eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 378/20, KIO 387/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-03-10
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 378/20
KIO 387/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Katarzyna Brzeska, Renata Tubisz Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2020 r.
w Warszawie odwołań wniesionych do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2020 r. przez wykonawcę:
Apex.IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (KIO 378/20);
Comtegra S.A., z siedzibą w Warszawie (KIO 387/20);
w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., z siedzibą
w Konstancinie
– Jeziorna,
przy udziale:

• wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 378/20 po
stronie zamawiającego, a w sprawie KIO 387/20 po stronie odwołującego.
• wykonawcy Comtegra S.A., z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 378/20 po stronie
zamawiającego,
• wykonawcy Intertrading Systems Technology Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO
378/20, KIO 387/20, po stronie z
amawiającego

• wykonawcy MATIC S.A., z siedzibą Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie
do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 378/20 oraz KIO 387/20, KIO po
stronie zamawiającego
• wykonawcy Apex.IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 387/20 po stronie
zamawiającego,


orzeka:

Uwzględnia oba odwołania w zakresie zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp w zakresie oferty wykonawcy Matic S.A. i nakazuje zamawiającego Polskim
Sieciom Energetycznym S.A. (i) unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej; (ii) odrzucenie oferty wykonawcy Matic S.A. na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z wymaganiami dotyczącymi serwera
typu III określonymi w tabeli nr 3, pkt 9 Części II SIWZ.


W pozostałym zakresie oddala odwołania.


Kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt: KIO 378/20 obciąża zamawiającego
Polskie Sieci Energetyczne S.A. i :

• zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Apex.IT Sp. z o. o.,
z siedzibą w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania;

• zasądza od zamawiającego Polskich Sieci Energetycznych S.A. na rzecz
wykonawcy Apex.IT Sp. z o. o.,
z siedzibą w Warszawie
kwotę 18 600 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania i
wynagr
odzenia pełnomocnika.


Kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt: KIO 387/20 obciąża zamawiającego
Polskie Sieci Energetyczne S.A. i :

• zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Comtegra S.A., z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania;

• zasądza od zamawiającego Polskich Sieci Energetycznych S.A. na rzecz
wykonawcy
Comtegra S.A., z siedzibą w Warszawie kwotę 18 600 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania i
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(t.j.
Dz.U.
z
2019
r.,
poz.
1843)
na
niniejszy
wyrok
-
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………….…

Członkowie:

……………………..

………………………


Sygn. akt:
KIO 378/20

KIO 387/20

UZASADNIENIE


Sygn. akt: KIO 378/20

W dniu 21 lutego 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy Apex.IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący I”) zarzucając
zamawiającemu Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. (dalej „Zamawiający”)
naruszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup serwerów na
potrzeby modernizacji i rozbudowy systemów TT” (zwane dalej „Postępowaniem”)
naruszenie:

• art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty
Odwołującego I z uwagi na niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej „SIWZ”);
• art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie wskazania podstaw faktycznych odrzucenia oferty korespondujących z
podstawą prawną odrzucenia oferty, tj. w szczególności niewskazanie elementu
SIWZ, z którym treść oferty Odwołującego I jest sprzeczna;
• art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego I do złożenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
• art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Matic i dokonanie jej wyboru.

Odwołujący I wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: (1)
uchylenia wyboru oferty Matic; (2)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego
I; (3) odrzucenia oferty Matic; dokonania ponownej oceny ofert; (4)
ewentualnie również
wezwania Odwołującego I do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w toku
ponownej oceny w zakresie;
ewentualnie również na wypadek uwzględnienia żądania 1/ i 3/
przy oddaleniu żądania 2/ i 4/, unieważnienia Postępowania.

Odwołujący I wniósł o przeprowadzenie dowodów z dokumentów powołanych w
uzasadnieniu odwołania na okoliczności wskazane przy okazji powołania każdego z

dowodów, a także dalszych dokumentów złożonych na rozprawie na okoliczności powołane
przy okazji składania takich dokumentów.

Odwołujący I wskazał, że złożył ofertę w Postępowaniu i przysługuje mu status wykonawcy.
Odwołujący I ubiega się o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem Postępowania,
jako że Zamówienie wchodzi w zakres ekonomicznego zainteresowania Odwołującego I, co
Odwołujący I zamanifestował składając ofertę. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a
cena w ofercie Odwołującego I zajęła 2 pozycję w rankingu ofert. Oferta konsorcjum Zakładu
Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. w Krakowie jest ofertą o najniższej cenie, lecz w
dniu 14 lutego 2020
roku została odrzucona. dowód: informacja z otwarcia ofert z dnia 10
stycznia 2020, Informacja o odrzuceniu ofert z dnia 14 stycznia 2020 -
na okoliczność pozycji
oferty Odwołującego w rankingu ofert oraz odrzuceniu oferty o najniższej cenie/

Zaskarżona w odwołaniu czynność odrzucenia oferty Odwołującego I doprowadziła do
eliminacji z Postępowania oferty Odwołującego I. W przypadku niezastosowania przez
Odwołującego I środka ochrony prawnej taka eliminacja nastąpi w sposób trwały, a
Odwołujący I poniesie szkodę w postaci utraty zysku z realizacji zamówienia wynikającą z
niemożności zawarcia umowy na realizację zamówienia. Natomiast w przypadku
uwzględnienia odwołania oferta Odwołującego I utrzyma status oferty o najniższej cenie,
zapewniając Odwołującemu I100 pkt w kryterium oceny ofert. Odwołujący I wskazał, że
posiada także interes w żądaniu nakazania Zamawiającego odrzucenia oferty Matic.
Zauważyć należy, iż Zamawiający odrzucił wszystkie oferty oprócz oferty Matic i w stosunku
do żadnej z tych ofert Zamawiający nie dokonał uchylenia decyzji odrzucenia oferty. W
sytuacji oddalenia niniejszego odwołania w zakresie żądań zmierzających do restytucji oferty
Odwołującego I wystąpi stan, w którym Zamawiający udzieli zamówienia Matic, pomimo iż
oferta Matic podlega odrzuceniu. Natomiast eliminacja oferty Matic skutkować będzie
unieważnieniem Postępowania na podstawie art. 93 ust. 1pkt 1) ustawy Pzp, co w takiej
sytuacji umożliwi Odwołującemu I ubieganie się o zamówienie w kolejnym postępowaniu,
bowiem potrzeby Zamawiającego nie mogą zostać zaspokojone w innym trybie poprzez
udzielenie zamówienia w trybie otwartym.

W uzasadnieniu podniesionych zarz
utów Odwołujący I wskazał co następuje:

• Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2) i art. 87 ust. 1 ustawy Pzp

Odwołujący I wskazał, że zgodnie z zawiadomieniem zamawiającego z dnia 14 lutego 2020
Zamawiający stwierdził niezgodność treści oferty Odwołującego I z treścią SIWZ w zakresie

zaoferowanego serwera typ IV z wymaganiami tabeli nr 4 pkt 3 Części II SIWZ, polegająca w
opinii Zamawiającego na tym, że serwer Fujitsu Primergy TX1330 M4 z procesorem Intel
Xeon E-2288G w konfiguracji z zaoferowanym procesor
em nie obsługuje wymaganych przez
Zamawiającego typów pamięci RDIMM lub LRDIMM. Zamawiający stwierdził, iż z informacji
dostępnych
na
stronie
zarówno
producenta
serwera
https://sp.ts.fuiitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-pv-txl330-m4.pdf
jak
i
producenta
procesora
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-
briefs/xeon-e-220Q- processor-brief.odf wynika ze serwer w konfiguracji z zaoferowanym
procesorem nie obsługuje wymaganych przez Zamawiającego typów pamięci RDIMM lub
LRDIMM.

Odwołujący I wskazał, że uważna lektura powołanych wyżej dokumentów wskazuje, że w
ogóle nie zawierają one informacji o typach pamięci RDIMM oraz LRDIMM, co wykluczało
przyjęcie przez Zamawiającego wniosku, że urządzania tego rodzaju pamięci nie obsługują.
Dokument producenta serwera wskazuje jedynie, iż serwer jest dostosowany do współpracy
z zaoferowanym procesorem E-
2200, posiada gniazda pamięci typu DDR4, oraz przedstawia
szereg opcji konfiguracji dla modułów pamięci DDR4. Z drugiej strony dokument producenta
serwera zawiera dane techniczne procesorów rodziny E-2200 oraz typy kanałów dla pamięci
DDR4; dowód: dokumenty powołane powyższej - na okoliczność prezentowanych w nich
danych w obszarze pamięci operacyjnej.

W ocenie Odwołującego I powyższe dokumenty nie pozwalają na przyjęcie, iż zaoferowany
serwer typ IV nie zapewnia obsługi pamięci RDIMM i LRDIMM. Tym samym odrzucenie
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp było bezpodstawne.

Odwołujący I wskazał, iż oznaczenia RDIMM i LRDIMM dotyczą typów technologii pracy
pamięci i wynikającej z tego konstrukcji pamięci co wiedzą powszechną dla każdego
technika informatycznego. Natomiast oznaczenie DIMM4 oznacza generację pamięci, które
są dostępne zarówno w standardzie RDIMM i LRDIMM; dowód: wydruk
artykułu
edukacyjnego ze strony producenta pamięci https://www.kingston.com/pl/memory/ddr4-
overview -
na okoliczność relacji pomiędzy oznaczeniami DDR4 a RDIMM i LRDIMM.

W ocenie Odwołującego I jak wynika z powyższych okoliczności Zamawiający miał
wątpliwości co do zdolności zaoferowanego serwera do obsługi różnych standardów
pamięci, i jego obowiązkiem było zwrócenie się Odwołującego I w trybie art. 87 ust. 1 ustawy
Pzp o wyjaśnienie treści oferty. Odwołujący I przywołał orzeczenia o sygn. akt: KIO 2272/19,
o sygn. akt: KIO 1926/19

• Zarzut naruszenia 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy
Pzp

Odwołujący I wskazał, ze zgodnie z zawiadomieniem zamawiającego z dnia 14 lutego 2020
Zamawiający stwierdził niezgodność treści oferty Odwołującego I z treścią SIWZ w zakresie:

• zaoferowanego serwera typ VII z wymaganiami tabeli nr 7 pkt 3 ppkt. 1 Części II
SIWZ;
• zaoferowanego serwera typ VIII z wymaganiami tabeli 8 pkt 3 ppkt. 1 Część II SIWZ.

Zamawiający wskazał na poniższe różnice pomiędzy treścią wymagań a treścią oferty:

• Jeżeli Zamawiający uznał, iż wadą oferty Odwołującego I jest to, że zaoferował
Zamawiającemu większą wartość pojemności pamięci niż wskazana w wymaganiach,
to należy zauważyć, iż wartości podane przez Zamawiającego są wartościami
minimalnymi co wynika z tytułu kolumn z wymaganiami dla serwera typu VII o VIII,
zatem treść oferty Odwołującego jako pozostająca w zgodzie z treścią wymagań nie
podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustaw Pzp.: dowód: tabela nr 7
i 8 Części IISIWZ - w aktach Postępowania - na okoliczność ustanowienia wymagania
co do pojemności pamięci jako wymagania minimalnego;
• Jeżeli Zamawiający uznał, iż wada oferty Odwołującego I jest inna niż opisana w pkt
1/ to niewątpliwie Zamawiający wady takiej nie wskazał czym naruszył art. 93 ust. 1
pkt 3) ustawy Pzp.

Odwołujący I powołał się na orzeczenie o sygn. akt: KIO 1845/19, o sygn. akt: KIO 1759/19,
o sygn. akt: KIO 2682/19, o sygn. akt: KIO 321/13, o sygn. akt: KIO 1000/13.

• Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp i art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty Matic i dokonanie jej wyboru.

W opinii Odwołującego I treść oferty Matic pozostaje w sprzeczności z poniższymi
wymaganiami SIWZ co determinowało konieczność odrzucenia ofert Matic:

1/ Dla serwera typ III i typ VI (tabele 3 i 4 3 ppkt 9 Części II SIWZ) w pkt 2a) i 2c)
Zamawiający wymagał 2 Kart z 2 portami 1Gp na każdej karcie (pkt a)) oraz 2 karty 10Gpbs
z 2 portami na każdej karcie zgodnych z 10Gbe SFF+.

W ocenie Odwołującego I Matic w ogóle nie zaoferował kart dla wymagania z pkt 2c), jedynie
2 karty i 4 porty dla pkt 2a); dowód: Cześć II SIWZ, oferta Matic - w aktach postępowania -
na okoliczność treści oferty

W ocenie Odwołującego I Matic w zakresie liczby zaoferowanych kart/ 2/ Dla serwera typ V,
VII, VIII, XI i XII (tabele 5, 7, 8, 11, i 12 ppkt. 3 Części II SIWZ) Zamawiający wymagał aby
„Układy pamięci muszą być dobrane pod względem liczby /pojemności oraz rozmieszczone
w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wydajność przy współpracy z dwoma procesorami.
’’
Pismem z dnia 21 stycznia 2020 roku Zamawiający wezwał wszystkich wykonawców, w tym
Matic do złożenia wyjaśnień odnoszących się do wyżej powołanego wymagania, cyt:
„Prosimy o doprecyzowanie spełnienia warunków konfiguracji pamięci RAM dla serwerów
typu VII i VIII (dlaczego w ofercie została zaproponowana dana wielkość pamięci RAM), z
uwzględnieniem wymagań SIWZII oraz udzielonych odpowiedzi na pytania do jego treści w
toku postępowania. Proszę o jednoznaczne wskazanie postanowienia SIWZ (wskazanie pkt,
tabeli, brzmienia wymagania z Części II SIWZ) oraz odpowiedzi na zapytanie udzielone w
trakcie prowadzonego postępowania, pozwalające na zaoferowanie danej wielkości RAM
wskazanej w ofercie
(dala i znak pisma, nr zapytania, brzmienia odpowiedzi/zmiany SIWZ). ”;
dowód: pismo Zamawiającego z dnia 21 stycznia 2020 roku — w aktach Postępowania – na
okoliczność treści wezwania.

Powyższe wezwanie nawiązywało do odpowiedzi na pytanie nr 10 udzielonej Wykonawcom
w dniu 19 stycznia 2020 roku , cyt: Pytanie 10: Dotyczy sekcji „Pamięć operacyjna” w
punkcie „5. Szczegółowa specyfikacja - serwer V typ”, „7. Szczegółowa specyfikacja - serwer
VII typ”, „8. Szczegółowa specyfikacja - serwer VIII typ”, „11. Szczegółowa specyfikacja -
serwer XI typ” oraz „12. Szczegółowa specyfikacja - serwer XII typ” w CZĘŚCI II SIWZ OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ). Wymagacie Państwo, aby układy pamięci były
dobrane pod względem liczby i pojemności oraz rozmieszczone w taki sposób, aby uzyskać
maksymalną wydajność przy współpracy z procesorem. Czy wymagacie Państwo, aby
wszystkie kanały procesora były obsadzone, bo tylko wtedy możliwe jest uzyskanie
maksymalnej wydajności?"

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający potwierdza,
że spełnienie wymagania ..układy pamięci były dobrane pod względem liczby i pojemności
oraz rozmieszczone w taki sposób, aby uzyskać maksymalna wydajność przy współpracy z
procesorem ” jest możliwe m.in. poprzez obsadzenie wszystkich kanałów procesora; dowód:

odpowiedzi na pytania z dnia 19 grudnia 2020 roku ~ w aktach Postępowania — na
okoliczność treści odpowiedzi na pytanie nr 10.

W odpowiedzi z dnia 23 stycznia 2020 roku na wezwanie z dnia 21 stycznia 2020 roku Matic
og
raniczył się do potwierdzenia informacji zawartych w ofercie cyt: „Serwery typ VII, tabela
nr. 7 p.3 i typ VIII tabela nr. 8 p.3 mają wymaganie dot. dobrania pamięci RAM pod
względem liczby/pojemności oraz rozmieszczenia, aby uzyskać maksymalną wydajność przy
współpracy z procesorem. Biorąc również pod uwagę odpowiedź na pytanie nr 10 z 2019-12-
19, w naszej ofercie została zastosowana konfiguracja typu „balanced", dzięki której
uzyskano maksymalną wydajność przy wymaganej pojemności. Właśnie dlatego w naszej
ofercie, zostały tak dobrane liczby układów pamięci, pojemności i ich rozmieszczenie, aby
uzyskać maksymalną wydajność. Odpowiednio dla typu VII 8szt ThinkSystem 32GB
TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM oraz dla typu VIII 8szt ThinkSystem 8GB TruDDR4
2933M
Hz (!Rx8 I.2V) RDIMM”.

W ocenie Odwołującego I pomimo wyraźnego wezwania Zamawiającego Matic nie odniósł
się do odpowiedzi na pytanie 10 zawierającego preferowany przez Zamawiającego sposób
osiągnięcie pełnej wydajności. Matic mógł udzielić odpowiedzi dwojako: (i) powołać się
wprost na sposób konfiguracji zawarty w odpowiedzi na pytanie 10 tj poprzez obsadzenie
pamięciami każdego kanału każdego procesora; (ii) wykazać maksymalną możliwą
wydajność dla zaoferowanej pojemności pamięci i zaoferowanego procesora, wskazać jaką
oferuje konfigurację (podział pamięci na odpowiednią liczbę modułów) i potwierdzić, iż jest
konfiguracja zapewniająca maksymalną wydajność.

W ocenie Odwołującego I, w konsekwencji Matic nie wykazał, iż 8 modułów pamięci po
32GB zapewnia ma
ksymalną wydajności dla; sumarycznej zaoferowanej pojemności pamięci
przy zaoferowanym procesorze. W świetle odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 19 stycznia
2020 roku wezwanie Zamawiającego z dnia 21 stycznia 2020 roku było wyrazem wątpliwości
co do tego cz
y zaoferowana przez wykonawców liczba, w tym do Matic pomimo, iż Matic
określił w ofercie liczbę modułów pamięci, zapewniała spełnienie warunku maksymalnej
wydajności. W takim stanie rzeczy Zamawiający wobec niewykazania spełnienia wymagań
dla serwerów VII i VIII Zamawiający był obowiązany odrzucił ofertę Matic na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Odwołujący I przywołał orzeczenie KIO o sygn. akt: KIO 985/19.

Nienależnie od powyższego Odwołujący I wskazał, że podziela stanowisko Zamawiającego
zaw
artym w odpowiedzi na pytanie 10, iż maksymalną wydajność kombinacji konkretnej
pojemności pamięci przy konkretnym procesorze można osiągnąć poprzez podzielenie

pamięci RAM na taką liczbę modułów, aby możliwe było obsadzenie pamięcią każdego
kanału procesora. Z tej przyczyny Odwołujący I dla serwerów V, VII, VIII, XI i XII zaoferował
Zamawiającemu taką liczbę modułów pamięci jaka odpowiadała iloczynowi liczby
procesorów w danym serwerze i liczbie kanałów procesora.

Dla serwerów V, VII, VIII, XI i XII Matic zaoferował po 2 procesory Intel Xeon Gold 52xx/62xx
(tj. Intel Xeon Gold 5220, Intel Xeon Gold 5217, Intel Xeon Gold 6240) obsługujących po 6
kanałów pamięci każdy, co oznacza że dla obsadzenia każdego z kanałów konieczne jest
zastosowanie 12 modułów pamięci; dowód: specyfikacja procesorów Intel Xeon Gold z serii
52xx /62xx -
na okoliczności liczby kanałów pamięci procesorów Intel Xeon Gold 52xx/62xx/ -
opublikowana na stronach producenta zaoferowanych procesorów: https ://ark. intel.
com/content/www/pl/pl/ark/prodiicts/l93388/intel-xeon-zold-5220-processor-24-75m- cache-
2-20-
ghz. html: Sekcja ‘Dane techniczne pamięci’, linia ‘Maks. Liczba kanałów pamięci 6’:
https
://ark.
intel.
com/content/www/pl/pl/ark/products/192443/intel-xeon-2old-6240
Drocessor-24-75m-cache-2-60-
shz. html: Sekcja ‘Dane techniczne pamięci’, linia ‘Maks.
Liczba kanałów pamięci
6;
https://ark,
intel.com/content/www/pl/pl/ark/products/193396/intel-xeon-2old-5217-processor-I
Im-
cache-3-00-
ghz. html: Sekcja ‘Dane techniczne pamięci’, linia ‘Maks. Liczba kanałów pamięci

6, wydruki wraz z tłumaczeniem zostaną przedłożone na rozprawie.

Zatem wszystkie powyższe serwery zostały zaoferowane przez Matic w konfiguracji, w której
zostanie obsadzona tylko cześć kanałów procesorów:
1/ serwer V: 2
procesory 6 kanałowe (12 kanałów), tj. Intel Xeon Gold5220 18C 125 W
2.2GHz: zaoferowano 6 modułów pamięci;
2/ serwer VII: 2 procesory 6 kanałowe (12 kanałów), tj. Intel Xeon Gold 6240 18C 150W 2.6
GHz: zaoferowano 8 modułów pamięci;
3/ serwer VIII: 2 proc
esory 6 kanałowe (12 kanałów), tj. Intel Xeon Gold 5217 8C 115W 3.0
GHz: zaoferowano 8 modułów pamięci;
4/ serwer XI: : 2 procesory 6 kanałowe (12 kanałów), tj. Intel Xeon Gold 5217 8C 115W
3.0GHz: zaoferowano 6 modułów pamięci
5 serwer XII:: 2 procesory 6
kanałowe (12 kanałów), tj. Intel Xeon Gold 5217 8C
115W3.0GHz: zaoferowano 6 modułów pamięci.
dowód: Cześć II SIWZ, oferta Matic - w aktach postępowania - na okoliczność treści oferty
Matic w zakresie liczby zaoferowanych kart.

W takim stanie rzeczy Zama
wiający wobec niewykazania spełnienia wymagań dla serwerów
VII i VIII Zamawiający był obowiązany odrzucił ofertę Matic na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp.

Sygn. akt: KIO 387/20

W dniu 24 lutego 2020 r. do Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wypłynęło odwołanie
wykonawcy Comtegra S.A.(dalej „Odwołujący II”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie:

• art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego II, mimo iż jej
treść jest zgodna z treścią SIWZ;
• art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Matic S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej jako: „Matic”), mimo iż oferta tego wykonawcy jest niezgodna z treścią
SIWZ.

Odwołujący II wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: (i)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; (ii) unieważnienia czynności
odrzucenia oferty Odwołującego II, dokonania powtórnej czynności badania i oceny oferty
Odwołującego II i wyboru oferty Odwołującego II jako najkorzystniejszej; (iii) dokonania
powtórnej czynności badania i oceny oferty Matic i odrzucenia jej na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp.

Odwołujący II wskazał, że jest wykonawcą biorącym udział w Postępowaniu, a złożona przez
niego oferta uzy
skałaby najwyższą ocenę punktową spośród pozostałych, nieodrzuconych
ofert. Zatem, gdyby nie wadliwa czynność odrzucenia jego oferty, oferta Odwołującego II
zostałaby wybrana jako oferta najkorzystniejsza. W wyniku naruszenia przez Zamawiającego
ww. przepi
sów ustawy, interes Odwołującego II w uzyskaniu zamówienia doznał zatem
uszczerbku. Nie może budzić wątpliwości, że objęte odwołaniem czynności Zamawiającego
prowadzą do możliwości poniesienia przez Odwołującego II szkody polegającej na
uniemożliwieniu Odwołującemu II uzyskania zamówienia.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący II wskazał, że Zamawiający dokonał
odrzucenia sześciu spośród siedmiu złożonych w Postępowaniu ofert, wybierając jedyną
nieodrzuconą ofertę wykonawcy Matic jako najkorzystniejszą. Oferta Odwołującego II została
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż Zamawiający uznał, iż jej treść

(zaoferowany sprzęt) jest niezgodna z dwoma wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia:
tabela nr 7 pkt 3 ppkt 1 oraz tabela n
r 8 pkt 3 ppkt 1 Części II SIWZ.

W uzasadnieniu faktycznym odrzucenia oferty Odwołującego II Zamawiający wskazał, iż
sprzeczność z wymaganiami SIWZ polega na zaoferowaniu przez Odwołującego II:
-
dla serwera typu VII - 384 GB, podczas gdy w pkt 3 ppkt 1
wskazano: „256 GB”
-
dla serwera typu VIII -
96 GB, podczas gdy w pkt 3 ppkt 1 wskazano: „64 GB”.

Jednakże, z treści SIWZ w sposób jednoznaczny wynika, iż dopuszczalne było zaoferowanie
parametrów wyższych niż wskazane w poszczególnych punktach OPZ, które opisywały
wymagania minimalne Zamawiającego. Zatem dopuszczalne było zaoferowanie większej
wielkości pamięci RAM niż liczba wskazana w tabelach nr 7 i 8 pkt 3 ppkt 1. Zarówno w pkt
7, jak i 8 OPZ (Część II SIWZ), opisujących szczegółową specyfikację dla serwerów
odpowiednio - typ VII i typ VIII -
tabela przedstawiająca listę wymagań wprowadzona jest
określeniem zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia odpowiedniej ilości sztuk serwera
danego typu „w konfiguracji nie gorszej niż:”. Poza tym, obie kolumny zawierające listę
parametrów zostały opisane jako: ..Wymagane minimalne parametry serwerów x86”.

Odwołujący II wskazał, że oferując większą niż oznaczona jako minimalna wymagana
wielkość pamięci RAM, zaoferował rozwiązanie w konfiguracji nie gorszej niż opisana w
specyfikacji Zamawiającego, a zarazem umożliwiającej uzyskanie oczekiwanej przez
Zamawiającego maksymalnej wydajności. Zaoferowane rozwiązanie jest zgodne z
odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego dnia 19 grudnia 2019 r. na pytanie nr 10, w
którym Zamawiający potwierdził dopuszczalność spełnienia wymagania maksymalnej
wydajności poprzez obsadzenie wszystkich kanałów procesora. Zatem oferta Odwołującego
II (oferowane rozwiązanie) nie pozostaje w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający w informacji o odrzuceniu nie wskazał także, że zaoferowanie przez
Odwołującego II konfiguracja serwerów jest gorsza i dlaczego.

W ocenie Odwołującego II brzmienie SIWZ w sposób jasny wskazywało na dopuszczalność
zaoferowania przez Odwołującego II sprzętu o parametrach wyższych niż wartości
referencyjne opisane w OPZ. Potwierdza to również ocena samego Zamawiającego, który w
analogicznej sytuacji uznał za dopuszczalne zaoferowanie przez wybranego wykonawcę
Matic większej liczby portów niż ilość wskazana wprost jako wymagana. Dotyczy to serwera
IV typu, gdzie w Tabeli nr 4 pkt 9 ppkt 1 lit. d) wymagane byty 2 porty 10/100/1000 Ethernet
RJ45, zaś w ofercie Matic zaoferowano 4 takie porty:

Lp.

Nazwa komponentu

Wymaganie minimalne parametry serwerów xS6-
zgodnie z Częścią II SIWZ


V Oferowane: parametry
4


(należy wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu}

9

Wymagania dodatkowe

1. Wbudowane porty:

aj Min

-
Min. 2 porty USB wyprowadzonych na zewnątrz urządzenia.
Minimum jeden port dostępne z przodu obudowy, -


VGA
1.. Wbudowane porty:

a) 2 porty USB przód + 1 port USB tył

b)
VGA tył


c)
Dostępne min 4 sloty PCI-Ex press, w tym
obsadzone


d)
2x
Tli
infc
Sys
tern:
sroadcom
5Ż20.1GbEvRJ45:2^rt;PG!a


c) Dostępne min. 4 sloty PCt-Expreis lub 3 sloty PCi-Express
oraz FiexibleLOM-slot, w tym obsadzone - dwie karty 1
Gbps Ethernet
z dwoma portami na każdej karcie
Wszystkie sloty powinny być aktywie,


$
ms
(płyta główna) iub PCSex 10/3.00/1000 Mbps.

Wykonawcaldostarczy subskrypcje Red Hat Enterprise
Linux Server for32/64-bit x86 (z pięcioletnim
wsparciem ■technicznym typu Standard);


Ethernet Adapter

d)1xThinkSystsm Intel (3501 GbE RJ45 4-port OCP
Ethernet


Adapter

Wykonawca dostarczy Red Hat Enterprise Linux 5erver
for 32/64-bit x86 (z pięcioletnim wsparciach typu
Standard)


W ocenie Odwołującego II skoro w przypadku jednej z ofert Zamawiający uznał za
dopuszczalne zaoferowanie rozwiązania o wyższych parametrach niż wprost wskazane w
treści wymagań, zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, sprzęt zaoferowany
przez Odwołującego nie powinien być z takiego powodu uznany za sprzeczny z
wymaganiami SIWZ. Przy takim samym sformułowaniu wymagań OPZ (opis kolumny i
zobowiązanie, do dostarczenia rozwiązania w „nie gorszej konfiguracji"), nie jest
dopuszczalna ich odmienna interpretacja w odniesieniu do treści oferty Odwołującego i treści
oferty Matic.

Zamawiający na etapie badania ofert otrzymał od Odwołującego II wyczerpujące wyjaśnienia
w zakresie zaoferowanej wielkości pamięci RAM, złożone w dniu 21 stycznia 2020 r.
(Załącznik nr 4 do niniejszego odwołania). Wyjaśnienia stanowiły odpowiedź na wezwanie, o
poniższej ogólnej treści, które zostało skierowane do wszystkich siedmiu oferentów:
„Prosimy o doprecyzowanie spełnienia warunków konfiguracji pamięci RAM dla serwerów
typu VII i VIII (dlaczego w ofercie została zaproponowana dana wielkość pamięci RAM), z
uwzględnieniem wymagań SIWZ II oraz udzielonych odpowiedzi na pytania do jego treści w
toku postępowania. Proszę o jednoznaczne wskazanie postanowienia SIWZ (wskazanie pkt,
tabeli, brzmienia wymagania z Części II SIWZ) oraz odpowiedzi na zapytanie udzielone w
trakcie prowadzonego postępowania, pozwalające na zaoferowanie danej wielkości RAM
wskazanej w ofercie (data i znak pisma, nr zapytania, brzmienia odpowiedzi/zmiany SIWZ).”

W wyjaśnieniach udzielonych na powyższe pytanie, Odwołujący II nie tylko wskazał na
powyżej wymienione punkty SIWZ oraz udzieloną przez Zamawiającego odpowiedź na
pytanie nr 10, ale również uzasadnił, czym podyktowany był dobór pamięci RAM i
szczegółowo opisał oferowane rozwiązanie. Co istotne, podstawą odrzucenia oferty nie był
sam dobór rozwiązania, ale tylko pkt 3 ppkt 1, tj. wielkość zaoferowanej pamięci RAM, którą
niezgodnie z faktycznym brzmieniem OPZ, Zamawiający uznał za sprzeczną z
wymaganiami.

W ocenie Odwołującego II wobec treści OPZ i jednoznacznego opisania wymaganych
parametrów jako parametry minimalne, czynność Zamawiającego polegającą na odrzuceniu
oferty Odwołującego II ze względu na zaoferowanie większej wielkości pamięci RAM należy
uznać za nieuprawnioną.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Odwołującego II oferta Matic uznana przez
Zamawiającego za najkorzystniejszą, podlega odrzuceniu ze względu na jej niezgodność z
SIWZ w zakresie wymagania dotyczącego serwera typu III - Tabela nr 3, pkt 9 ppkt 2(Część
II SIWZ - OPZ).

Zamawiający w kolejnych podpunktach wymagań minimalnych w zakresie dostępnych
slotów, w lit. a)-c) opisał 6 kart, którymi mają być obsadzone sloty oferowanego urządzenia
(po dwie karty danego rodzaju). Tymczasem, Matic zaoferował tylko 4 karty, zamiast 6
wymaganych, co jednoznacznie wynika z treści złożonej oferty.

Tabela nr 3 -
Szczegółowa specyfikacja - Serwer III typ Wymagane podanie poniżej modelu,
symbolu, producenta 1 opisu Lenovo5R650 (model symbol, producent)

4>,

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry serwerówx86 - zgodnie z
Częścią IISIWZ


Oferowane parametry
1


Należy wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu)

9

Wymagania

dodatkowe

I. Wbudowane porty:

a) Min. 2 porty USB wyprowadzonych na zewnątrz urządzenia:
Minimum Jeden port dostępny z przodu obudowy.


L

Wbudowane porty:


1a) 2 porty USB przód + 2 porty USB tyl

1b) VGA tył

1c) TliinkSvstem Broadcom 5720 1GPE RJ45 2-Port PCIe
EthernetVGA,


Min. 2 porty 10/100/1000 Ethernet RJ45 (ptyta główna) lub
PCIex 10/100/1000


Adapter

Mbps.

Dostępne 7 slotów PCI Express, w tym obsadzone:

a)
2xThinkSystemEmulexOCe14104B-NX PCIe 10
Gb 4-port SFP + Ethernet Adopter z dwoma
wkładkami SFP 1000 Bse-T (RJ-45) Transceiver
każda


b)
2xQLogic 16Gb Enhanced gen5 FC Dual – port
HBA2


c)
4xSFP=SR Transceiver do kart z pkt 2a


2. Dostępne min 7 slotów PCI:Express, w
tym obsadzone:
a) Dwie karty Ethernet z dwoma portami
1Gb na każdej karcie
b) dwie karty FC z dwoma portami FC na
każdej karcie (z adapterem
wielomodułowym) każda, zgodnie z
Qlogic 16 Gb FC Dual – port HBA
c) Dwie karty 10 Gbps Ethernet z
obsadzonymi dwoma portami na każdej
karcie (z adapterem w każdej karcie)
każda zgodnie z 10 GbE SFP+


obs

Odwołujący II wskazał, że w ofercie Matic, w kolumnie „Oferowane parametry” pkt 9 ppkt 2
lit. c nie wskazano kart, ale wkładki z portami do kart już wymienionych jako oferowane w pkt
2a: „4x SFP+SR Transceiver do kart z pkt 2Q”. Tym samym, z treści oferty jednoznacznie
wynika, że liczba oferowanych kart to 4, co jest niezgodne z wymaganą liczbą co najmniej 6
kart.

Izba ustaliła co następuje:

Izba postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: (i)
SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ na okoliczność ustalenia przedmiotu zamówienia i
wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia; (ii) ofertę Odwołującego I,
Odwołującego II oraz wykonawcy Matic na okoliczność ustalenia ich treści; (iii) wezwanie do
złożenia wyjaśnień skierowane przez Zamawiającego w dniu 21 stycznia 2020 r. do
Odwołującego I, Odwołującego II oraz wykonawcy Matic oraz odpowiedzi wykonawców z
dnia 22
i 23 stycznia 2020 r. na okoliczność ustalenia treści wezwania oraz złożonych
wyjaśnień przez wykonawców; (iv) wydruk ze strony internetowej googram.com na
okoliczność wykazania, iż oferta Odwołującego I spełnia wymagania dotyczące obsługiwanej
pamięci RAM dla serwerów IV; (v) oświadczenie Intel Technology Poland sp. z o.o. z dnia 6
marca 2020 r., specyfikację procesorów firmy Intel rodziny Xeon E-2100 i E-220, lipiec 2019
r., kartę katalogową serwera Fujitsu Model TX1330 M4 – dokumenty na okoliczność
wyka
zania, że oferta Odwołującego I jest sprzeczna ze SIWZ w zakresie wymagań
dotyczących obsługiwanej pamięci dla serwerów typu IV.

Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Zakup serwerów na potrzeby modernizacji i rozbudowy systemów IT.

Izba ustaliła, że wraz z Formularzem oferty, wykonawcy byli zobowiązani złożyć wypełniony
załącznik nr 2 „Opis parametrów oferowanego sprzętu i oprogramowania”. Załącznik ten
szczegółową specyfikację techniczną dla poszczególnych serwerów. W nagłówki
Zamaw
iający zamieścił następujący tytuły: „Nazwa komponentu”; „Wymagania minimalne
parametry serwerów x86 – zgodnie z Częścią II SIWZ”; „Oferowane parametry (należy
wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu)”, przy czym Zamawiający wskazał, że
nie wystarc
zy wskazać tak/nie lub spełnia/ nie spełnia, ale należy odnieść się do wszystkich
wymogów wskazanych w kolumnie 3 tabeli – wskazując parametry oferowanego sprzętu i
nazwy oferowanych podzespołów.

w zakresie wymagań dotyczących serwera nr III, w części II SIWZ tabela nr 3, pkt 9 ppkt 2
Zamawiający określił następujące wymagania: „Dostępne min 7 slotów PCI – Express, w tym
obsadzone: a) 2 karty Ethernet z dwoma portami 1Gb na każdej karcie; b) 2 karty FC z
dwoma portami FC na każdej karcie (z adapterem wielomodułowym) każda, zgodnie z
Qlogic 16 Gb Dual
– port HBA; c) 2 karty 10 Gb Ethernet z obsadzonymi dwoma portami na
każdej karcie (z adapterem w każdej karcie) każda zgodna z 10 GbE SFP+.

Izba ustaliła, że w zakresie serwerów Typu IV Zamawiający określił następujące wymagania
dotyczące pamięci operacyjnej: tabela nr 4 pkt 3 Części II SIWZ – pamięć operacyjna: min. 8
GB DDR4 ECC RDIMM lub LRDIMM z możliwością rozbudowy do min. 32 GB.

Izba ustaliła, że w zakresie serwerów Typu VII i VIII Zamawiający zawarł następujące
wymagania odnośnie pamięci RAM: dla serwerów typu VII i VIII tj. 256 GB ECC RDIMM lub
LRDIMM oraz 64 GB ECC RDIMM lub LRDIMM. Zamawiający wskazał również, że układy
pamięci muszą być dobrane pod względem liczby/pojemności oraz rozmieszczenia w taki
sposób, aby uzyskać maksymalną wydajność przy współpracy z procesorem.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 19 grudnia 2019 r. Zamawiający w ramach udzielnych
wyjaśnień do SIWZ udzielił odpowiedzi na pytanie nr 10 o następującym brzmieniu: Pytanie
10: Do
tyczy sekcji „Pamięć operacyjna” w punkcie „5. Szczegółowa specyfikacja - serwer V
typ”, „7. Szczegółowa specyfikacja - serwer VII typ”, „8. Szczegółowa specyfikacja - serwer
VIII typ”, „11. Szczegółowa specyfikacja - serwer XI typ” oraz „12. Szczegółowa specyfikacja
-
serwer XII typ” w CZĘŚCI II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ). Wymagacie
Państwo, aby układy pamięci były dobrane pod względem liczby i pojemności oraz

rozmieszczone w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wydajność przy współpracy z
proces
orem. Czy wymagacie Państwo, aby wszystkie kanały procesora były obsadzone, bo
tylko wtedy możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności?"

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający potwierdza,
że spełnienie wymagania "układy pamięci były dobrane pod względem liczby i pojemności
oraz rozmieszczone w taki sposób, aby uzyskać maksymalna wydajność przy współpracy z
procesorem” jest możliwe m.in. poprzez obsadzenie wszystkich kanałów procesora.

Izba ustaliła, że w dniu 20 grudnia 2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania
wykonawców dotyczące treści SIWZ. W odpowiedzi na pytanie nr 5: cyt: „Dotyczy serwera
typy 3 pkt 9. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie jednej karty z 4 portami 10 GB
osadzonymi wkładkami 10Gbit SFP+ oraz jednej karty z 4 portami 10 bit?, Zamawiający
udzielił odpowiedzi: cyt: „Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ”. Izba ustaliła, że w
piśmie z dnia 20 grudnia 2019 r. Zamawiający podtrzymał zapisy SIWZ w zakresie wymogu
dotyczącego kart do wszystkich wymaganych serwerów.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 21 stycznia 2020 r. Zamawiający wezwał Odwołującego I,
Odwołującego II oraz wykonawcę Matic do złożenia wyjaśnień dotyczących warunków
spełnienia konfiguracji dotyczących pamięci RAM dla serwerów typu VII i VIII, z
uwzględnieniem wymagań określonych w SIWZ II oraz udzielonych odpowiedzi na zapytania
wykonawców dotyczących treści SIWZ.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 22 stycznia 2020 r. Odwołujący I złożył wyjaśnienia.
Odwołujący I powołał się na odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10 z dnia 19 grudnia
2019 r. oraz wskazał na okoliczność, że Zamawiający określił wymagania minimalne dotycz
ace pamięci RAM, co oznacza, że wykonawcy mieli prawo zaferować urządzenia o
parametrach lepszych
, wyższych.

Izba ust
aliła, że pismem z dnia 23 stycznia 2020 r. Odwołujący II złożył wyjaśnienia.
Wykonawca przedstawił własne stanowisko odnośnie zapisów SIWZ oraz odpowiedzi
Zamawiającego na pytanie nr 10 z dnia 19 grudnia 2019 r. Wykonawca wskazał, że
Zamawiający wymagał, aby układy pamięci były dobrane pod względem liczby / pojemności
oraz rozmieszczone w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wydajność przy współpracy z
dwoma procesorami. W przypadku zastosowania platformy z procesorami Intel Cascade
Lake do uzyskania maksym
alnej wydajności pamięci RAM konieczne jest obsadzenie
wszystkich kanałów pamięci RAM (6 per procesor) i zastosowania wszystkich modułów

identycznej pojemności. Odwołujący II powołał się na oświadczenia producenta. Odwołujący
II wskazał, że w celu spełnienia powyższego wymogu Zamawiającego, nie ma możliwości
zainstalowania w serwerach z procesorami Cascade Lake dokładnie 256GB oraz 64GB
pamięci RAM tak, aby zapewnić maksymalną wydajność. Dowodem na to jest to, że ani
64GB ani 256 to liczby niepodzielne przez 12.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 23 stycznia 2020 r. wykonawca Matic udzielił wyjaśnień.
Wykonawca wskazał, że Serwery typ VII, tabela nr. 7 p.3 i typ VIII tabela nr.8 p.3 mają
wymaganie dot. dobrania pamięci RAM pod względem liczby / pojemności oraz
rozmieszczenia, aby uzyskać maksymalną wydajność przy współpracy z procesorem.
Wykonawca wskazał, iż biorąc również pod uwagę odpowiedź na pytanie nr 10 z 2019-12-
19, w swojej ofercie zastosował konfiguracja typu „balanced”, dzięki której uzyskano
maksyma
lną wydajność przy wymaganej pojemności. Odpowiednio dla typu VII 8szt
ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM oraz dla typu VIII 8szt
ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (IRx8 1.2V) RDIMM.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 14 lutego 2020 r. Zamawiający poinformował wykonawców o
wynikach postępowania przetargowego. Za najkorzystniejszą została uznana oferta
wykonawcy Matic. Oferta Odwołującego I została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, gdyż zaoferowany sprzęt (serwer typu IV, VII, VIII) nie spełniają wymagań
określonych w tabeli nr 4 pkt 3 Część II SIWZ, w tabeli nr 7 pkt 3 ppkt 1 Części II SIWZ oraz
tabeli nr 8 pkt 3 ppkt 1 Części II SIWZ. W uzasadnieniu swojej decyzji Zamawiający wskazał,
że jednoznacznie określił wymagania w zakresie pamięci operacyjnej dla serwerów typu IV
(Tabela nr 7, pkt 3 Części II SIWZ), po modyfikacjach z dnia 19 grudnia 2019 r.
Zamawiający wskazał, że zaoferowany serwer typ IV nie obsługuje pamięci typów RDIMM
lub LRDIMM, co Zamawiający ustalił na podstawie informacji dostępnych na stronie
internetowej producenta jak i producenta procesorów. Ponadto Zamawiający wskazał, że
jednoznacznie określił wymagania w zakresie pamięci operacyjnej dla serwerów typu VII i
VIII tj. 256 GB ECC RDIMM lub LRDIMM oraz 64 GB ECC RDIMM lub LRDIMM.
Wykonawca w ofercie zaoferował dla serwera VII pamięć 288 GB, zaś dla serwera VIII – 96
GB.

Oferta Odwołującego II została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż
zaoferowany sprzęt tj. serwer Typu VII i VIII, nie spełnia wymagań określonych w tabeli nr 7
pkt 3 ppkt 1 Części Ii SIWZ oraz tabeli nr 8 pkt 3 ppkt 1 Części II SIWZ. W uzasadnieniu
swojej decyzji Zamawiający wskazał, że jednoznacznie określił wymagania w zakresie
pamięci operacyjnej dla serwerów typu VII i VIII tj. 256 GB ECC RDIMM lub LRDIMM oraz 64

GB ECC RDIMM lub LRDIMM. Wykonawca w ofercie zaoferował dla serwera VII pamięć 384
GB, zaś dla serwera VIII – 96 GB.

Izba zważyła co następuje:


Na wstępie Izba ustaliła, że obaj odwołujący spełniają określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp
przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. mają interes w uzyskaniu
zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować
poniesienie przez nich szkody, polegającej nieuzyskaniu zamówienia.

Zarzut dotyczący niezgodności oferty wykonawcy ze SIWZ – zarzut wspólny dla odwołania o
sygn. akt: KIO 3
78/20 i odwołania o sygn. akt: KIO 387/20

W ocenie Izby potwierdził się zarzut niezgodności oferty wykonawcy Matic z wymaganiami
zawartymi w SIWZ, w konsekwencji w tym zakresie odwołanie podlegało uwzględnieniu.

Wskazać należy na wstępie, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający
odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp. Ustawodawca zobowiązał więc zamawiającego do odrzucenia ofert tych
wykonawców, którzy zaoferowali przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości,
warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia.
Aby zastosować podstawę odrzucenia oferty z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp musi być możliwe do
uchwycenia na czym konkretnie niezgodność oferty ze SIWZ polega, czyli co i w jaki sposób
w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi postanowieniami SIWZ. Odrzuceniu
podlega zatem wyłącznie oferta, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ w sposób
zasadniczy i nieusuwalny, gdyż obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w złożonej
ofercie niezgodności z SIWZ niemających istotnego charakteru. O ile każdorazowo treść
oświadczenia woli składanego w postępowaniu w ramach oferty należy rozpatrywać przez
pryzmat zamiaru wykonawcy, wyrażającego się wolą uczestnictwa w postępowaniu, o tyle
kluczową sprawą jest, czy w konkretnym stanie faktycznym możliwe jest ustalenie treści
oświadczenia co do oferowanego przedmiotu w sposób nie naruszający nadrzędnej zasady
zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Przy czym zaznaczenia wymaga,
że punktem wyjścia dla ustalenia zgodności oferty wykonawcy z wymaganiami
zamawiającego są zapisy SIWZ.

W analizowanym sta
nie faktycznym w zakresie wymagań dotyczących serwera nr III, w
części II SIWZ tabela nr 3, pkt 9 ppkt 2 Zamawiający określił następujące wymagania:
„Dostępne min 7 slotów PCI – Express, w tym obsadzone: a) 2 karty Ethernet z dwoma
portami 1Gb na każdej karcie; b) 2 karty FC z dwoma portami FC na każdej karcie (z
adapterem wielomodułowym) każda, zgodnie z Qlogic 16 Gb Dual – port HBA; c) 2 karty 10
Gb Ethernet z obsadzonymi dwoma portami na każdej karcie (z adapterem w każdej karcie)
każda zgodna z 10 GbE SFP+.

W ocenie Izby z powyższego zapisu w sposób jednoznaczny wynika, że Zamawiający
wymagał minimum 7 lotów i w tym zakresie strony nie miały wątpliwości interpretacyjnych co
do wymagań Zamawiającego. Spór pomiędzy stronami dotyczył sposobu obsadzenia
dos
tępnych slotów. Izba nie może zaakceptować prezentowanego stanowiska przez
Zamawiającego oraz Przystępującego, iż zapis w pkt 9 ppkt 2 nie obejmował swoim
zakresem wymogu obsadzenia slotów co najmniej 6 kartami. Literalna wykładnia wymagań
Zamawiającego wskazuje, że wymagał on obsadzenia slotów minimum 6 kartami, o
określonej pojemności pamięci. Nie można zgodzić się z oświadczeniem Zamawiającego
złożonym podczas rozprawy, że wymagał udostępnienia 7 slotów w celu otrzymania
maksymalnej ilości portów o konkretnej przepustowości z możliwością podziału na 2 odrębne
systemy, niezależnie od ilości zaoferowanych kart oraz, że poprzez udzielenie odpowiedzi na
pytanie 5 z dnia 20 grudnia 2019 r. dopuścił możliwość zaoferowania 4 kart i ocenę
spełnienia funkcjonalność poprzez liczbę portów dostępnych w tych kartach. Takie
twierdzenia Zamawiającego nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w SIWZ i wprowadzenie
ich na etapie oceny oferty uznać należy za niedopuszczalne i naruszające zasadę równego
traktowania wykonawców w postępowaniu przetargowym. Podstawą bowiem oceny oferty
wybranego wykonawcy nie mogą być niewyrażone w SIWZ oczekiwania Zamawiającego co
do funkcjonalności przedmiotu zamówienia. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 5 w
żaden sposób nie zmodyfikował treści wymagania wskazanego w pkt 9 ppkt 2 tabeli nr 3.
Zamawiający wyłącznie udzielił odpowiedzi, że nie ulegają zmianie dotychczasowe zapisy
SIWZ. Budzi tym samym zdziwienie prezentowane przez niego stanowisko na etapie
postępowania odwoławczego, iż doszło do zmiany sposobu oceny spornego wymagania.

W analizowanej sprawie nie było sporne, że wykonawca Matic nie zaoferował 6 kart.
Potwierdził to i Zamawiający i sam wykonawca Matic. Zamawiający dokonał oceny oferty
wykonawcy Matic na podstawie nieistniających w treści SIWZ zapisów. Tym samym, w
ocenie Izby, zasadne było uznanie, iż Zamawiający błędnie oceniał ofertę wykonawcy Matic.
Oferta ta bowiem powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp
jako niezgodna z wymaganiami zawartymi w S
IWZ. Jeżeli Zamawiający chciał oceniać oferty

pod kątem liczby udostępnionych portów na kartach, to taka informacja powinna znaleźć
odzwierciedlenia w SIWZ lub w wyjaśnieniach treści SIWZ udzielonych przez
Zamawiającego. Zastosowanie wyłącznie przy ocenie oferty wykonawcy Matic innych
kryteriów oceny zgodności oferty z wymaganiami SIWZ jest, w ocenie Izby, niedozwolonym
faworyzowaniem oferty wybranego wykonawcy i stoi w sprzeczności z zasadą równego
traktowania wykonawców.

Mając na uwadze powyższe, Izba nakazała Zamawiającemu unieważnić wybór oferty
najkorzystniejszej i odrzucić ofertę wykonawcy Matic na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp jako niezgodnej z wymaganiami wskazanymi w pkt 9 ppkt 2 tabeli nr 3, załącznika nr 2
do Formularza oferty.

Zarz
ut niezasadnego odrzucenia oferty Odwołującego I oraz Odwołującego II z powodu
niezgodności w wymaganiem zawartych w Tabeli 7 pkt 3 ppkt 1 oraz Tabeli 8 pkt 3 ppkt 1
Części II SIWZ.

Obaj odwołujący w zakresie powyższego zarzutu prezentowali zbieżną argumentację,
wskazując, iż Zamawiający w tabelach opisujących wymagania dotyczące serwerów VII i VIII
wskazał, iż są to wymagania minimalne, co w ocenie wykonawców uprawniało ich do
zaoferowania urządzeń w konfiguracji nie gorszej niż określonej przez Zamawiającego w
Tabelach 7 i 8.

W ocenie Izby argumentacja prezentowana przez odwołujących i przedstawiony przez nich
sposób interpretacji spornych zapisów SIWZ nie zasługuje na aprobatę. Izba w tym zakresie
uznała stanowisko prezentowane przez Zamawiającego za prawidłowe. Wskazać należy, że
Zamawiający rzeczywiście w nagłówku kolumny z opisem parametrów dla sprzętu, który miał
być zaoferowany przez wykonawców w ramach przedmiotowego postępowania, wpisał
Minimalne wymaganie parametry serwerów x86”. Zauważyć jednakże należy, że przy opisie
poszczególnych wymagań co do wymaganych komponentów, Zamawiający konkretyzował te
wymagania w dwojaki sposób: (i) albo stosując dookreślenie „min lub minimum” (dotyczy to
m.in. wyników testu procesora, parametrów pamięci masowej), gdy spełnienie wymagania
było możliwe poprzez zaoferowanie komponentu o właściwościach minimalnych lub
wyższych; albo (ii) wskazywał wprost na wymagane właściwości danego komponentu. Izba
ustaliła, że taki sposób konkretyzacji wymagań Zamawiającego jest zastosowany
konsekwentnie w opisie wymagań do wszystkich serwerów. Zamawiający nie wskazał w
żadnym miejscu SIWZ, iż wykonawcy maja dowolność w doborze urządzenia i jego

parametrów pod warunkiem, że spełnione są minimalne wymagania funkcjonalne określone
odpowiednio w stosunku do serwera typu VII czy VIII.

W przypadku wielkości pamięci RAM dla serwerów typu VII i VIII, Zamawiający określił
wymaganie poprzez wskazanie konkretnej wartości, bez dookreślenia czy jest to wartość
minimalna czy maksymalna. Gdy
by przyjąć argumentację i prezentowaną przez
odwołujących interpretację SIWZ za poprawną, to określenie „minimalne” można by odnieść
do każdego wymogu wskazanego w tabeli nr 7 i tabeli nr 8, co umożliwiałoby wykonawcom
zaoferowanie zupełnie innych urządzeń, niż opisanych w powyższych tabelach. I tak
wykonawca zamiast płyty dwuprocesowej, miałby możliwość zaoferowania np. płyty
czteroprocesowej, zamiast dwóch procesorów 18 – rdzeniowych, 4 procesory – 36 –
rdzeniowe itd. Przyjęcie sposobu interpretacji zaproponowanej przez odwołujących
doprowadziłoby do absurdalnych wyników i całkowicie zniekształciło przedmiot zamówienia.
W ocenie Izby, sposób czytania SIWZ zaprezentowany przez odwołujących jest
nieprawidłowy.

Co do argumentu podnoszonego przez odwołujących, iż prezentowana przez nich
interpretacja wymagań dotyczących pamięci RAM dla serwerów typu VII i VIII wynika z
udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie nr 10 w dniu 19 grudnia 2019 r, to
również w tym zakresie, Izba nie może zgodzić się ze stanowiskiem wykonawców. W ocenie
Izby odwołujący nadinterpretują odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego. Wskazać
bowiem należy, że w udzielonej odpowiedzi Zamawiający wskazał wyłącznie, iż spełnienie
wymagania
„układy pamięci były dobrane pod względem liczby i pojemności oraz
rozmieszczenia w taki, sposób, aby uzyskać maksymalną wydajność przy współpracy z
procesorem”, jest możliwe m.in. poprzez obsadzenie wszystkich kanałów procesora.
Zamawiający w żaden sposób nie narzucił wykonawcom sposobu w jaki zostanie osiągnięta
maksymalna wydajność, pozostawiając w tym zakresie decyzję wykonawcom. Stąd też
wnioskowanie wykonawców, iż Zamawiający wymagał obsadzenia wszystkich kanałów, co
wymuszało zaoferowanie większej niż wymagana pamięć RAM dla serwera VII i VIII jest
nieuprawnione, gdyż nie wynika z udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie nr
10. W ocenie Izby, obaj wykonawcy błędnie zinterpretowali zarówno wymóg wskazany w
Tabeli nr 7 i 8 w zakresie pamięci RAM, jak również odpowiedź Zamawiającego na pytanie
nr 10, co w konsekwencji doprowadziło do złożenia ofert niezgodnych z wymaganiami
wskazanymi w SIWZ. Obaj wykonawcy zaoferowali bowiem pamięć RAM dla serwerów typu
VII i VIII niezgodną z tą określoną w SIWZ. Tym samym, Zamawiający zasadnie odrzucił
oferty obu odwołujących na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Nie można zgodzić się również z zarzutem Odwołującego I, iż z uzasadnienia decyzji o
odrzuceniu oferty wykonawcy nie wynika w czym Zama
wiający upatrywał niezgodność oferty
Odwołującego I. W ocenie Izby z uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego I w
sposób nie budzący wątpliwości wynika w jaki sposób Zamawiający ustaliła tą niezgodność,
co zresztą potwierdza treść sformułowanego zarzutu przez Odwołującego I.

Co do zarzutu podnoszonego przez Odwołującego I o braku wskazania przez wykonawcę
Matic w treści udzielonych wyjaśnień w dniu 23 stycznia 2020 r. w jaki sposób zrealizuje
wymaganie Zmawiającego dotyczące osiągnięcia maksymalnej wydajności z pkt 3 ppkt 2
Tabeli nr VII oraz pkt 3 Tabeli nr 8, to zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie
Izby Odwołujący I oparł swój zarzut na błędnej interpretacji odpowiedzi Zamawiającego na
pytanie nr 10 z dnia 19 grudnia 2019 r. Z
odpowiedzi tej nie wynika, jak chciałby Odwołujący
I, iż Zamawiający wymagał obsadzenia pamięci każdego kanału każdego procesora.
Również Zamawiający w żaden sposób nie określił i nie sprecyzował jaka się owa
maksymalna wydajność, której wymaga od wykonawców. Stąd też, w ocenie Izby, każdy z
wykonawców, w zależności od przyjętego sposobu obsadzenia kanałów w serwerze, mógł
zaoferować odmienną wydajność dla wymaganej pamięci RAM. W ocenie Izby, wykonawca
Matic w złożonych wyjaśnieniach z dnia 23 stycznia 2020 r. wyjaśnił w jaki sposób poprzez
rozmieszczenie liczby układów pamięci i ich pojemność osiągnie maksymalną wydajność.
Odwołujący I w żaden sposób nie wykazał, że przy rozwiązaniu przyjętym przez wykonawcę
Matic nie jest spełniony wymóg maksymalnej wydajności pamięci RAM, określonej przez
Zamawiającego w SIWZ. Stąd też Izba uznała zarzut za niezasadny.

Zarzut dotyczący niezgodności oferty Odwołującego I z wymaganymi określonymi w tabeli
nr 4 pkt 3 Część II SIWZ

W ocenie Izby Zamawiający zasadne odrzucił ofertę Odwołującego I jako niespełniającą
wymagania wskazanego w tabeli nr 4 pkt 3 Części II SIWZ. W przywołanym postanowieniu
SIWZ
Zamawiający wymagał, aby serwer typ IV w zakresie pamięci operacyjnej spełniał
następujące wymagania: min. 8 GB DDR4 ECC RDIMM lub LRDIMM z możliwością
rozbudowy do min. 32 GB. Odwołujący I argumentował, że dokumenty na jakie Zamawiający
powołał się w decyzji o odrzuceniu jego oferty nie zawierają informacji o pamięci RDIMM
oraz LRDIMM, a w konsekwencji dokumenty te nie poz
walają na przyjęcie, iż zaoferowany
serwer nr IV nie spełnia wymagań co do obsługi pamięci RDIMM lub LRDIMM.

Nie ulega wątpliwości, że Zamawiający w toku badania i oceny ofert ma prawo do weryfikacji
oświadczeń wykonawcy co do oferowanych urządzeń czy też funkcjonalności, jakie te

urządzenia posiadają. W analizowanym stanie faktycznym, Zamawiający dokonał weryfikacji
oświadczeń Odwołującego I w zakresie parametrów pamięci operacyjnej oferowanego
serwera Typu IV. Zamawiający w oparciu o informacje dostępne na stronie internetowej
producenta serwera jak i producenta procesora ustalił, że serwer w konfiguracji zaoferowanej
przez Odwołującego I nie obsługuje wymaganych przez Zamawiającego pamięci RDIMM lub
LRDIMM. W trakcie postępowania odwoławczego, Odwołujący I podtrzymał swoje
stanowisko i wskazał, że Zamawiający winien wyjaśnić tą kwestię z wykonawcą w trybie art.
87 ust. 1 ustawy Pzp. I o ile zgodzić się należy z Odwołującym I, że przed odrzuceniem
oferty wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek wyjaśnienia wątpliwości co do zgodności
oferty z wymaganiami SIWZ, o tyle Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie miał takich
wątpliwości ponieważ w sposób jednoznaczny ustalił, że oferowany przez wykonawcę
serwer nie spełnia wymagań w zakresie pamięci operacyjnej. W takiej sytuacji to na
Odwołującym I spoczywał w postępowaniu odwoławczym ciężar wykazania błędnych ustaleń
Zamawiającego. Odwołujący I poza jednak negowaniem zasadności decyzji Zamawiającego
nie przedstawił żadnego dowodu na wykazanie, iż zaoferowany przez niego serwer spełnia
wymagania w zakresie obsługi pamięci operacyjnej. Dowód złożony przez Odwołującego I
podczas rozprawy tj. wydruk ze strony sklepu internetowego
www.googram.com
jest
wyłącznie dowodem na to, że istnieją określone rodzaje pamięci operacyjnej, co nie było
sporne w sprawie. Nie jest to jednak, w ocenie Izby, dowód na wykazanie, iż oferowane
przez niego urządzenia spełnia wymagania określone w SIWZ. Należy przy tym dodać, że
Odwołujący II, działając jako przystępujący po stronie Zamawiającego, złożył dowody na
wykazanie niezgodności oferowanego przez Odwołującego I serwera IV. Izba w tym zakresie
uznała za wiarygodnie złożone przez przystępującego oświadczenie Intel Tchnology Poland
Sp. z o.o., z dnia
6 marca 2020 r., Specyfikacje procesorów firmy Intel rodziny Xeon E-2100
oraz E-
220 oraz kartę katalogową serwera Fujitsu Model TX1330 M4, które to dokumenty
potwierdzają, że zaoferowany przez Odwołującego I serwer IV nie obsługuje wymaganych
przez Zamawi
ającego typów pamięci RDIMM lub LRDIMM. W konsekwencji Izba uznała
zarzut za niezasadny.

Mając na uwadze powyższe, odwołanie podlegało uwzględnieniu.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp or
az w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z
dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018,
poz. 972).
Przewodniczący: ………………………………


Członkowie:
………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie