eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 375/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-03-10
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 375/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2020 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2020 r. przez wykonawcę REM-
BUD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa – Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głęboki Bród


orzeka:

1.
Zarzut dotyczący zatrzymania wadium pozostawia bez rozpoznania.
2.
Oddala odwołanie w pozostałym zakresie.
3.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę REM-BUD Spółka z ograniczoną
odpow
iedzialnością z siedzibą w Suwałkach
i:
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie:
dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę REM-BUD Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach
, tytułem wpisu
od odwołania,
3.2.
zasądza od wykonawcy REM-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Suwałkach
na rzecz zamawiającego Skarb Państwa – Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głęboki Bród
kwotę
3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu
kosztów strony poniesionych w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Suwałkach.

Przewodniczący: ………………………………Sygn. akt KIO 375/20
U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Głęboki Bród, dalej „Zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa woliery hodowlanej głuszca
w ramach rozbudowy leśniczówki, gmina Giby, powiat sejneński województwo podlaskie, nr
geodezyjny działki 458/2 i 511 — obręb ewidencyjny Frącki
. Postępowanie prowadzone jest
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. t.j. z 2019 r. poz. 1843), dale
j „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14 grudnia 2019 r. pod numerem 636409-N-2019.
W dniu 24 lutego 2020 r. wykonawca REM-
BUD Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, dalej „Odwołujący”, wniósł odwołanie,
zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez uznanie
, że treść
oferty O
dwołującego nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej
„SIWZ”, w zakresie działu VII pkt 4, tj. nieprawidłowego wypełnienia zestawienia
oferowanego wyposażenia urządzeń i instalacji oraz nieuzasadnienie przez zamawiającego,
z
którymi postanowieniami SIWZ nie odpowiada treść oferty Odwołującego w zakresie działu
VII pkt 4 (załącznika nr 4).
2.
art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 1 ustawy Pzp i w zw. z art. 61 § 1,
art. 65 § 1, art. 651 oraz art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego oraz w zw. z rozdziałem IX pkt 7
SIWZ
poprze uznanie, że oświadczenie Odwołującego dotyczące oferowanych urządzeń
zostało złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. 13 lutego 2020 r.,
zamiast 11 lutego 2020 r.
3.
art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 pkt 7a
ustawy Pzp poprzez uznanie, że Odwołujący nie przedstawił dokumentów oraz złożył
dokume
nty niepotwierdzające spełniania warunków przedmiotowych określonych w
postępowaniu, w sytuacji, gdy w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający nie postawił
wymogu przedkładania przez wykonawcę jakichkolwiek dokumentów w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
4.
art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 46 ust. 4a, art. 25 ust. 1 pkt 2 i art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp poprzez odrzucenie oferty O
dwołującego i związane z tym zatrzymanie wadium w

sytuacji, gdy nie została spełniona przesłanka określona w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
oraz nie została spełniona żadna przesłanka wymieniona w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
5.
art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
poprzez uznanie, że cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia w sytuacji, gdy cena oferty Odwołującego nie przewyższa kwoty
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia czynności z dnia 18 lutego 2020 r. o odrzuceniu oferty Odwołującego i w
z
wiązku z tym nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności o zatrzymaniu wadium i
unieważnieniu postępowania; powtórzenia czynności oceny ofert, w tym oferty
Odwołującego; uznania oferty Odwołującego za najkorzystniejszą, a tym samym wyboru
oferty Odwołującego.

W pierwszej kolejności Odwołujący wskazywał, że odrzucenie jego oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, uzasadniono
tym, że Odwołujący złożył zgodnie z
działem VII pkt 4 SIWZ oświadczenie dotyczące oferowanych urządzeń oraz zestawienie
oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji, które wypełnił nieprawidłowo. Zamawiający
stwie
rdził także, że niewiążący wzór takiego oświadczenia stanowił załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający podał, że Odwołujący nie wpisał informacji dotyczących „typu” i „modelu”
większości oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji, które zostały określone przez
Zamawiającego w ww. oświadczeniu, a które były potrzebne do sprawdzenia zgodności tego
wyposażenia, urządzeń i instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej -
załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający nie podał jednak w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego, które
konkretnie wymagania zawarte w dokumentacji projektowej, a więc w treści SIWZ, dotyczące
wyposażenia, urządzeń i instalacji, a wymienione w załączniku nr 4 mają być potwierdzone
przez podanie przez Odwołującego typu i modelu konkretnego wyposażenia, urządzenia i
instalacji.
W ocenie Odwołującego uzasadnienie decyzji o odrzuceniu jego oferty poprzez
sformułowanie, że załącznik nr 4 do SIWZ został wypełniony nieprawidłowo, nie daje
podstawy do postawienia zarzutu, że treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści SIWZ.
W ocenie Odwołującego decyzja o odrzuceniu jego oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp wymaga
konkretnego określenia, które elementy treści jego oferty nie
odpowiadają, której treści SIWZ, w takim stopniu, że nie daje to Zamawiającemu możliwości
uzyskania świadczenia zgodnie z postanowieniami tej SIWZ, a zwłaszcza zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, w tym zgodnie z dokumentacją projektową.

Odwołujący wskazywał, że w opisie przedmiotu zamówienia (dział II SIWZ) nie ma
żadnych wymagań dotyczących konkretnie wyposażenia, co oznacza, że niepodanie w

załączniku nr 4 do SIWZ typu lub modelu wyposażenia, urządzenia lub instalacji, nie może
być niezgodne z treścią SIWZ, a tym samym treść oferty Odwołującego w tym zakresie
odpowiada treści SIWZ i dlatego odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp jest nieuzasadnione.

Ponadto,
Odwołujący wskazywał, że art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, mówi o treści
oferty w stosunku do treści SIWZ, a nie dotyczy spraw formalnych, takich jak np. niepodanie
w ofercie typu czy modelu wyposażenia, urządzenia lub instalacji, w sytuacji gdy w treści
SI
WZ Zamawiający nie wskazał, które wymagania określone w dokumentacji projektowej nie
zostały przez Odwołującego potwierdzone, tym bardziej, że załącznik nr 4 do SIWZ, na
stronie 3 zawiera oświadczenie Odwołującego, że do realizacji zamówienia użyje
wyposażenia, urządzeń oraz instalacji w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych i
jakościowym zgodnych z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w dokumentacji
proj
ektowej. Skoro Odwołujący złożył oświadczenie, że całość wyposażenia, wszystkie
urządzenia oraz wszystkie instalacje będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, to treść
jego oferty odpowiada treści SIWZ i daje Zamawiającemu gwarancję, że wymienione w
czternastu pozycjach załącznika nr 4 elementy wyposażenia, urządzenia i instalacje
odpowiadają treści SIWZ oraz zapewniają wykonanie zamówienia zgodnie z potrzebami
Zamawiającego.

Odwołujący wskazywał również, że zgodnie z treścią SIWZ (dział VII pkt 4) wzór
załącznika nr 4 do SIWZ nie był wiążący, co Zamawiający sam podkreślił w uzasadnieniu o
o
drzuceniu oferty Odwołującego, co oznacza, że nie musiał być wypełniony czy sporządzony
ściśle i zgodnie z jego treścią. Nieuprawnione zatem jest twierdzenie Zamawiającego, że
nieprawidłowe wypełnienie tego załącznika świadczy o tym, że treść oferty Odwołującego nie
odpowiada treści SIWZ i podlega odrzuceniu, skoro nie żądał wypełnienia tegoż załącznika
tylko i wyłącznie zgodnie z jego skonstruowaniem oraz koniecznością ścisłego wypełnienia
wszystkich bez wyjątku pozycji i podpozycji poszczególnych elementów tego wykazu.

Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego podał również, że
Załącznik nr 4 do SIWZ wpłynął do niego 13 lutego 2020 r. a powinien wpłynąć 11 lutego
2020
r. Odwołujący wskazywał, że załącznik nr 4 do SIWZ składa się z dwóch elementów.
Pierwszy element nazwany jako zestawienie oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji
i drugi element,
nazwany jako oświadczenie w zakresie złożenia oświadczenia woli
wykonawcy, że całość wyposażenia, wszystkie urządzenia oraz wszystkie instalacje będą
zgodne z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w dokumentacji projektowej.
Oznacza to, że drugi element załącznika nr 4 w zakresie złożenia oświadczenia woli
wykonawcy, że całość wyposażenia, wszystkie urządzenia oraz wszystkie instalacje będą
zgodne z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w dokumentacji projektowej

zostało złożone już w dniu 15 stycznia 2020 r. wraz z ofertą Odwołującego, co Zamawiający
sam potwierdza w uzasadnieniu odrzucenia oferty O
dwołującego. Oznacza to również, że
postanowienia działu IX pkt 7 SIWZ nie dotyczą tego elementu załącznika nr 4 do SIWZ jako
części oferty Odwołującego, gdyż oświadczenie to jest prawidłowe, kompletne, nie zawiera
błędów, nie może budzić żadnych wątpliwości, zostało złożone w formie pisemnej i w
związku z tym nie zachodziła, w stosunku do tego oświadczenia, potrzeba stosowania art. 26
ust
. 3 ustawy Pzp i wzywania Odwołującego do ponownego składania tego oświadczenia.
Oznacza to również, że wezwanie Zamawiającego z dnia 6 lutego 2020 r. do złożenia
poprawnie wypełnionego oświadczenia dotyczącego oferowanych urządzeń oraz
zestawienia oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji mogło dotyczyć tylko
pierwszego elementu załącznika nr 4 do SIWZ załączonego przez Odwołującego do oferty,
tj. zestawienia oferowanego wypo
sażenia, urządzeń i instalacji.

Odwołujący wskazywał, że Zamawiający w dziale IX pkt 7 SIWZ postawił wymóg, że
w przypadku dokumentów i oświadczeń składanych w związku z art. 26 ust. 3ustawy Pzp
wykonawca zobowiązany jest zachować formę pisemną. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp
w zw. z art. 78 § 1 Kc, do zachowania zwykłej formy pisemnej wystarczy złożenie
własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Oznacza to,
że złożenie przez I. B. Prezesa Zarządu REM - BUD Sp. z o. o. podpisu na zestawieniu
oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji, tj. elemencie pierwszym załącznika nr 4 do
SIWZ, stanowi o zachowaniu formy pisemnej,
tj. wymogu określonego w dziale IX pkt 7
SIWZ. Obowiązek zachowania formy pisemnej nie oznacza, wbrew twierdzeniom
Zamawiającego, konieczności dostarczenia oświadczenia woli lub innego oświadczenia za
pośrednictwem poczty w określonej dacie, tj. w dniu 11 lutego 2020 r., gdyż sprawę
dostarczenia oświadczenia woli lub innego oświadczenia, reguluje art. 61 § 1 i § 2 Kc w zw. z
art. 14 ust. ustawy Pzp.

Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego wskazywał również, że
złożone przez Odwołującego ponownie zestawienie wyposażenia, urządzeń i instalacji
zos
tało ponownie nieprawidłowo wypełnione, gdyż podane w tym zestawieniu informacje są
zbyt ogólne i nie dały Zamawiającemu możliwości dokonania oceny proponowanych
czternastu pozycji pod względem ich zgodności z wymaganiami postawionymi (określonymi
w dokumentacji projektowej) zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Niemniej,
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.6 ogłoszenia) nie postawił wymogu i nie
wymienił rodzaju dokumentów jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania przez wymienione w zestawieniu wyposażenie, urządzenia i instalacje. Oznacza
to, że na etapie oceny ofert, zamawiający nie był uprawniony do żądania jakichkolwiek
dokumentów, oprócz oświadczenia Odwołującego, podając jako podstawę prawną art. 25

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Odwołujący podkreślał, że zdaje sobie sprawę z faktu, że czynności Zmawiającego
polegające na zatrzymaniu wadium Odwołującego oraz unieważnieniu postępowania, nie
podlegają zaskarżeniu w drodze odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, z uwagi na treść
art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, ale podnosi je wyłącznie w kontekście czynności Zamawiającego
polegającej na odrzucenia jego oferty.
Do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie nie przystąpił żaden
wykonawca.
Zamawiający pismem z dnia 6 marca 2020 r. złożył odpowiedź na odwołanie,
wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Zdaniem Zamawiającego, gdyby miał polegać na
zapewnieniu wykonawcy (oświadczeniu) o zgodności wszystkich urządzeń i wyposażenia,
zbędnym byłby wykaz 14 urządzeń, skoro jednak został on przewidziany, wykonawcy
wypełniając go powinni udowodnić, że zaproponowane urządzenia i wyposażenie są zgodne
z dokumentacją projektowa, stanowiącą część SIWZ. Ze względu na zaniedbania
wykonawcy (nie
podanie wszystkich informacji dotyczących typu lub modelu urządzenia)
Zamawiający nie mógł zbadać czy dane urządzenie jest zgodne z dokumentacją projektową,
ponieważ w większości przypadków nie dało się zidentyfikować konkretnego urządzenia (np.
w przypadku lamp oświetleniowych u wybranego producenta Plexiform jest wiele urządzeń
takich, które spełniają wymagania zamawiającego i takie które tych wymagań nie spełniają).
Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron
, złożone w pismach procesowych, jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż
odwołanie zasługuje na oddalenie w zakresie zarzutów rozpoznawanych przez Izbę.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania,
w szczególności: z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszenia
o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
załącznikami, oferty Odwołującego, dokumentów przedłożonych na wezwanie w trybie art.
26 ust. 3 usta
wy Pzp, informacji Zamawiającego z dnia 18 lutego 2020 r. o odrzuceniu oferty
Odwołującego. Izba wzięła również pod uwagę stanowiska wyrażone w odwołaniu,
odpowiedzi na odwołanie, a także oświadczenia i stanowiska stron wyrażone ustnie do
protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 6 marca 2020 r.
Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje.
Zgodnie z Rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ”,
przedmiotem zamówienia jest budowa woliery hodowlanej głuszca w ramach rozbudowy
leśniczówki, gmina Giby, powiat sejneński, województwo podlaskie, nr geod. dz. 458/2 i 511

-
obręb ewidencyjny Frącki, a prace w zakresie robót budowlanych będą wykonywane w
oparciu m.in. o dokumentację projektową, będącą integralną częścią SIWZ.
Zgodnie z
Rozdziałem VII (pt. Wykaz pozostałych dokumentów, które wykonawcy
zobowiązani są przedstawić w ofercie przetargowej) pkt 3 SIWZ W celu potwierdzenia, że
oferowane roboty budowlane, w tym dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w dokumentacji projektowej, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia
oraz zestawienia oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji sporządzonych wg. wzoru
przedstawionego w Załączniku nr 4 do SIWZ.

Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 4-7 SIWZ: 4. Dokumenty składane przez Wykonawcę w
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 i 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych złożone zostaną drogą pisemną oryginale i/lub potwierdzone
odpowiednio za zgodność z oryginałem. 5. Wykonawca, który otrzymuje oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
zobowiązany jest Zamawiającemu do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania,
odpowiednio za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie uważał, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
wysłane na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.6. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazać pisemnie,
przesłać za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy w sprawie
zamówienia publicznego, oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI, dla
których wymagana jest wyłącznie forma pisemna.7. Wykonawca, w przypadku dokumentów
i
oświadczeń składanych w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
zobowiązany jest zachować formę pisemną.

W postępowaniu czterech wykonawców złożyło oferty, w tym Odwołujący, który do
oferty przedłożył niekompletny załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający pismami z dnia 6 lutego 2020 r. wezwał Odwołującego do złożenia
odpowiednio w trybie art. 26 ust. 2 us
tawy Pzp stosownych dokumentów oraz w trybie art. 26
ust. 3 ustawy Pzp
poprawnie wypełnionego Oświadczenia dotyczącego oferowanych
urządzeń oraz zestawienie oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji stanowiącego
załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ww. oświadczenie złożone
przez Państwa razem z ofertą nie zostało wypełnione poprawnie, tzn. pominięto podanie
danych
dotyczących:


-
„typu” i „modelu” dla pozycji: stolarka okienna, stolarka drzwiowa, napęd bramy
przesuwnej, grzejniki, klimatyzatory, lampy, oprawy oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne,
kamery, monitor i rejestrator systemu monitoringu.
-
„typu” dla pozycji: wyposażenie białego montażu sanitarnego — baterie, oczyszczalnia
ścieków,
-
„modelu” dla pozycji: wyposażenie białego montażu sanitarnego — umywalki, wyposażenie
białego montażu sanitarnego — miski ustępowe, kocioł olejowy, biały osprzęt elektryczny.
Oświadczenie w formie wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy
złożyć w terminie do dnia 11.02.2020 r.

W
ykonawca w wyznaczonym terminie, tj. 11 lutego 2020 r. przesłał drogą mailową
skan pisma przewodniego oraz skan załącznika nr 4 do SIWZ, natomiast powyższe
dokumenty
w formie pisemnej wpłynęły do Zamawiającego 13 lutego 2020 r.
Dnia 18 lutego 2020
r. Zamawiający poinformował wykonawców o odrzuceniu oferty
Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wskazując, że Zgodnie z
zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dział VII pkt 4) Wykonawca
składając ofertę w ww. postępowaniu zobowiązany był do złożenia „Oświadczenia
dotyczącego oferowanych urządzeń oraz zestawienia oferowanego wyposażenia, urządzeń i
instal
acji”, którego niewiążący wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca złożył ww.
oświadczenie razem z ofertą, jednak nie wypełnił go prawidłowo tzn. nie wpisał informacji
dotyczących „typu” i „modelu” większości oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji
które zostały określone przez Zamawiającego w ww. oświadczeniu. Informacje uzyskane
przez Zamawiającego z prawidłowo wypełnionego oświadczenia są niezbędne do oceny
oraz potwierdzenia czy oferowane przez Wykonawcę wyposażenie, urządzenia i instalacje
są zgodne z postawionymi przez Zamawiającego wymaganiami określony w dokumentacji
projektowej (załącznik nr 9 do SIWZ). W tej sytuacji Zamawiający nie mogąc ocenić
powyższego, wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, pismem z dnia
06.02.2020 r
. do złożenia poprawnie wypełnionego „oświadczenia dotyczącego oferowanych
urządzeń oraz zestawienia oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji”, w formie
określonej w SIWZ (rozdział IX pkt 7 przewiduje formę pisemną), w terminie do dnia 1
1.02.2020 r.
Wykonawca nie złożył ww. oświadczenia w terminie określonym przez
Zamawiającego, w formie określonej w SIWZ, wpłynęło ono do Zamawiającego dopiero w
dniu 13.02.2020 r. Analiza treści ponownie złożonego oświadczenia zgodnie z niewiążącym
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, który ponownie nie został wypełniony
prawidłowo (brak informacji w części dotyczącej „modelu" dla: stolarki okiennej, stolarki
drzwiowej, napędu bramy przesuwnej, lamp, opraw oświetleniowych wewnętrznych i


zewnętrznych, białego osprzętu elektrycznego, kamer, monitora i rejestratora systemu
monitoringu; brak informacji w części dotyczącej „typu” dla: oczyszczalni ścieków; ponadto
dane dotyczące klimatyzatorów, lamp, białego osprzętu elektrycznego oraz kamer, monitora i
rejestratora s
ystemu monitoringu w zakresie w jakim podał je wykonawca są zbyt ogólne)
prowadzi do wniosku, że nie jest możliwe dokonanie oceny proponowanych przez
Wykonawcę elementów wyposażenia, urządzeń i instalacji pod względem ich zgodności z
dokumentacją projektową. Elementem sporządzonej i złożonej przez Wykonawcę oferty są w
tym przypadku dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych dostaw, usług lub robót
budowlanych z wymaganiami postawionymi (określonymi w dokumentacji projektowej) przez
Zamawiającego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Skoro Wykonawca nie
dotrzymując terminu, ostatecznie przedstawił niekompletne dokumenty na potwierdzenie
zgodności oferowanych przez siebie urządzeń, materiałów i instalacji, co nie dało
Zamawiającemu możliwości weryfikacji ich zgodności z wymaganiami postawionymi w SIWZ
i załącznikach do niej, należy uznać w tej sytuacji, że treść oferty złożonej przez Wykonawcę
nie odpowiada treści SIWZ, w związku z tym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp. Zgodnie z wyrokiem KIO 11/17 niezgodność oferty z SIWZ w
rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP polega albo na niezgodności zobowiązania, które w
swojej ofercie wyraża wykonawca i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem
zobowiązania, którego przyjęcia oczekuje zamawiający i które opisał w SIWZ; ewentualnie
na niezgodnym z SIWZ sposobie wyrażenia, opisania i potwierdzenia zakresu owego
zobowiązania w jego materialnej zgodności z wymaganiami zamawiającego). Elementem
sporządzanej i przedstawianej przez wykonawcę oferty są w tym kontekście również tzw.
dokumenty przedmiotowe, potwierdzające zgodność oferowanych dostaw, usług lub robót
budowlanych z wymaganiami zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Konsekwentnie ich nieprzedstaw
ienie albo przedstawienie dokumentów nieprawidłowych
spowoduje niezgodność treści oferty z SIWZ.

Izba zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.
W pierwszej kolejności Izba uznała, że zarzut zatrzymania wadium nie podlega
rozpoznaniu, jako dotyczący zaniechania czynności, na które odwołanie nie przysługuje na
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, który wskazuje, że jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) określenia warunków udziału
w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4)
odrzucenia oferty odwołującego; 5) opisu przedmiotu zamówienia; 6) wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Czynność zatrzymania wadium nie została zawarta w katalogu określonym w art. 180
ust. 2 ustawy Pzp. Za zasadne należy uznać, iż na gruncie art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp w
ramach pojęcia wyboru najkorzystniejszej oferty, powinno się uwzględnić także te czynności
lub zaniechania dokonania czynności, które w sposób bezpośredni wpływają na wybór
określonej oferty jako najkorzystniejszej w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. W ocenie Izby czynność zatrzymania wadium w niniejszym stanie faktycznym
nie stanowi elementu składowego czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w ww.
rozumieniu tego pojęcia. Skutki dokonania tej czynności nie warunkują bowiem bezpośrednio
decyzji zamawiającego w zakresie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, który bez
względu na odwołania składane przez wykonawców i podnoszone przez nich zarzuty
obowiązany jest prowadzić postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Czynność ta nie
ma bezpośredniego wpływu na sam wybór oferty najkorzystniejszej, jest natomiast
konsekwencją działania wykonawcy. Izba stwierdziła, że chociaż Odwołujący podnosił, że
czynność polegająca na zatrzymaniu wadium nie podlega zaskarżeniu, to jednak postawił
zarzut w tymże zakresie.
W związku z powyższym, Izba uznała, iż zarzut zatrzymania wadium, jako
niedotyczący jednej z czynności wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, nie podlegał
rozpoznaniu na podstawie stosowanego odpowiednio art. 189 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 180
ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. W orzecznictwie sądów okręgowych oraz Izby wskazuje się, że
przepisy ustawy Pzp nie przewidują instytucji częściowego uwzględnienia odwołania,
jednakże zarzuty skutkujące odrzuceniem odwołania w przypadku gdy odwołanie nie zawiera
pozostałych zarzutów, w sytuacji połączenia ich w odwołaniu z innymi zarzutami powinny
zostać pozostawione bez rozpoznania (vide: wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia
11 maja 2015 r., sygn. akt I Ca 131/15, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 maja
2017 r., sygn. akt KIO 903/17). Ponadto, Izba uznała, iż mając na uwadze konieczność

zapewnienia stronie odwołującej pełnego prawa do skorzystania z środka ochrony prawnej
na orzeczenie Izby, uzasadnione jest zawarcie postanowienia o pozostawieniu zarzutu bez
rozpoznania w sentencji wyroku (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r.,
sygn. akt III CZP 111/15).
W za
kresie zarzutów podlegających rozpoznaniu, Izba stwierdziła, że odwołanie
podlega oddaleniu.
Za niezasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 92 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp.
Zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, który nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, jeżeli jej treść
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust.
2 pkt 3. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w przypadku, gdy oferta
nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości
zgodnie z wymogami zamawiającego.
Stosownie do
Rozdziału VII ust. 3 SIWZ Zamawiający w sposób jednoznaczny
wskazał, że wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia oraz zestawienia oferowanego
wyposażenia, urządzeń i instalacji sporządzonych według wzoru przedstawionego w
Załączniku nr 4 do SIWZ. Zgodnie z ww. załącznikiem należało wypełnić czternaście pozycji
(tj. stolarka okienna, stolarka drzwiowa, napęd bramy przesuwnej, wyposażenie białego
montażu, sanitarnego - umywalki, wyposażenie białego montażu sanitarnego - miski
ustępowe, wyposażenie białego montażu sanitarnego - baterie, grzejniki, klimatyzatory,
kocioł olejowy, lampy, oprawy oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne, biały osprzęt
elektryczny, kamery, monitor i rejestrator systemu moni
toringu, oczyszczalnia ścieków)
podając przy każdej producenta, typ, model oraz numer katalogowy, jeżeli dotyczy.
Dodatkowo załącznik nr 4 do SIWZ zawierał oświadczenie wykonawcy, że całe
wyposażenie, urządzenia i instalacje będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego
przedstawionymi
w
dokumentacji
projektowej.
Odwołujący nie podnosił zarzut
niejednozn
aczności przywołanych zapisów SIWZ.
Izba ustaliła, iż Odwołujący nie uzupełnił wszystkich pozycji w ww. załączniku,
również w uzupełnionym przez Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Załączniku
nr 4 do SIWZ brak było informacji w części dotyczącej „modelu" dla: stolarki okiennej, stolarki
drzwiowej, napędu bramy przesuwnej, lamp, opraw oświetleniowych wewnętrznych i
zewnętrznych, białego osprzętu elektrycznego, kamer, monitora i rejestratora systemu
monitoringu; a w części dotyczącej „typu” dla: oczyszczalni ścieków; ponadto dane
dotyczące klimatyzatorów, lamp, białego osprzętu elektrycznego oraz kamer, monitora i
rejestratora systemu monitoringu.

Odwołujący wskazywał, że po pierwsze w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział II
SIWZ) nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnie ww. urządzeń, więc zaniechanie
podania typu lub modelu wyposażenia nie może być niezgodne z treścią SIWZ. Po drugie
podnosił, że powyższe zaniechanie dotyczy spraw formalnych, a nie treści oferty; dodatkowo
wzór załącznika nr 4 do SIWZ był niewiążący. Ponadto, złożył oświadczenie, że całość
wyposażenia, wszystkie urządzenia oraz instalacje będą zgodne z wymaganiami
Zamawiającego przedstawionymi w dokumentacji projektowej, co daje Zamawiającemu
gwarancję, że wymienione w czternastu pozycjach elementy odpowiadają treści SIWZ oraz
zapewniają wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Zamawiającego.
Izba nie podzieliła poglądu prezentowanego przez Odwołującego. W ocenie Izby
oferta Odwołującego podlega odrzuceniu z uwagi na brak określenia co stanowi przedmiot
jego oferty. Wykonawca,
będący profesjonalistą w swojej dziedzinie, a ubiegający się o
udzielenie zamówienia, winien mieć świadomość, że Zamawiający oczekuje sprecyzowania
przedmiotu oferty w zakresie
wyposażenia, urządzeń i instalacji w taki sposób, aby można
było zweryfikować, czy spełniają one parametry i wymagania wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia. W niniejszym postępowaniu Zamawiający w sposób jednoznaczny wymagał
sprec
yzowania w treści oferty typu i modelu w stosunku do czternastu elementów. Informacje
te
nie zostały zawarta ani w ofercie Odwołującego, ani w uzupełnionym przez Odwołującego
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumencie.
Brak sprecyzowania przedmiotu świadczenia przez Odwołującego pozbawia
Zamawiającego możliwości zweryfikowania na etapie badania złożonych ofert, czy jest on
zgodny z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, którego częścią jest dokumentacja
projektowa, stanowiąca integralną część SIWZ. Nie sposób zgodzić się z Odwołującym, że
zaniechanie podania w ofercie typu czy modelu wyposażenia, urządzenia lub instalacji nie
dotyczy treści oferty. Brak skonkretyzowania przedmiotu zamówienia na etapie składania
ofert należy uznać za niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, polegającą na niewłaściwym,
tzn. niezgodnym z wymaganiami Zamawiającego, opisaniu przedmiotu dostawy. Wykonawca
nie wskazał bowiem jakie konkretnie wyposażenie, urządzenia i instalacje oferuje, nie
wskazał w wielu pozycjach typu oraz modelu wyposażenia, urządzenia i instalacji. Powyższy
brak
trudno uznać za nieistotny element oferty.
N
ależy również podkreślić, że zgodność treści oferty z treścią specyfikacji nie jest
okolicznością, którą można domniemywać na podstawie ogólnego oświadczenia wykonawcy
wówczas, gdy wymagane jest w treści SIWZ sprecyzowanie przez wykonawcę
szczegółowych wymagań technicznych. Skoro Zamawiający w sposób jednoznaczny określił
procedurę weryfikacji istotnych aspektów oferowanego przez wykonawców wyposażenia, to
wykonawcy byli zob
ligowani się do niej dostosować. Nie jest obowiązkiem Zamawiającego

domniemywanie zgodności oferowanego produktu z ogólnego oświadczenia zawartego w
treści oferty, skoro określił on w jaki sposób wykonawcy ową zgodność winni mu wykazać.
To obowiązkiem wykonawcy jest dochowanie należytej staranności i postępowanie zgodnie z
procedurą określoną przez Zamawiającego. W ocenie Izby, jeżeli parametry oferowanego
wyposażenia, urządzeń i instalacji nie zostały w ogóle przedstawione w ofercie, to nie można
uznać, że oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto,
gdyby przyjąć stanowisko Odwołującego za zasadne, bezprzedmiotowym byłoby wymaganie
przez Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń wykonawcy co do parametrów oferowanych
urządzeń. Skoro bowiem ogólne oświadczenie złożone w formularzu oferty, jak twierdzi
Odwołujący, potwierdza, iż wykonawca oferuje produkt zgodny ze SIWZ, to wszelkie
dodatkowe oświadczenia należałoby uznać za zbędne. (vide: wyrok Izby z dnia 25 marca
2019 r., sygn. akt KIO 412/19).
Równocześnie Izba podziela argumentację Zamawiającego, że niewiążący wzór
załącznika nr 4 do SIWZ, nie oznacza, że Odwołujący mógł dowolnie odstąpić od treści
wymaganych w tym wzorze przez Zamawiającego. Rzeczywiście nieistotna jest forma tego
załącznika, sposób prezentacji informacji, ale kluczowe było, aby wykonawca na tyle
konkretnie i szczegółowo opisał oferowane urządzenia i wyposażenie, aby Zamawiający
mógł ustalić jakie konkretne urządzenie lub wyposażenie oferuje wykonawca i zweryfikować
czy jest ono zgodne z jego wymaganiami.
Reasumując, Izba uznała, że oferta Odwołującego nie odpowiada treści SIWZ i
prawidłowo została odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp.
Odnosząc się do kwestii złożenia załącznika nr 4 do SIWZ po wyznaczonym terminie
Izba
oddaliła również ten zarzut, wskazując na obowiązek wykonawcy dostosowania się do
wymagań zamawiającego, co do sposobu i formy składanych dokumentów. Zgodnie z art. 26
ust. 3 ustawy Pzp, z
amawiający wzywając wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z błędami, zobowiązany jest
wyznaczyć termin do ich złożenia. Natomiast forma dokumentów przedkładanych w celu
potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego w postępowaniu została określona w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp.
Zgodnie z §14 ust. 2 ww. rozporządzenia dokumenty lub oświadczenia, o których
mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub

w
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Niemniej w przypadku postępowań poniżej progów unijnych nastąpiło
przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień, tj. z dnia 1 stycznia 2020 r.
na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649) - zmiana
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
– Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw). Oznacza to, że komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe, osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a
wybrany przez zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji nie
może ograniczać konkurencji. W związku z powyższym wymagania
określone w wezwaniu Zamawiającego z dnia 6 lutego 2020 r., w zakresie co do komunikacji
i
formy składania dokumentów były zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
Równocześnie Izba zwraca uwagę, iż dla zachowania formy nie bez znaczenia są
ustanowione w konkretnym postępowaniu – w wezwaniu kierowanym do wykonawcy - reguły
i terminy uzupełnienia dokumentu na wezwanie zamawiającego. W pierwszej kolejności
należy więc poddać analizie treść wezwania, jakie w danej sytuacji kieruje zamawiający do
wykonawcy, ono to bowiem
wskazuje w jakim terminie należy złożyć dokument w
wymaganej formie. Ponadto, należy uznać uzupełnienie za skuteczne, jeśli zamawiający
zdecyduje się na złagodzenie formy, poprzestając, przykładowo na przesłaniu w
oznaczonym terminie jedynie
drogą elektroniczną stosownego uzupełnienia, albo drogą
elektroniczną, przy potwierdzeniu w określonym czasie tych dokumentów w postaci
pisemnej, a wykonawca zastosuj
e się do tak określonego wezwania.
Jednakże jeśli w konkretnym postępowaniu, jak to ma miejsce w niniejszym stanie
faktycznym, z
amawiający nie wprowadzi możliwości uzupełnienia dokumentów w postaci
skanu
dokumentu przesyłanego drogą elektroniczną, to nie sposób powyższego lekceważyć
i uznawać, że w tej mierze wezwanie nie wywołuje żadnych skutków. Każdorazowo więc
szczegółowej analizy podlega treść wezwania do uzupełnienia dokumentów, które określa
zarówno formę, jak i termin uzupełnienia dokumentów oraz ścieżkę czynności prowadzącą
do skutecznego uzupełnienia dokumentów.
W analizowanej sprawie, z wezwania wystosowanego przez Zamawiającego w dniu
6 lutego 2020 r.,
wynika, że: Zamawiający wskazał termin 11 lutego 2020 r., jako termin na
uzupełnienie dokumentów; Zamawiający wyraźnie określił tę datę; do dnia 11 lutego 2020 r.

należało przesłać do Zamawiającego uzupełnione dokumenty, w formie wskazanej w SIWZ;
formę uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 określa Rozdział IX pkt 4 i 7 SIWZ i
jest to forma pisemna;
dokumenty winny zostać złożone drogą pisemną w oryginale lub
potwierdzone odpowiednio za zgodność z oryginałem; Odwołujący przesłał do
Zamawiającego skan załącznika nr 4 do SIWZ drogą elektroniczną 11 lutego 2020 r.,
dok
ument ten wpłynął do Zamawiającego w formie pisemnej dopiero 13 lutego 2020 r., a
zatem po wyznaczonym terminie na uzupełnienie.
Reasumując, Zamawiający wymagał złożenia uzupełnionych dokumentów w formie
pisemnej, co oznacza,
że także oryginał, a nie tylko skan dokumentów przesłanych drogą
elektroniczną, powinien znaleźć się u Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Takie
rozwiązanie niewątpliwie nie usprawnia uzupełniania dokumentu, w ten sposób, by do
Zamawiającego trafił jak najszybciej dokument, choćby wysłany drogą elektroniczną, ale
pozwalający na ocenę jego treści. Niemniej Zamawiający wprost wskazał w postanowieniach
SIWZ, że w przypadku dokumentów i oświadczeń składanych w związku z art. 26 ust. 3
ustawy Pzp wykonawca jest zobligowany zachować formę pisemną, czyli wykonawcy biorący
udział w postępowaniu byli związani powyższym wymogiem, w tym również Odwołujący,
który zaniechał dostarczenia załącznika nr 4 do SIWZ w określonej formie w wyznaczonym
czasie
. W konsekwencji niezłożenie dokumentu, który potwierdza treść oferty stanowi
podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako
nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co też Zamawiający
uczynił.
W odniesieniu do zarzutu braku w ogłoszeniu o zamówieniu wymogu składania
dokumentów przedmiotowych, Izba wskazuje, że po pierwsze zarzut jest spóźniony, bowiem
dotyczy możliwości zaskarżenia na etapie publikacji ogłoszenia, dodatkowo podstawą
odrzucenia oferty Odwołującego jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczący niezgodności
treści oferty z treścią SIWZ, a nie z ogłoszeniem o zamówieniu.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku
na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy
§ 3 i § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie