eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 392/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-03-09
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 392/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Katarzyna Brzeska, Renata Tubisz Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron w dniu 9 marca 2020 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2020 r.
przez
wykonawcę Intertrading Systems Technology sp. z o.o., z siedziba w Warszawie,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A., z siedzibą Konstancinie Jeziorna,

przy udziale wykonawców: Apex.IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Matic S.A., z
siedzibą w Warszawie, Compuex Sp. z o.o., sp. k., z siedzibą w Warszawie, Comtegra
S.A., z siedziba w Warszawie,

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy Intertrading Systems Technology sp. z o.o., z
siedzibą w Warszawie kwoty 13 500,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy
pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewo
dniczący: ……………………..……

Członkowie:
……………………………

………………………………
Sygn. akt: KIO 392/20

U z a s a d n i e n i e


W dniu 24 lutego 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy Intertrading Systems
Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
miejscowość: Warszawa (dalej „Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez b
łędną ocenę oferty Odwołującego i uznanie, że oferta
(jej przedm
iot) sprzeczna jest z treścią (wymaganiami) SIWZ w zakresie pkt 2 tabela IV
SIWZ część II - Opis Przedmiotu Zamówienia;

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia
czynności oceny ofert i dokonania ponownej oceny ofert oraz uznania oferty Odwołującego
za ofertę najkorzystniejszą; zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów
postępowania, w tym kosztów reprezentacji wg przedstawionych na rozprawie rachunków.

W dniu 8 marca 2020 r. do Prezesa Krajowej Iz
by Odwoławczej wpłynęło pismo prawidłowo
umocowanego
pełnomocnika Odwołującego, w którym oświadczył, że cofa, w imieniu
Odwołującego, wniesione odwołanie.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy,
jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu. W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd.
pierwsze ustawy Pzp
– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi
e § 5 ust. 1 pkt 3
lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 500,00 zł.

Przewodniczący: ……………………..……

Członkowie:
……………………………

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie