eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1523/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-08-19
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1523/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 19 sierpnia 2019 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
5 sierpnia 2019 r. przez
„GESPAR" G. P., A. O., M. S. - Spółka jawna w Warszawie
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Tomaszowskie Centrum Zdrowia
s
półka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tomaszowie Mazowieckim

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Citonet - Łódź
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych s
półka akcyjna w Łodzi, zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
„GESPAR" G. P., A. O., M. S. - Spółka jawna w Warszawie kwoty 7 500,00 zł (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskim.


Przewodniczący:
………………………

Sygn. akt: KIO 1523/19

U z a s a d n i e n i e


I. Tomaszowskie Centrum Zdrowia s
półka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tomaszowie
Mazowieckim (dalej
: Zamawiający), prowadzi postępowanie, na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.; d
alej: Prawo zamówień publicznych), na dostawy pieluchomajtek - różne rozmiary,
podkładów higienicznych, podkładów na rolce dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

W dniu 5 sierpnia 2019 r. wykonawca
„GESPAR" G. P., A. O., M. S. - Spółka jawna
w Warszawie
(dalej: Odwołujący) wniósł odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa za
mówień publicznych poprzez jego zastosowanie
w oparciu o niezgodne ze stanem rzeczywistym uzasadnienie faktyczne odrzucenia wobec
oferty odwołującego spełniającej wymogi opisu przedmiotu zamówienia;
2.
art. 91 ust. 1
Prawa zamówień publicznych poprzez dokonanie wyboru oferty Citonet
Łódź Sp. z o.o. ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź i Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń;
3.
innych przepisów wymienionych lub wynikających z uzasadnienia odwołania.
W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania
w
całości i nakazanie Zamawiającemu:
a)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, dokonanej w dniu 31 lipca
2019 r.,
b)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy Citonet Łódź
Sp. z o.o. ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, dokonanej w dniu 05 sierpnia 2019 r.
c)
dokonania ponownej oceny ofert uwzględniając specyfikacje techniczne
pieluchomajtek, wyjaśnienia i próbki przedstawione Zamawiającemu przez odwołującego w
drodze odpowiedzi na wezwania,
d)
dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej,

e)
dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego.

Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Citonet - Łódź spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
spółka akcyjna w Łodzi (dalej: Przystępujący) zgłosili przystąpienie do postępowania
odwo
ławczego po stronie Zamawiającego.
W dniu 19 sierpnia 2019 r.
Zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione
w
odwołaniu w całości, a Przystępujący nie zgłosił sprzeciwu.

II.
Izba uznała, że postępowanie odwoławcze należy umorzyć, bowiem Zamawiający
uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu, a Przystępujący nie wniósł
sprzeciwu.
Zgodnie z art. 186 ust. 3
Prawa zamówień publicznych, w przypadku braku sprzeciwu
wobec
uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu, Izba umarza postępowanie odwoławcze. W takim przypadku Zamawiający
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Ponadto, w związku z art. 186 ust. 6 pkt 2b Prawa zamówień publicznych, Izba
postanowiła o zwrocie Odwołującemu uiszczonego wpisu od odwołania.
Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.


Przewodniczący: ……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie