eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1543/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-08-21
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1543/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Lubomira Matczuk - Mazuś Protokolant: Norbert Sierakowski

wobec cofnięcia odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7
sierpnia
2019 r. przez wykonawcę: Skamex Sp. z o.o. S.k., ul. Częstochowska 38/52,
93-
121 Łódź

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Powstańców
Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

przy udziale wykonawcy: SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1) umarza postępowanie odwoławcze;
2)
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy: Skamex Sp. z o.o. S.k.,
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź kwoty 6 750 zł
00 gr

(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
, z póź. zm.) na postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Przewodniczący: ……………………………


Sygn. akt KIO 1543/19

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy – prowadzi postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy sukcesywne sprzętu
jednorazowego użytku dla OIT i Anestezjologii”, Numer referencyjny: 53/2019, na podstawie
ustawy z dna 29 stycznia 2004 r. Praw
o zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp” lub
„ustawa”.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 555351-N-2019 z dnia 2019-05-31 r.
Odwołujący – Skamex Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Łodzi - wniósł odwołanie od
niezgodnej z przepisami ustawy
czynności, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów
ustawy Pzp:
1) art. 91 ust. 1 poprzez wybór, w zakresie części nr 22 i 29 oferty złożonej przez SINMED Sp.
z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-
178 Przyszowice (dalej „SINMED”), która nie jest ofertą
najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów ustawy,
2) art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 przez zaniechanie odrzucenia oferty SINMED,
pomimo
że jest niezgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej: ”SIWZ) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobów medycznych;
3) art. 7 ust. 1 poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji
i
równego traktowania wykonawców.
Odwołujący wniósł o:
1) uwzględnienie odwołania w całości,
2) nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr
22 i 29,
3) nakazanie Zamawiającemu dokonanie powtórnej oceny dokumentów złożonych przez firmę
SINMED,
4) dokonanie powtórnej oceny ofert, w efekcie czego uznanie, że oferta złożona przez SINMED
podlega odrzuceniu,
5) uznanie że Odwołujący, w zakresie części nr 22 i 29 złożył ofertę najkorzystniejszą.

Odwołujący cofnął odwołanie (pismo z dnia 21 sierpnia 2019 r.) przed otwarciem
posiedzenia wyznaczonego w tym dniu.

Krajowa Izba Odwoławcza
– wobec skutecznego cofnięcia odwołania – umorzyła
postępowanie odwoławcze na posiedzeniu z udziałem stron i wykonawcy zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, na podstawie art.
187 ust. 8 ustawy Pzp i nakazała dokonanie zwrotu Odwołującemu 90% kwoty uiszczonej
tytułem wpisu.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
oraz art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, Izba uwzględniła przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) -
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a.


Przewodniczący:…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie