eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1729/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-09-17
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1729/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17
września 2019 r. w Warszawie odwołania
wniesion
ego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 września
2019 r. przez
wykonawcę K. M. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
FAMARK K. M.
, Jeżowe 789e, 37-430 Jeżowe
w postępowaniu prowadzonym przez
Powiat Niżański, Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko


orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Powiatowi Niżańskiemu
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i dokonanie powtórnej
czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty złożonej przez
wykonawcę J. N. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi
Remontowo-Budowlane J. N.
na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.
kosztami postępowania obciąża Powiat Niżański, Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie:
dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę K. M. prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą FAMARK K. M., Jeżowe 789e, 37-430 Jeżowe

t
ytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od Powiatu Niżańskiego, Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko na rzecz wykonawcy
K. M.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FAMARK K. M., Jeżowe
789e, 37-
430 Jeżowe
kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset
złotych zero groszy) poniesioną tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 1729/19
U z a s a d n i e n i e

Powiat Niżański (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń na potrzeby
mieszkań chronionych treningowych w budynku byłego Domu Nauczyciela w Ulanowie.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo za
mówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 17 lipca 2019 r. w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod pozycją 574923-N-2019.
W dniu
4 września 2019 r. wykonawca K. M. prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą FAMARK K. M. (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty
wykonawcy J. N.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Remontowo-
Budowlane J. N. jako najkorzystniejszej.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
- art. 7 ust. 3 ustawy Pzp
poprzez wybór oferty, która zgodnie z ustawą Pzp podlegała
odrzuceniu;
- art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez brak odrzucenia
oferty wykonawcy J. N.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi
Remontowo-Budowlane J. N.
, na skutek czego została wybrana oferta, która faktycznie nie
jest ofertą najkorzystniejszą.

Odwołujący uzasadniając podniesione zarzuty podał, że w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyli wykonawca J. N.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Remontowo-Budowlane J. N. oraz
Odwołujący. Ceny ofert wyniosły odpowiednio: 268 312,20 zł oraz 384 614,78 zł. Cena oferty
wykonawcy J. N.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Remontowo-
Budowlane J. N.
wydawała się rażąco niska i Zamawiający w dniu 8 sierpnia 2019 r. wezwał
ww. w
ykonawcę do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów ze wskazaniem
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W wezwaniu Zamawiający wyznaczył
termin na złożenie wyjaśnień na dzień 16 sierpnia 2019 r. Odwołujący podniósł, że do dnia
wskazanego w wezwaniu,
wyjaśnienia do Zamawiającego nie wpłynęły. Pismo zawierające
wyjaśnienia zostało dostarczone w dniu 19 sierpnia 2019 r. Pismo to zostało nadane w

placówce pocztowej operatora w dniu 16 sierpnia 2019 r. Jak wskazał Odwołujący,
Zamawiający w dniu 20 sierpnia 2019 r. odrzucił ofertę wykonawcy J. N. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Usługi Remontowo-Budowlane J. N. . Odwołujący dalej
zauważył, że następnie Zamawiający, kierując się przede wszystkim interesem
ekonomicznym,
dokonał czynności unieważnienia czynności odrzucenia oferty wykonawcy J.
N.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Remontowo-Budowlane J. N., a
następnie dokonał wyboru oferty tego wykonawcy. Odwołujący wskazał, że w dniu 2
września 2019 r. poinformował Zamawiającego o dokonaniu czynności niezgodnej z
przepisami ustawy Pzp.
Odwołujący podniósł, że zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający
zobowiązany jest do odrzucenia oferty wykonawcy, który na wezwanie Zamawiającego nie
udzielił wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny oferty, która wydawała się rażąco niska.
Odwołujący zwrócił uwagę, że sankcja „zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie
udzielił wyjaśnień” uregulowana w art. 90 ust. 3 ustawy Pzp jest nierozerwalnie związana
z procedurą wezwania wynikającą z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w tym wyznaczonym
wykonawcy terminem.
Odwołujący wskazał także na art. 116 § 1, art. 89, oraz art. 90 KC.
Odwołujący stwierdził, że zastrzeżenie terminu na złożenie wyjaśnień odnosi ten skutek, że
dokonanie czynności po terminie nie wywołuje skutków, jakie ustawa lub umowa wiąże z jej
dokonaniem, a zatem
czynność po terminie uznawana jest za niedokonaną. Tym samym,
złożenie wyjaśnień z uchybieniem terminu wyznaczonego przez zamawiającego jest
tożsame w skutkach z ich brakiem i stanowi odrębną przesłankę odrzucenia oferty
wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz
art. 14 ust. 1
ustawy Pzp. Odwołujący przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18
grudnia 2017 r., sygn. akt: KIO 2518/17, KIO 2531/17.
Jak zauważył Odwołujący, samo nadanie pisma wyjaśniającego wysokość ceny
w terminie na złożenie wyjaśnień nie jest wystarczające dla eliminacji negatywnych skutków,
jakie wynikają z przepisu art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Odwołujący podkreślił, że ustawa Pzp
z faktem nadania pisma w placówce pocztowej operatora publicznego nie wiąże żadnych
skutków. Jak zaznaczył Odwołujący, to zadaniem wykonawcy J. N. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Usługi Remontowo-Budowlane J. N. była konieczność
zachowania należytej staranności w toku całego postępowania i zadbanie o to, aby
wyjaśnienia niskiej ceny zostały złożone w terminie - dotarły do Zamawiającego. Odwołujący
powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt: KIO
664/13).
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:

-
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
- odrzucenia oferty wykonawcy J. N.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Usługi Remontowo-Budowlane J. N.,
- dokonanie wyboru oferty O
dwołującego jako najkorzystniejszej.
Izba dokonała następujących ustaleń:
W Dziale VIII pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający
postanowił, że komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie
„zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego (…),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (…) lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (
…)”.
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców:
- J. N.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Remontowo- Budowlane J. N.
z ceną 268 361,12 PLN brutto,
- K. M.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FAMARK K. M. z ceną 384 614,78
PLN brutto.

W dniu 8 sierpnia 2019 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust.1 ustawy
Pzp, wezwał wykonawcę J. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi
Remontowo-Budowlane J. N.
do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, ze
wskazaniem elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający wskazał, że
wartość przedmiotu zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 440 000
PLN brutto, a zaoferowana przez ww. wykonawcę cena w sposób znaczący odbiega od
oszacowanej wartości zamówienia, jest niższa o więcej niż 30% od wartości zamówienia.
Zamawiający żądał dostarczenia wymaganych dokumentów w formie pisemnej na adres
Starostwo Powiatowe
w Nisku, Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko (pok. nr 1 Biuro Obsługi
Interesanta) w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r.
Zamawiający zastrzegł ponadto, że
odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3
ustawy Pzp. Przedmiotowe wezwanie zo
stało przekazane wykonawcy J. N. prowadzącemu
działalność gospodarczą pod firmą Usługi Remontowo-Budowlane J. N. drogą elektroniczną
w dniu 8 sierpnia 2019 r.

Odpowiadając na ww. wezwanie Zamawiającego wykonawca J. N. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Usługi Remontowo-Budowlane J. N. w dniu 16 sierpnia
2019 r. nadał za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłkę, którą Zamawiający
otrzymał w dniu 19 sierpnia 2019 r. (prezentata na pierwszej stronie pisma, okoliczność
bezsporna).

W dniu 20 sierpnia 2019 r. Zamawiaj
ący poinformował wykonawcę J. N.
prowad
zącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Remontowo-Budowlane J. N. o
odrzuceniu złożonej przez tego wykonawcę oferty na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Uzasadniając swoją decyzję Zamawiający argumentował, że
„złożenie przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której
wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone przez Wykonawcę.”. Zamawiający przywołał
stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku z dnia 1 marca 2018 r., sygn. akt
KIO 282/18 stwierdziła: „Z regulacji art. 90 ust. 3 ustawy Pzp wynika, iż zamawiający
obowiązany jest do odrzucenia na tej podstawie oferty nie tylko w sytuacji, gdy ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, iż oferta zawiera rażąco niską cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia, ale również w sytuacji nie udzielenia przez
wykonawcę wyjaśnień. Skład orzekający podziela przy tym pogląd, zgodnie z którym
złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu
wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której
wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone przez wykonawcę. Niewątpliwie w ustawie Prawo
zamówień publicznych brak jest regulacji dotyczących instytucji przywrócenia terminu.
Zdaniem Izby powyższe związane jest z ogólnym założeniem, jakie powinno przyświecać
wykładni przepisów tejże ustawy, wywodzonym z celu prowadzenia postępowania
o udzi
elenie zamówienia publicznego, jakim jest efektywne i sprawę udzielenie zamówienia
publicznego. Działanie zamawiających nakierowane jest nie tylko na uzyskanie świadczenia
odpowiedniego pod względem jakości i ceny, ale również na możliwie szybkie zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku upływu terminu wyznaczonego na
udzielenie odpowiedzi na wezwanie zamawiający nie może pozostawać w niepewności
wyrażającej się w oczekiwaniu na doręczenie przez wykonawcę wyjaśnień. Gdyby przyjąć
odmienne
stanowisko, to należałoby odpowiedzieć na pytanie jak długo zamawiający
obowiązany byłby się wstrzymać z podjęciem następnych kroków w postępowaniu, w tym
z podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty takiego wykonawcy oraz dokonaniem wyboru
najkorzystniejszej
oferty. W związku z tym, iż zagadnienia te nie zostały uregulowane przez
ustawodawcę, jak i mając na uwadze podstawowe zasady udzielania zamówień, należy
zdaniem Izby uznać, iż przekroczenie wyznaczonego przez zamawiającego terminu na

złożenie wyjaśnień należy traktować tak jak sytuację zaniechania złożenia tychże wyjaśnień
przez wykonawcę”.

W dniu 20 sierpnia 2019 r. Zamawiający dokonał także kolejnych czynności
w postępowaniu, w tym działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał
Odwołującego, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń oraz
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W dniu 27 sierpnia 2019 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców o unieważnieniu
czynności odrzucenia oferty z dnia 20 sierpnia 2019 r. oraz zawiadomił o zbadaniu oferty pod
kątem zaproponowania w ofercie rażąco niskiej ceny. Uzasadniając swoją decyzję
Zamawiający stwierdził, biorąc pod uwagę okoliczności całego postępowania i ekonomiczny
interes Zamawiającego, a także zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz cel
i ustawowe przesłanki badania rażąco niskiej ceny, że jeżeli opóźnienie w przekazaniu
wyjaśnień nie miało wpływu na ich treść, a także zaistniała możliwość ich oceny, to dopiero
analiza tych wyjaśnień i dowodów może prowadzić do wniosku, że cena lub koszt są rażąco
niskie.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej
oferty wykonawcy J. N.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi
Remontowo-Budowlane J. N. .
Na rozprawie strony podtrzymały dotychczas prezentowane stanowiska. Zamawiający
złożył odpowiedź na odwołanie.
Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie
i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy wymieniony w treści uzasadnienia, jak
również stanowiska stron postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do protokołu
posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.
Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
oc
hrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając go tym samym na poniesienie w tym zakresie
wymiernej szkody.
Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych zarzutów Izba uznała, że
zaistniały podstawy do jego uwzględnienia.

Na wstępie należy wskazać, że w art. 90 ust. 3 ustawy Pzp ustawodawca ustanowił
szczególną przesłankę odrzucenia oferty. Przepis ten stanowi, że zamawiający odrzuca
ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia. Przepis ten statuuje zatem obowiązek po stronie zamawiającego
nie tylko do oceny złożonych przez wykonawcę wyjaśnień oraz dowodów, ale także do
wyciągnięcia wobec wykonawcy konsekwencji w przypadku złożenia wyjaśnień nie
przekonujących zamawiającego, bądź w sytuacji nie złożenia wyjaśnień. Owe konsekwencje
korelują z ciężarem dowodu, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że
obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zatem przepisami prawa do dołożenia należytych
starań w celu wykazania zamawiającemu, że zaoferowana przez niego cena jest realna
i umożliwia należytą realizację przedmiotu zamówienia. Wykazanie to odbywa się w toku
procedury przewidzianej ustawą Pzp, tj. w toku wyjaśnień dotyczących elementów oferty
majach wpływ na zaoferowaną cenę lub koszt składanych na żądanie zamawiającego.
W przedmiotowej sprawie
Zamawiający wezwał wykonawcę J. N. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Usługi Remontowo-Budowlane J. N. do udzielenia
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny w
dniu 8 sierpnia 2019 r. wyznaczając dość długi, jak na przyjęte zwyczajowo w
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego terminy, 8-dniowy termin na złożenie
wyjaśnień. Zamawiający żądał dostarczenia wymaganych dokumentów w formie pisemnej w
terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. Wykonawca J. N.
prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Usługi Remontowo-Budowlane J. N. w ostatnim dniu na udzielenie wyjaśnień
nadał je w placówce pocztowej. Zamawiający otrzymał przedmiotowe wyjaśnienia w dniu 19
sierpnia 2019 r., tj. po upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu.
Izba podziela prezentowany w orzecznictwie Krajo
wej Izby Odwoławczej pogląd,
zgodnie z którym przekroczenie wyznaczonego przez zamawiającego terminu na złożenie
wyjaśnień należy traktować tak, jak sytuację zaniechania złożenia tychże wyjaśnień przez
wykonawcę. Na powyższe wskazuje nie tylko dyspozycja art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, ale także
podstawowe zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażone w art. 7
ust. 1 ustawy Pzp
, tj. zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.
Należy bowiem wziąć pod uwagę sytuację, w której zamawiający wzywa do złożenia
wyjaśnień dotyczących wysokości zaaferowanej ceny dwóch wykonawców, po czym jeden
wykonawca
dostarcza wyjaśnienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie, drugi zaś
nadaje je, tak, jak w przedmiotowej sprawie, w ostatnim dniu w pl
acówce pocztowej. Takim

działaniem drugi z wykonawców de facto przedłużyłby sobie termin na przygotowanie
wyjaśnień o czas dostarczenia przesyłki do zamawiającego. Dodatkowo, gdyby uznać, że
określony przez zamawiającego w wezwaniu termin nie wywołuje skutków, należałoby
odpowiedzieć na pytanie, jak długo zamawiający zobowiązany byłby wstrzymywać się
z podjęciem kolejnych czynności w postępowaniu. Takie oczekiwanie, nieokreślone
w czasie, uniemożliwiałoby zamawiającemu zakończenie postępowania i pozyskanie
przedmiotu zamówienia.

Izba stoi na stanowisku, że art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, jak też zasada równego
traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, nie pozwalają na dowolność wykonawców
przy określaniu terminu na złożenie wyjaśnień w przedmiocie elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. To zamawiający jest gospodarzem postępowania, to na
zamawiającym spoczywa obowiązek wyznaczenia terminu na złożenie takich wyjaśnień,
który będzie równy dla wszystkich wykonawców i realny. Wykonawcy, w sytuacji, gdyby
wyznaczony przez zamawiającego termin okazał się zbyt krótki, przysługuje wniosek do
zamawiającego o przedłużenie terminu. Decyzja w tym zakresie należy jednak do
zamawiającego. Zarówno wniosek, jak i ww. decyzja zamawiającego muszą być dokonane
prze
z upływem pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień. Jeśli zamawiający przychyla się
do prośby wykonawcy, zobowiązany jest przedłużyć termin wszystkim wykonawcom, od
których zażądał wyjaśnień, tak, aby termin na ich złożenie był równy dla wszystkich
wykona
wców. Ostatecznie jednak wykonawcy zobowiązani są do dotrzymania terminu na
złożenie wyjaśnień wyznaczonego przez zamawiającego. W przeciwnym razie złożone przez
nich wyjaśnienia zamawiający zobowiązany jest traktować tak, jakby nie zostały złożone. Do
teg
o zobowiązują zamawiającego ww. zasady określone w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Należy
przy tym podkreślić, że w ustawie Pzp brak jest regulacji dotyczących instytucji przywrócenia
terminu.
Zdaniem Izby, powyższe związane jest z ogólnym założeniem, jakie powinno
przyświecać wykładni przepisów ustawy Pzp, wywodzonym z celu prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest efektywne i sprawne
udzielenie zamówienia publicznego.

W sprawie
będącej przedmiotem rozpoznania wykonawca J. N. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Usługi Remontowo-Budowlane J. N. nie dochował
należytej staranności, jaka wymagana jest od wykonawców biorących udział
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie tylko nadając wyjaśnienia na
poczcie w ostatnim dniu wyznaczonego przez Z
amawiającego terminu, ale również nie
przekazując owych wyjaśnień Zamawiającemu w terminie w jakiejkolwiek innej formie, np.
fa
ksem lub pocztą elektroniczną. W ocenie Izby, nie ma podstaw do twierdzenia, że wobec
tego wykonawcy, jako prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, powinny być

stosowane mniej rygorystyczne wymagania, jak wobec innych wykonawców będących
osobami prawnymi. Przeciwnie, P
rawo zamówień publicznych opiera się przede wszystkim
na
zasadzie równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, a co za tym idzie,
wobec każdego podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia, zamawiający powinien
stosować taki sam poziom wymagań.
Mając na uwadze powyższe, Izba stwierdziła, że przekroczenie wyznaczonego przez
Z
amawiającego terminu na złożenie wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny
n
ależy traktować tak, jak sytuację zaniechania złożenia tychże wyjaśnień przez wykonawcę.
W konsekwencji, nie złożenie w terminie wyjaśnień przez wykonawcę stanowi podstawę do
odrzucenia oferty na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Zaniechanie przez Zamawiającego dokonania ww. czynności stanowi również naruszenie
art. 7 ust. 3 ustawy Pzp.
Reasumując powyższe, Izba stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie doszło do
naruszenia przez Zamawiającego wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono
jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie