eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 515/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-03-31
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 515/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników postępowania, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 11 marca 2020 roku przez wykonawcę Asseco Data Systems Spółka
Akcyjna w Gdyni

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w
Szczecinie

przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych MVB S. K. Spółka
Jawna w Szczecinie,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
odwołującego


postanawia
1. umorzyć postępowanie odwoławcze
,
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz Asseco
Data Systems Spółki Akcyjnej w Gdyni
kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy
złotych zero groszy) stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), na niniejsze postanowienie, w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący:
………………………………


Sygn. akt KIO 515/20
Uzasadnienie

Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin w Szczecinie – działając na podstawie
przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843
), zwanej dalej „ustawą P.z.p.”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publi
cznego, którego przedmiotem jest rozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z
do
stawą systemu analizy obrazu.
W dniu 11 marca 2020 roku wykonawca Asseco Data Systems SA w Gdyni (dalej:
odwołujący) wniósł odwołanie na treść wyjaśnień opublikowaną przez zamawiającego w dniu
14 stycznia 2020 roku
lub na zmienioną wyjaśnieniami treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (s.i.w.z.). Czynnościom i zaniechaniom zamawiającego odwołujący postawił
następujące zarzuty:
1) zarzut naruszenia art. 38 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy
P.z.p. w zw. z naruszeniem art. 353
1
,
art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego przez
zaniechanie udzielenia wyjaśnień, które w sposób pełny, jednoznaczny,
wyczerpujący, odpowiadają treści złożonych przez wykonawców wniosków o
wyjaśnienia treści s.i.w.z.,
2) zarzut naruszenia art. 14 w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy P.z.p. w zw. z
naruszeniem art. 353
1
, art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego oraz w zw. z art. 29 ust. 1,
2 ustawy P.z.p. przez pisanie przedmiotu
zamówienia w sposób niepełny,
niejednoznaczny, niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i
okolic
zności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, w szczególności
poprzez przerzucenie na w
ykonawcę niemożliwych do oszacowania ryzyk
związanych z realizacją zamówienia, a także w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:
1.
udzielenia wyjaśnień w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania,
2.
dokonania modyfikacji treści s.i.w.z. w sposób wskazany w uzasadnieniu
odwołania,
3.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu
odwołania na okoliczności opisane w jego treści, a także dowodów przedstawionych na
rozprawie;

4.
obciążenie zamawiającego kosztami postępowania, w tym kosztami
zastępstwa zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.
poz. 972).
Pismem z dnia 20
marca 2020 r. zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty
przedstawione w odwołaniu.
Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego przystąpił wykonawca
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych MVB S. K. Spółka Jawna w Szczecinie.
Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia
żaden wykonawca.

Izba zważyła, co następuje:


Art. 186 ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p. stanowi, iż w przypadku uwzględnienia
przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod
warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w
terminie żaden wykonawca.
Tym samym stwierdzić należy, iż na skutek uwzględnienia w całości zarzutów
podniesionych w odwołaniu, jak i okoliczności, iż po stronie zamawiającego nie przystąpił
żaden wykonawca Izba uznała, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie
postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, zgodnie z przepisem art. 186
ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p.
Rozstrzygając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła
okoliczność, iż koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy
P.z.p., orzekając o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez odwołującego na
rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.


Przewodniczący: ………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie