eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: 1684, /19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-09-11
rok: 2019
sygnatury akt.:

1684
/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11
września 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwo
ławczej w dniu 30 sierpnia 2019 r. przez wykonawcę Catermed S.A.,
ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91-
204 Łódź
w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Catermed S.A., ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91-
204 Łódź
kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 1684/19

U z a s a d n i e n i e


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie całodziennych posiłków
dla pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dostarczanie do Centralnego
Szpitala Klinicznego UM w Łodzi. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej
dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16 sierpnia 2019 r.
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2019/S 159-392734.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. wykonawca Catermed S.A.
(dalej: „Odwołujący”) wniósł do
Prezesa Krajowej Izby Odw
oławczej odwołanie wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy
Pzp poprzez określenie wzoru
umowy (Część B - Zakres rzeczowy Specyfikacji Wykonania Zamówienia) w sposób sprzeczny
z SIWZ w zakresie postanowień określających możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia
w
ykonawcy, z uwagi na określenie gwarancji utrzymania stawki cenowej przez cały okres
obowiązywania umowy oraz wymogu 12-miesięcznego okresu niezmienności cen od dnia zawarcia
umowy, w sytuacji,
gdy SIWZ przewiduje możliwość zmiany ceny w wyniku zaistnienia przepisów
obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów ją wprowadzających (w zakresie stawki podatku od
towarów i usług) albo w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia (w przypadku pozostałych
zmian przepisów)
;
2. art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp w zw. z art. 142 ust. 5 ustawy
Pzp poprzez określenie istotnych
dla stron postanowień umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wejścia
zmiany przepisów (wymienionych w art. 142 ust. 5 lit a-d ustawy Pzp) mających wpływ na koszty
wykonania zamówienia publicznego, w sposób niezgodny z treścią przepisu, z uwagi na określenie
12-
miesięcznego okresu niezmienności ceny oraz ustalenie, że do zmiany w zakresie zwiększenia
wynagrodzenia wykonawcy, dojdzie w drodze negocjacji;

3. art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wskazanie opisu
sposobu przygotowywania oferty
uniemożliwiającego zweryfikowanie jej poprawności, z uwagi na
konieczność wpisania oświadczenia z treści pkt 7 formularza ofertowego do jadłospisu
dekadowego, który to jadłospis nie jest składany wraz z ofertą, a dopiero w trybie art. 24aa ustawy
Pzp.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania przykładowej zmiany SIWZ
w zakresie:
1. wykreślenia z § 11 Część B - Zakres rzeczowy Specyfikacji Wykonania Zamówienia (wzór
umowy): ust. 2 i ust. 12 zd. 1 oraz z ust. 13 zd. 3;
2. zmiany w rozdziale XVI SIWZ pkt 7 poprzez nadanie mu brzmienia: „Zmiana ceny w wyniku
zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3, obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów ją
wprowadzających.” oraz wykreślenie zd. 2;
3. zmiany
pkt 7 zd. 1 formularza ofertowego (po tabeli dotyczącej Pakietu nr 2) poprzez nadanie mu
brzmienia: „Powyższa oferta wykonania usługi zostanie zapisana w przedstawionym jadłospisie
dekadowym, stanowiącym załącznik do oferty.”;
4. wykreślenia z pkt 7 o formularza ofertowego zdania ostatniego w brzmieniu „który zostanie
przedstawiony na wezwanie Zmawiającego.”
W dniu
4 września 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło oświadczenie
Z
amawiającego, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. Zamawiający
poinformował o dokonaniu zmian, o które wnosił Odwołujący. Zamawiający wniósł, w związku
z brakiem przystąpienia po stronie Zamawiającego, o rozważenie przez Krajową Izbę Odwoławczą
możliwości umorzenia postępowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego.
Izba ustaliła, że w terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie zgłoszono do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 2
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1
ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie w
ysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : …………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie