu 11 lutego 2020 r. zostało
zamieszczone w
Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511235-N-2020. Wartość
przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

9 marca 2020 r.
Aksiom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie {dalej: „Odwołujący”}
wniosła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w zakresie części II zamówienia
od wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Intaris sp. z o.o. z siedzibą
w
Warszawie {dalej: „Intaris”}, zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez Cezar sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie {dalej: „Cezar’} i zaniechania wyboru oferty Aksiomu jako
najkorzystniejszej.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp:
1. Art. 25 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 26 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1
– przez zaniechanie wezwania
Intarisu
do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń oraz złożenia
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
2. Art. 92 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2
– przez zaniechanie odrzucenia oferty Cezara,
pomimo
iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
Unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej.
2.
Powtórzenia badania i oceny ofert.
3.
Odrzucenia oferty Cezar w związku z tym, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4.
Wezwania Intaris do przedłożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, i w przypadku niepotwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia, wykluczenia wykonawcy Intaris.
Sygn. akt KIO 495/20

5.
Wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.
Ponadto w uzasadnieniu sprecyzowano
powyższą listę zarzutów przez podanie
okol
iczności faktycznych i prawnych, które według Odwołującego uzasadniają wniesienie
odwołania.

26 marca 2020 r.
wpłynęło do Izby pismo Odwołującego zawierające oświadczenie
o
wycofaniu powyższego odwołania.

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje:

Skuteczne skorzystanie przez którąkolwiek ze stron postępowania odwoławczego
z
przysługującej jej tzw. czynności dyspozytywnej (czyli uwzględnienia w całości zarzutów
odwołania przez zamawiającego lub cofnięcia odwołania przez odwołującego, względnie
uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez
odwołującego) powoduje zakończenie postępowania odwoławczego bez merytorycznego
rozpoznania zarzutów odwołania.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli
cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Od
wołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał
uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie
odwoławczej.

Z tych względów – działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2
ustawy
Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust.
8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 mar
ca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r.
poz. 972)
, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie