eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1515/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-08-14
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1515/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału Stron w dniu 14.08.2019 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
05.08.2019 r. przez wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum
Team Consulting Spółka z o.o., ul. Magazynowa 11a lok. 63, 02-652
Warszawa
oraz
Ekspert Security Spółka z o.o., ul. Karola Chodkiewicza 4 lok. 110, 02-
593 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Skarb Państwa,
Minister Obrony Narodowej, 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131
Zegrze
w trybie przetargu
ograniczonego pn. „Świadczenie usług w zakresie ochrony
fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne na rzecz 5
MBOT w Ciechanowie"


postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Team Consulting
Spółka z o.o., ul. Magazynowa 11a lok. 63, 02-652 Warszawa
oraz Ekspert
Security Spółka z o.o., ul. Karola Chodkiewicza 4 lok. 110, 02-593 Warszawa

kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą
uiszczony wpis
od odwołania.

Stosownie do art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na
niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………..Sygn. akt: KIO 1515/19

UZASADNIENIE

do postanowienia z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1515/19

Zamawiający - Skarb Państwa, Minister Obrony Narodowej, 26 Wojskowy Oddział
Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze
prowadzi w trybie przetargu ograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie
ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne na
rzecz 5 MBOT w Ciechanowie"

Izba ustaliła, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego o wartości
powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 27.06.2019
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE po numerem /S 122
– 299276.

Izba ustaliła ponadto, że w dniu 26.07.2019 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o
dokonanej ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zawiadomił tego
samego dnia o wykonawcach zaproszonych do składania ofert.

Odwołanie na powyższą czynność zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 05.08
.2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum Team Consulting Spółka z o.o., ul. Magazynowa 11a lok. 63, 02-652 Warszawa
oraz Ekspert Security Spółka z o.o., ul. Karola Chodkiewicza 4 lok. 110, 02-593 Warszawa.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
a)
art. 24 ust. 1 pkt. 12) oraz pkt. 16) Pzp poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie przez
Zamawiającego, że Odwołujący nie spełnił warunków dopuszczenia do udziału w
Postępowaniu opisanych w Rozdziale V Informacji dotyczącej postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego („Informacja") gdyż nie załączył do wniosku Wykazu broni
potwierdzającego posiadania broni, podczas gdy Odwołujący w załączniku nr 5 do Informacji
-
Oświadczenie na temat narzędzi jednoznacznie oświadczył, że dysponuje 18 sztukami
broni w tym minimum 2 sztukami broni krótkiej centralnego zapłonu z normatywem amunicji
oraz 16 sztukami broni długiej z normatywem amunicji.

b)
art. 51 ust. 1 i 2 Pzp poprzez jego błędne zastosowanie i nieprzyznanie wnioskowi o
dopuszczenie do udziału w Postępowaniu Odwołującego punktów, podczas gdy
prawidłowa ocena wniosku zgodnie z kryteriami zawartymi w rozdziale X ust. 5 pkt 4
Informacji powin
na doprowadzić do przyznania Odwołującemu 2 punktów;
c)
art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców i niezapewnienie
zachowania uczciwej konkurencji z uwagi na nieprzyznanie Wykonawcy punktów i w
konsekwencji nie zaproszenie Odwołującego do składania ofert, pomimo że wnioskowi
złożonemu przez konsorcjum RR Security Safety przyznano 2 punkty pomimo braku
wskazania roku produkcji broni długiej opisanej w Wykazie broni;
d)
art. 7 ust. 1 Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i niezapewnianie zachowania
uczciwej konkurenci z uwagi na brak wezwania do wyjaśnień Konsorcjum Basma Security,
pomimo że wskazana przez to konsorcjum w Wykazie broni broń krótka pochodziła z 2019
roku, podczas gdy Odwołujący wzywany był do wyjaśnień w zakresie wyjaśnienia czy
prawidłowo wskazał rok produkcji broni długiej oznaczony jako 2019 rok.

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1)
uwzględnienie odwołania w całości;
2)
unieważnienie czynności polegającej na braku zaproszenia Odwołującego do składania
ofert oraz czynności oceny spełniania przez Konsorcjum warunków udziału w Postępowaniu
na podstawie złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;
3)
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności oceny spełniania warunków udziału w
Postępowaniu i przeprowadzenia w tym zakresie powtórnej czynności oceny spełniania
warunków udziału w Postępowaniu, z uwzględnieniem złożonego przez Wykonawcę wniosku
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;
4)
zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa zgodnie z rachunkiem
przedstawionym na rozprawie.

Biorąc pod uwagę treść art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Izba ustaliła, iż termin na wniesienie
odwołania został dotrzymany i zostało ono podpisane przez osobę umocowaną do
reprezentowania
Odwołującego. Tym samym Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia
przedmiotowego odwołania.

Izba ustal
iła, na podstawie oświadczenia Zamawiającego (pismo z dnia 09.08.2019 r. DzK-
KIO-
12195/19), że Zamawiający w dniu 06.08.2019 przekazał kopię odwołania pozostałym
wykonawcom i wezwał ich do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego. W
ustawowym terminie przystąpienia do postępowania odwoławczego nie zgłosił żaden
wykonawca.

Następnie Izba ustaliła, iż Zamawiający pismem z dnia 12.08.2019 r. (wpływ poczta
elektroniczną w dniu 12.08.2019 r. DzK-KIO-12299/19) podpisanym przez p. płk G G -
Komendanta
złożył oświadczenie woli wskazując, iż uwzględnia zarzuty odwołania w całości
i wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym bez udziału
stron.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, Izba stwierdziła, że postępowanie
podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Zgodnie
z treścią art. 186 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp w okolicznościach, o których
mowa w art. 186 ust. 2
ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się
wzajemnie.

Tym samym Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Jednocześnie Izba wskazuje, iż zgodnie z treścią 186 ust. 2 zdanie drugie ustawy
Pzp zamawiający, w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego na skutek
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i nie
w
niesienia sprzeciwu przez Przystępującego, wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.


Przewodniczący:

……………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie