eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1707/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-09-13
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1707/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Lubomira Matczuk - Mazuś Członkowie: Andrzej Niwicki, Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński

wobec cofnięcia odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2
września 2019 r. przez organizację: Polski Związek Pracodawców Budownictwa,
ul. Kaliska 23/lok. U4, 02-316 Warszawa


w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa, Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszczprzy udziale wykonawców:
1. Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
2. Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Via Anna Maria Adorni, 1-
43121 Parma (Włochy)
3. PORR S.A.,
ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

– zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1) umarza postępowanie odwoławcze;
2)

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz organizacji:
Polski Związek Pracodawców Budownictwa, ul. Kaliska 23/lok. U4, 02-316 Warszawa kwoty
18
000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy

złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na postanowienie – w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Przewodniczący: …………………………………

Członkowie: …………………………………

………………………………….Sygn. akt KIO 1707/19
U z a s a d n i e n i e


Zamawiający –

Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w
Bydgoszczy
– prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
za
mówienia publicznego pod nazwą „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej
S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz -
granica województwa kujawsko-pomorskiego i
wielkopolskiego na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła)
o długości około 9,7 km” (Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.9.2019.44”, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
„ustawa Pzp”, „ustawa” lub „Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 22/08/2019 r. numer 2019/S 161-395463.

Odwołujący – organizacja: Polski Związek Pracodawców Budownictwa z siedzibą w
Warszawie
– wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na ustaleniu treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Postępowania (dalej jako: „SIWZ”),
w sposób naruszający przepisy ustawy Pzp oraz k.c.:
1) art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 31 ust. 2
i 3 ustawy Pzp w zw. z § 15 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (dalej jako „Rozporządzenie”) w zw.
z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353(1) kodeksu cywilnego poprzez zaniechanie
sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej
w całości wymagania Zamawiającego, a w konsekwencji w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję oraz umożliwiający ustalenie planowanych kosztów oraz przygotowanie oferty
szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty, a w konsekwencji poprzez ukształtowanie
treści przyszłego stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający jego właściwość
(naturę), bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz równowagę stron i prowadzący
do nadużycia własnego prawa podmiotowego;
2) art. 14 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 353(1) k.c. w zw. z
art. 577 i nast. k.c. w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 31 ust. 2 i 3 ustawy Pzp
poprzez
zobowiązanie Wykonawców (pkt II.1.1. Tomu II SIWZ - załącznik „Gwarancja
jakości”) do objęcia Gwarancją całości Robót i Dokumentów wykonanych przez

poprzedniego Wykonawcę w sytuacji, w której zakresu i jakości tych prac nie można
zidentyfikować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia udostępnionego przez
Zamawiającego, a w konsekwencji nałożenie na wykonawców obowiązku ponoszenia
odpowiedzialności za zakres nieznanych prac oraz ryzyka niemożliwe do zidentyfikowania,
oceny i o
szacowania przez wykonawców;
3) art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 31 ust. 2 i 3 ustawy Pzp oraz art. 14 ust. 1 ustawy
Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art
. 353(1) k.c. w zw. z art. 387 § 1 k.c.
poprzez wyznaczenie terminu realizacji
zamówienia oraz poszczególnych Kamieni
Milowych w sposób odbiegający od realnych możliwości realizacji, nieadekwatny do
przedmiotu zamówienia i nieuwzględniający wszystkich okoliczności, a w konsekwencji w
sposób utrudniający uczciwą konkurencję i niemożliwy do spełnienia przez wykonawców;
4) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie przygotowania i prowadzenia postępowania z
należytą starannością, w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji i
zapewniający przejrzystości postępowania, co wyraża się w braku wypełnienia obowiązków
inwestora związanych z należytym przygotowaniem postępowania.

W
związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wniósł o:
1) uwzględnienie odwołania,
2)
nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści SIWZ w sposób wskazany w
uzasadnieniu odwołania.

W dniach 4 i 5
września 2019 r. wykonawcy:
1. Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
2. Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Via Anna Maria Adorni, 1-
43121 Parma (Włochy)
3. PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

– zgłosili przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego.

Pismem z dnia 12
września 2019 r. Odwołujący cofnął odwołanie na podstawie art. 187
ust. 8 ustawy Pzp, wnosząc o zwrot 90% wpisu wniesionego wraz z odwołaniem, na wskazany
rachunek bankowy.

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym (nie stawiły się strony i
Wykonawcy zgłaszający przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego) – wobec skutecznego cofnięcia odwołania – umorzyła postępowanie
odwoławcze na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp i nakazała dokonanie zwrotu
Odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
oraz art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, Izba uwzględniła przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) -
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a.


Przewodniczący: …………………………………

Członkowie: …………………………………

………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie