eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1448/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-08-06
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1448/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału Stron w dniu 06.08.2019 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
26.07.2018
r. przez wykonawcę Paramedica Polska Spółka z o.o. Spółka komandytowa,
ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44,
24-
200 Bełżyce
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla
potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach" –
(p
ostępowanie znak ZP/SM/8/2019)


postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Paramedica Polska Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Żołny 11, 02-815
Warszawa

kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero
groszy), stano
wiącą uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: …………………..

Sygn. akt: KIO 1448/19

UZASADNIENIE

do postanowienia z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1448/19

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach,
Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego dla
Samodzie
lnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach”.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 25.06.2018
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 564617-N-2019-06-25 r.

Izba ustaliła ponadto, że w dniu 22.07.2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o
wyborze oferty najkorzystniejszej.
Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26.07.2019 r. w
formie pisemnej przez wykonawc
ę Paramedica Polska Spółka z o.o. Spółka
komandytowa, ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa
podpisane przez p. P. J. – radcę prawnego
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 08.04.2019 r. podpisanego przez p. W. P.
– Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji komplementariusza
Odwołującego. Powyższe ustalono na podstawie dwóch wydruków KRS z dnia 19.04.2019 r.
W dniu 26.07.2019 r. k
opia odwołania została przekazana Zamawiającemu.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
- art. 7 ust. 1 i 3, art. 87 ust 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., poprzez bezprawne zaniechanie
wyjaśnień oraz odrzucenia oferty wykonawcy FULL-MED sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
mimo, iż wykonawca nie potwierdził zgodności oferty z treścią siwz i nie dołączył do oferty
dokumentów wymaganych siwz.

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
-
unieważnienie czynności wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez
wykonawcę FULL-MED sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie;

- dok
onanie ponownej czynności badania i oceny ofert w tym odrzucenia ofert wykonawcy
FULL-
MED sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Biorąc pod uwagę treść art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Izba ustaliła, iż termin na wniesienie
odwołania został dotrzymany i zostało ono podpisane przez osobę umocowaną do
reprezentowania Odwołującego. Tym samym Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia
przedmiotowego odwołania.

Izba ustal
iła również, w oparciu o oświadczenie Zamawiającego, iż w przedmiotowym
postępowaniu ofertę złożył tylko jeden wykonawca.

Izba u
staliła, że Zamawiający w dniu 29.07.2019 r. przekazał kopie odwołania pozostałym
wykonawcom i wezwał ich do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Izba ustaliła, że w ustawowym terminie przystąpienia do postępowania odwoławczego nie
zgłosił żaden wykonawca.
Następnie Izba ustaliła, iż Zamawiający pismem z dnia 01.08.2019 r. (wpływ pocztą
elektroniczną w dniu 01.08.2019 r. DzK-KIO-11752/19, wpływ bezpośredni w dniu
05.08.2019 r. DzK-KIO-11896/19) podpisanym przez p. D. K. - Dyrektora
złożył
oświadczenie woli wskazując, iż uwzględnia zarzuty odwołania w całości. Uprawnienie
osoby, która podpisała ww. pismo do reprezentowania Zamawiającego zostało ustalone w
oparciu o wydruk odpisu KRS z dnia 01.08.2019 r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, Izba stwierdziła, że postępowanie
podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Zgodnie
z treścią art. 186 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp w okolicznościach, o których
mowa w art. 186 ust. 2
ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się
wzajemnie.

Tym samym Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Jednocześnie Izba wskazuje, iż zgodnie z treścią 186 ust. 2 zdanie drugie ustawy
Pzp zamawiający, w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego na skutek
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i nie

wniesienia sprzeciwu pr
zez Przystępującego, wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.


Przewodniczący:

……………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie