eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1509/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-08-14
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1509/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Norbert Sierakowski

wobec cofnięcia w dniu 13 sierpnia 2019 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej w dniu 2 sierpnia 2019 r. przez
wykonawcę: K. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KD INVEST GROUP
K. W., ul. Witosa 33, 05-
820 Piastów
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa,

postanawia:

1. umarza
postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy: K. W.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KD INVEST
GROUP K. W., ul. Witosa 33, 05-
820 Piastów
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………….…Sygn. akt: KIO 1509/19
U z a s a d n i e n i e

W dniu 13 sierpnia 2019 r., tj. przed otwarciem posiedzenia i rozprawy w sprawie
odwoławczej, wykonawca: K. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KD
INVEST GROUP K. W.
, z siedzibą w Piastowie, złożył do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej pismo z dnia 13 sierpnia 2019 r., w którym oświadczył, że cofa w całości
odwołanie wniesione w dniu 2 sierpnia 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym przez
zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z
siedzibą w Warszawie w przedmiocie: „dostawa mebli biurowych dla Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej”.
Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1
zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych, Izba umorzyła
postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),
Izba orzek
ła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego z rachunku bankowego Urzędu
Zam
ówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.


Przewodniczący: …………….…….…
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie