eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1519/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-08-20
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1519/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 sierpnia 2019 r. przez odwołującego: Zakład
Sprzątania Wnętrz J. J. "MOP 83” Sp. z o.o.
(ul. Szafirowa 7 A, 82-310 Gronowo Górne) w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa
Nr 2063
(ul. Stefana Banacha 2 00-909 Warszawa),

przy udziale wykonawcy: AWIMA sp. j. B. W. (ul. 3 Maja 3B/22, 05-
410 Józefów)
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
Oddala odwołanie;
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego: Zakład Sprzątania
Wnętrz J. J."MOP 83” Sp. z o.o.
(ul. Szafirowa 7 A, 82-310 Gronowo Górne) i zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu
od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

……………………………

Sygn. akt KIO 1519/19
Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub
Pz
p] przez zamawiającego: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa nr 2063 w Warszawie,
którego przedmiotem jest: „Usługa sprzątania powierzchni biurowych i powierzchni
zewnętrznych w kompleksach wojskowych K-4534, K-6045, K-3795, K-8678, K-7316, K-8679
w Warszawi
e administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063"; znak postępowania:
28_19
”. Publikacja Ogłoszenia nastąpiła w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2019/S 108-263356.
Odwołujący - Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. „MOP 83" Sp. z o.o. z Gronowa Górnego wniósł
odwołanie od dokonania wyboru oferty wykonawcy AWIMA B. W. Sp. j. z Józefowa
(wykonawca Awima) jako najkorzystniejszej w tym
postępowaniu. Przedmiotowej czynności
zarzuc
ił naruszenie:
I. art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 - zaniechanie wezwania wykonawcy Awima do
złożenia wyjaśnień ceny oferty w zakresie jej istotnych części składowych - cen za sprzątanie
powierzchni zewnętrznych utwardzonych i następnie - zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy Awima w wyniku
oceny złożonych wyjaśnień :
1)
ceny 2,05 zł netto za sprzątanie w skali miesiąca 1 m2 powierzchni zewnętrznej
utwardzonej w kompleksie K-4534, ul. Kaliskiego 49, Warszawa -
(ceny miesięcznej 3 250,
28 zł za sprzątanie kompleksu K-4534) - co nie wystarczy na pokrycie, wynikających z
wymogów SIWZ oraz przepisów prawa pracy, koniecznych kosztów osobowych (nie mniej
niż 3 331,93 zł netto miesięcznie),
2)
ceny 1,07 zł netto za sprzątanie w skali miesiąca lm2 powierzchni zewnętrznej utwardzonej
w kompleksie K-6045, ul. Radiowa 2, Warszawa -
(ceny miesięcznej 58 137,38 zł netto za
sprzątanie kompleksu K-6045) - co nie wystarczy na pokrycie, wynikających z wymogów
SIWZ oraz przepisów prawa pracy, koniecznych kosztów osobowych (nie mniej niż 64
826,40 zł netto miesięcznie),
3)
ceny 0,91 zł netto za sprzątanie w skali miesiąca 1 m2 powierzchni zewnętrznej
utwardzonej w kompleksie K-6045, ul. Radiowa 2, Warszawa (DORSZ) -
(ceny miesięcznej
6 734,00 zł netto za sprzątanie kompleksu Radiowa 2 - DORSZ) - co przy minimalnych,
wyn
ikających z wymogów SIWZ oraz przepisów prawa pracy, koniecznych kosztach
osobowych (nie mniej niż 6 578,70 zł netto miesięcznie),
4)
ceny 0,95 zł netto za sprzątanie w skali miesiąca 1 m2 powierzchni zewnętrznej
utwardzonej w kompleksie K-8678, ul. Radiowa 2, Warszawa (CWOM) -
(ceny miesięcznej
3 287,00 zł netto za sprzątanie kompleksu Radiowa 2 - CWOM) - co nie wystarczy , na

pokrycie, wynikających z wymogów SIWZ oraz przepisów prawa pracy, koniecznych
kosztów osobowych (nie mniej niż 3 385,41 zł netto miesięcznie),
5)
ceny 0,96 zł netto za sprzątanie w skali miesiąca lm2 powierzchni zewnętrznej utwardzonej
w kompleksie K-0054, ul. Leskiego 5-7, Warszawa -
(ceny miesięcznej 20 710,08 zł netto
za sprzątanie kompleksu K-0054 - Leskiego) - co nie wystarczy na pokrycie, wynikających
z wymogów SIWZ oraz przepisów prawa pracy, koniecznych kosztów osobowych! (nie
mniej niż 22 929,39 zł netto miesięcznie),
6)
ceny 2,15 zł netto za sprzątanie w skali miesiąca lm2 powierzchni zewnętrznej utwardzonej
w kompleksie K-7316, ul. Pirenejska 5, Warszawa -
(ceny miesięcznej - 3 332,50 zł netto
za sprzątanie kompleksu K-731^6 - Pirenejska) - co nie wystarczy na pokrycie,
wynikających z wymogów SIWZ oraz przepisów prawa pracy, koniecznych kosztów
osobowych (nie mniej niż 3 385,41 zł netto miesięcznie.
Wskazał ponadto, że te ceny również nie wystarczą na pokrycie, wynikających z wymogów
SIWZ, koniecznych kosztów sprzętowych i materiałowych, oraz koniecznych kosztów
wykonywania usług okresowych i zewnętrznych.
II. art. 87 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp -
zaniechanie wezwania do wyjaśnień
wykonawcy w zakresie zaoferowania -
wymaganych w SIWZ świadczeń związanych: (1) z
usuwaniem i wywozem liści, (2) z odśnieżaniem, usuwaniem sopli i wywozem śniegu, w tym
ilości i rodzaju sprzętu niezbędnego do zapewnienia odśnieżania i wywozu śniegu, (3) z
zapewnieniem dyżuru w trakcie odśnieżania - pomimo, że ceny zaoferowane za sprzątanie
powierzchni zewnętrznych utwardzonych wskazują, że wykonawca AWIMA - nie uwzględnił w
ramach oferty przedmi
otowych świadczeń.
III. art. 91 ust. 1 Pzp -
zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej,
pomimo, że po wezwaniu do wyjaśnień i odrzuceniu oferty AWIMA - oferta Odwołującego
byłaby ofertą najkorzystniejszą,
IV. ewentualnie innych przepis
ów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z uzasadnienia.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
(I)
Unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy Awima;
(II) Wezwania w trybie art. 90 ust. 1 Pzp wykonawcy Awima do
złożenia wyjaśnień w zakresie
istotnych części składowych ceny oferty, tj. cen za sprzątanie powierzchni zewnętrznej
utwardzonej w kompleksach: (1) K-4534, ul. Kaliskiego 49, Warszawa; (2) K-6045, ul.
Radiowa 2, Warszawa; (3) K-
6045, ul. Radiową 2, Warszawa (DORSZ); (4) K-8678, ul.
Radiowa 2, Warszawa (CWOM); (5) K-0054, ul. Leskiego 5-7, Warszawa; (6) K-7316, ul.
Pirenejska 5, Warszawa
– celem wyjaśnienia jakie koszty osobowe (w tym wynikające z
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz prawa |pracy), koszty materiałowe

i sprzętowe oraz koszty świadczenia usług okresowych i zewnętrznych wykonawca
uwzględnił w zaoferowanej cenie za sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej,
III. W
przypadku nie wykazania realności ceny - odrzucenia oferty wykonawcy Awima na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp;
IV. W
ezwanie wykonawcy Awima na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp do wyjaśnień treści oferty w
zakresie zaoferowanej treści świadczenia - Czy i w jaki sposób Wykonawca spełni
świadczenia: (1) związane wywozem liści, (2) związane z odśnieżaniem, usuwaniem sopli i
wywozem śniegu, w tym ilości i rodzaju sprzętu niezbędnego do zapewnienia odśnieżania i
wywozu śniegu, (3) związane z zapewnieniem dyżuru w trakcie odśnieżania;
V. P
owtórzenia procesu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu;
VI. D
okonania wyboru oferty Odwołującego w wyniku ponownego badania i oceny ofert.

W uzasadnieniu wskazał na następujące okoliczności:
1.
Zamawiający postawił bardzo rygorystyczne wymagania w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia - dotyczące ilości osób oraz usług w ramach wykonywanych zadań. Zgodnie z
SIWZ przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania powierzchni biurowych i powierzchni
zewnętrznych w kompleksach wojskowych K-4534, K-6045, K-3795, K-8678, K- 7316, K-8679
w Wars
zawie administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063.
2.
Załącznikami do SIWZ m.in. były: Formularz cenowy - załącznik nr 2; Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia - załącznik nr 10; Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące
m.in.
struktury
zatrudnien
ia,
Harmonogramu
pracy
i
podstawowego
sprzętu
zmechanizowanego, który stosowany będzie przy realizacji zamówienia (dalej jako „Minimalne
wymagania7') -
załącznik nr 11; Wykaz sprzętu przewidziany do realizacji zamówienia -
załącznik nr 7; wzór umowy - załącznik nr 8.
3.
W ramach dokumentacji postępowania Zamawiający sformułował szereg rygorystycznych
wymagań wypływających na koszty realizacji zamówienia po stronie wykonawcy. Chodzi tutaj
w szczególności o następujące postanowienia:
a.
W SIWZ Zamawiający ogólnie wskazał, że wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób realizujących zamówienie:
„III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: (…)
6. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Wykonawca zobowiązuje się, aby w okresie
realizacji umowy, oso
by świadczącej usługi będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę”.

b.
Z kolei w Minimalnych wymaganiach zawarł bardzo szczegółowe warunki w zakresie
struktury zatrudnienia przy sprzątaniu powierzchni zewnętrznej. Określono m.in. liczbę
osób w podziale na poszczególne kompleksy. Określono również godziny pracy
obowiązujące w poszczególnych kompleksach: (…)

Zamawiający wymaga minimum 32 osoby* do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie
sprzątania powierzchni zewnętrznych.
K-4534, ul. Kaliskiego 49-1 osoba (6.00 -14.00)
K-6045, ul. Radiowa 2-
20 osób (6.00 -14.00)
K-6045 (DORSZ), ul. Radiowa 2-2 osoby (6.00-14.00)
K-8678 (CWOM), ul. Radiowa 2-1 osoba (6.00 -14.00)
K-0054, ul. Leskiego 5-7-
7osób (6.00 -14.00)
K-7316, ul. Pirenejska 5-1 osoba (6.00 -14.00)

(…)

Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osób do realizacji zamówienia w innym
wymiarze czasu pracy niż pełen etat jednak nie więcej niż 7 osób, przy czym łącznie ilość osób
wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia na powierzchni
zewnętrznej nie może przekroczyć 40 osób
”.
c.
Ponadto w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił
następujące szczegółowe wymogi co do sposobu realizacji usług okresowych na
powierzchniach zewnętrznych utwardzonych:
„2.3. Czynności wykonywane w okresie zimowym:
1) su
kcesywne odśnieżanie, usuwanie lodu i śniegu, posypywanie piaskiem lub chlorkiem
wapnia terenów utwardzonych, ciągów komunikacyjnych (np. ulic, dróg, placów, parkingów,
zatok parkingowych, chodników, itp.) w celu zabezpieczenia przed poślizgiem. Ze względu
na ochronę środowiska zabrania się stosowania do posypywania soli (chlorku sodu).
2)
likwidacja skutków opadów śniegu nie później niż w ciągu 2 godzin po ich wystąpieniu (zapis
ten określa, że do usuwania skutków opadów śniegu należy przystąpić nie później niż w
ciągu dwóch godzin od ich wystąpienia, a następnie jeśli śnieg pada nieprzerwanie, należy
usuwać go na bieżąco, aż do momentu, gdy opady znikną i zalegający śnieg zostanie
usunięty);
3)
wywóz nadmiaru śniegu we własnym zakresie (Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego
usuwania zalegających hałd śniegu we własnym zakresie i na własny koszt), hałdy śniegu
powinny być usuwane najpóźniej w ciągu 24 godzin od ich powstania;
4)
wszystkie wejścia do budynków, schody wejściowe oraz ciągi komunikacyjne, prowadzące
do nich, muszą być oczyszczone z zalegającego śniegu i posypane piaskiem oraz
oczyszczone z wiszących sopli przed godziną 7]0;
5)
rodzaj i ilość sprzętu do odśnieżania powinna być dostosowana do wielkości sprzątanej
powierzchni.

[...]
Wykonawca zobowiązany jest wszystkie czynności objęte niniejszym zamówieniem
wykonywać w podanym niżej zakresie i terminach: (…)


2)
wyjątkiem od powyższej zasady są dni z występującymi opadami śniegu kiedy
bezwzględnie wymagane jest utrzymanie stałych dyżurów całodobowych ekip do bieżącego
likwidowania skutków opadów śniegu, jak również porządkowanie terenu po intensywnych
opadach deszczu, wichurach, burzach, prac porządkowych po uroczystościach plenerowych
itp.

”;
d.
W Wykazie sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia Zamawiający określił
również szczegółowe wymogi co do sprzętu jaki ma być wykorzystywany przez
wykonawcę przy realizacji usługi na terenach zewnętrznych utwardzonych, przy czym
uwagę należy zwrócić na okoliczność, że chodzi m.in. o sprzęt, którego praca generuje
koszty związane z kupnem paliwa. Przykładowo:
 Zamiatarka spalinowa -10 szt.,
 Wirnikowe odśnieżarki spalinowe do chodników -10 szt.,
 Traktor z pługiem do odśnieżania, piaskarkę, kosiarkę listwowę - 2
e.
We Wzorze umowy| Zamawiający określił, że godziny realizacji usług określone w
dokumentacji przetargowej -
mogą ulec zmianie w okresie realizacji umowy:
㤠1 PRZEDMIOT UMOWY
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia Usług w przypadku zmiany
organizacji czasu pracy
w kompleksach wojskowych, informując o tym Wykonawcę z
wyprzedzeniem 10 dni kalendarzowych. Dzienny wymiar godzin świadczenia Usług przez
Wykonawcę pozostanie bez zmian, j chyba że z uzasadnionych powodów Strony tymczasowo
zmienią dzienny wymiar godzin świadczenia Usług w okresie przez Strony ustalonym, z
zachowaniem wymiaru godzin świadczenia Usług przewidzianych w danym cyklu
rozliczeniowym (miesiącu kalendarzowym)”.


Ponadto Zamawiający zastrzegł we Wzorze umowy, że może żądać od wykonawcy
świadczenia usługi w dodatkowym wymiarze:
㤠1 PRZEDMIOT UMOWY
5. [...]
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowego świadczenia usług (w formie
kilkuosobowych dyżurów) ha terenach obiektów objętych niniejszym zamówieniem przez
Wykonawcę w ramach zawartej umowy w dni wolne od pracy, bądź też w godzinach
nadliczbowych z przyczyn, których \ na dzień zawarcia umowy nie można było zaplanować,
np.: organizacji
uroczystości państwowych, oficjalnych wizyt rangi państwowej, ćwiczeń,
szkoleń wojskowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Postanowienia niniejszego przepisu nie
naruszają postanowień § 14 Umowy. Za świadczenie usługi w tych dniach i w godzinach
nadliczbowych będzie przysługiwało Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie wyliczone
według stawek wartych w załączniku nr 1 do umowy
.”

4.
Zgodnie z SIWZ kryterium oceny ofert w postępowaniu były: „Cena" (60%) oraz
„Częstotliwość konserwacji podłóg i posadzek" (40%).
5.
Dnia 10.07.2019 r. oferty w postępowaniu złożyli m.in. Odwołujący (cena 8 076 919,46 zł,
częstotliwość konserwacji podłóg i posadzek 4 razy w roku) oraz wykonawca Awima (cena
7 199 048,71 zł, częstotliwość konserwacji podłóg i posadzek 4 razy w roku)j
6.
Zamawiający w toku I postępowania nie wezwał wykonawcy Awima do złożenia wyjaśnień
w zakresie ceny oferty. Nie
wezwał również do wyjaśnień w zakresie{treści
zaoferowanego świadczenia.
7. D
nia 25.07.2019 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, że za najkorzystniejszą ofertę'
uznano ofertę wykonawcy Awima oraz że ofertę Odwołującego sklasyfikowano na drugim
miejscu. W dni
u 29.07.2019 r. Zamawiający opublikował korektę wyników postępowania,
gdzie podał jaką punktację poszczególne oferty uzyskały w kryteriach oceny ofert.

W uzasadnieniu
zarzutów podniesionych w odwołaniu wskazał:

I. Zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 okt 4 - zaniechanie wezwania
wykonawcy AWIMA
do złożenia wyjaśnień ceny oferty w zakresie jej istotnych części
składowych - cen za sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zaniechanie
odrzucenia oferty tego wykonawcy w wyn
iku oceny złożonych wyjaśnień.
W
postępowaniu złożone zostały oferty trzech wykonawców: 1) Zakład Sprzątania Wnętrz J.
J. MOP 83 Sp. z o.o. -
z ceną 8 076 919,45 zł; 2) „STEKOP" S.A. z ceną z ceną 8 847 602,76
zł; 3) AWIMA sp. j. B. W. z ceną 7 199 048,71 zł. Oferta Odwołującego i oferta wykonawcy
„STEKOP" S.A. - są znacznie wyższe niż oferta AWIMA. Cena całkowita wykonawcy Awima
jest niższa o około 11% od ceny zaoferowanej przez Odwołującego oraz o około 15% niższa
od średniej ceny dwóch pozostałych ofert złożonych w postępowaniu (Odwołującego i
wykonawcy „STEKOP" S.A. Cena całkowita AWIMA - 7 199 048,71 zł, wskutek zaniżenia cen
za powierzchnie zewnętrzne utwardzone — jest rażąco niska. Minimalne koszty składające
się oczyszczanie powierzchni zewnętrznej (koszty osobowe, koszt narzędzi i usług z tym
związanych), zostały zaniżone przez wykonawcę Awima o kwotę 23 247,30 zł miesięcznie co
przez cały okres wykonywania zamówienia (tj. 24 miesiące) daje kwotę 557 935,20 zł.
Wykonawca zaniżył bowiem koszty osobowe, a koszty związane z materiałami, narzędziami i
dodatkowymi usługami nie zostały przez niego w ogóle uwzględnione.

1.
Ceny za sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych - jako ISTOTNE CZĘŚCI
SKŁADOWE CENY:
Zamawiający wymagał złożenia oferty na trzy rodzaje sprzątania:

a)
Cena za sprzątanie powierzchni wewnętrznej,
b)
Cena za sprzątanie powierzchni zewnętrznej zielonej,
c)
Cena za sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej.
Istotność cen jednostkowych netto za sprzątanie w skali miesiąca 1 m2 powierzchni
zewnętrznej utwardzonej w ramach poszczególnych kompleksów wynika z:
 wartości łącznej cen w zakresie powierzchni zewnętrznej utwardzonej;
Ogólna wartość oferty wykonawcy AWIMA wynosi 7 199 048,71 zł brutto, tj. 5 852 885,13
netto. Uwzględniając, że umowa realizowana będzie przez 24 miesiące (§ 2 wzoru umowy),
wykonawca Awima założył miesięczny koszt realizacji umowy na poziomie 243 870,21 zł netto.
Tymczasem
wartość miesięczna samej usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych
utwardzonych w ofercie wykonawcy Awima wynosi 95 451,24 zł netto. Oznacza to, że w ofercie
wykonawcy Awima wartość miesięczną samej usługi sprzątania powierzchni zewnętrznej
utwardzonej stanowi aż 39 % ogólnej wartości miesięcznej usługi. Także w ofercie
Odwołującego wartość miesięczna usługi sprzątania powierzchni zewnętrznej utwardzonej
stanowi istotny element ceny. Ogólna wartość oferty Odwołującego wynosi 8 076 919,46 zł
brutto, tj. 6 566 601,19 zł netto. Odwołujący przyjął miesięczny koszt realizacji umowy na
poziomie 273 608, 3
8 zł netto. Wartość miesięczna usługi sprzątania powierzchni
zewnętrznych utwardzonych w ofercie Odwołującego wynosi 132 684,04 zł netto. Oznacza to,
że w ofercie Odwołującego wartość miesięczną usługi sprzątania powierzchni zewnętrznej
utwardzonej stanowi 48 % ogólnej wartości miesięcznej usługi.
 sposobu rozliczania umowy:
Usług rozliczana będzie miesięcznie, w podziale na poszczególne kompleksy, a w ramach tych
kompleksów - w podziale na poszczególne powierzchnie (§11 ust. 1 wzoru umowy w związku
z treścią załącznika nr 1Ó do wzoru umowy - miesięcznego protokołu odbioru usług): |
PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI
Przedmiotem odbioru są prace wykonywane systemem zleconym polegające na sprzątaniu
powierzchni
wewn
ętrznych
i
zewnętrznych
na
terenie
obiektu
przy
ul.
………………………………… w Warszawie w kompleksie wojskowym …………………….
Ogółem powierzchnia wewnętrzna: ………………………………………………………
Ogółem powierzchnia zewnętrzna nieutwardzona: …………………….

Ogółem powierzchnia zewnętrzna utwardzona: .........................


Na potrzeby rozliczania umowy przewidziano we wzorze u
mowy w § 12 ust. 2 podanie
kosz
tów realizacji zadania w przyjęciu miary 1 m2 w podziale na kompleksy wojskowe i rodzaje
powierzchni, w tym wyróżniono stawkę netto za sprzątanie powierzchni zewnętrznej
utwardzonej.
Zgodnie z § 12 ust. 4 wzoru umowy zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie
po upływie cyklu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego), na podstawie prawidłowo

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku za Usługi wykonane w okresie danego
cyklu rozliczeniowego. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku - zgodnie z § 12 ust.
5 wzoru umowy -
jest podpisany przez Zamawiającego miesięczny protokół odbioru Usług.
Ist
otność ceny jednostkowej netto za 1 m2 sprzątania powierzchni zewnętrznej utwardzonej
wynika również z okoliczności, że w razie nienależytego wykonania usługi w części, wartość
wskazana w tabeli z § 12 ust. 2 wzoru umowy - służyła będzie do wyliczenia wartości
wynagrodzenia proporcjonalnej do
części przedmiotu umowy, która została wykonana w
sposób należyty (§ 12 ust.6 wzoru umowy). Analogicznie jest w przypadku świadczenia usługi
przez
okres krótszy niż cykl rozliczeniowy (§ 12 ust. 7 wzoru umowy).
-
merytorycznej istotności sprzątania powierzchni zewnętrznej utwardzonej:
Istotność ceny za sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej wynika również z faktu, że
Zamawiający wyróżnił w SIWZ ten element usługi jako istotną część świadczenia.
Zamawiający wyróżnił cenę za sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej w kalkulacji
ceny oferty (formularz cenowy / oferta wykonawcy -
załącznik nr 2 do SIWZ). Ponadto
Zamawiający dokonał bardzo szczegółowego opisu sposobu realizacji usługi sprzątania
powierzchni zewnętrznych na s. 11-17 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 10 do SIWZ). Również w Minimalnych wymaganiach (załącznik nr 11 do SIWZ)
oraz Wykazie sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) -
Zamawiający określił bardzo szczegółowe wymagania co do struktury zatrudnieniu (liczba
pracowników w poszczególnych kompleksach), sposobu realizacji usługi (godziny pracy) oraz
wyma
ganego sprzętu. Wszystkie te okoliczności wskazują, że Zamawiający nadał w SIWZ
usłudze sprzątania powierzchni zewnętrznej utwardzonej istotne znaczenie, a umowa nie
może być wykonana bez świadczenia przez wykonawcę usługi sprzątania powierzchni
zewnętrznej utwardzonej. Wykonawca podkreślił, że zgodnie z orzecznictwem Krajowej j Izby
Odwoławczej dla oceny czy dany element stanowi istotną część składową ceny należy brać
pod uwagę stosunek wartości tego elementu do ogólnej wartości oferty: (wyrok KIO: 527/19;
1050/18).
W niniejszym postępowaniu realizacją przedmiotu zamówienia - usług sprzątania -
również opiera się na pracy ludzkiej. W zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych
znajduje to potwierdzenie chociażby w treści Minimalnych wymagań, gdzie Zamawiający
sformułował wymóg zatrudnienia co najmniej 32 osób w tym zakresie. Zaoferowana przez
wykonawcę Awima stawka za usługę sprzątania powierzchni zewnętrznej utwardzonej - musi
więc uwzględniać koszty pracy ludzkiej i w związku z powyższym stanowi istotną część
składową ceny oferty w zamówieniu, którego realizacja oparta będzie na pracy ludzi. W
orzecznictwie wskazuje się, że dla oceny czy dany element stanowi istotną część składową
ceny należy brać pod uwagę również charakter tego elementu (wyrok KIO: 1001/17).
Stwierdzi
ł, że Izba uznaje argumentację zamawiającego, iż przedmiotowe elementy stanowią
istotne części składowe oferty nie tylko ze względu na udział wartościowy, lecz ich charakter,

w szczególności fakt, iż prawdopodobnie nie będą one wchodziły w zakres realizowanych
prac, co mogło skłaniać zaniżenie ich kalkulacji na rzecz innych pozycji.
W niniejszym postępowaniu cena za usługę sprzątania powierzchni zewnętrznej utwardzonej
ma taki charakter, że Zamawiający sam nadał jej istotne znaczenie - przyjął odrębne miejsce
na wpisanie ceny w kalkulacji ceny oferty (formularz cenowy / oferta wykonawcy -
załącznik nr
2 do SIWZ) oraz wym
aga podania jej w treści umowy (§ 12 ust. 2 wzoru umowy) w celu
miesięcznego rozliczania zadania oraz na potrzeby rozliczania zadania w razie jego
nieprawi
dłowej czy niepełnej realizacji (§ 12)
Podsumowując - ceny za powierzchnie zewnętrzne utwardzone w kompleksach - mają
charakter istotnej części składowej ceny.
2. W ramach cen netto
za sprzątanie w skali miesiąca 1m2 powierzchni zewnętrznej
utwardzonej w ramach poszczególnych kompleksów wykonawcy musieli uwzględnić:
a)
koszty osobowe związane z wymogami prawa oraz wynikające z postanowień SIWZ:
wynagrodzenie minimalne pracowników na dzień składania ofert, koszty z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika dotyczące pensji podstawowej
(wynagrodzenia minimalnego),
koszty urlopów pracowniczych i koszty z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika w zakresie urlopów, koszty zastępstw i
koszty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika w zakresie
zastępstw, koszty odzieży ochronnej, koszty obuwia, koszty szkolenia bhp, koszty środków
ochrony osobistej,
koszt zapewnienia dyżuru pracowniczego w czasie opadów śniegu.
b)
koszty sprzętowe i materiałowe związane z wymogami SIWZ - tj., koszt prący sprzętu
wskazanego przez Zamawiającego w Wykazie sprzętu przewidzianego do realizacji
zamówienia: Zamawiający wymaga zapewnienia świadczenia usługi przy użyciu sprzętu:
zamiatarki spalinowe -10 szt.,
wirnikowe odśnieżarki spalinowe do chodników -10 szt.,
traktory z pługiem do odśnieżania,1 piaskarką, kosiarką listwową - 2 szt.
Jest to tylko sprzęt dotyczący utrzymania powierzchni zewnętrznych utwardzonych. Generuje
to nie tylko konieczność uwzględnienia kosztu nabycia lub amortyzacji lub serwisu sprzętu
używanego, ale również koszt zakupu paliwa, piasku i chlorku.
c)
koszty świadczenia usług okresowych i zewnętrznych związane z wymogami SIWZ: usługi
zapewnienia kontenerów na odpady i liście oraz wywozu ww. kontenerów; usługi w
zakresie wywozu śniegu (Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania
zalegających hałd śniegu we własnym zakresie i na własny koszt), hałdy śniegu powinny
być usuwane najpóźniej w ciągu 24 godzin od ich powstania; usługi w zakresie usuwania
sopli, (związane z pracą na wysokości).
Zgodnie z SIWZ:
Przez usunięcie sopli lodowych rozumie się zdjęcie sopli z krawędzi
dachowej w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. Zabezpieczenie prac,
wykonywanych na wysokościach, leży w wyłącznej gestii Wykonawcy (w tym zapewnienie

bezpieczeństwa pracowników - np. linki i pasy ochronne, bieżące wymagane dopuszczenia
lekarskie, ważne zgłoszenia i dopuszczenia dozorowe używanego sprzętu, itp.). Usuwanie
sopli nie może powodować zniszczenia powierzchni dachu, obróbek\ blacharskich lub
zamontowanych urządzeń technicznych i piorunochronu yeti. Konieczność uwzględnienia
opisanych wyżej kosztów w ramach cen jednostkowych netto za sprzątanie w skali miesiąca
lm2 powierzchni zewnętrznej utwardzonej w ramach poszczególnych kompleksów - powoduje,
że ich wycena zawarta w ofercie Wykonawcy Awima - jest nierealna i wyklucza możliwość
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ.
3.
Odnosząc się do cen za świadczenie usług sprzątania powierzchni zewnętrznej
utwardzonej w kompleksach o
kreślonych w OPZ - Odwołujący przedstawił wyliczenia w
zakresie samych kosztów osobowych odnośnie każdej pozycji odnoszącej się do cen
jednostkowych w oferty Awima.
Przykładem może być wyliczenie dla ceny w kompleksie K-
4534, ul. Kaliskiego 49, Warszawa:
a)
Cena 2,05 zł netto za sprzątanie w skali miesiąca lm2 powierzchni zewnętrznej utwardzonej
w kompleksie K-
4534, ul. Kaliskiego 49, Warszawa (miesięczna cena za sprzątanie
kompleksu K-4534 -
3 250,28 zł netto).
Po pierwsze -
same niezbędne koszty osobowe, jakie powinien uwzględnić wykonawca
AWIMA w ofercie w zakresie tego kompleksu -
wynoszą minimum 3 331,93 zł netto
miesięcznie. Wykonawca AWIMA - nie doszacował co najmniej 81,65 zł w zakresie samych
kosztów osobowych i nie uwzględnił w ogóle kosztów narzędzi, materiałów oraz usług:
 wynagrodzenie minimalne pracowników na dzień składania ofert – 2 250, 00 zł (1
pracownik),
 koszty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika dotyczące
pensji podstawowej (wynagrodzenia minimalnego) -
436, 06 zł,
 koszty urlopów pracowniczych i koszty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
finansowane przez płatnika w zakresie urlopów - 232, 14 zł + 45,23 zł składki urlop,
 koszty zastępstw i koszty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez
płatnika w zakresie zastępstw - 160,80 zł + 31,32 zł,
 koszty odzieży ochronnej - 15,45 zł,
 koszty obuwia - 11,59 zł,
 koszty szkolenia bhp - 15,45 zł,
 koszty środków ochrony osobistej - 18,72 zł,
 koszt zapewnienia dyżuru pracowniczego w czasie opadów śniegu (które obejmują koszt
wynagrodzenia minimalnego na | dzień składania ofert wraz z kosztem składki na
ubezpieczenie społeczne finansowane przez płatnika) - 160,80 zł + 31,32 zł (1 pracownik).

Po drugie -
minimalne koszty sprzętu i materiałów wynoszą co najmniej 160/00 zł. Wyliczenie
kosztów sprzętu materiałów przedstawia się następująco:
 koszt paliwa - 150,00 zł
 inne wydatki w tym środki antypoślizgowe - 10,00 zł oraz ewentualnie koszt amortyzacji
|sprzętu - 50,00 zł Awima w ogóle nie uwzględniła kosztu w tym zakresie.
Po trzecie -
minimalne koszty usług 20,00 zł, na co składa się:
 koszt kontenerów na wywóz liści - 20,00 zł Awima w ogóle nie uwzględniła kosztu w tym
zakresie.
Wykonawca wskazał, że zgodnie z art. 90 ust. 1 Pzp: „Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub
ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu...”.
W niniejszej sytuacji - wysokość ceny za istotną
część składową - zarówno wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia jak
i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie ż wymaganiami SIWZ.
W związku z powyższym - Zamawiający miał obowiązek wezwania do wyjaśnień na podstawie
art. 90 ust. 1 Pzp.
II. Zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - zaniechanie wezwania
do wyjaśnień wykonawcy w zakresie zaoferowania w cenie: świadczenia związanego z
wywozem liści, świadczenia związanego z odśnieżaniem, usuwaniem sopli i wywozem
śniegu, w tym ilości i rodzaju sprzętu niezbędnego do zapewnienia odśnieżania i wywozu
śniegu, świadczenia związanego z zapewnieniem dyżuru w trakcie odśnieżania.
1.
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia:
„UWAGA: Zamawiający wymaga przez cały określony wyżej czas pełnej ilości pracowników
wynikającej z Załącznika Nr 4 do Umowy - Wykaz pracowników wyznaczonych do realizacji
usług
i.”
2.Zgodnie z pkt 2.2 Załącznika nr 10 do S1WZ - Opis przedmiotu zamówienia - do obowiązków
Wykonawcy w ramach sprzątania powierzchni zewnętrznych utwardzonych należy m.in.:
„- opróżnianie koszy zewnętrznych ze śmieci do zbiorczych kontenerów na odpady komunalne
mieszane,
-
usuwanie opadłych liści z terenu zewnętrznego, objętego przedmiotem zamówienia (np. ulic,
dróg, placów, parkingów, zatok parkingowych, chodników, fontann itp.) oraz terenów
przyległych do granicy kompleksu. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu zebranych liści
we własnym zakresie i na swój koszt”
.
Zgodnie z SIWZ : Zabronione jest wrzucanie wyszczególnionych powyżej pozostałości do
stojących na danym obiekcie kontenerów na śmieci;

OZNACZA TO, ŻE WYKONAWCA - musi zapewnić wywóz liści zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach i innymi aktami prawnymi.
Podkreślił, że sprzątanie powierzchni zewnętrznej
utwardzonej
— tylko w przypadku lokalizacji Radiowa 2, K-6045 - to 54 334, 00 m2.
Zapewnienie wywozu liści z tak ogromnego obszaru - powinno być jednoznacznie ustalone
przez Zamawiającego.
3. Zgodnie z pkt 2.3 OPZ -
do obowiązków wykonawcy należy :
-
sukcesywne odśnieżanie, usuwanie lodu i śniegu, posypywanie piaskiem lub chlorkiem
wapnia terenów utwardzonych, ciągów komunikacyjnych (np. ulic, dróg, placów, parkingów,
zatok parkingowych, chodników, itp.) w celu zabezpieczenia przed poślizgiem. Ze względu na
ochronę środowiska zabrania się stosowania do posypywania soli (chlorku sodu),
-
likwidacja skutków opadów śniegu nie później niż w ciągu 2 godzin po ich wystąpieniu (zapis
ten określa, że do usuwania skutków opadów śniegu należy przystąpić nie później niż w ciągu
dwóch godzin od ich wystąpienia, a następnie jeśli śnieg pada nieprzerwanie, należy usuwać
go na bieżąco, aż do momentu, gdy opady znikną i zalegający śnieg zostanie usunięty);
-
wywóz nadmiaru śniegu we własnym zakresie (Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego
usuwania zalegających hałd śniegu we własnym zakresie i na własny koszt), hałdy śniegu
powinny być usuwane najpóźniej w ciągu 24 godzin od ich powstania;
Wykonawca AWIMA -
w ofercie nie zapewnił świadczenia ww. usług przy założeniu, że spełni
podstawowy wymóg OPZ - tj. pełnej ilości pracowników przeznaczonych do realizacji usługi.
Wartości wskazane w formularzu cenowym - wskazują wyłącznie na próbę znalezienia się
wykonawcy AWIMA w ramach wartości związanych z minimalnym wynagrodzeniem za pracę,
natomiast powinny być przedmiotem wezwania do wyjaśnień przez Zamawiającego, gdyż nie
uwzględniają wymogów Opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający - poprzez brak zwrócenia się w sprawie wyjaśnienia zakresu świadczenia
ofertowego -
nie dopełnił należytej staranności w trakcie badania oferty. Nie ustalono — czy i
jakie świadczenia zaoferował wykonawca AWIMA, pomimo, że ceny w formularzu cenowym
wskazują wyłącznie na częściowe zapewnienie osób na podstawie minimalnego
wynagrodzenia.
III. Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp -
wybór oferty AWIMA
Naruszenie art. 9
1 ust. 1 Pzp, jest konsekwencją zaniechania wezwania do wyjaśnień i
odrzucenia oferty wykonawcy AWIMA. Oferta Odwołującego jest najkorzystniejszą ofertą w
postępowaniu, która nie podlega odrzuceniu i zamawiający poprzez zaniechanie wyboru oferty
odwołującego - naruszył art. 91 ust. 1 Pzp. Zdaniem wykonawcy w niniejszej sytuacji
Zamawiający zaniechał wyjaśnienia ceny i treści oferty, pomimo, że wysokość oferty AWIMA
jest zaniżona do tego stopnia, że nie zapewnia nawet kosztów osobowych i nie uwzględnia
możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ. Wykonawca stwierdził, że
(…) posiada interes w skorzystaniu ze środków ochrony prawnej z uwagi na to, że Jednostka

Wojskowa nr 2063 (dalej jako „Zamawiający") dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu wadliwie, z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przez
co stracił szansę na uzyskanie zamówienia. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej
oferty w postępowaniu zaniechał wezwania wykonawcy AWIMA (…) do złożenia wyjaśnień w
zakresie ceny oferty, mimo że istotne części składowe tej ceny dotyczące kosztów osobowych
oraz kosztów materiałowych i sprzętowych realizacji usługi sprzątania na powierzchniach
zewnętrznych utwardzonych, jak również kosztów świadczenia usług okresowych na
powierzchniach zewnętrznych utwardzonych - wycenione zostały rażąco nisko w stosunku do
przedmiotu zamówienia oraz bez uwzględnienia koniecznych kosztów świadczenia usługi
wynikających z przepisów prawa pracy. Gdyby Zamawiający rzetelnie i wnikliwie
przeprowadził proces badania i oceny oferty wykonawcy . Awima, wezwałby tego wykonawcę
do złożenia wyjaśnień co do ceny oferty w zakresie istotnych części składowych jej ceny, tj.
kosztów osobowych, kosztów materiałowych i sprzętowych usługi sprzątania na
powierzchniach zewnętrznych utwardzonych, jak również kosztów świadczenia usług
okresowych na powierzchniach zewnętrznych utwardzonych. Tymczasem zaniechanie
Zamawiającego w zakresie wezwania wykonawcy Awima do złożenia wyjaśnień w powyższym
zakresie -
doprowadziło do wyboru oferty wycenionej w taki sposób, że nie będzie możliwe
zrealizowanie zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego sformułowanymi w SIWZ
oraz przepisami prawa pracy.
Jednocześnie opisane zaniechanie Zamawiającego pozbawiło
Odwołującego możliwości uzyskania zamówienia, jako że wycena wskazanych wyżej istotnych
elementów składowych ceny w ofercie wykonawcy Awima obiektywnie nie jest możliwa do
uzasadnienia w kontekście precyzyjnych wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ oraz
wymagań wynikających z prawa pracy. W związku z tym oferta ta podlegała będzie
odrzuceniu, a w takiej sytuacji to Odwołujący uzyska zamówienie, bowiem jego oferta - w
świetle ustanowionych w postępowaniu kryteriów oceny ofert - jest najkorzystniejsza spośród
wszystki
ch złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Wskutek powyższego Zamawiający
zaniechał odrzucenia oferty wykonawcy Awima, mimo że pozostaje ona niezgodna z ustawą j
w zakresie w jakim wyliczono w niej wartość istotnych elementów składowych ceny z
pomini
ęciem, wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązków:
wyliczenia ceny oferty z uwzględnieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym
wyn
agrodzeniu za pracę oraz wyliczenia ceny oferty z uwzględnieniem wymogów
wynikających z przepisów prawa pracy. Ponadto Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty
wykonawcy Awima, mimo że pozostaje ona niezgodna z treścią SIWZ w zakresie w jakim nie
uwzględniono w niej, przy kalkulacji istotnych części składowych ceny, koniecznych kosztów
realizacji usług okresowych, które to koszty wynikają ze szczegółowych wymogów
Zamawiającego. Gdyby Zamawiający prawidłowo zbadał ofertę wykonawcy Awima w

opisanym wyżej zakresie, odrzuciłby jego ofertę. W takiej sytuacji to Odwołujący uzyskałby
zamówienie, bowiem jego oferta - w świetle ustanowionych w postępowaniu kryteriów oceny
ofert -
jest najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
Po
nadto wysokość cen w ofercie Odwołującego - pokrywa konieczne koszty związane z
wykonaniem zamówienia.

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca
AWIMA sp. z o.o. wnosząc o oddalenie odwołania. W pisemnym stanowisku w szczególności
wskazał na następujące okoliczności:
1.
(…) O tym, że Zamawiający nie miał podstaw do powzięcia wątpliwości co do ceny oferty
Przystępującego, świadczy m. in. kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia — 6.564.315,33 zł. Jest to zatem kwota niższa niż cena oferty Przystępującego.
Skoro zatem stawki, które zostały założone przez Zamawiającego na etapie określania kwoty,
którą będzie w stanie zapłacić za realizację zamówienia, były niższe niż te, które przedstawił
Przystępujący, to trudno zarzucić, że ceny zawarte w ofercie powinny były wzbudzić
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia — i to w stopniu, który
uzasadniałby wezwanie Przystępującego o udzielenie wyjaśnień.
2.
Nawet gdyby u
znać, że Zamawiający — pomimo braku występowania po jego stronie
wątpliwości co do możliwości wykonania przez Przystępującego zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ — miałby obowiązek wezwać Przystępującego do złożenia
odpowiednich wyjaśnień i dowodów w przypadku, gdyby istniały w tym zakresie obiektywne
przyczyny, to przywołane przez Odwołującego okoliczności w żaden sposób nie świadczą o
tym, że takie przyczyny wystąpiły.
3.
Odnosząc się do postanowień SIWZ oraz wzoru umowy, które zostały przywołane przez
Odwołującego, należy wskazać, że część z nich stanowią w istocie argumenty świadczące
przeciwko zasadności zarzutów odwołania. Odwołujący przywołuje np. treść załącznika nr 11
do SIWZ, który określa Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące struktury
zatrudnienia przy realizacji zamówienia. Powołuje się m.in. na następujące postanowienie:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osób do realizacji zamówienia w innym
wymiarze czasu pracy niż pełen etat jednak nie więcej niż 7 osób, przy czym łącznie ilość osób
wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia na powierzchni
zewnętrznej nie może przekroczyć 40 osób.” Z jego treści wynika, że Zamawiający dopuścił
możliwość dokonywania przez wykonawcę takich zmian w zakresie struktury zatrudnienia,
które z jednej strony pozwolą na efektywne zarządzanie pracownikami, z drugiej zaś
zagwarantują spełnianie wymagań określonych w SIWZ. Zamawiający zastrzegł przy tym, że
„Na 1 osobę nie może przypaść więcej niż 9 000 rn2. ” W części załącznika nr 11, która
dotyczyła struktury zatrudnienia dot. powierzchni wewnętrznej (str. 2), Zamawiający wskazał

wprost, że wymaga „(...) minimum 54 osób, w tym minimum 42 osoby zatrudnione na pełen
etat, na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie sprzątania
powierzchni wewnętrznych (...)” Określając wymagania w kwestii zatrudnienia dot. powierzchni
zewnętrznych wskazał już jednak tylko, że „(...) wymaga minimum 32 osoby do realizacji
przedmiotu zamówienia w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych.” Uwagę zwraca
zatem to, że w przypadku powierzchni zewnętrznych Zamawiający nie wskazał liczby osób,
które powinny zostać zatrudnione przez wykonawcę na pełen etat — tak jak to zrobił opisując
wymagania dot. powierzchni wewnętrznych. Obowiązku zatrudnienia wszystkich osób
skierowanych do realizacji zamówienia na powierzchniach zewnętrznych w pełnym wymiarze
czasu pracy nie można również wywodzić z treści zawartego na str. 6 załącznika nr 11 pkt 6
postanowienia, zgodnie z którym „ZAMAWIAJĄCY wymaga przez cały określony wyżej czas,
pełnej ilości pracowników wynikających z powierzchni objętego usługą sprzątania terenu”.
Trzeba bowiem podkreślić, że owa pełna ilość pracowników, która jest wymagana przez
Zamawiającego, ma wynikać z powierzchni objętego usługą sprzątania terenu.
Biorąc zatem za przykład powierzchnię zewnętrzną utwardzoną w kompleksie K-6045 (ul.
Radiowa 2, Warszawa), której wielkość wynosi 54.334 m
2
oraz zawarte w załączniku nr 11
zastrzeżenie, zgodnie z którym „Na 1 osobę nie może przypaść więcej niż 9 000 m2.
wymagana przez Zamawiającego minimalna ilość osób, które powinny świadczyć usługę przez
cały określony w SIWZ czas, to 7 (54.334 m
2
: 9.000 m
2
), a nie 20, jak wskazał Odwołujący.
Rzecz jasna w niektórych przypadkach, wynikających z nakładu pracy, wykonawca będzie
zobowiązany do znacznego zwiększenia liczby pracowników, którzy będą w danym czasie
świadczyć usługę w obiekcie, niemniej jednak liczba osób, które powinny zostać łącznie
zatrudnione przez wykonawcę do wykonania usługi na tym kompleksie (20), nie może być
traktowana jako stała i niepodlegająca zmianie.
Całość postanowień załącznika nr 11 świadczy zatem o tym, że wykonawcy — w zakresie
sposobu kalkulacji kosztów pracy — posiadali pewną dowolność. Innymi słowy mogli w taki
sposób ustalić sposób wykonania zamówienia, który z jednej strony pozwoli na spełnienie
wszystkich wymagań Zamawiającego, z drugiej zaś pozwoli na uniknięcie ponoszenia
niepotrzebnych kosztów.
(…)
Nie jest również jasne dlaczego Odwołujący powołuje się na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, z
którego wynika możliwość żądania przez Zamawiającego dodatkowego świadczenia usług w
dniu wolne od pracy, bądź też w godzinach nadliczbowych, skoro Zamawiający zastrzegł
wprost, że „Za świadczenie usługi w tych dniach i w godzinach nadliczbowych będzie
przysługiwało Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie wyliczone według stawek zawartych w
załączniku nr 1 do umowy”. Nie ma zatem podstaw do tego, by koszt w/w usług został
wkalkulowany w cenę oferty.

Powyższe świadczy o tym, że okoliczności, które zostały powołane przez Odwołującego, nie
mogą prowadzić do uznania, że w niniejszym przypadku istnieje obiektywna obawa co do
możliwości wykonania przez Przystępującego usług z zakresu sprzątania powierzchni
zewnętrznych utwardzonych za cenę wskazaną w ofercie.
4.
Przedstawiony w odwołaniu sposób kalkulacji ceny oferty w części dotyczącej świadczenia
usług na powierzchniach zewnętrznych utwardzonych nie może zatem zostać uznany za
wiążący dla wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w postępowaniu. Jak
wskazano, każdy z wykonawców był uprawniony do własnego określenia sposobu
zatrudnienia pracowników oraz przyjęcia własnych założeń co do wykorzystania sprzętu i
materiałów (w ramach wymagań Zamawiającego).
5.
Dodatkowo koszty zatru
dnienia jednego pracownika w wymiarze czasu pracy pełnego
etatu, które zostały przedstawione w odwołaniu, zostały sztucznie zawyżone.
Ze względu na to, że zakres świadczenia usługi na powierzchni utwardzonej zewnętrznej
kompleksu K-6045 (ul. Radiowa 2,
Warszawa) jest największy, a zarazem najbardziej
reprezentatywny dla zarzutów zawartych w odwołaniu, w przedstawionym niżej stanowisku i
wyliczeniach Przystępujący odnosi się wyłącznie do tego kompleksu. Mają one jednak
odpowiednie zastosowanie do pozostałych kompleksów, co do których Odwołujący zanucą że
Przystępujący mógł nie doszacować koszt świadczenia usługi.
Po pierwsze, minimalny koszt brutto jednego etatu, uwzględniający wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wymagane przepisami składki, wynosi 2.630,93 zł, a nie
2.686,06 zł (różnica 55,13 zł). Już tylko z tego powodu miesięczna cena, która jest uznawana
przez Odwołującego za minimalną w przypadku kompleksu K-6045 (58.137,38 zł netto), jest
mniejsza o co
najmniej 1.102,60 zł (20 etatów x 55,13 zł). Dodatkowo z kwoty, którą
Odwołujący założył na poczet kosztów urlopów pracowniczych i składek na ubezpieczenie
społeczne finansowane przez płatnika w tym zakresie wynika, że Odwołujący przyjął, iż
każdemu z pracowników, którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia, przysługuje 26
dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Takie założenie spowodowało, że oszacowany przez
Odwołującego miesięczny koszt zastępstwa jednego pracownika w czasie jego urlopu
wypoczynkowego wynosi pracowników wynosi 277,37 zł, co w przełożeniu na 20 etatów daje
kwotę 5.547,40 zł. Z treści przepisów kodeksu pracy (art. 154 § 1) wynika jednak, że 26-dniowy
wymiar urlopu dotyczy wyłącznie osób, które są zatrudnione co najmniej 10 lat. Pracownicy o
krótszym stażu mają prawo do urlopu w wymiarze 20 dni. Biorąc za podstawę miesięczny
koszt jednego etatu przyjęty wyżej przez Przystępującego (2.630,93 zł) należy wskazać, że
zatrudnienie pracowników o krótszym stażu pracy (poniżej 10 lat) powoduje ograniczenie
miesięcznego kosztu zastępstw w zakresie jednego etatu do kwoty 209,60 zł. Tym samym
łączny miesięczny koszt z tego tytułu wynosi 4.192,03 zł. Jest zatem mniejszy o co najmniej
1.355.37 zł od tego, który założył Odwołujący. Fakt, że Odwołujący zamierza zatrudnić

wyłącznie takich pracowników, którzy posiadają prawo do urlopu w wymiarze 26 dni, nie może
powodować, że każdy z wykonawców (w tym Przystępujący) powinien był kalkulować cenę
swojej oferty z uwzględnieniem tego założenia, a zatem biorąc pod uwagę wynikające stąd
koszty. Nie
zależnie od powyższego podany przez Odwołującego koszt zastępstw i koszt z
tytułu składek na ubezpieczenie społeczne finansowane przez płatnika w zakresie zastępstw,
który w odniesieniu do jednego pełnego etatu określił na poziomie (256,02 zł) 214,28 zł + 41 ,
74 zł, jest nieuzasadniony — stanowi w istocie zdublowanie kosztu zapewnienia zastępstw w
czasie urlopów wypoczynkowych pracowników. Wykonawcy nie mają podstaw do tego, by z
góry zakładać — i to w wysokości kwot wskazanych arbitralnie przez Odwołującego —
absencję swoich pracowników. Przystępujący wskazuje przy tym, że istnieją różne systemy
rozliczania czasu pracy, które pozwalają na takie zarządzanie pracownikami, które pozwoli na
wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego także w sytuacji
nieprzewidzianych nieobecności. Przemnożenie tej kwoty przez 20 etatów powoduje
nieuzasadniony wzrost minimalnego miesięcznego kosztu świadczenia usługi o kwotę
52120,40 zł.
Odnosząc się za do podanych przez Odwołującego kosztów zakupu odzieży ochronnej (15,45
zł), obuwia (11,59 zł), środków ochrony osobistej (18,72 zł) i wykonania szkoleń BHP (15,45
zł) (łączna miesięczna wysokość dla jednego etatu — 61,21 zł), należy wskazać, że fakt, iż
Odwołujący jest zobowiązany do ich ponoszenia każdorazowo przy rozpoczynaniu realizacji
nowego zamówienia, stanowi okoliczność, która nie może wpływać na sposób kalkulacji ceny
innych wykonawców. To, że Przystępujący prawdopodobnie nie będzie zobowiązany do
dokonywania tego rodzaju zakupów, nie stanowi przy tym żadnej nadzwyczajnej okoliczności.
Zamawiający nie miał zatem żadnych podstaw do powzięcia w tym zakresie jakichkolwiek
wątpliwości co do sposobu wyliczenia ceny oferty Odwołującego. W tym miejscu należy
ponownie odwołać się do uzasadnienia wyroku Izby w sprawie o sygn. KIO 970/18, w którym
wskazano:
„W zakresie sprzętu - jego ewentualnego zakupu/wyposażenia - jakkolwiek kwestia ta nie
została wyjaśniona w treści samego pisma Przystępującego, jednak jak wskazał Zamawiający,
analizując koszty sprzętu miał on świadomość, iż Przystępujący nie będzie musiał go zakupić,
gdyż realizując poprzednią umowę sprzęt ten był na obiekcie u Zamawiającego. ”
Analogiczna sytuacja ma miejsce w niniejszym postępowaniu - to Przystępujący świadczy na
rzecz Zamawiającego usługę, która jest przedmiotem zamówienia. Przystępujący ma
świadomość, że fakt ten nie rozstrzyga samodzielnie, czy w danym przypadku Zamawiający
powinien był powziąć wątpliwość co do prawidłowego wyliczenia wysokości ceny oferty,
niemniej jednak nie może być on pomijany. Jak wskazano w uzasadnieniu w/w wyroku ma to
-
z perspektywy możliwości powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości — kluczowe
znaczenie:

„(...) art. 90 ust. 1 ustawy pzp dotyczy powstania wątpliwości co do istotnych elementów ceny
po stronie Zamawiającego, a takich wątpliwości - odnośnie ewentualnego kosztu zakupu
sprzętu - Zamawiający nie mógł mieć. Okoliczności tej nie można w ocenie Izby pominąć, gdyż
powodowałoby to formułowanie wezwania do wyjaśnień w sposób niejako sztuczny j czysto
formalistyczny. ”
Uznanie przez Odwołującego tych kosztów za minimalne powoduje nieuzasadniony
miesięczny wzrost kosztu realizacji usługi o 1.224,20 zł (61,21 zł x 20 etatów) - w zakresie
zakupu odzieży, obuwia, środków ochrony i szkoleń. Podobnie jak pozostałe kwoty, które
zostały przedstawione w odwołaniu, tak również koszty zakupu paliwa, „innych wydatków” oraz
najmu kontenerów na wywóz liści zostały określone przez Odwołującego w sposób całkowicie
arbitr
alny. Stanowią przy tym jego własne, jednostronne założenie, które nie może być w
jakikolwiek sposób narzucane innym wykonawcom. W szczególnie zaś nie może stanowić
podstawy do uznania, że Zamawiający powinien był w tym zakresie powziąć wątpliwości co
do u
względnienia przez Przystępującego wszystkich kosztów realizacji zamówienia. W ocenie
Przystępującego w/w koszty zostały przeszacowane przez Odwołującego co najmniej o
połowę.
Podsumowując powyższe wyliczenia należy wskazać, że podany przez Odwołującego
mi
nimalny miesięczny koszt świadczenia usługi na kompleksie K-6045 — 66.851 zł, został
zawyżony co najmniej o kwotę: w zakresie kosztu wynagrodzenia brutto i składek pracowników
o kwotę 1.102,60 zł w zakresie zastępstw pracowników w czasie urlopów wypoczynkowych —
o kwotę 1.355,37 zł w zakresie zastępstw pracowników w czasie innych nieobecności — o
kwotę 5.120,40 zł w zakresie konieczności zakupu odzieży, obuwia, środków ochrony i szkoleń
— o kwotę 1.224,20 zł w zakresie minimalnych kosztów paliwa i materiałów — o kwotę 612,5
zł w zakresie kosztów najmu kontenerów na wywóz liści — o kwotę 400 zł; łącznie: 9.815,07
zł. Tym samym zakładając, że wykonawca faktycznie nie będzie miał możliwości zarządzania
czasem pracy pracowników w sposób, który został opisany w pkt. 3 niniejszego pisma,
minimalny miesięczny koszt świadczenia usługi w kompleksie K-6045 będzie wynosił
57.036,33 zł. W tej sytuacji cena podana w tym zakresie przez Przystępującego (58.137,38 zł)
nie mogła budzić wątpliwości Zamawiającego. Nie było również podstaw do tego, by
Zamawiający wzywał Przystępującego do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty”.


W zakresie podnoszonych w odwołaniu zarzutów Izba ustaliła
:

Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego jest
(pkt III SIWZ): „Usługa sprzątania powierzchni biurowych i powierzchni
zewnętrznych w kompleksach wojskowych K-4534, K-6045, K-3795, K-8678, K-7316, K-8679

w Warszawie administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 (kod CPV: 9091000-09,
9091130-09, 9091920-04, 9061100-03, 9062000-09, 9831200-03). Opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10, a Minimalne wymagania Zamawiającego
dotyczące m.in. struktury zatrudnienia, harmonogramu pracy i podstawowego sprzętu
zmechanizowanego, który stosowany będzie przy realizacji niniejszego zamówienia w
załączniku nr 11. Usługi te – zgodnie z załącznikiem 10 specyfikacji obejmują: sprzątanie
powierzchni wewnętrznych oraz sprzątanie terenów zewnętrznych, których opis zawarto w
OPZ. W Formularzu cenowym (
załącznik nr 2 do SIWZ) wykonawcy mieli wskazać ceny
jednostkowe oraz ceny za całość usługi sprzątania w stosunku do danej powierzchni w danym
kompleksie w podziale na rodzaje powierzchni: wewnętrzna, zewnętrzna zielona, zewnętrzna
utwardzona. Zamawiający w specyfikacji w punkcie XIII wskazał, że:
„1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez wypełnienie formularza cenowego (załącznik nr 2 do
SIWZ) w sposób następujący:

1)
w kolumnie nr 6 należy wpisać procentową stawkę podatku VAT od towarów i usług, za
którą odpowiada Wykonawca;

2)
w kolumnie nr 7 należy wpisać cenę jednostkową netto za sprzątanie 1 m
2

w skali miesiąca
w zł;

3)
w kolumnie nr 9 należy wpisać wartość usługi netto w czasie trwania umowy w zł, którą
uzyska się poprzez wyliczenie iloczynu wartości z kolumnie 5, 7 oraz 8;

4)
w kolumnie nr 10 należy wpisać wartość usługi brutto w czasie trwania umowy w zł, którą
uzyska się poprzez powiększenie wartości z kolumny nr 9 o stawkę podatku VAT z
kolumny nr 6;

5)
cenę oferty stanowi podsumowanie kolumny nr 10.”

W Formularzu cenowym
wykonawcy mieli wskazać ceny jednostkowe oraz ceny za
całość usługi w stosunku do danej powierzchni dla danej lokalizacji w podziale na rodzaje
powierzchni: wewnętrzna, zewnętrzna zielona, zewnętrzna utwardzona.
W załączniku nr 11 odnośnie Minimalnych wymagań dla osób wyznaczonych przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia na powierzchni zewnętrznej podano:
Zamawiający wymaga minimum 32 osoby* do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie
sprzątania powierzchni zewnętrznych.
K-4534, ul. Kaliskiego 49
– 1 osoba (6.00 – 14.00)
K-6045, ul. Radiowa 2
– 20 osób (6.00 – 14.00)
K-6045 (DORSZ), ul. Radiowa 2
– 2 osoby (6.00 – 14.00)
K-8678 (CWOM), ul. Radiowa 2
– 1 osoba (6.00 – 14.00)
K-0054, ul. Leskiego 5-7
– 7 osób (6.00 – 14.00)


K-7316, ul. Pirenejska 5
– 1 osoba (6.00 – 14.00)
1)
Na 1 osobę nie może przypaść więcej niż 9 000 m
2
.

Osoby wykonujące usługę sprzątania
terenów zewnętrznych powinny posiadać doświadczenie w utrzymaniu czystości terenów
zewnętrznych;
2)
Jedna z osób (minimum 1) wyznaczona do sprzątania powierzchni zewnętrznych winna
posiadać wiedzę w zakresie ogrodnictwa – na potwierdzenie czego Wykonawca będzie
dysponował dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe pracownika (zakres
obowiązków zawarty w opisie przedmiotu zamówienia),
3)
Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia będą przeszkolone w zakresie utrzymania
czystości, BHP, Ppoż. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia do „Wykazu
Pracowników świadczących Usługi” Wykonawca dołączy poświadczone „za zgodność
z
oryginałem” kserokopie: zaświadczeń o odbytych przeszkoleniach z zakresu przepisów
BHP, przepisów przeciwpożarowych, ochrony informacji niejawnych oraz upoważnień do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, dla wszystkich
pracowników.
4)
Usługa sprzątania powierzchni zewnętrznych świadczona będzie pięć dni w tygodniu, tj. od
poniedziałku do piątku od godz. 6
00
do godz. 14
00

5)
WYKONAWCA zobowiązuje się, że każda osoba wskazana przez niego do wykonywania
przedmiotu zamówienia wykonywać będzie usługę tylko i wyłącznie na terenie jednego
kompleksu wojskowego (niedopuszczalne jest przechodzenie pracowników między
poszczególnymi kompleksami wojskowymi);
6)
Zamawiający wymaga przez cały określony wyżej czas, pełniej ilości pracowników
wy
nikającej z powierzchni objętego usługą sprzątania terenu;
*Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osób do realizacji zamówienia w innym
wymiarze czasu pracy niż pełen etat jednak nie więcej niż 7 osób, przy czym łącznie ilość osób
wyznaczonych przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia na powierzchni
zewnętrznej nie może przekroczyć 40 osób”.


W tym postępowaniu oferty złożyło trzech wykonawców: 1) Zakład Sprzątania Wnętrz J.
J. MOP 83 Sp. z o.o. (wykonawca MOP)
z ceną 8 076 919,45 zł; 2) „STEKOP" S.A.
(wykonawca STEKOP)
z ceną z ceną 8 847 602,76 zł; 3) AWIMA sp. j. B. W. (wykonawca
AWIMA)
z ceną 7 199 048,71 zł. Odwołujący stwierdził, że cena w ofercie Odwołującego i cena
w ofercie
wykonawcy „STEKOP" S.A. - są znacznie wyższe niż oferta AWIMA. Wskazał, że
c
ena całkowita wykonawcy Awima jest niższa o około 11% od ceny zaoferowanej przez
Odwołującego oraz o około 15% niższa od średniej ceny dwóch pozostałych ofert złożonych
w postępowaniu (Odwołującego i wykonawcy „STEKOP" S.A.

Izba mając na uwadze ustalony stan faktyczny zważyła, co następuje:

Odwołanie podlega oddaleniu.

W odwołaniu zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z jej art. 89 ust. 1 pkt 4
oraz zarzut naruszenia art. 87 ust.1 ustawy Pzp w zw. z jej art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp skierowano
wobec oferty wykonawcy Awima z uwagi na podane w Formularzu cenowym ceny
jednostkowe
za sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych. W uzasadnieniu
zarzutów Odwołujący stwierdził, że oferowane ceny w lokalizacjach obejmujących
powierzchnie zewnętrzne utwardzone nie wystarczą na pokrycie, wynikających z wymogów
SIWZ oraz przepisów prawa pracy, koniecznych kosztów osobowych oraz, że ceny
zaoferowane za sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych wskazują, że
wykonawca ten
nie uwzględnił w ramach oferty wszystkich świadczeń. Zdaniem wnoszącego
odwołanie konieczne było wezwanie wykonawcy AWIMA do wyjaśnień w zakresie
oferowanych cen na podstawie wskazanego art. 90 ust.1 ustawy Pzp, a co do wymaganych w
SIWZ świadczeń związanych: (1) z usuwaniem i wywozem liści, (2) z odśnieżaniem,
usuwaniem sopli i wywozem śniegu, w tym ilości i rodzaju sprzętu niezbędnego do
zapewnienia odśnieżania i wywozu śniegu, (3) z zapewnieniem dyżuru w trakcie odśnieżania
– na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp.

Odwołujący dla każdej z kwestionowanych w odwołaniu cen jednostkowych wskazał
na konieczne do uwzględnienia koszty:
a.
osobowe związane z wymogami prawa oraz wynikające z postanowień SIWZ
(wynagrodzenie minimalne pracowników na dzień składania ofert, koszty z tytułu składek
na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika dotyczące pensji podstawowej
(wynagrodzenia minimalnego), koszty urlopów pracowniczych i koszty z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika w zakresie urlopów, koszty zastępstw
i koszty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika w zakresie
zastępstw, koszty odzieży ochronnej, koszty obuwia, koszty szkolenia bhp, koszty środków
ochrony osobistej, koszt zapewnienia dyżuru pracowniczego w czasie opadów śnieg) oraz
b.
sprzętowe i materiałowe związane z wymogami SIWZ, co Generuje nie tylko konieczność
uwzględnienia kosztu nabycia lub amortyzacji lub serwisu sprzętu używanego, ale również
koszt zakupu paliwa, piasku i chlorku;
c.
świadczenia usług okresowych i zewnętrznych związane z wymogami SIWZ: usługi
zapewnienia kontenerów na odpady i liście oraz wywozu ww. kontenerów; usługi w zakresie
wywozu śniegu (Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania zalegających hałd
śniegu we własnym zakresie i na własny koszt), hałdy śniegu powinny być usuwane

najpóźniej w ciągu 24 godzin od ich powstania; usługi w zakresie usuwania sopli, (związane
z pracą na wysokości).

Według twierdzeń Odwołującego, cena całkowita w ofercie AWIMA (7.199.048,71 zł)
jest rażąco niska wskutek zaniżenia cen za powierzchnie zewnętrzne utwardzone. Minimalne
koszty składające się oczyszczanie powierzchni zewnętrznej (koszty osobowe, koszt narzędzi
i usług z tym związanych), zostały zaniżone przez wykonawcę AWIMA o kwotę 23.247,30 zł
miesięcznie co przez cały okres wykonywania zamówienia (tj. 24 miesiące) daje kwotę
557.935,
20 zł. Wykonawca zaniżył bowiem koszty osobowe, a koszty związane z materiałami,
narzędziami i dodatkowymi usługami nie zostały przez niego w ogóle uwzględnione.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, j
eżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonyc
h na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (…);
2)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3)
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4)
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5)
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, w
przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o
co najmniej 30% od:
1)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
2)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w
szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, o
bowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny lu
b kosztu spoczywa na wykonawcy, zaś zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy,
który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Z kolei zgodnie z art. 87 ust.1 z
danie pierwsze ustawy Pzp: „1. W toku badania i oceny
ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert”
. Z kolei stosownie do wskazanego art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp obowiązek odrzucenia
oferty powstaje wówczas gdy zamawiający stwierdzi, że „2) jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(…) a taka niezgodność nie jest możliwa do
poprawienia bez zmiany treści oferty.

Izba zarzut zaniechania skierowania wezwania do wykonawcy AWIMA na podstawie
art. 90 ust.1 ustawy Pzp, podobnie jak i zarzut zaniechania wezwania na podstawie art. 87
ust.1 ustawy Pzp
uznała za niezasadne. Izba zgodziła się ze stanowiskiem Zamawiającego i
Przystępującego, że w tym stanie faktycznym nie powstał obowiązek skierowania do
wykonawcy AWIMA wezwania o udzielenie
żądanych w odwołaniu wyjaśnień. W tym
przypadku Izba miała na uwadze, że w odwołaniu wykonawca MOP żądając uruchomienia
procedury wyjaśnień podał, że ceny w ofertach konkurencyjnych są wyższe od ceny ofertowej
wykonawcy AWIMA i tak:
Cena całkowita wykonawcy AWIMA jest niższa o około 11% od ceny
zaoferowanej przez Odwołującego oraz o około 15% niższa od średniej ceny dwóch
pozostałych ofert złożonych w postępowaniu (Odwołującego i wykonawcy „STEKOP" S.A.).
Odwołujący w tym przypadku nie uwzględnił wartości zamówienia podaną już w Ogłoszeniu o
zamówieniu (5.613.784,29 zł), która stanowi kwotę niższą od ceny w ofercie AWIMA (7 199
048,71
zł); podobnie jak kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia ogłoszona na otwarciu ofert (6.564.315,33 zł). Izba zwraca także uwagę, że w
postanowieniach załącznika nr 11 minimalne wymagania m.in. co do liczby 32 osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia odniesiono do całej powierzchni zewnętrznej której
dotyczyć ma usługa, a nie odniesiono tej liczby do poszczególnych powierzchni, a mianowicie
32 osób dla powierzchni zewnętrznej zielonej i 32 osób dla powierzchni zewnętrznej
utwardzonej, który to podział zastosowano w Formularzu cenowym dla każdego z 6

kompleksów, których dotyczy odwołanie. Postanowienie jest jednoznaczne: „Zamawiający
wymaga minimum 32 osoby* do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie sprzątania
powierzchni zewnętrznych”.
Niewątpliwie podział zastosowany w Formularzu cenowym, jak to
wyjaśnił Zamawiający, wynikał z czasu trwania Umowy (sezonowości czynności) i wskazane
w nim ceny miały służyć dla rozliczenia faktycznie wykonywanych prac w danym okresie.
T
eren zewnętrzny zielony jest wyłączony ze sprzątania w miesiącach grudzień — luty, co
musi
ało być uwzględnione podczas szacowania wartości Umowy. Z kolei sprzątanie śniegu
raczej nie następuje w okresie, kiedy wymagane jest sprzątanie liści (wiosennno –jesiennym).
Tym samym kosztów przypisanych do czynności związanych z sezonem zimowym nie można
ustalać w okresie całorocznym; podobnie jak kosztów związanych z utrzymaniem terenów
zielonych. Obiektywnie te koszty stanowią w skali roku sumę (wartość Umowy) wydatków
całorocznych. Odwołujący przede wszystkim przedstawił w odwołaniu kalkulację cen (dla
każdego z kompleksów) z ograniczeniem do kosztów ponoszonych w związku z usługą
sprzątania terenów zewnętrznych utwardzonych, podczas gdy według specyfikacji ta sama
ekipa także wykonywać będzie czynności (z uwagi na ich sezonowość) związane z usługą
sprzątania terenów zewnętrznych zielonych. Ponadto w tych kalkulacjach Odwołujący
wyodrębnił w ramach kosztów osobowych (jak należy sądzić w odniesieniu do 32 osób)
wskazane koszty
w całości, które są ponoszone w takiej wysokości, ale tylko w przypadku
nowo zatrudnionych osób. Co do pozostałych kosztów związanych z kosztami sprzętu i
materiałów przedstawił ich poziom tak, jakby miały być one ponoszone w każdym miesiącu w
stosunku rocznym
. Izba zgodziła się z Przystępującym, że przedstawiony w odwołaniu sposób
kalkulacji ceny oferty w części dotyczącej świadczenia usług na powierzchniach zewnętrznych
utwardzonych nie może być uznany za wiążący dla wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty w postępowaniu. Niewątpliwie każdy z wykonawców był uprawniony do własnego
określenia sposobu zatrudnienia pracowników oraz przyjęcia własnych założeń co do
wykorzystania sprzętu i materiałów (w ramach wymagań Zamawiającego), tym bardziej, że
wykonawcy AWIMA, znane jest środowisko (warunki) którego dotyczy realizacja zamówienia,
albowiem (
o czym poniżej) aktualnie od 2017 roku realizuje zamówienie dla tego
Zamawiającego na tych obiektach. Kalkulacje jakie przedstawił Zamawiający w toku rozprawy
(także w pisemnym stanowisku) jak również argumentacja Przystępującego co do zawyżenia
przez Odwołującego kosztów (w tym osobowych: co do wymiaru urlopu, odzieży, obuwia,
środków ochrony i szkoleń jak i innych wydatków) niewątpliwie przemawiają za ich
stanowiskiem, że Zamawiający nie tylko ze względów formalnych (nie wystąpił przewidziany
ustawą Pzp wskaźnik 30%), ale i faktycznych nie był zobowiązany do wszczęcia procedury
wyjaśniającej co do ceny w ofercie Przystępującego AWIMA. W tym stanie faktycznym
niewątpliwie aktualne wykonywanie usługi sprzątania przez AWIMA na tych obiektach miało
wpływ na akceptację oferowanej ceny ogólnej jak i cen jednostkowych w tym postępowaniu.

Tak jak podał Zamawiający wykonawca AWIMA w wyniku rozstrzygniętego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. na tych obiektach wykonuje aktualnie usługę
sprzątania na podstawie Umowy nr 141/2017/JW2063 zawartej w dniu 28.07.2017 r. na
wartość netto 5.022.160,80 zł, i rozliczanej wg cen jak w załączniku nr 1, stanowiącym ofertę
tego wykonawcy. Potwierdzeniem rozliczenia za w
ykonaną usługę sprzątania powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych na poszczególnych kompleksach są faktury. Ceny za m2
sprzątanej powierzchni w złożonej ofercie aktualnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zostały przez AWIMA skorygowane o wskaźnik wzrostu minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz kosztów towarzyszących tej usłudze (materiałowych i
sprzętowych) co spowodowało, że cena oferty netto 6.157.857,84 zł, jest wyższa o 18,44 %
od wartości netto dotychczasowej umowy (5.022.160,80 zł za analogiczny okres i sprzątaną
powierzchnię. Tak jak podkreślał Zamawiający usługa ta za cenę niższą od aktualnej ceny
podanej w tej ofercie
jest wykonywana należycie. Tym samym Zamawiający – jak podał - po
zagregowaniu wszystkich cen
miał prawo uznać, że cena oferty AWIMA jest realna, nie jest
rażąco niska ani w stosunku do szacunkowej wartości zamówienia ani w stosunku do cen
złożonych ofert. Także miał prawo uznać, że cena oferowana obejmuje cały zakres
świadczenia także co do wywozu liści, odśnieżania, usuwania sopli i wywozu śniegu. Również,
co do i
lości i rodzaju sprzętu niezbędnego do zapewnienia odśnieżania i wywozu śniegu oraz
zapewnienia
dyżuru w czasie odśnieżania.

Izba
w konkluzji stwierdza, że podzieliła stanowisko Zamawiającego i Przystępującego
wykonawcy
, że cena w ofercie AWIMA, ani składowe jej elementy nie wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia, a tym samym nie musiały powodować wątpliwości u
Z
amawiającego co do możliwości wykonania tej usługi zgodnie z wymogami określonymi w
SIWZ. Z
amawiający zatem nie miał obowiązku wzywać AWIMA do złożenia wyjaśnień na
podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp
. Także w tej sprawie nie wystąpił obowiązek wezwania
wykonawcy AWIMA
na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp do wyjaśnień treści oferty we
wskazywanym zakresie. Tym samym także pozostałe zarzuty naruszenia ustawy Pzp, co do
art. 90 ust.1a pkt 1 oraz 89 ust.1 pkt 2
, należało uznać za niezasadne.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
stosownie do wyniku sprawy uwzględniając także przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).

………………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie